Usnesení 19.06.2003

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 19. června 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

1) prodej objektu B. Němcové 7/3914 včetně st.p.č. 348/8 o výměře 518 m2 a st.p.č. 348/9 o výměře 232 m2 manželům MUDr. Štěpánu Gallovi a ing. Zuzaně Gallové, Mšenská 14, Jablonec n.N. za kupní cenu 3,000.000,- Kč s tím, že částku 1,500.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část proinvestují do 3 let a to tak, že částku ve výši 800.000,- Kč proinvestují do stavebních úprav a částku ve výši 700.000,- Kč do zdravotnického vybavení. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny. Dále schvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu přes celou p.p.č. 518/56 pro manžele MUDr. Štěpána a ing. Zuzanu Gallovy.

2) prodej objektu Podhorská 170/3797 včetně st.p.č. 1885 o výměře 1046 m2 v k.ú. Mšeno a p.p.č. 1790/2 o výměře 353 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky p. Miroslavu Vokálkovi, Podhorská 170, Jablonec n.N. za kupní cenu 925.026,- Kč s tím, že částku 650.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 275.026,- Kč proinvestuje do 2 let na opravě střechy a fasády. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

3) prodej objektu Rychnovská 37/3797 včetně st.p.č. 192 o výměře 444 m2 pí. Márii Dunkové, Rychnovská 37, Jablonec n.N. za kupní cenu 550.000,- Kč s tím, že částku 300.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 250.000,- Kč proinvestuje do 2 let do oprav celého objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 150/7 o výměře 329 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady Bytovému družstvu Opletalova 1253/6, IČO 25437836, se sídlem Opletalova 6, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 131.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 881/1 o výměře 332 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem přístupu p. Tomáši Pangráci, bytem Sídliště 1441, Lysá nad Labem za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 66.400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 48/2 o výměře 1503 m2 k.ú. Kokonín za účelem zahrady manželům Janu a Marii Sejkorovým, bytem Pod Skalkou 39, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 601.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 151 o výměře 2231 m2 v k.ú. Vrkoslavice, p. Michalu Paldusovi, bytem Janáčkova 37, Jablonec n. N. za účelem zahrady, za 130.000,- Kč celkem s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) směnu části p.p.č. 1467/23 dílu „b“ o výměře 8 m2 a části st.p.č. 389/2 dílu „c“ o výměře 1 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví manželů Kolínkových bytem Podhorská 85, Jablonec n. N. za část p.p.č. 2430/1 dílu „a“ o výměře 8 m2 a dílu „d“ o výměře 1m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. bez finančního vyrovnání.

6) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene přes část p.p.č. 362 v k.ú. Rýnovice za jednorázovou úhradu ve výši 2.100,- Kč včetně DPH.

B. neschvaluje

1) prodej p.p.č. 2226/1 o výměře 722 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Rudolfu Nemetschkovi, bytem Revoluční 26, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

2) prodej části p.p.č. 745/1 v k.ú. Jablonec n. N. sdružení lékařů AESCALUP se sídlem Liberecká 59, Jablonec n. N. za účelem parkoviště.

3) prodej části st.p.č. 324 v k.ú. Jablonec n. N. p. Danieli Ullmannovi, bytem Mlýnská 3, Jablonec n. N. za účelem přístupu k objektu.

4) prodej části p.p.č. 1470/17 v k.ú. Jablonec n. N. p. Václavu Beranovi, bytem Vysoká 37, Jablonec n. N. za účelem stavby dvougaráže.

5) prodej části p.p.č. 812/5 v k.ú. Jablonecké Paseky p. Petru Podzimkovi, bytem Loučná 56, Jablonec n.N. za účelem stavby dvougaráže.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

Nástrojářská 5/2383

2383/1

Bohumil Cimbál

1974

75.795,- Kč

Irena Cimbálová

1974

2383/2

Pavel Tomeš

1977

90.184,- Kč

2383/5

Anežka Šourková

1921

72.752,- Kč

J. K. Tyla 4/170

170/1

Marie Fikarová

1930

51.874,- Kč

Vysoká 7/1163

1163/7

Miroslav Pačes

1952

111.164,- Kč

Miluše Pačesová

1959

Mozartova 27/3597

3597/7

Miloš Fabian

1937

64.086,- Kč

Vlasta Fabianová

1947

Liberecká 40/3423

3423/03

Dana Pourová

1970

89.076,- Kč

2) Prodej objektu Skelná 59/3491, 61/3492 se stavebními parcelami č. 4573 a 4574 v k. ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu s obchodním názvem „Bytové družstvo SKELNÁ“, IČ 25461087, se sídlem Jablonec nad Nisou, Skelná 59 za kupní cenu 4.320.176,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) Prodej části st. p. č. 2598 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnického podílu 1300/3568 na společných částech domu Puškinova 11/2524 paní Marii Morávkové, bytem Puškinova 11/2524, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za cenu 26.415,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4) Prodej části st. p. č. 2598 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnického podílu 1204/3568 na společných částech domu Puškinova 11/2524 panu Jakubovi Haasemu, bytem Puškinova 11/2524, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za cenu 24.465,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

5) Prodej části st. p. č. 2598 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnického podílu 1064/3568 na společných částech domu Puškinova 11/2524 manželům Jiřímu a Jitce Knejpovým, bytem Tichá 10/4573, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za cenu 21.620,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. neschvaluje

výjimku z Metodiky prodeje bytů, a to prodej 3 bytových jednotek z celkového počtu 4 se slevou 50% z kupní ceny v objektu 28. října 9/1357, Jablonec nad Nisou

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

schvaluje

bezúplatný převod objektů bydlení čp. 3316, Spojovací 4 na st. p. č. 4584 a čp. 3317, Spojovací 2 na st. p. č. 4583 od Stavebního podniku Jablonec nad Nisou, akciová společnost „v likvidaci“, se sídlem Na Hutích 44, Jablonec nad Nisou do vlastnictví Města Jablonce nad Nisou.

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

rozpočtové změny uvedené na str. 14 - 29 důvodové zprávy a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.021.618 tis. Kč

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

1) závěrečný účet Města Jablonce nad Nisou za rok 2002

2) přijetí účelových finančních prostředků poskytnutých během roku 2002 ze státního rozpočtu a rozpočtů ministerstev v celkovém objemu 152.223 tis. Kč

3) navrhované vypořádání výsledku hospodaření příspěvkových organizací za rok 2002

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení příspěvků z Programu regenerace MPZ a

schvaluje

poskytnutí příspěvku na opravu fasády a střechy, včetně výměny kovových prvků u objektu Podhorská 6, a to pro žadatele - manželé Kušnírovi.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o udělení výjimek z územního plánu města Jablonec nad Nisou v souladu s novelizovanou OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města“

schvaluje

Výjimku č. 83 iniciovanou Richardem Slunečkem z firmy A- PARTNER, a to z indexu zastavění plochy (IZP) platného ÚPN na ppčk. 322/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou v kategorii S2 (smíšené bydlení v centru) z předepsané hodnoty 50% na 90%.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu pořizování a projednávání Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje a materiál

bere na vědomí.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí

A. bere na vědomí

předloženou zprávu

B. schvaluje

záměr zachování a následné rekonstrukce pavilonu A

C. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

zajištění projektové přípravy rekonstrukce pavilonu A v roce 2004

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o stavu čistírny odpadních vod Rýnovice a

A. bere na vědomí

tuto informativní zprávu

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi města

projednat možnost kanalizačního napojení odpadních vod přímo na kanalizační sběrač SČVK a předložit zastupitelstvu materiál, na základě kterého bude rozhodnuto o dalším provozu čističky odpadních vod.

XIV.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou po projednání předloženého materiálu

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2003, Města Jablonce nad Nisou o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Jablonce nad Nisou (vyhláška o nakládání s odpady).

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů IV. změnu územního plánu města Jablonce nad Nisou v tomto rozsahu:

podbod č. 1 - změna funkčního využití části pozemku pčk. 1052 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochy nezastavitelné v kategorii UL (přírodní ochrana, plochy přírodní lokální) na plochu zastavitelnou v kategorii B2 (bydlení městského typu)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 2 - změna funkčního využití

· části pozemku pčk. 927/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii S2 (smíšené bydlení v centru) na plochu zastavitelnou v kategorii P (parkoviště nadzemní)

· části pozemku pčk. 927/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii S2 (smíšené bydlení v centru) na plochu zastavitelnou v kategorii komunikační síť

· částí pozemků pčk. 927/3 a 927/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorii S2 (smíšené bydlení v centru) na plochy zastavitelné v kategorii VD (lehká drobná výroba, výrobní služby)

· části pozemků pčk. 918/28, 898/39, 923/8, 968/3 a stpčk. 2136 a 2631 v k.ú. Jablonec nad Nisou na plochy zastavitelné v kategorii komunikační síť.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

- precizace vymezení VPS č. 3 - Trasa severní tangenty v úseku ul. Na Roli - ul. U Přehrady

podbod č.3a - změna funkčního využití pozemků pčk. 1478/1, stpčk. 1478/2-23, pčk. 1487/24-49, stpčk. 1487/2-23, pčk. 1485/1, stpčk. 1485/2,3,5,7,8 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch zastavitelných přestavbových rezervních v kategorii BV (plochy venkovského bydlení) a z ploch nezastavitelných v kategorii PS (plochy parků se sportovním zařízením) louky na plochy zastavitelné v kategorii ZR (zahrádkářské kolonie).

podbod č.3b - změna funkčního využití pozemků pčk. 1493/1, 1488/4, stpčk. 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5897, 5898, 5937 v k.ú. Jablonec nad Nisou z plochzastavitelných návrhových v kategorii B2 (plochy bydlení v RD městského typu) na plochy zastavitelné v kategorii ZR (zahrádkářské kolonie)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 4 - změna funkčního využití pozemků

· pčk. 1356/1 - jihovýchodní část, 1357/1, 1357/2, 1357/28, 1357/29, 1359/2, 1360/1, 1363/1 a stpčk. 1356/20, 1356/21, 1356/23, 1356/24, 1357/57-89, 1363/2-6 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch zastavitelných rezervních v kategorii B2 (plochy bydlení v rodinných domech městského typu) na plochy zastavitelné v kategorii ZR (zahrádkářské kolonie)

· pčk. 1356/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii P (parkoviště pozemní) na plochy zastavitelné v kategorii ZR (zahrádkářské kolonie)

· pčk. 1357/30 v k.ú. Mšeno nad Nisou z ploch zastavitelných v kategorii VP (průmyslové areály střední) na plochy zastavitelné v kategorii ZR (zahrádkářské kolonie)

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

podbod č. 5 - změna funkčního využití pozemků stpčk. 518/231,232,233,234 a 236 v k.ú. Mšeno nad Nisou z plochzastavitelných v kategorii OV (občanské vybavení polyfunkční) - na plochy zastavitelné v kategorii G - garáže hromadné

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí výjimečné závazné regulativy ve smyslu max. podlažnosti 2N.P.

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné byly respektovány

C. ukládá Mgr. Petru Karáskovi - místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení IV. změny platného územního plánu města.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání VII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

A. schvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

1) změnu funkčního využití pozemků:

a) stpčk. 1302, pčk. 1303, 1304 v k.ú. Proseč nad Nisou z plochy zastavitelné v kategorie OS - základní školy na plochu zastavitelnou v kategorii S2 - smíšené bydlení, liniová území podél tras komunikací.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

b) pčk. 1447/1,2 v k.ú. Proseč nad Nisou z ploch nezastavitelných v kategorii PL - veřejná izolační zeleň na plochy zastavitelné v kategorii B2 - bydlení městského typu

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

c) pčk. 1514/3,4 a 1515 v k.ú. Proseč n.N. z ploch zastavitelných rezervních v kategorii B1 - bydlení městského typu na plochy zastavitelné návrhové ve stejné kategorii.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu.

d) pčk. 54/4,5,6 v k.u. Kokonín z ploch nezastavitelnýchv kategorii louky a plochy ochrany přírody lokálního významu - kategorie UL na plochy zastavitelné v kategorii SZ - sportovní stadiony.

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

Pro tuto plochu platí závazné regulativy, schválené a vyhlášené ve vyhlášce o závazných částech územního plánu s podmínkou neoplocovat areál.

2) vypuštění veřejně prospěšných staveb (dále jen VPS)

a) č. 11 „Stavba veřejné komunikace mezi výrobními areály Bižuterie a ABB Elektropraga“ na částech pozemků pčk. 1636, 1640/2, 1654/3 v k.ú. Mšeno nad Nisou

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

b) č. 10 „Stavba nového komunikačního skeletu na východním břehu přehrady“ navýchodní části pozemku 1533/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou

Změna je zakreslena na příložkách k výkresům

B1 - komplexní urbanistický návrh

B4.2. - výkres životního prostředí

B12 - výkres zemědělského půdního fondu

B13 - výkres organizace území

B. bere na vědomí

stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování s tím, že připomínky v něm uplatněné jsou respektovány

C. ukládá Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM Jablonce nad Nisou Obecně závaznou vyhlášku města o schválení VII. změny platného územního plánu.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

v souladu se zněním § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zadání IX. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a

A. schvaluje

realizaci prací na stavbě „Rekonstrukce stadionu Střelnice “ v rozsahu 16,9 mil. Kč nad rámec dnes uzavřeného smluvního vztahu se zhotovitelem v členění dle důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) jednat o zajištění financování 16,9 mil. Kč a dalšího pokračování rekonstrukce areálu ze zdrojů mimo rozpočet města

2) zajistit podpis dodatku smlouvy se zhotovitelem na schválený rozsah prací

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Bulváru ulice 5.května a

bere jej na vědomí

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání valné hromady společnosti ISDE Jablonec.N. 2002 s.r.o. a

A. bere ji na vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu ISDE Jablonec n.N. 2002 s.r.o. konanou dne 25.6.2003 v Jablonci nad Nisou Ing. Radovana Loudu, místostarostu města

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv.

D. navrhuje

1) odvolat pana Františka Vojtíška, zástupce Města Jablonec nad Nisou, z Dozorčí rady společnosti ISDE Jablonec nad Nisou 2002 s.r.o.

2) jmenovat paní Ing. Luisu Kremerovou, vedoucí odd. ekonomiky organizací MěÚ, jako zástupce Města Jablonec nad Nisou v Dozorčí radě společnosti ISDE Jablonec n.N. 2002 s.r.o.

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na II. pololetí r. 2003.

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis manž. Tauchmanových, Podhorská 154, Jablonec nad Nisou

2) dopis Rady rodičů ZŠ E. Floriánové, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

vyplacení odstupného za uvolnění bytu 1+3 manž. Jaroslavě a Josefu Tauchmanovým, bytem Podhorská 154 v Jablonci n.N. ve výši 900 000,- Kč

C. ukládá

Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

předložit materiál k optimalizaci sítě základních škol v Jablonci nad Nisou na jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou dne 4. 9. 2003

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Karel Dlouhý
předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 10:22:21 | přečteno 2662x | Petr Vitvar