Usnesení 13.11.2003

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 13. listopadu 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

A. bere na vědomí.

B. ukládá

místostarostům města

na dalších zasedáních ZM informovat zastupitele o výsledcích výběrových řízení na posty ředitelů odborů, vedoucích oddělení MěÚ a na posty ředitelů, jednatelů společností, ve kterých má Město Jablonec nad Nisou majetkovou spoluúčast

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) přeřazení objektu Za Plynárnou 13/3816 ze skupiny „C“ do skupiny „E“, objekty které si město ponechá.

2) prodej objektu Podzimní 56/1673 včetně st.p.č. 1097 o celkové výměře 389 m2 a p.p.č. 1432/14 o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Jablonec n.N., společnosti INISOFT s.r.o., 5 května 69/41, Liberec IČO 25417657 za cenu 1,510.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej objektu Proseč 180 včetně st.p.č. 286 o celkové výměře 747 m2 v k.ú. Proseč n.N., společnosti LG-DINEX, s.r.o. Příbramské nám. 509/4, Liberec IČO 48269972 za cenu 1,018.220,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej objektu Vrkoslavická 17/129 včetně st.p.č. 3191 o celkové výměře 172 m2 v k.ú. Jablonec n.N., manželům ing. Janu a Marii Vocelovým, Podzimní 40, Jablonec n.N. za cenu 1,500.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej objektu Lidická 22/1555 včetně st.p.č. 1497 o celkové výměře 482 m2 v k.ú. Jablonec n.N., paní Ivě Petráňové, Malešická 4372, Jablonec nad Nisou, za cenu 5 mil. Kč hotově a 0,- Kč na investici s tím, že do dvou let vybuduje nebytové prostory v přízemí a nový plášť objektu

6) prodej objektu Proseč 194 včetně st.p.č. 787 o celkové výměře 128 m2 v k.ú. Proseč n.N., společnosti Severočeské komunální služby s.r.o., Smetanova 91, Jablonec n.N. IČO 62738542 za cenu 550.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

7) výkup ideální poloviny objektu Mánesova čp. 1897 včetně st.p.č. 1685 o výměře 418 m2 v k.ú. Jablonec n.N. ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 100.000,- Kč

B. mění

usnesení č. IV/A/1 ze dne 10.10.2002 a to tak, že schvaluje prodej objektu 5. května 46 včetně st.p.č. 519 o výměře 391 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou paní Věře Calestiniové, Ořechová 620, Benátky nad Jizerou, za cenu 1.700.900,- Kč s tím, že částka 1.300.000,- Kč bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 400.900,- Kč bude proinvestována do tří let ode dne podpisu kupní smlouvy na opravách vnějšího vzhledu objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 831/1 o výměře 1461 m2 v k.ú. Vrkoslavice za účelem zahrady ing. Mirkovi Hádkovi, bytem Dobrá Voda 6, Jablonec n. N. za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 292.200,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 1999/18 o výměře 4.073 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem stavby 4 rodinných domů do podílového spoluvlastnictví za cenu 500,- Kč/m2, tj. celkem 2,036.500,- Kč a to tak, že manželé Lukáš Havlík, bytem Obránců Míru 570, Železný Brod a Alena Havlíková bytem Skřivánčí 55, Jablonec n. N. získají do společného jmění manželů ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 100/400, ing. Jaroslav Šíma, bytem Palmová 12, České Budějovice získá do svého vlastnictví ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 64/400, MUDr. Denisa Webrová, bytem Zásada 328 získá do svého vlastnictví ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 64/400, p. Aleš Kuncl, bytem Sadová 19, Jablonec n. N. získá do svého vlastnictví ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 50/400, sl. Daniela Krůželová, bytem U Lesíka 563, Tanvald získá do svého vlastnictví ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 50/400 a manželé Luděk Kubín, bytem U Kostela 21, Jablonec n. N. a Petra Kubínová, bytem Malá 915/5, Jablonec n. N. získají do společného jmění manželů ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 72/400 s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 319 o výměře 74 m2 v k.ú. Vrkoslavice pí. Daně (Fajxové) Tkáčové, bytem Pražská 149, Jablonec n. N. za účelem zahrady za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 14.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej části p.p.č. 509/3 v k.ú. Jablonec n. N. nově označeného dílu „a“ o výměře 1 m2 za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáži manželům Ing. Jiřímu a Mgr. Lence Švarcovým, bytem Puškinova 30, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 400,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej p.p.č. 957/1 o výměře 1237 m2 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem zahrady do spolupodílového vlastnictví, ideální ½ paní Bc. Petromile Pilné, bytem 1. Máje 81, Jablonec n.N. a ideální ½ panu Zdeňku Dovolemu, bytem 1. Máje 81, Jablonec n.N. za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 185.550,- Kč

6) prodej p.p.č. 1531/18 o výměře 178 m2 v k.ú. Jablonec n. N. pí. Markétě Matyáskové, bytem K. Světlé 16, Jablonec n. N.za účelem zahrady za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 44.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) bezplatný převod p.p.č. 710 o výměře 3.079 m2 a p.p.č. 612/7 o výměře 719 m2 v k.ú. Proseč n. N. na občanské sdružení ČLTK Bižuterie, IČO 64668533 se sídlem U Tenisu 214, Jablonec n. N. za účelem vybudování hřiště pro veřejnost a zázemí pro sportoviště.

B. neschvaluje

1) prodej p.p.č. 17/2 a p.p.č. 18 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu ing. Mirkovi Hádkovi, bytem Dobrá Voda 6, Jablonec n. N.

2) prodej částí p.p.č. 192 a p.p.č. 194 v k.ú. Vrkoslavice za účelem přístupu manželům Stanislavu a Miloslavě Havelkovým, bytem U Zahrádek 16, Jablonec n. N.

C. trvá

na svém usnesení č.VI/B/5 ze dne 10. 10. 2002

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č.

příjmení, jméno

rok narození

kupní cena

Větrná 12/1726

1726/01

Marianna Janovská

1944

76.743,- Kč

1726/02

Alena Malá

1941

68.432.- Kč

1726/03

Jiří Vítkovský

1958

123.527,- Kč

Ludmila Vítkovská

1967

1726/04

Jiří Zach

1941

59.605,- Kč

Blanka Zachová

1947

1726/05

René Milichovský

1971

105.022,- Kč

Lenka Milichovská

1970

1726/06

Ivan Jirkal

1945

89.976,- Kč

Věra Jirkalová

1942

B. Němcové 28/3700

3700/11

Daniela Macounová

1974

81.056,- Kč

Liberecká 42/3422

3422/07

Miroslava Pokorná

1949

87.751,- Kč

Palackého 38/3863

3863/02

Jiří Macháček

1966

94.737,-Kč

Pavla Macháčková

1967

Ještědská 1/2964

2964/01

Margita Pazourová

1928

218.093,- Kč

Vrchlického sady 6/2688

2688/05

Eva Křivanová

1942

170.000,- Kč

2) Prodej bytové jednotky č. 3419/06 v objektu Liberecká 48/3419, Jablonec nad Nisou, manželům Miloslavu a Janě Jarých, bytem Liberecká 48, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 100.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) Snížení kupní ceny bytové jednotky č. 3393/7 v objektu Budovatelů 4/3393, Jablonec nad Nisou o částku 55.000,- Kč.

B. neschvaluje

výjimku z metodiky prodeje bytů, a to vynětí bytové jednotky č. 1399/1 v objektu Raisova 2/1399, Jablonec nad Nisou z prodeje obálkovou metodou.

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. schvaluje

1) plnění rozpočtu Města Jablonce nad Nisou za III.čtvrtletí roku 2003

2) záměr bezúplatného převodu části p.p.č. 2489/4 o výměře cca 40 m2, části st.p.č. 2585 o výměře cca 80 m2 a p.p.č. 2056/1 o výměře 120 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou předkupního práva pro Město Jablonec nad Nisou jako formu odškodění pana Romana Čiháka - Hotel DIANA, 5. května 30, Jablonec nad Nisou za finanční ztráty vzniklé rekonstrukcí ulicí 5. května

3) poskytnutí finanční náhrady manželům Pechovým, Pražská 92 ve výši 270.000,- Kč za uvolnění bytu v objektu Pražská 92

B. neschvaluje

poskytnutí finanční náhrady manželům Pechovým, Pražská 92 ve výši 630.000,- Kč za uvolnění bytu v objektu Pražská 92 .

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o správě portfolia cenných papírů za tři čtvrtletí roku 2003 a

bere ji na vědomí

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

1) rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2003 (II. část, rozpočtová rezerva) vybraným subjektům z oblasti kultury a tělovýchovy a sportu dle návrhů Kulturní komise a Komise pro sport a tělovýchovu.

2) poskytnutí pozastaveného finančního příspěvku z rozpočtu města pro TJ LIAZ ve výši 50 000,- Kč na činnost TJ (pronájmy sportovišť pro oddíly TJ) a údržbu areálu Srnčí důl.

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a

A. schvaluje

1) realizaci prací na stavbě „Rekonstrukce stadionu Střelnice “ v rozsahu 6,9 mil. Kč nad rámec dnes uzavřeného smluvního vztahu se zhotovitelem v členění dle důvodové zprávy

2) aby náklady na vícepráce vyvolané nedostatky v projektu investor (Město) předložil k úhradě projektantovi

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) zajistit podpis dodatku č.3 smlouvy se zhotovitelem na schválený rozsah prací

2) předložit na lednovém jednání zastupitelstva materiál o postupu rekonstrukce celého areálu včetně návrhu financování v příštích letech

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rekonstrukci silnice I/14- ulice 5.května a

A. bere jej na vědomí

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

předložit ZM urbanistické řešení (na základě projektu zóny) dostavby Bulváru 5.května nejpozději do konce března 2004.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

1) zprávu k 3. etapě optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou

2) rozbor nákladů jednotlivých základních škol v Jablonci nad Nisou

3) ukončení provozu odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, umístěného v objektu V. Nezvala 12, Jablonec n. N.

B. schvaluje

případný útlum odloučeného pracoviště ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, umístěného v objektu Rychnovská 215 dle postupu, uvedeného v důvodové zprávě

C. ukládá

1) Mgr. Jiřímu Rudolfovi, místostarostovi

a) ve spolupráci s ředitelem ZŠ Jablonec n.N. - Kokonín, Rychnovská,zahájit postupný útlum odloučeného pracoviště umístěného v objektu Rychnovská 215 v okamžiku, kdy nebude splněna podmínka, že do každé ze dvou prvních tříd nastoupí nejméně 18 žáků

b) ukončit provoz objektu Rychnovská 215 nejpozději za dva školní roky od zahájení postupného útlumu

2) Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

zajistit z důvodu bezpečnosti žáků ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, důslednou zimní údržbu chodníků podél ulice Rychnovské, zejména pak úsek mezi horní částí Kokonína a Vrkoslavicemi

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí

bere na vědomí

předloženou zprávu

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o posouzení variant průchodu systému Regiotram Nisa Jabloncem nad Nisou a

A. schvaluje

variantu A/1 s umístěním terminálu hromadné dopravy v místě dnešní provozovny ČSAD v ulici Pražské,

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi místostarostovi města

iniciovat následné kroky ve smyslu pořízení příslušných změn platného územního plánu města.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o udělení výjimek z územního plánu města Jablonec nad Nisou v souladu s novelizovanou OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města“

schvaluje

výjimku č. 89 iniciovanou p. Michalem Vaňoučkem a to z indexu zastavění plochy (IZP) platného ÚPn na ppčk. 1978/13, 1978/5 a stpčk. 6422, 5405/1, 5405/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou v kategorii B2 (bydlení v rodinných domech městského typu) z předepsané hodnoty 25% na 40%.

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průběhu veřejnoprávního projednání V. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou a

neschvaluje

v souladu s § 31 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů změnu funkčního využití výše citovaných pozemků.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou o místních poplatcích č. 11/2003.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2003 o čistotě a pořádku ve městě

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 13/2003 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou č. 4/1997 ze dne 28.8.1997 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 ze dne 22.5.2003, o některých podmínkách držení zvířat na území města Jablonce nad Nisou

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o přehledu poskytnutých finančních příspěvků z Fondu starosty města pro rok 2003 a

bere jej na vědomí

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

schvaluje

poskytnutí peněžního daru dle důvodové zprávy v celkové výši 32 tis. Kč. pro tým juniorek (K. Bímová, T. Matějková, D. Försterová, M. Zadražilová, A. Krásná, A. Huttová, Z. Wunšová, M. Rubešová) z Fitness studia Mgr. Zdeňky Vitákové, které získaly na MS ve fitness step aerobiku titul Mistryň světa v závodě družstev (Maďarsko, Pécs 16. - 20. 9. 2003)

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

informaci o schůzové činnosti výborů ZM, komisí RM, Rady a Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou

B. schvaluje

mimořádné jednorázové odměny pro členy výborů ZM a komisí RM za rok 2003 dle přílohy č. 4

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis pana Luboše Souška, Na Vršku 3921/2, Jablonec nad Nisou

2) dopis p. Miluše Kyselové, U Staré Lípy 123/17, Jablonec nad Nisou a ostatních obyvatel z této lokality

3) dopis paní Marie Lipské, Růžová 29, Jablonec nad Nisou

4) p. Leoše Prokopce, Na Hvížďalce 30, Praha 5

5) dopis pana Vladimíra Brzka, Polní 3369/12, Jablonec nad Nisou

6) dopis pana Jiřího Nožičky, Na Vršku 14, Jablonec nad Nisou

B. neschvaluje

1) prominutí dluhu (poplatku z prodlení) ve výši 73.980 Kč pro manžele Marii Lipskou a Jiří Lipského, Růžová 633/29 Jablonec nad Nisou.

2) prominutí dluhu (poplatku z prodlení) ve výši 41.361 Kč pro Luboše Souška, Na Vršku 3921/2 Jablonec nad Nisou.

C. schvaluje

dohodu o uznání dluhu pro Vladimíra Brzka, Polní 3369/12 Jablonec nad Nisou, na částku 78.583 Kč a plátkový kalendář ve výši 500 Kč s tím, že první splátku je povinen zaplatit do 15.12.2003 až do úplného zaplacení dluhu.

D. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zařadit návrhy občanů z ulice U Staré Lípy na požadované opravy do plánu investic roku 2004 - 2005

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 9. října 2003.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. Ivan Kracík
předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 9:53:46 | přečteno 3172x | Petr Vitvar