Zápis 13.11.2003

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 13. listopadu 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Aleš Cholenský, Ing. František Pešek
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Nikos Sianos

Jednání 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 21 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 9. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a pan Nikos Sianos.
(19 - 0 - 0)
(nehlasovali 2)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(20 - 0 - 0)
(nehlasoval 1)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Plnění rozpočtu za III.čtvrtletí roku 2003

9) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za tři čtvrtletí roku 2003

10) a) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města - II. část (rozpočtová rezerva)

b) Poskytnutí pozastaveného finančního příspěvku TJ LIAZ

11) Přestavba stadionu Střelnice

12) Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5.května - informace

13) Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou - 3. etapa

14) Centrum obchodní spolupráce - informace

15) Regiotram Nisa

16) Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

17) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

18) Obecně závazná vyhláška „O místních poplatcích“

19) OZV č. 12/2003 „O čistotě a pořádku ve městě“

20) OZV č. 13/2003 o zrušení OZV města Jablonce nad Nisou č. 4/1997 ze dne 28. 8. 1997 ve znění OZV č. 4/2003 ze dne 22. 5. 2003, o některých podmínkách držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou

21) Přehled poskytnutých finančních příspěvků z Fondu starosty města pro rok 2003

22) Peněžní dar pro tým juniorek Fitness studia Mgr. Zdeňky Vitákové za získání titulu Mistryň světa

23) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

24) Dopisy občanů

25) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

26) Kontrola úkolů

27) Diskuse

28) Schválení návrhu usnesení

29) Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Ivan Kracík

Členové: Božena Caklová, Karel Kolář, Taťjana Nováková, Pavel Šourek

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že obdržel dopis od Mgr. Kocourkové, ředitelky Základní katolické školy, ve kterém děkuje ZM za schválený finanční příspěvek na opravu školy.

Pan Berounský se zeptal RNDr. Čeřovského, zda ví, co bylo základním výstupem ze semináře k Regiotramu.

RNDr. Čeřovský uvedl, že se nemohl zúčastnit celého semináře, ale byl Mgr. Karáskem o celém průběhu projednávání obeznámen. Řekl, že jednoznačný a zásadní závěr z toho semináře nebyl.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf okomentoval předloženou písemnou zprávu o své činnosti za období od 10. 10. 2003 do 6. 11. 2003.

(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 22 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek požádal, aby Mgr. Rudolf ve své zprávě neuváděl standardní činnosti a úkoly jednotlivých oddělení.

Mgr. Tupla se zeptal, jaký je výstup ze schůzky s rodiči a pedagogy ZŠ E. Floriánové. Dále se zeptal, v jaké fázi je výběrové řízení na jednatele společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.

Mgr. Rudolf odpověděl, že na schůzce byli všichni seznámeni s možností rozmístění dětí po ukončení činnosti školy E. Floriánové. Všem byly předány dotazníky a byly s nimi konzultovány veškeré možnosti, které budou mít. O novém jednateli společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. rozhodne RM dne 27. 11. 2003. Zatím výběrová komise nevybrala jednoho konkrétního uchazeče.

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 23 členů ZM)

Mgr. Karásek doplnil, že předchozí den proběhlo jednání s panem děkanem Bratršovským ohledně opravy kostela Sv. Anny. Na dnešním mimořádném jednání RM bude předložen návrh na vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci tohoto kostela.

Pan Berounský řekl, že je zklamán ze semináře k Regiotramu, protože tam pan Mgr. Karásek arogantně prosazoval svůj jediný názor. Požádal, aby se již semináře v podobném duchu neopakovaly.

Mgr. Karásek řekl, že semináře se zúčastnilo mnoho dalších, kteří dokáží způsob prezentace posoudit sami. Nesouhlasil s hodnocením pana Berounského.

Pan Vostřák zkonstatoval, že na kostelu Sv. Anny musí být nejdříve provedeno odkanalizování a odvodnění celého kostela. Řekl, že bude souhlasit s dalším postupem s tím, že opravy budou podřízeny odborníkům, kteří vědí co a v jakém období se musí udělat. Podotkl, že veškeré práce, které prováděla církev se začínaly na podzim, oprava střechy před vánocemi.

Mgr. Karásek souhlasil s názorem pana Vostřáka.

Ing. Louda okomentoval předloženou písemnou zprávu o své činnosti za období od 9. 10. 2003 do 13. 11. 2003.

(Přišel pan Poborský - přítomno 24 členů ZM)

Pan Berounský nesouhlasil s tím, že by pan Svoboda, bývalý vedoucí dopravního a silničního úřadu MěÚ, něco zanedbal v oblasti oprav a údržby komunikací. Pokud je mu známo, tak odešel z důvodu překročení určité výdajové položky rozpočtu.

Ing. Louda zkonstatoval, že v letošním roce byly určité problémy s investičními akcemi a opravami vozovek zejména díky panu Svobodovi.

Pan Vostřák se zeptal, kdo z MěÚ bude mít na starosti Fond na zlepšení úrovně bydlení.

Ing. Louda odpověděl, že to bude stávající vedoucí oddělení ekonomiky organizací nebo některá její kolegyně.

Pan Vostřák konstatoval, že na MěÚ budou další personální změny. Pan Svoboda nebyl poslední, kdo odešel. Řekl, že, podle jeho názoru, dělal svoji práci velmi dobře a až jeho nástupce ukáže, jestli to dokáže lépe nebo ne. Podotkl, že personální záležitost je v kompetenci starosty, místostarostů a členů RM a oni nesou politickou odpovědnost za to, co dělají a jakými lidmi se obklopí.

Ing. Louda řekl, že toho si samozřejmě vědomi jsou a to je právě důvod, proč někteří lidé z MěÚ odcházejí.

5) Převody objektů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Za nepřítomnou paní Fingerovou uvedl předložený písemný materiál Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku. Z programu dnešního jednání stáhl bod A.2) - prodej objektu Vysoká 5a/1210, protože manželé Drábkovi od koupě tohoto objektu písemně odstoupili. Dále upozornil členy ZM, že k prodeji objektu Lidická 22 je předložen dodatek s dopisem paní Petráňové.

Paní Nováková podala protinávrh k bodu A.3), aby byl schválen prodej objektu Podzimní 56/1673 nájemníkům tohoto objektu panu Kylouškovi a panu Wieserovi.

Paní Caklová podala protinávrh k bodu A.6), aby byl schválen prodej objektu Lidická 22/1555 paní Petráňové za cenu 5 mil. Kč s nulovou investicí.

Pan Vostřák se zeptal, jaké závazky plynou pro Město v případě částečného hrazení prostředků na stavební opravy ve zdevastovaném objektu Za Plynárnou 13. Vyslovil nesouhlas s výstavbou dalších bytů pro romské občany.

Mgr. Macek uvedl, že se jedná o částku zhruba 1 mil. Kč na zřízení ubytovny pro rodiče s dětmi v krizové situaci, přestože daná částka je z „Programu předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“.

Dr. Ing. Drábek doporučil, aby v případě prodeje objektu Lidická 22 byl dodržen standardní postup a to, aby byl schvalován původní návrh usnesení nebo tento bod z dnešního jednání stažen a vypsáno nové výběrové řízení.

Pan Vostřák souhlasil s tím, že postup je v tomto případě zvláštní, ale již několikrát se stalo, že první zájemce od koupě ustoupil a ZM schválilo prodej druhému zájemci. Dal na zváženou, zda by nebylo vhodnější tento bod projednat znovu ve výboru pro hospodaření s majetkem města, kde bude stanoveno, kolik má paní Petráňová opravdu zaplatit.

Mgr. Karásek podotkl, že výbor pro hospodaření s majetkem města pouze doporučuje, tudíž ZM může rozhodnout jinak. Pokud se ZM většinově shodne, že chce objekt Lidická 22 prodat za 5 mil. Kč, tak je samozřejmě možné tak učinit.

(Přišla Mgr. Paukrtová - přítomno 25 členů ZM)

MUDr. Jörg řekl, že si je vědom toho, že daný postup není zcela standardní, ale ZM je, podle jeho názoru, natolik kompetentní k tomu, aby rozhodlo i za výbor pro hospodaření s majetkem města. Všichni vědí, za kolik se objekty ve městě prodávají a v jakém technickém stavu jsou.

Dr. Ing. Drábek nesouhlasil s hodnocením daného postupu. Řekl, že by se ZM Jablonce nad Nisou nemělo chovat jako hokynáři. Zdůraznil, že není možné, aby někdo po uzavřeném výběrové řízení řekl, že tady někdo předložil ještě lepší nabídku. Položil otázku, zda se někdo zeptal ostatních zájemců, zda by nepředložili srovnatelnou nabídku.

MUDr. Brandejský souhlasil s tím, že ZM má plné právo rozhodnout. Navrhl, aby paní Petráňová vystoupila.

Paní Petráňová, Dalešická 4372, Jablonec nad Nisou řekla, že došlo k nedorozumění, kdy přesně nepochopila rozvržení částky za prodej objektu Lidická 22. Uvedla, že má připraveno 5 mil. Kč, které je ochotna složit.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Za nepřítomnou paní Fingerovou uvedl předložený písemný materiál Ing.Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku. Z programu dnešního jednán stáhl bod A.3) - prodej p.p.č.1052/2, protože nebyla zaplacena požadovaná kauce.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

7) Prodej bytů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Za nepřítomnou paní Fingerovou předložil písemný materiál Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 26 členů ZM)

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

8) Plnění rozpočtu za III.čtvrtletí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

(Přišel pan Pelta - přítomno 27 členů ZM)

Dr. Ing. Drábek se zeptal, z jakého důvodu se manželé Pechovi odmítli nastěhovat do všech ostatních bytů, které jsou vyjmenovány v materiálu.

Ing. Hladík uvedl, že manželé Pechovi bydleli v objektu, který patří do staré zástavby a jednoznačně odmítají paneláky. Ostatní odmítnuté byty byly ve staré zástavbě, ale byly malé. Oprava bytu v objektu Jarní 21, který by byli ochotni přijmout, by přišla na zhruba 1 mil. Kč.

Dr. Ing. Drábek nesouhlasil s poskytnutím finanční náhrady ve výši 400 tis. Kč na koupi bytu do osobního vlastnictví, protože jedna osoba z daného bytu byla již umístěna. Minimálně by měla být náhrada snížena o třetinu za osobu, která již byt dostala.

RNDr. Čeřovský doplnil, že ho manželé Pechovi navštívili a sdělili mu, že nabízené byty byly ve velice špatném technickém stavu a potřebné opravy by byly finančně náročné. Potvrdil slova Ing. Hladíka, že kategoricky odmítají panelovou výstavbu. Vyšší finanční náhradu požadují, protože na současném trhu si byt, který by jim odpovídal, za 400 tis. Kč nekoupí. Minimální částka, kterou požadují je 500 tis. Kč.

Pan Poborský zeptal se, kdo zdevastoval byt v Jarní 21, na jehož opravu je zapotřebí 1 mil. Kč, kdo za to nese zodpovědnost a kdo danou částku na opravu vynaloží. Řekl, že k tomuto podává interpelaci. Dále požádal o informaci k již vyplacené částce manželům Pechovým ve výši 30 tis. Kč. Kdo to povolil, kdo odsouhlasil výši. Podotkl, že si nepamatuje, že by tento případ byl projednáván ve výboru pro hospodaření s majetkem města. Dále podpořil navrženou náhradu panu Čihákovi z hotelu Diana za finanční ztráty vzniklé rekonstrukcí ulicí 5.května. Pouze doporučil, aby náhrada byla vyčíslena finančně.

Ing. Louda řekl, že v této chvíli není schopen odpovědět na otázku ohledně vyplacené finanční částky 30 tis. Kč, ale je možné tento dotaz přiřadit k podávané interpelaci, na kterou bude samozřejmě odpovězeno písemně. Dále upřesnil, že je navrženo schválení „záměru“ bezúplatného převodu pozemků. V případě, že by ZM projevilo zájem o schválení náhrady, tak bude vypracován znalecký posudek na dané pozemky a částky budou předloženy ZM.

Ing. Hladík doplnil, že 30 tis. Kč projednával a schválil finanční výbor po místním šetření oddělení obecních bytů a oddělení technické obsluhy.

9) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za tři čtvrtletí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

10) a) Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města - II. část (rozpočtová rezerva)

b) Poskytnutí pozastaveného finančního příspěvku TJ LIAZ

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, kolik peněz z poskytnutého finančního příspěvku ve výši 50 tis. Kč pro TJ LIAZ je určena na činnost TJ, kolik na údržbu areálu Srnčí důl a jak jsou specifikovány práce. Řekl, že by byl rád, kdyby peníze na údržbu areálu Srnčí důl byly využity kontrolovaně.

Pan Kolář, předseda sportovní komise, řekl, že v této chvíli není schopen na tuto otázku přesně odpovědět, ale je možné tuto informaci v průběhu jednání zjistit. Vysvětlil, že ve smlouvě je přesně uvedeno, na co byly příspěvky poskytnuty a zpětně je prováděna kontrola, zda byly využity správně.

Pan Poborský konstatoval, že na základě předložený tabulek je zřejmé, že příspěvky z kulturní komise jsou poskytovány stále stejným subjektům a ostatní jsou opomíjeny.

Mgr. Žur, předseda kulturní komise, řekl, že závěr kulturní komise vychází z jednotlivých žádostí, které byly na tento rok podány. Podotkl, že částka byla pro letošní rok nižší, proto nemohli být uspokojeni všichni žadatelé. Byly upřednostňovány subjekty, které podporují aktivitu dětí a mládeže.

Ing. Schäfer řekl, že si nevzpomíná, že by rozdělení příspěvků z rozpočtové rezervy bylo projednáno ve finančním výboru, což, podle jeho názoru, není zcela v pořádku.

Mgr. Rudolf vysvětlil, že rozpočtové změny, jako celek, byly projednány ve finančním výboru. V rozpočtových změnách, jako celku, byly odsouhlaseny jednotlivé částky, jakožto i 150 tis. Kč pro kulturní komisi a 400 tis. Kč pro sportovní komisi. Samozřejmě ZM tyto rozpočtové změny také schválilo.

Ing. Louda souhlasil s tím, že vše proběhlo podle daných pravidel.

11) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál. Mimo jiné pozval všechny členy ZM na kontrolní den spojený s prohlídkou a výkladem, který proběhne ve čtvrtek 20. listopadu t.r. v 8,00 hodin.

Pan Šourek připomněl, že při projednávání rekonstrukce areálu Střelnice na ZM upozorňoval na to, že rekonstrukce není projekčně připravena, že je zde mnoho chyb a nedostatků, a že to dopadne tak, jako všechny akce, které se doposud dělaly. Požádal, aby byly z této akce vyvozeny důsledky. Podal návrh na prošetření celého případu, aby bylo jednoznačně řečeno, kdo zodpovídá za stav, který je popsán v materiálu.

Pan Pelta řekl, že, podle jeho názoru, se jedná o ukázkovou akci co se týče Jablonce nad Nisou. Nezná stavbu podobného rozsahu a náročnosti, kde by nenastal nějaký problém. Podotkl, že v případě kdy dojde k navýšení celkové částky, tak je snaha najít finanční prostředky z jiných zdrojů než z rozpočtu Města. Konstatoval, že se stále pracuje na získání finančních prostředků mimo státní rozpočet a není ukončeno ani jednání ohledně názvu stadionu. Podotkl, že nejdůležitější pro žádání o finance je dobře připravený projekt.

Pan Vostřák nesouhlasil s tím, aby bylo někomu dáno přes 6 mil. Kč jen proto, že se spletl. Řekl, že pro tento materiál v žádném případě nebude hlasovat.

Mgr. Paukrtová souhlasila s tím, že projekt měl být připraven včetně geologického průzkumu. Řekla, že nebude hlasovat o navýšení částky o 6,9 mil. Kč, protože si myslí, že Město nedostatečně dotuje kulturu, sociální oblast apod. Dále uvedla, že se množí stížnosti na vzhled stěny. Zeptala se, zda bude stěna osázena zelení a zda je smluvně zajištěno, že za jakékoliv porušení, prasknutí apod. ručí dodavatel stavby.

Mgr. Rudolf, za klub ČSSD, podal doplněk návrhu usnesení, aby náklady na vícepráce vyvolané nedostatky v projektu investor (Město) předložil k úhradě projektantovi.

Pan Poborský se zeptal, jakou částku poskytli sponzoři a kolik se z ní již proinvestovalo.

Ing. Louda odpověděl, že se podařilo získat sponzorské dary v objemu zhruba 200 tis. Kč. Na dotazy Mgr. Paukrtové odpověděl, že ozelenění zdi je součástí projektu. Pokud dojde k určitým škodám, tak se vše řídí Obchodním zákoníkem a odpovědnost nese projektant nebo dodavatel. Dále nesouhlasil s poznámkou pana Šourka, že by Město udělalo všechny velké akce špatně. Na druhou stranu souhlasil s tím, že jsou v projektové dokumentaci chyby, což je dáno tím, jakým způsobem ZM rozhodovalo o převzetí areálu Střelnice a následně i rekonstrukce. Zkonstatoval že částka 6,9 mil. Kč tvoří zhruba 7 % navýšení z celkové částky plánovaných prací.

Pan Berounský se zeptal, jakým způsobem právní oddělení MěÚ celou záležitost řeší s projektantem.

Ing. Louda uvedl, že právnímu oddělení byly předány veškeré dokumenty, aby vypracovalo právní rozbor. Podotkl, že možná na prosincovém zasedání ZM, nejpozději však na lednovém, bude podána informace o celé záležitosti.

Pan Vostřák řekl, že ZM hlasuje na základě předložených materiálů, za které zodpovídá předkladatel. Nesouhlasil s tím, že za to může ZM, že to odhlasovalo. Zopakoval, že s materiálem nesouhlasí a nebude pro něj hlasovat.

12) Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5.května - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu uvedl předložený písemný materiál Mgr. Petr Karásek, místostarosta.

Dr. Ing. Drábek uvedl, že při rekonstrukci ulice Podhorské upozorňoval na kanály uprostřed vozovky, které budou za několik let dělat velké problémy. V této ulici se ale neprováděla rekonstrukce inženýrských sítí. Naopak při rekonstrukci ulice 5.května se inženýrské sítě předělávaly celé a přesto na půlkilometrovém úseku je asi osmnáct kanálových šachet uprostřed vozovky.

Mgr. Karásek řekl, že pokud se některé šachty propadají či nikoliv, tak to je pouze důsledek vhodných stavebních postupů a kvality odvedené práce. Vysvětlil, že v době zpracování projektu, byla vnitřní směrnice SČVaKu, že zaústění kanalizačních přípojek musí být do šachet a nikoli na odbočky.

Pan Berounský podotkl, že řidiči autobusů si stěžují na to, že při vjezdu na autobusové nádraží najíždějí na ostrůvek. Tato stížnost, má být brána jako námět na reklamaci.

Mgr. Paukrtová navrhla, aby nejpozději na březnovém jednání ZM byla předložena urbanistická studie, která byla zadána ke zpracování již v minulosti.

Pan Poborský řekl, že ho velmi mrzí, že „Velký bulvár“ byl hned druhý den rozkopán. Zeptal se, proč? Dále se zeptal, zda v případě, že Město získá soudně do svého vlastnictví objekt manželů Musilových, zda bude také uplatňována finanční ztráta, která byla tímto způsobena.

Mgr. Karásek odpověděl, že závada na vodovodním řadu bohužel vznikla dva dny před kolaudací. Tuto skutečnost samozřejmě nelze v žádném případě ovlivnit. Konstatoval, že manželé Musilovi nedělají nic v rozporu se zákonem, i když tím zdržují a prodražují stavbu.

13) Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou - 3. etapa

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf okomentoval předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek ze zeptal, čím je způsoben v roce 2002 dvojnásobný nárůst neinvestičních nákladů na jednoho žáka v ZŠ Rychnovská 216.

Mgr. Rudolf odpověděl, že nárůst je způsoben výstavbou školního hřiště, které bylo stavěno s významnou státní dotací.

Mgr. Rýžaková doplnila, že stavba hřiště musela být účetně zahrnuta do kapitoly oprav a údržby.

Dr. Ing. Drábek zkonstatoval, že v tomto případě je tabulka nevypovídající. Požádal, aby nebyly do přehledu zahrnovány opravy a údržby nad rámec běžných oprav. Požádal o vypracování podrobnějšího přehledu členění běžných oprav a oprav nad jejich rámec.

Pan Vostřák přečetl členům ZM stížnost pana Oldřicha Pernykla, která byla dána panu starostovi na vědomí, ale nebyla předána členům ZM. Podotkl, že se s touto stížností neztotožňuje.

Pan Berounský uvedl, že v materiálu je, mimo jiné, uvedeno, že dojde ke změně „školského zákona“. V souvislosti se zrušením ZŠ ve Floriánové ul. zatím nebyly udělány kroky, které byly dohodnuty. Například, že budou vyřešeny spádové oblasti, že budou na webových stránkách informace pro rodiče apod. Z tohoto důvodu navrhl, aby celá záležitost byla odložena.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda byla záležitost školy v Kokoníně projednána s rodiči dětí, kterých se to bude týkat. Dále se zeptala, jakým způsobem bude řešena situace, kterou popisuje Zastupitelstvo obce Maršovice.

Mgr. Rudolf odpověděl, že projednání této záležitosti proběhlo v Kokoníně dvakrát. Uvedl, že jsou vytvářeny takové podmínky, aby nemusela být zrušena ani jedna škola. Pokud budou rodiče dávat své děti do škol v Kokoníně a na Vrkoslavicích, tak nebude nutné tyto školy zrušit. V případě dětí z Maršovic a Dalešic je to stejné. Řekl, že je vítán rozvoj těchto oblastí, protože je tím zaručeno, že budou školy naplněny.

RNDr. Čeřovský uvedl, že se zúčastnil jednání s rodiči v Kokoníně v pondělí 10. 11. 2003, kde bylo vše prodiskutováno a vysvětleno. Na této schůzce mimo jiné řekl, že nesouhlasí s článkem v Deníku Jablonecka, ve kterém pan Doležal z Kokonína napsal, že je již rozhodnuto, že má jasné informace o tom, že pokud bude škola zrušena, tak bude použita na výstavbu domu pro bezdomovce apod.

Paní Caklová doplnila, že oddělení školství a kultury MěÚ v této době vypracovává kritéria pro rozdělení dětí ze ZŠ Floriánova.Dále podotkla, že tato škola byla zmiňována v materiálu již v roce 2002 a ZŠ v Kokoníně v roce 2000. Znamená to, že se s určitým řešením počítalo již dříve. Podpořila předložený návrh, který je, podle jejího názoru, mírný. Souhlasila s tím, že pokud budou jednotlivé třídy naplněny minimálně 18 dětmi, tak nehrozí zrušení školy.

Pan Vostřák konstatoval, že po zrušených základních školách zůstanou prázdné budovy. Nesouhlasil s výroky představitelů radnice, že tyto budovy nebudou ekonomicky využívány. V žádném případě nemůžou tyto budovy zůstat prázdné a Město se o ně jenom starat.

Mgr. Rudolf zopakoval, že tento materiál neřeší rušení školy, ale pouze hledá řešení, jak danou školu udržet v provozu. Pokud dojde k situaci, že už nebude únosné provozovat školu, tak dojde k „postupnému útlumu“. Znamená to, že všichni žáci, kteří do této školy nastoupí, tak v ní svoji školní docházku také dokončí.

Mgr. Tulpa řekl, že si všichni musí uvědomit, že tento materiál je pouze začátkem útlumu. Doporučil, aby v návrhu usnesení byly uvedeny podmínky zachování všech tří základních škol v Kokoníně.

Mgr. Paukrtová požádala, aby záležitost školy byla projednána s představiteli obce Maršovice.

Dr. Ing. Drábek doporučil, aby i v bodě B. návrhu usnesení bylo upřesněno, že ZM schvaluje útlum odloučeného pracoviště ZŠ, pouze v případě, že klesne počet žáků po 18.

Mgr. Rudolf, jako předkladatel, z připomínkou souhlasil a v tomto smyslu podal upravený návrh usnesení.

Mgr. Hozda, ředitel ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, uvedl, že uvedená podmínka o tom, že postupný útlum bude zahájen v případě, že do každé ze dvou prvních tříd nastoupí nejméně 18 žáků, je pro ně velmi důležitá. Zkonstatoval, že komise pro výchovu a vzdělávání odvedla dobrou práci. Dále řekl, že tím, že bude schválen předložený návrh, tak bude dána možnost překlenout nejbližší období a nejhorší období, co se týče dětí nastupujících do prvních tříd. Podotkl, že lokalita Maršovic a Kokonína, je jednou z mála lokalit, kde bude do budoucna možnost výstavby rodinných domů.

14) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Přizván: Ing. Jan Fidler, Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Mgr. Karásek neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění. Přivítal Ing. Fidlera z Centra regionálního rozvoje v Praze, který je bezprostředním partnerem ve vztahu k celé akci.

Ing. Fidler seznámil členy ZM s aktuální situací celého projektu. Uvedl, že dokumentace je předána ke schválení na delegaci české komise. Očekává se, že ke schválení dojde ještě do konce tohoto roku případně do konce roku příštího a v únoru by mohlo být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V dubnu by mohl být zhotovitel vybrán a v květnu by mohla být stavba zahájena.

16) Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu uvedla předložený písemný materiál Ing. Michaela Smrčková, vedoucí oddělení architektury a územního plánu.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

17) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Za nepřítomného RNDr. Vargu okomentoval předložený písemný materiál Mgr. Petr Karásek, místostarosta.

Pan Vostřák řekl, že podle jeho názoru, je na tomto území možné vybudovat travnaté fotbalové hřiště, které by mělo zázemí v hale a mohlo by být využíváno veřejností.

Ing. Kracík uvedl, že by si toto území zasloužilo hodnotnější využití, než jako velkoplošné obchodní zařízení.

Mgr. Paukrtová doporučila, aby předložená změna územního plánu nebyla schválena a celá kalvárie ukončena s tím, že se bude hledat vhodnější využití tohoto území.

Mgr. Karásek vysvětlil, že materiál je předkládán na základě poptávky na toto území. Neznamená to, že s využitím souhlasí, pouze se v návrhu odráží zájem potenciálních investorů.

Pan Pelta řekl, že vzhledem k tomu, že je v blízkosti hala a plavecký bazén, tak by opravdu bylo vhodné vybudovat zde sportovní hřiště s umělým povrchem a dalo by se využívat i v zimním období. Hříště by bylo v majetku Města. Podotkl, že by se on sám snažil o získání státní dotace.

21) Přehled poskytnutých finančních příspěvků z Fondu starosty města pro rok 2003

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému přehledu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

22) Peněžní dar pro tým juniorek Fitness studia Mgr. Zdeňky Vitákové za získání titulu Mistryň světa

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

23) Přiznání odměn členům komisí RM, členům výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský opravil v konečném přehledu na straně 10 celkovou částku odměny komise pro realizaci programu regenerace MPZ na 11.160,- Kč, protože bylo Ing. Sanigové připočítáno jedno jednání navíc.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 28 členů ZM)

15) Regiotram Nisa

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Přizván: Ing. Suchomel, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

Ing. Suchomel se vyjádřil k dané problematice. Mimo jiné uvedl, že tato myšlenka vznikla dávno před vznikem Libereckého kraje. Tento systém by spojoval i města z okolních států - Polska a Německa. Z české strany se k tomuto projektu přihlašují i další města, která by se chtěla připojit. Konstatoval, že Regiotram by měl nabídnout kvalitní, technicky dobře vybavenou, spolehlivou a lacinou veřejnou dopravu. Doporučil, aby tento materiál byl diskutován, ale vzat pouze na vědomí, aby byl dán prostor k další diskusi o tom, jakým způsobem zapojit Regiotram do centra města, aby nevedl pouze po jeho periférii.

Mgr. Karásek přednesl komentář k předloženým variantám. Popsal je na předloženém plánku.

Pan Berounský konstatoval, že na semináři zaregistroval několik zásadních připomínek k předložené variantě. V žádném případě není čas k tomu, aby na dnešním jednání bylo rozhodnuto o jedné vybrané variantě. Řekl, že nejdříve musí proběhnout veřejná diskuse o všech variantách. Dále řekl, že v Rakousku a v Německu jsou terminály hromadné dopravy spojeny s nákupními centry, což by se dalo také využít u nás, právě na autobusovém nádraží. Nesouhlasil s návrhem na vybudování terminálu hromadné dopravy v Pražské ulici, protože je hodně vysunut na okraj města a byl by zde velký výškový rozdíl. Podotkl, že celý objekt garáží ČSAD má velmi významnou technickou hodnotu a v této době probíhá řízení na vyhlášení tohoto objektu za kulturní památku ČR. Mimo to jsou budovy garáží zastaveny na bankovní úvěr na nákup nových autobusů a to minimálně do roku 2007. Zkonstatoval, že projekt Regiotram bude mít význam pro Město Jablonec nad Nisou pouze v případě, že pojede centrem města.

Mgr. Paukrtová uvedla, že dopravní komise má k variantě A/1 negativní stanovisko. Domnívá se, že není možné na dnešním jednání schválit tuto jednu variantu tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení. Podotkla, že by tento projekt měl být ještě diskutován a promyšlen ve všech souvislostech. Pokud by byly veškeré materiály připraveny, tak by mohl být předložen na březnovém zasedání ZM.

Pan Vostřák konstatoval, že Regiotram nemůže vyjet po stávající trati, protože ta je ve velmi špatném technickém stavu. Zeptal se, co bude s tramvajovou dopravou mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem. Dále řekl, že přemístění autobusového nádraží je zajímavá myšlenka, ale vyžaduje územní řízení.

Pan Šourek podotkl, že odborného semináře k danému tématu se 3.11. t.r. zúčastnilo zhruba 7 členů ZM. Zkonstatoval, že je k tomu nedostatek informací a Mgr. Karásek hovoří o tom, že je to „moje představa“ a v návrhu usnesení je „schvaluje variantu A/1“.

Pan Berounský řekl, že v ostatních zemích tento systém projíždí centry měst, aniž by byl hlučný, ohrožoval chodce a naopak za hranicemi měst je schopen jet vysokou rychlostí. Slouží opravdu k tomu, aby spojil centra jednotlivých měst. Souhlasí s tím, aby Regiotram projížděl centrem města, třeba kolem radnice, po Palackého ulici do Mšena apod.

Dr. Ing. Drábek souhlasil s tím, že přemístění autobusového nádraží je dobrá myšlenka a je možné se jí zabývat. Souhlasil také s tím, že zatím mají málo podkladů, aby mohla být daná varianta schválena.

Pan Poborský konstatoval, že již na semináři dne 3.11. t.r. zazněla hlavní otázka a to, zda má Regiotram sloužit k propojení center velkých města nebo má nahradit místní dopravu. V případě, že by měl Regiotram spojovat centra měst, tak je navržená varianta A/1 ta nejlepší, nejlevnější a nejvíce splňuje spojení s velkými centry.

Ing. Suchomel řekl, že, podle jeho názoru, informací o Regiotramu není stále dost. Znovu požádal členy ZM, aby předložený materiál vzali pouze na vědomí a dali tím prostor k další diskusi.

Ing. Louda řekl, že se mu předložený materiál líbí a nemá žádný problém, aby hlasoval pro návrh usnesení. Návrh usnesení znamená potvrzení varianty s tím, že budoucnost na příští léta umožní jakoukoliv variantnost řešení dalších tras, případně znovuzavedení tramvajové dopravy apod.

Pan Berounský nesouhlasil s názorem Ing. Loudy, protože schválením jedné varianty budou vyřazeny ostatní varianty. Pokud by Regiotram jezdil po stávají železniční trati, tak by to znamenalo pouze technické vylepšení trati a jízdu lepšími moderními vozidly a už by to nebyl Regiotram.

MUDr. Brandejský řekl, že rozhodující je, aby bylo odpovězeno na otázky, které vznesl pan Poborský. Musí se jednoznačně rozhodnout k čemu má Regiotram sloužit. Podle jeho názoru, je nahrazení místní dopravy v této době nesmyslné.

Dr. Ing. Drábek konstatoval, že každý přestup navíc znamená omezení využitelnosti. Doporučil, aby předkladatel upřesnil návrh usnesení tak, aby nebyla zpochybnitelná možnost vedení trati v dalších variantách.

Mgr. Paukrtová položila otázku: „Proč je předložen návrhu usnesení na schválení varianty A/1, když není vše dořešeno?“ Nic nebrání tomu, aby byl materiál předložen až za tři měsíce, kdy budou známy další skutečnosti. V případě, že není známá dopravní studie, není možné o předloženém návrhu usnesení hlasovat.

Paní Caklová řekla, že není proti tomu, aby Regiotram jezdil po stávají železniční trati s tím, že z místa dnešní provozovny ČSAD v Pražské ulici není do centra města daleko. Podotkla, že centrum města není přesně definováno. Souhlasila s tím, aby varianta A/1 byla vzata jako základní a v budoucnu je možné vybudovat další trať, která by opravdu jela přes město Jablonec nad Nisou. Podotkla, že například Mšeno, které je hodně osídlené, také zatím zůstává stranou. Především podpořila přemístění terminálu hromadné dopravy do Pražské ulice. Dále podotkla, že se několikrát hovořilo o tom, že by se „Velký Bulvár“ měl stát novým středem města, což by navržené přemístění autobusového nádraží umožnilo.

RNDr. Čeřovský řekl, že je rád za to, že Mgr. Karásek přišel se zcela novým pohledem na nezanedbatelnou část Jablonce nad Nisou. Odcitoval důležité části „Deklarace“. Doporučil, aby byl předložený návrh usnesení schválen, protože to v žádném případě nebrání tomu, aby v budoucnu vedl Regiotram jinudy.

MUDr. Jörg po předešlé diskusi konstatoval, že přesto zůstává mnoho nezodpovězených otázek, jako například financování apod. Řekl, že se zde rozhoduje o něčem, co přesahuje hranice tohoto města a horizont našeho života. Souhlasil s tím, že by měl být dán větší prostor odborné veřejnosti a občanům, aby měli možnost seznámit se s celou problematikou v širších souvislostech.

Mgr. Paukrtová se opakovaně zeptala, proč je nutné dnes schválit předložený návrh usnesení. Podotkla, že realizace Regiotramu proběhne v horizontu deseti let.

Mgr. Karásek uvedl, že Liberecký kraj předložil několik variant řešení průchodu Regiotramu, aby o nich bylo hlasováno. Tím odpověděl Mgr. Paukrtové, že se proto o tom dnes hlasuje. Řekl, že se dá říci, že jsou předloženy dva materiály, a to další rozvoj města, který bude dál diskutována dopracován, a řešení průchodu Regiotramu městem, kde jsou předloženy čtyři varianty. Nesouhlasil s názorem, že schválením jedné varianty jsou zatraceny ostatní.

18) Obecně závazná vyhláška „O místních poplatcích“

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Ing. Hladík opravil na str. 20 název ulice Resslova a doplnil název ulice Široká.

Dr. Ing. Drábek dal na zváženou, zda by nebylo vhodnější vyjmout z OZV poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Uvedl, že těmito platbami se zabývají podnikatelé, kteří musí poplatky vybírat, vyplňovat výkazy a odvádět. Dále se tím zabývá pracovník na úřadě, který stihne pouze evidenci poplatků, ale v žádném případě kontrolu. Konstatoval, že se jedná o minimální zásah do rozpočtu.

Pan Poborský k části poplatků za psy se zeptal, co je považováno za rodinný dům. Zda i šestipatrový dům, který je v soukromém vlastnictví. Dále se zeptal, zda je kontrolováno, kolik je evidováno psů, kde jsou hlášeni a ve skutečnosti chováni apod. Dále se v souvislosti s OZV „O čistotě a pořádku“ zeptal, jak jsou postihováni majitelé psů a ostatních domácích zvířat, když nechají znečistit veřejné prostranství svými zvířaty. V tomto smyslu podal interpelaci.

Ing. Hladík odpověděl, že rodinný dům je jednoznačně stanoven stavebním zákonem. Rozlišení se neposuzuje podle vlastnictví. Dále sdělil, že ke včerejšímu dni je evidováno 4103 psů, z toho jich je 197, ze kterých se poplatky neplatí (služební, pro nevidomé apod.). Dále jsou ve městě psi, kteří jsou přihlášeni někde jinde, ale chovají je ve městě. Největší skupinu tvoří majitelé psů, kteří jsou pobírají důchod a ti platí částku 100,- Kč. Další nejpočetnější skupinou jsou majitelé psů, kteří mají trvalé bydliště v rodinném domě.

Pan Vostřák nesouhlasil s tím, že z důvodu změny zákona se změní OZV a zároveň se zvednou poplatky na nejvyšší možnou míru. Podotkl, že po městě běhá mnoho psů, kteří nemají žádný obojek ani známku.

Ing. Hladík doplnil, že sazby poplatků za psy se neměnily minimálně 13 let. Konstatoval, že se mění všechny poplatky, tak je možné zvýšit i poplatky ze psů. Vzhledem k tomu, že 3 tis. psů ze 4 tis. patří do kategorie, za které se platí 100,- Kč a 200,- Kč, tak to není tak drastické.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, jakým způsobem je deklarováno, že poplatník je ve městě za účelem rekreace tak, jak je uvedeno v oddílu III. čl. 11, a ne na služební cestě.

Paní Václavíková odpověděla, že pokud někdo přijede do města na služební cestu, tak předloží ubytovateli pozvánku nebo nějaký doklad, kde je uvedeno, že je zde služebně a je od poplatku osvobozen.

Ing. Louda doplnil, že jsou věci, které určují zákony, ve kterých jsou určitě nedostatky, které způsobují další problémy.

PaedDr. Vízek navrhl, aby poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt byl placen až na konci pobytu, tzn. za skutečnou dobu pobytu.

MUDr. Brandejský se zeptal, zda je možné finančně vyčíslit výši poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a kolik stojí jeho správa, aby bylo zřejmé, že se vybírání tohoto poplatku vyplatí. V případě, že se to nevyplatí, tak souhlasí se zrušením poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že není možné přijmout návrh PaedDr. Vízka, protože to je mimo rámec zákona.

Ing. Hladík sdělil, že roční příjem z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je v objemu zhruba 500 tis. Kč a pracovnice se tomu věnuje 1/3 svého úvazku.

PaedDr. Vízek řekl, že pokud není možné ve vyhlášce stanovit, aby byl poplatek zaplacen až na konci pobytu, tak navrhuje vypuštění celého oddílu III.

19) OZV č. 12/2003 „O čistotě a pořádku ve městě“

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Dr. Ing. Drábek požádal, aby ve vyhlášce byla provedena jazyková korektura výrazů jako například „hluk produkovaný lidmi - jejich hlasitými projevy“ apod.

Mgr. Dymokurský řekl, že při zpracování této vyhlášky bylo vycházeno s ostatních vyhlášek. Proto, jako předkladatel, tyto výrazy měnit nebude. Je možné navrhnout konkrétní změny formou protinávrhu.

20) OZV č. 13/2003 o zrušení OZV města Jablonce nad Nisou č. 4/1997 ze dne 28. 8. 1997 ve znění OZV č. 4/2003 ze dne 22. 5. 2003, o některých podmínkách držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Dymokurský neměl k předložené obecně závazné vyhlášce žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

24) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský se omluvil, že z návrhu usnesení nedopatřením vypadl bod A.6), že ZM bere na vědomí dopis pana Leoše Prokopce.

Pan Šourek podal návrh usnesení, aby požadavky občanů z ulice U Staré Lípy byly dány do plánu investic 2004 - 2005.

Pan Kysela, U Staré Lípy 123/17, Jablonec nad Nisou řekl, že mají podáno několik žádostí, ale nic se zatím neděje. Žádost mají o zavedení plynu, kanalizace, opravu přístupové komunikace, ale hlavně o zavedení vody. Podotkl, že obdrželi dopis, ve kterém bylo uvedeno, že zavedení vody, plynu a kanalizace bude provedeno, až když tam začne nová výstavba. To však může trvat dlouho.

Pan Vostřák konstatoval, že požadavky občanů z ulice U Staré Lípy jsou ty základní pro současný život. Podpořil návrh pana Šourka.

Mgr. Karásek uvedl, že zavedení vody nebude nijak složité, ani finančně náročné.

25) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosta

Paní Kodytková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Šourek vyslovil nespokojenost s odpovědí na interpelaci týkající se priorit města Jablonce nad Nisou.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že tato záležitost úzce souvisí s plánem investičních akcí a s finančním výhledem na období 2004 - 2005. Tyto materiály nebyly ještě dopracovány, proto budou předloženy na příštím zasedání ZM.

Pan Šourek souhlasil s tím, že odpověď na jeho interpelaci bude doplněna na příštím zasedání ZM a proto nepožadoval hlasování o tom, aby mu bylo znovu odpovězeno.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Poborského

 1. Kolik kontrol a pokut vykonala a vybrala Městská policie nebo jiný orgán Měú v souvislosti s domácími zvířaty: evidence - placení poplatků za znečišťování okolí exkramenty.

 2. Kolik kontrol a pokut vykonala a vybrala Mětská policie v souvislosti s poškozováním majetku na skateovém hřišti, zvláště vzhledem k bezpečnostní kameře (zničeno 5 ks masivních laviček, prošlapaná lepenka střechy horolezecké stěny).

 3. Finančně porovnat „prokázanou ztrátu“ pana Čiháka s nabídkou Města na odškodnění.

 4. Kdo nese zodpovědnost za zdevastovaný byt v Jarní 21 (1 mil. Kč) a jak bude tento problém Město dále řešit (zodpovědnost, oprava).

 5. Kdo je zodpovědný za ochranu majetku na skateovém hřišti.

 6. Na základě jakých podkladů byla vyplacena částka 30.000,- Kč za úpravy bytu v Pražské 92.

Interpelace Mgr. Tulpy

 1. Kdy bude dořešená situace s poptávkovým semaforem v ul. Podhorská v lokalitě ZUŠ a Vikýř.

 2. Zabýval se někdo snížením počtu přechodů pro chodce na frekventovaných silnicích? Stav je pro plynulost dopravy neúnosný.

 3. Kdy bude odstraněn objekt na konečné tramvaje LBC - JBC, bývalá trafika, před výstupem cestujících z tramvaje.

Interpelace pana Poborského

 1. Finančně porovnat „prokázanou ztrátu“ pana Čiháka s nabídkou Města na odškodnění.

 2. Kdo nese zodpovědnost za zdevastovaný byt v Jarní 21 (1 mil. Kč) a jak bude tento problém Město dále řešit (zodpovědnost, oprava).

 3. Kdo je zodpovědný za ochranu majetku na skateovém hřišti.

 4. Na základě jakých podkladů byla vyplacena částka 30.000,- Kč za úpravy bytu v Pražské 92.

Interpelace pana Šourka

Střelnice:

Kdo z vedení Města odpovídá za chyby, které se staly, kdo za vyřízení specifikovaných chyb odpovídá, co vedení Města z těchto zásadních nedostatků vyvodí, aby se již dále neopakovaly.

Na všechny interpelace bude odpovězeno písemně.

Mgr. Paukrtová řekla, že její první interpelace se týká závad v dopravním značení. Uvedla, že se na ní obrátili majitelé autoškol, kteří tyto závady řeší již delší dobu. Podotkla, že má k tomu fotodokumentaci, kterou dá k dispozici. Požádala, aby tento podnět byl řešen a bylo jednoznačně řečeno, jakým způsobem budou jednotlivé závady odstraněny. Dále se zeptala, jakým způsobem a v jaké podobě se připravuje optimalizace MěÚ. Požádala, aby na tyto interpelace bylo odpovězeno písemně.

Pan Šourek se zeptal, kam se ztratil Strategický plán města Jablonce nad Nisou a kdy bude opět předložen na jednání ZM.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že Strategický plán města Jablonce nad Nisou byl schválen a nikam se neztratil.

26) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba doplnil, že Strategický plán města Jablonce nad Nisou bude na základě usnesení ZM ze den 13. 3. 2003 předložen na prosincovém zasedání ZM.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

27) Diskuse

Dr. Ing. Drábek upozornil na to, že při výstavbě nových rodinných domků v Kokonínské ulici byly narušeny různé pěšinky, které jsou vyznačeny jako veřejné cesty. Podotkl, že na to upozorňoval již před třemi měsíci a stromy tam leží dosud.

Pan Berounský sdělil členům ZM, že dnes hovořil s panem náměstkem Ministerstva dopravy Ing. Koucourkem, který také konstatoval, že schválením předloženého návrhu usnesení, město Jablonec nad Nisou nebude mít Regiotram a jedná se pouze o zlepšení stávající železniční tratě.

28) Schválení návrhu usnesení

Ing. Kracík, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ
Doplněk Ing. Dlouhého - „ukládá místostarostům ………….“
schváleno jednohlasně

Původní NU pro 25 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ
Protinávrh p. Novákové k bodu A.3) - „schvaluje prodej obj. Podzimní 56 … p.Kolouškovi ...“
pro 10 proti 1 zdrželo se 17

Protinávrh p. Caklové k bodu A.6)- „schvaluje prodej obj. Lidická 22 … p. Petráňové ….“
pro 23 proti 0 zdrželo se 5

Původní NU - bod A.1), 3) - 5), 7), 8), B. pro 22 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasoval 1)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2003
VI. USNESENÍ
Protinávrh Dr. Ing. Drábka k bodu A.3)- „schvaluje manž. Pechovým fin. náhr. 270 tis. Kč ..…“
pro 20 proti 0 zdrželo se 7 (nehlasoval 1)

Původní NU - bod A.1) pro 23 proti 0 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)
- bod. A.2) pro 23 proti 1 zdrželi se 4
- bod B. pro 22 proti 2 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za tři čtvrtletí rok 2003
VII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města II. část (rozpočtová rezerva)
Poskytnutí pozastaveného finančního příspěvku TJ LIAZ
VIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Přestavba stadionu Střelnice
IX. USNESENÍ
Doplněk Mgr. Rudolfa k bodu A.-„aby náklady na vícepráce vyvolané nedostatky ……..“
pro 24 proti 0 zdrželi se 3 (nehlasoval 1)

Původní NU - bod A., B.1) - 2) pro 17 proti 1 zdrželo se 9 (nehlasoval 1)

Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace
X. USNESENÍ
Doplněk Mgr. Paukrtové - „ukládá Mgr. Karáskovi, místostarostovi ….………“
pro 18 proti 0 zdrželo se 9 (nehlasoval 1)

Původní NU pro 25 proti 0 zdržel se 1 (nehlasovali 2)

Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou - 3. etapa
XI. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Centrum obchodní spolupráce - informace
XII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 3

Regiotram Nisa
XIII. USNESENÍ
Protinávrh MUDr. Jörga - „….. bere jej na vědomí“
pro 13 proti 0 zdrželo se 15
Původní NU pro 17 proti 6 zdrželo se 5

Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XIV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 4)

Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XV. USNESENÍ
Původní NU - Varianta 1. pro 2 proti 17 zdrželo se 9
- Varianta 2. pro 22 proti 0 zdrželo se 6

Obecně závazná vyhláška „O místních poplatcích“
XVI. USNESENÍ
Doplněk Dr. Ing. Drábka - „vydává OZV ……. s tím, že vypouští ………….“
pro 13 proti 1 zdrželo se 14
Původní NU pro 15 proti 1 zdrželo se 12
Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU.
Původní NU pro 18 proti 1 zdrželo se 9

OZV č. 12/2003 - O čistotě a pořádku ve městě“
XVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

OZV č. 13/2003 o zrušení OZV města Jablonce nad Nisu č. 4/1997 ze dne 28. 8. 1997 ve znění OZV č. 4/2003 ze dne 22. 5. 2003, o některých podmínkách držení zvířat na území města Jablonce nad Nisu
XVIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Odešel pan Poborský - přítomno 27 členů ZM)

Přehled poskytnutých finančních příspěvků z Fondu starosty města pro rok 2003
XIX. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Peněžní dar pro tým juniorek Fitness studia Mgr. Zdeňky Vitákové za získání titulu Mistryň světa
XX. USNESENÍ
Upravený původní NU pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasovali 2)

Přiznání odměn členům komisí RM, členů výborů ZM a přehled o schůzové činnosti komisí, výborů a jednáních RM a ZM
XXI. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Dopisy občanů
XXII. USNESENÍ
Doplněk p. Šourka k bodu A.2) - „ukládá RNDr. Čeřovskému ……………..“
pro 25 proti 0 zdrželi se 2

Původní NU - bod A.1) - 6) schváleno jednohlasně
- bod B. - varianta 1 pro 17 proti 2 zdrželo se 8
- bod C. pro 19 proti 1 zdrželo se 7
- bod D.1) - 2) pro 14 proti 3 zdrželo se 10
Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU bod D. jednotlivě.
Původní NU - bod D.1) pro 14 proti 1 zdrželo se 10 (nehlasovali 2)
- bod D.2) pro 21 proti 0 zdrželo se 6

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 2)

Kontrola úkolů
XXIV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

29) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 16,20 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Jaroslava Diringerová, Nikos Sianos

V Jablonci nad Nisou, dne 24. listopadu 2003

Vytvořeno 19.7.2005 8:42:01 | přečteno 2637x | Petr Vitvar