Zápis 17.04.2003

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 17. dubna 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Ing. František Pešek, Mgr. Soňa Paukrtová
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Božena Caklová, Petr Poborský

Jednání 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 4. zasedání ZM byl podepsán po doplnění připomínek ověřovatele.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Božena Caklová a pan Petr Poborský.
(19 - 0 - 1) (nehlasovali 2)

(Přišel Dr. Ing. Drábek a pan Šourek - přítomno 23 členů ZM)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(22 - 0 - 4) (nehlasoval 1)1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) a) Prodej pozemků

b) Změna hranice katastrálního území

6) Prodej bytů

7) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města

8) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2003

9) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

10) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

11) Bulvár ul. 5. května - informace

12) Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny

13) Ubytovna pro rodiny s dětmi

14) Hrazení neinvestiční nákladů za žáky jiných obcí za rok 2002

15) Zpráva o činnosti Speciální MŠ Jablonec nad Nisou, Palackého 37 a Dětského integračního stacionáře Jablonec nad Nisou, U Přehrady 4

16) a) Centrum obchodní spolupráce - informace

b) Centrum obchodní spolupráce - zajištění závazků smlouvy PHARE

17) Zřizovací listina p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

18) MIS Jablonec nad Nisou s.r.o. - vstup společnosti do likvidace

19) Informativní zpráva o právním stavu ve věci Hotelu Praha

20) Peněžní dary pro paní Kateřinu Holubcovou - Losmanovou a pana Zdeňka Vítka za výrazné sportovní úspěchy na Mistrovství světa v biatlonu 2003 v ruském Chanty Manijsk

21) Dopisy občanů

22) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

23) Kontrola úkolů

24) Diskuse

25) Schválení návrhu usnesení

26) Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: Mgr. Petr Tulpa

Členové: Jaroslava Diringerová, Ing. Radovan Louda, Petr Poborský, Pavel Šourek

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarost, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Ing. Louda seznámil členy ZM s postupem prací na rekonstrukci areálu Střelnice.

Mgr. Karásek doplnil, že v pondělí 19. května 2003 od 15,00 hod. bude uspořádán seminář na téma „Regiotram“.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

5) a) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání bod A. 2), protože manželé Chramostovi nezaplatili zálohu z kupní ceny.

K tomuto neproběhla žádná diskuse.

5) b) Změna hranice katastrálního území

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku, Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění., K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík, jako předkladatel, stáhl z programu dnešního jednání body A. 3) a A. 5), protože nebyly zaplaceny zálohy na kupní cenu.

Paní Nováková požádala o vysvětlení bodu D.

Ing. Hladík vysvětlil, že na minulém jednání byl projednáván prodej objektů Liberecká 47 a Skelná 55 a 57, kde bylo přijato usnesení, na základě kterého, měli nájemníci do 18 dnů podepsat smlouvy. Toto usnesení je ale v rozporu se zákonem o prodeji bytových jednotek, proto je navrhováno zrušení přijatého usnesení s tím, že zůstane v platnosti první část usnesení, kde je uvedeno, že objekty budou prodávány ve skupině „B“ a dále bude postupováno podle zákona.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 25 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek se zeptal, jaké je odůvodnění pro schvalování stále častějších výjimek z Metodiky prodeje bytů. Navrhl, aby byla Metodika prodeje bytů upravena tak, aby nemusely být dané výjimky schvalovány.

Ing. Hladík konstatoval, že tuto připomínku bere jako podnět a bude projednána ve výboru pro hospodaření s majetkem města.

7) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf, jako předkladatel, stáhl z dnešního jednání část týkající se příspěvků v oblasti tělovýchovy a sportu s tím, že tyto příspěvky budou předloženy ZM ke schválení dne 22. 5. 2003.

Dr. Ing. Drábek zdůraznil, aby byla prováděna věcná kontrola poskytnutých příspěvků. Podotkl, že v minulém roce byla poskytnuta částka 50 tis. Kč na údržbu areálu Srnčí důl. Řekl, že se tam byl podívat, ale v žádném případě není vidět, na co byla tato částka vynaložena.

Pan Poborský, jako zástupce Spolku přátel města, navrhl, aby byly poníženy příspěvky organizacím, které mají 20 tis. Kč, o 1 tis. Kč, a organizacím, které mají 50 tis. Kč, o 2 tis. Kč. A částka vzniklá z ponížení daných příspěvků, aby byla převedena ve prospěch Spolku přátel města, sekce partnerských měst.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 26 členů ZM)

Mgr. Tulpa řekl, že, podle jeho názoru, je příspěvek na sport ve výši 500 tis. Kč opravdu malý. Dal na zváženou, zda by nebylo možné přerozdělit finanční prostředky, aby na sport bylo poskytnuto více. Dále doporučil, aby byla zvolena jednotná metodika rozdělování příspěvků.

8) Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 27 členů ZM)

Ing. Schäfer se zeptal, jakým způsobem je prováděna kontrola toho, že dané finanční prostředky byly vynaloženy opravdu účelně.

Ing. Louda odpověděl, že tyto kontroly budou prováděny. Všichni žadatelé budou ve svých nemovitostech navštíveni odpovědnými pracovníky před podpisem smlouvy, aby bylo zdokumentováno, v jakém stavu nemovitost mají. Po dokončení stavebních úprav a oprav, budou opět navštíveni a vše bude zdokumentováno a zkontrolováno.

9) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Kracík řekl, že, podle jeho názoru, navrhovaná změna je účelová - ve smyslu výstavby hypermarketu. Podotkl, že by si Město nemělo touto změnou uzavřít cestu k rozvoji sportovních aktivit. Proto navrhl, aby tato změna územního plánu nebyla schválena.

Mgr. Karásek uvedl, že hypermarket typu „Hypernova“ se na toto území v žádném případě nevejde.

MUDr. Jörg řekl, že toto území není vhodné pro obchodní činnost, ale měla by se zde dále rozvíjet sportovní činnost. Město by si mělo stanovit jedno území, kde bude rozvíjet obchodní činnost, kde bude možné navštívit více různých obchodů a některé služby.

11) Bulvár ul. 5. května - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil, že termíny, které jsou uvedeny ve zprávě byly splněny. Dále uvedl ke kauze „Musilovi“, že na 5. května t.r. je svoláno jednání Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ve věci žaloby na soudní vyklizení tří obsazených bytů.

Pan Vostřák řekl, že v bodě „Interpelace“ podá interpelaci, která se týká demolic v ul. 5.května.

12) Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek podotkl, že v materiálu je rozpor mezi údaji. U objektu Opletalova 29 je uvedeno, že v letech 1999 - 2002 činil příspěvek města 750 tis. Kč a na druhé straně v závěru je uvedeno, že byly vyloučeny žádosti soukromých žadatelů, kde již byl poskytnut příspěvek v uplynulých letech.

RNDr. Varga vysvětlil, že Komise pro regeneraci programu MPZ přihlédla k tomu, že tento objekt je z památkového hlediska velice cenný a jeho rekonstrukce je finančně náročná, proto doporučuje poskytnutí příspěvku i v letošním roce.

Ing. Dlouhý navrhl, aby nebyl poskytnut finanční příspěvek na rekonstrukci objektu Lidická 8, protože je z velké části komerčně využíván. Podotkl, že Město má mnoho dalších objektů, které by si zasloužily rekonstrukci a to pod bodem 21) až 28). Doporučil, aby byl příspěvek na rekonstrukci objektu Lidická 8 zamítnut s tím, že komise pro regeneraci programu MPZ doporučí jiný městský objekt, na který bude příspěvek poskytnut.

Pan Vostřák, jako předseda komise regenerace městské památkové zóny, řekl, že rozhodování je velice složité. Uvedl, že ve městě je mnoho dalších historicky významných objektů, které by si zasloužily rekonstrukci.

Paní Vocelová podotkla, že objekt Lidická 8 je komerčně využíván manželi Háčkovými na rozdíl od jiných objektů, které jsou pronajímány spoluobčanům jiné národnosti. Nesouhlasila s návrhem Ing. Dlouhého. Uvedla, že by střed města měl vypadat hezky a ne jako Komenského ulice.

13) Ubytovna pro rodiny s dětmi

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, jakým způsobem bylo využito 7 bytových jednotek v objektu Lipová 9 od 10. 10. 2002 do dnešního dne.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že se nejednalo o bytové jednotky, ale byly to kanceláře, do kterých by Město muselo vkládat finanční prostředky. Proto byla celá záležitost přehodnocena a proběhlo jednání s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, která tento objekt dostane do svého vlastnictví.

Pan Vostřák řekl, že objekt Za Plynárnou 13 je systematicky ničen a není nikým sledován. Podivil se nad tím, že Město do něj chce investovat 680 tis. Kč.

Mgr. Rudolf doplnil, že v tomto objektu jsou obsazeny pouze tři bytové jednotky, které budou uvolněny a bude z něj zřízen ubytovna pouze na přechodnou dobu nejvýše tři měsíců.

Pan Vostřák požádal Mgr. Macka o kompletní informace k objektu Za Plynárnou 13.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 28 členů ZM)

RNDr. Čeřovský řekl, že tato informace bude podána v bodě „Diskuse“.

14) Hrazení neinvestiční nákladů za žáky jiných obcí za rok 2002

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

15) Zpráva o činnosti Speciální MŠ Jablonec nad Nisou, Palackého 37 a Dětského integračního stacionáře Jablonec nad Nisou, U Přehrady 4

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitní

Mgr. Rýžaková doplnila aktuální informace o to, že v této chvíli je ve Speciální MŠ zapsáno 23 dětí, ale je možné přijmout pouze 20 dětí. Děti, které nemohou být z důvodu naplnění kapacity umístěny ve Speciální MŠ, mohou být umístěny v normální MŠ s tím, že příští rok budou mít přednost při umístění do Speciální MŠ.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

16) a) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

MUDr. Brandejský se zeptal, zda uvedených 32 mil. Kč by bylo navíc k plánovaným 150 mil. Kč.

Mgr. Karásek odpověděl, že ano a byl by tam také jeden objekt navíc.

16) b) Centrum obchodní spolupráce - zajištění závazků smlouvy PHARE

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Zřizovací listina p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

18) MIS Jablonec nad Nisou s.r.o. - vstup společnosti do likvidace

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

19) Informativní zpráva o právním stavu ve věci Hotelu Praha

Předkládá: Ing. Libor Jakoubek, ředitel odboru stavebního a životního prostředí, RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje, Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský za předkladatele materiálu sdělil, že k němu nemají žádné doplnění.

MUDr. Jörg poděkoval za zpracování komplexního materiálu. Přesto podotkl, že v materiálu chybí informace o tom, jaké další možné kroky budou učiněny.

Ing. Jakoubek uvedl, že stavební úřad v této chvíli bude pouze shánět vlastníka objektu, aby mohlo být dokončeno řízení o pokutě.

RNDr. Čeřovský doplnil, že bohužel neexistuje žádný přímý krok k tomu, aby Město donutilo majitele změnit stav věci.

20) Peněžní dary pro paní Kateřinu Holubcovou - Losmanovou a pana Zdeňka Vítka za výrazné sportovní úspěchy na Mistrovství světa v biatlonu 2003 v ruském Chanty Mansijsk

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský, jako předkladatel, doplnil návrhu usnesení tak, aby byl schválen peněžní dar panu Stanislavu Řezáčovi, běžci na lyžích - dálkové závody, ve výši 20 tis. Kč, za reprezentaci města Jablonce nad Nisou.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

21) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl žádné doplnění k předloženému písemnému materiálu.

Paní Nováková doporučila, aby Město ještě jednou zvážilo možnost převedení nebytových prostor ve Střelecké ulici do majetku Sportovně střeleckého klubu mládeže LOYD.

22) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Vostřáka

  1. Na Mírovém náměstí na rohu ulic Komenského a Lidická na bývalé „Jizeře“ je obrovský žlutý poutač. Jeho umístění je v hrubém rozporu s Obecně závaznou vyhláškou. K čemu je nám kamerový systém Městské policie, když v něm není vidět na sto metrů ve dne a na Náměstí? Nebo policie sleduje jiný program? Na tento poutač jsem upozornil již 13.března na jednání 4. ZM. Jaká bude náprava a kdo nese zodpovědnost? Jsou snad Obecně závazné vyhlášky jen pro pobavení občanů?

  2. Po dlouhých jednáních byla vytvořena komise, která měla sepsat před demolicemi v ulici 5.května některé předměty a prvky domů. Jednalo se o některé dveře, kliky, část kování oken, prvky zábradlí a další předměty. Tyto věci měly být uloženy v depozitu v ulici V Nivách a později použity při opravách a rekonstrukcích starších domů. Celá dokumentace včetně zobrazení jednotlivých věcí byla vyhotovena a předána. Demolice proběhly, i když se zpožděním, ale zachráněno nebylo nic!! Vše bylo zničeno, nebo rozkradeno. Kdo za to nese zodpovědnost? Jaký z toho bude závěr?

Ing. Jakoubek sdělil, že poutač na bývalé „Jizeře“ je povolen pouze do konce dubna, a od 1. května t.r. by tam již neměl být.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Interpelace paní Diringerové

  1. Zda nejde lépe vyřešit linku č. 4 a č. 14 - t.č. přes autobusové nádraží - málo prostoru, mnoho lidí - nebezpečí srážky autobusů, nebo úrazy cestujících mimoměstské dopravy.

  2. Připomínka k vyřešení výjezdů od Alberta a Kauflandu - Mšeno!!

  3. Jak budou řešena po odvolání Ing. Rady ošetřovatelská lůžka a oddělení následné péče v Turnovské ulici? OL Smržovka málem padá a starých a dlouhodobě nemocných přibývá. Okres stárne!

  4. Neustále neúplné informace o budování Hospice - občany matou a oni se bojí. Pokud není jasno - nepsat.

  5. Chceme podporovat cestovní ruch, ale přijede-li návštěva z ciziny, není nikde v centru města ani pořádná cukrárna či kavárna, kam hosty pozvat na odpolední posezení. Také nepříjemné a ostuda.

Vzhledem k tomu, že 40 let pracuji s lidmi - velké množství jich znám a oni mně, stále se ptají, často i nadávají.

RNDr. Čeřovský řekl, že poznámku týkající se Hospice bere jako podnět. Dále konstatoval, že cukrárnu nebude v žádném případě zřizovat Město. Jde o privátní iniciativu. Pokud bude mít někdo zájem o nebytové prostory Města, tak bude tato aktivita určitě podporována.

Mgr. Rudolf uvedl, že stavba v Turnovské ulici se potýká s finančními, ale i právními problémy. Proto je pozastavena. Město může pouze požádat Krajský úřad, aby tuto záležitost urychleně řešilo.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

Interpelace pana Poborského

Zajistit přechody pro chodce na náhradní trase za stavbu na tř.. 5.května.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

23) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Šourek požádal, aby v materiálu byly uvedeny jeho připomínky, na které jednotliví ředitelé odborů odpovídají.

JUDr. Nesvadba upřesnil, že na příštím zasedání ZM bude předložen kompletní materiál zabývající se připomínkami pana Šourka.

24) Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel čtyři písemné přihlášky do diskuse od pana Vostřáka, MUDr. Brandejského, Ing. Schäfera a pana Pelty.

Diskusní příspěvek pana Vostřáka

TSMJ - poplatky za odtažení vozidla.

Pan Vostřák se podivil nad tím, že poplatek za odtažení vozidla, které špatně parkuje, je dán jako smluvní.

Ing. Louda odpověděl, že poplatky byly jednoznačně stanoveny. TSMJ mají od pana starosty pověření, v rámci kterého je výše poplatků stanovena. Uvedl, že za nedokončený odtah je to 400,- Kč, za dokončený odtah 600,- Kč a 250,- Kč za každý den střežení vozidla v uzavřeném areálu TSMJ.

Diskusní příspěvek MUDr. Brandejského

V jaké situaci je problém Coyote baru na sídlišti Šumava? Je již vymožena první pokuta 200 tis. Kč? Jsou předepsány další pokuty, když provozovatel nerespektuje rozhodnutí Zastupitelstva Města?

JUDr. Nesvadba uvedl, že podle jeho informací jsou uloženy dvě pokuty, ale zatím není vymožena žádná. Zatím ani soudní exekutor nenašel cestu, jak peníze vymoci. Dále sdělil, že provoz skončil.

Diskusní příspěvek Ing. Schäfera

Civilní ochrana.

Ing. Schäfer řekl, že se někteří občané ptají, jakým způsobem je zajištěna civilní ochrana například v případě teroristického útoku. Proto požádal, aby na příští zasedání ZM zpracována souhrnná zpráva na toto téma.

RNDr. Čeřovský řekl, že Ing. Vaníček, již dostal úkol zpracovat materiál k tomuto tématu, který bude předložen na příštím jednání ZM.

Diskusní příspěvek pana Pelty

Atletika + Střelnice.

Pan Pelta sdělil, že se již několikrát sešel s předsedou atletického oddílu panem Zalabákem a společně řešili, budoucí rekonstrukci stadionu Střelnice. Podotkl, že atletika bude mít pro rok 2003 značné problémy se zajištěním své činnosti. Následně přečetl dopis od atletického oddílu. Dále požádal o finanční podporu atletického oddílu, aby mohli sportovat bez omezení.

Paní Caklová požádala, aby byla zpracována přehledná tabulka o tom, jaké finanční příspěvky organizace od jednotlivých komisí čerpaly. Dále požádala, aby k tomuto přehledu byl připojen i Projekt Jablonec nad Nisou.

Pan Vostřák podotkl, že v deskách byl přiložen přehled o zastupování Města v orgánech a organizacích. Zeptal se, kdo k tomu může podat nějaké vysvětlení.

Paní Kodytková vysvětlila, že tento přehled zpracovala na základě požadavku MUDr. Jörgové z minulého zasedání ZM.

25) Schválení návrhu usnesení

Mgr. Tulpa, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej pozemků
III. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)
- bod B. schváleno jednohlasně
- bod C. 1) pro 24 proti 0 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)
- bod C. 2) pro 17 proti 5 zdrželi se 4 (nehlasovali 2)
- bod D. pro 24 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 2)

Změna hranice katastrálního území
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Původní NU - bod A. schváleno jednohlasně
- bod B. pro 21 proti 3 zdrželi se 4
- bod C. pro 27 proti 0 zdržel se 1
- bod D. pro 23 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasovali 2)

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu Města pro rok 2003
VI. USNESENÍ
Protinávrh Mgr. Tulpy - „ukládá Ing. Loudovi + Mgr. Rudolfovi ……….“
pro 11 proti 8 zdrželo se 9

Upravený původní NU pro 19 proti 5 zdrželi se 4

Fond na zlepšení úrovně bydlení - půjčky 2003
VII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
VIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 3

Schválení V.změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
IX. USNESENÍ
Původní NU - varianta 1. pro 15 proti 11 zdrželi se 2
- varianta 2. + doplněk MUDr. Jörgové pro 13 proti 3 zdrželo se 10 (nehlasovali 2)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - variantě 1 a variantě 2.
Původní NU - varianta 1. pro 14 proti 1 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)
- varianta 2. + doplněk MUDr. Jörgové pro 14 proti 3 zdrželo se 11
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Bulvár 5.května - informace
X. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Příspěvky z Programu regenerace městské památkové zóny
XI. USNESENÍ
Protinávrh Ing. Dlouhého - „neschvaluje - Lidická 8/620 …..“
pro 9 proti 4 zdrželo se 14 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 19 proti 2 zdrželo se 6 (nehlasoval 1)

Ubytovna pro rodiny s dětmi
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Hrazení neinvestičních nákladů za žáky jiných obcí za rok 2002
XIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Zpráva o činnosti Speciální MŠ Jablonec nad Nisou, Palackého 37 a Dětského integračního stacionáře Jablonec nad Nisou, U přehrady 4
XIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Centrum obchodní spolupráce - informace
XV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 5

Centrum obchodní spolupráce - zajištění závazků smlouvy PHARE
XVI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželo se 5

Zřizovací listina p.o. Nemocnice Jablonec nad Nisou
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

MIS Jablonec nad Nisou s.r.o. - vstup společnosti do likvidace
XVIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Informativní zpráva o právním stavu ve věci Hotelu Praha
XIX. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

Peněžní dary pro paní Kateřinu Holubcovou - Losmanovou a pana Zdeňka Vítka, za výrazné sportovní úspěchy na Mistrovství světa v biatlonu 2003 v ruském Chanty Mansijsk
XX. USNESENÍ
Doplnění původní NU pro 27 proti 0 zdržel se 1

Dopisy občanů
XXI. USNESENÍ
Doplněk p. Novákové k bodu B. - „ukládá RNDr. Čeřovskému …………..“
pro 14 proti 2 zdrželo se 12
Původní NU pro 22 proti 0 zdrželo se 6

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Kontrola úkolů
XXIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

26) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 5. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 12,10 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Božena Caklová, Petr Poborský

V Jablonci nad Nisou, dne 28. dubna 2003

Vytvořeno 9.8.2005 10:58:36 | přečteno 2909x | Petr Vitvar