Zápis 13.03.2003

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 13. března 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Ing. Karel Dlouhý, Karel Kolář, Dr. Ing. Jaromír Drábek (dopoledne), Ing. František Pešek (dopoledne)
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Pavel Šourek, Ing. Antonín Schäfer

Jednání 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 18 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 3. zasedání ZM a Mimořádného zasedání ZM byl podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni pan Pavel Šourek a Ing. Antonín Schäfer.
(16 - 0 - 1) (nehlasoval 1)

(Přišli Mgr. Karásek, p. Nováková, Mgr. Žur a MUDr. Jörgová - přítomno 22 členů ZM)

RNDr. Čeřovský uvedl, že bod č. 9) „Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou“ bude projednáván v 10,00 hod., bod č. 17) „Projekt Jablonec nad Nisou 2003“ ve 13,00 hod., bod č. 21) „Přestavba stadionu Střelnice“ ve 14,00 hod., bod č. 24) „Strategický plán města“ v 15,00 hod., bod. č 29) „Průmyslová zóna - LIAZ, informativní zpráva“ v 16,30 hod., bod č. 30) „Vstup města do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji“ v 17,00 hod. a bod č. 32a) „Valná hromada Severočeských komunálních služeb s.r.o.“ v 17,15 hod., protože jsou k jednotlivým bodům pozváni hosté.

Paní Vocelová navrhla, aby body č. 25a) „Centrum obchodní spolupráce - informace“ a 25b) „Rizika výstavby Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa dle návrhu Ateliéru 4“ byly projednávány v 15,30 hod.

Paní Nováková navrhla, aby bod č. 16) „Rozbor bytového fondu“ byl projednáván před bodem č. 5) „Převody objektů“.

Členové ZM schválili návrh paní Novákové takto: (16 - 0 - 5)
(nehlasoval 1)

Členové ZM hlasovali o návrhu paní Vocelové takto: (15 - 0 - 6)
(nehlasoval 1)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(16 - 0 - 4) (nehlasovali 2).

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Výkupy nemovitostí

9) Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2002

11) Schválení OZV č. 2/2003 o spádových obvodech základních škol V Jablonci nad Nisou

12) Schválení OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

13) Finanční příspěvek Speciální škole

14) Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002

15) Pojmenování nové ulice

16) Rozbor bytového fondu

17) Projekt Jablonec nad Nisou 2003

18) Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

19) Založení společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.

20) Okružní křižovatka Paseky - informace

21) Přestavba stadionu Střelnice

22) Bulvár ul. 5.května - informace

23) Regulační plán 5. květen - informativní zpráva

24) Strategický plán města

25) a) Centrum obchodní spolupráce - informace

b) Rizika výstavby „Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa“ dle návrhu Ateliéru 4

26) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

27) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

28) Schválení podnětu na pořízení XI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

29) Průmyslová zóna - LIAZ, informativní zpráva

30) Vstup města do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

31) Peněžní dar p. Martinu Koukalovi - mistru světa v běhu na lyžích na 50 km

32) a) Valná hromada Severočeských komunálních služeb s.r.o.

b) Zastoupení Města Jablonec nad Nisou na mimořádné valné hromadě FAMIS a.s.

c) Řádná valná hromada JTR a.s. 27. 3. 2003

33) Odměňování členů ZM

34) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

35) Dopisy občanů

36) Podněty výborů

37) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

38) Kontrola úkolů

39) Diskuse

40) Schválení návrhu usnesení

41) ZávěrPoté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Ivan Kracík

Členové: Jaroslava Diringerová, MUDr. Ivo Jörg, Nikos Sianos, PaedDr. František Vízek

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarost, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil, že se mimo jiné zúčastnil jednání bezpečnostní rady, výběrového řízení na ředitele Gymnázia U Balvanu.

(Přišla p. Caklová - přítomno 23 členů ZM)

Mgr. Karásek a Ing. Louda neměli žádné doplnění k písemné zprávě o své činnosti.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

16) Rozbor bytového fondu

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

Paní Nováková podotkla, že počet bytů, které je možno nabídnout občanům, kteří si nemohou vyřešit bytovou situaci sami, klesá. Dále uvedla, že vybrané nájemné z obecních bytů pokryje náklady na opravy objektů. Proto podala protinávrh, aby objekty Na Vršku 10 a 16 byly přeřazeny ze skupiny „C“ do skupiny „E“.

PaedDr. Vízek podpořil protinávrh paní Novákové. Podotkl, že komise humanitní péče se jednohlasně vyjádřila k tomu, aby objekty Na Vršku 10 a 16 byly ponechány v majetku Města.

(Přišel MUDr. Jörg a MUDr. Krsek - přítomno 25 členů ZM)

Mgr. Paukrtová podpořila stanovisko komise humanitní péče. Podotkla, že v Jablonci nad Nisou je jedno z nejnižších nájemných. V současné době je připravován nový zákon o nájemném ve dvou variantách, proto by nebylo vhodné tyto objekty prodávat.

(Přišel pan Poborský - přítomno 26 členů ZM)

Mgr. Karásek zkonstatoval, že považuje za irelevantní tvrzení, že když si Město ponechá objekty ve svém majetku, že tím bude řešit bytovou situaci občanů, pro které je vlastní bydlení nedosažitelné. Podotkl, že takových žadatelů bude vždy více než volných bytů. Řekl, že tuto situaci by bylo vhodnější řešit výstavbou nájemních bytů s možností různých dotačních titulů.

Mgr. Rudolf požádal zástupce jednotlivých politických klubů, aby mu předali své návrhy k bytovému fondu tzn., kolik objektů by si Město mělo ponechat ve svém objektu, kolik jich má prodat apod. Dále navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu.

Členové hlasovali o ukončení diskuse takto: (10 - 4 - 5) (nehlasovalo 7)

Mgr. Paukrtová doporučila, aby v materiálu u jednotlivých objektů byl také uveden rozbor nainvestovaných finančních prostředků a výnos.

5) Převody objektů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík doplnil, že obdrželi dopisy od nájemníků objektu Liberecká 47 a Skelná 55 a 57, ve kterých žádají o přeřazení objektů z kategorie „C“ do kategorie „B“. Dále sdělil, že od koupě těchto objektů odstoupila společnost Pelta & Peltová s.r.o. Jablonec nad Nisou.

Členové ZM schválili, aby p. Sianos nehlasoval o návrhu usnesení k části bodu „Převody objektů“ takto: (18 - 1 - 3) (nehlasovali 3)

Paní Nováková podpořila přeřazení objektu Skelná 55 a 57 z kategorie „C“ do kategorie „B“.

PaedDr. Vízek se podivil na tím, že Město chce prodat objekt jako celek, přestože by při prodeji po jednotlivých bytech na tom vydělalo.

MUDr. Brandejský podal protinávrh usnesení, aby objekt Skelná 55 a 57 byl přeřazen z kategorie „C“ do kategorie „B“.

Pan Saal, zástupce nájemníků objektů Skelná 55 a 57, přečetl jejich vyjádření k celé věci.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Členové ZM schválili, aby pan Josef Frýda, bytem Dalešice 16, Rychnov u Jablonce n.N. mohl vystoupit, jako zájemce o koupi části p.p.č. 290/1 v k.ú. Rýnovice takto:

(18 - 1 - 3) (nehlasovali 3)

Pan Frýda řekl, že předem konzultoval s oddělením architektury a územního plánování MěÚ změnu užívání daného pozemku. Poté byla sepsaná žádost o změnu užívání, ale dostal zamítavou odpověď bez odůvodnění. Podotkl, že na tomto pozemku market nelze postavit, protože je zde parovod a pozemek je malý. Dále uvedl, že jeho zájem o koupi pozemku je pouze z důvodu zarovnání zahrad.

Mgr. Paukrtová nedoporučila zrušení usnesení III/C 1,2 ze dne 19. 4. 2001.

Mgr. Karásek naopak doporučil zrušení tohoto usnesení.

7) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák požádal o vysvětlení k bodu B. Navrhl, aby v tomto případě byla výjimka schválena nebo dán větší prostor na řešení problému s panem Stolínem.

Ing. Hladík řekl, že k tomu může říct pouze to, co je uvedeno v materiálu.

Mgr. Rýžaková doplnila, že tento týden proběhlo jednání s panem Stolínem, který svoji bytovou jednotku nechce měnit a bude se snažit zajistit finanční prostředky na koupi bytu.

Ing. Hladík vzhledem k informacím Mgr. Rýžakové doporučil schválit předložený návrh usnesení bod C.

8) Výkupy nemovitostí

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

9) Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Paní Kodytková opravila, že paní Lipavská pracovala jako zapisovatelka na Okresním soudě v Liberci.

Paní Lipavská se krátce představila.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za rok 2002

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Mgr. Paukrtová se zeptala jaký je objem finančních prostředků.

Ing. Louda odpověděl, že se jedná 67 mil. Kč.

11) Schválení OZV č. 2/2003 o spádových obvodech základních škol V Jablonci nad Nisou

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla žádné doplnění k předloženému písemnému materiálu.

Pan Vostřák navrhl, aby v čl. 4 byla vynechána poslední dvě slova „stanovisko obce“.

Mgr. Rýžaková vysvětlila, že „stanovisko obce“ je ve vyhlášce důležité, protože kdyby vše bylo pouze na rozhodnutí ředitele školy, tak by se mohlo stát, že by na území města mohlo být třeba třicet prvních tříd po 17 dětech. Zdůraznila, že je nezbytně nutné regulovat počty tříd.

PaedDr. Vízek navrhl, aby v čl. 4 bylo slovo „zohlední“ nahrazeno slovem „vychází“.

Mgr. Tulpa podpořil návrh PaedDr. Vízka.

12) Schválení OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla žádné doplnění k předloženému písemnému materiálu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

13) Finanční příspěvek Speciální škole

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda neměl k předloženému písemnému materiálu.

Pan Šourek navrhl, aby byl schválen příspěvek ve výši 150 tis. Kč.

Mgr. Tulpa podpořil návrh pana Šourka. Dále se zeptal, jaký je další záměr se Speciální školou.

Mgr. Rudolf odpověděl, že zřizovatelem speciálních škol je krajský úřad. Zastupitelstvo kraje podporuje výstavbu nové speciální školy, schválilo finanční prostředky na předprojektovou přípravu a pozemek na výstavbu školy.

14) Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002

Předkládá: Mgr. Jindřich Kuneš, ředitel odboru vnitřních věcí

Za nepřítomného Mgr. Kuneše předložil písemný materiál JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ. Upřesnil, že vítěznou firmou u zakázky č. 26 bylo společenství firmy pana Poborského a firmy JASIP. Dále upozornil, že celkový finanční objem zakázek uvedený v sumarizaci je chybný a správná částka je 181,75.981,- Kč tak, jak je uvedeno v grafu na str. č 28.

Pan Šourek vznesl řadu připomínek k předloženému písemnému materiálu. Podal návrh usnesení, aby byl materiál přepracován a kontrolní výbor konkrétní zakázky prověřil.

JUDr. Nesvadba podotkl, že materiál je pouze statistický. Pokud má někdo nějaké připomínky k jednotlivým veřejným zakázkám, tak je může nejdříve řešit se zadavatelem a až následně na jednání ZM.

15) Pojmenování nové ulice

Předkládá: Mgr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru

Mgr. Karlovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto budu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

18) Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda komisi pro realizaci Programu regenerace MPZ bude postupně předkládán materiál, který by se komplexně zabýval památkami na území města.

RNDr. Varga odpověděl, že komise pro realizaci Programu regenerace MPZ se programem zabývala naposled tento týden, v úterý 10. 3. t.r.

(Přišel Ing. Pešek - přítomno 27 členů)

17) Projekt Jablonec nad Nisou 2003

Předkládá: Ing. Jarmila Pešlová, jednatelka Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o.

Ing. Pešlová neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Založení společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu.

(Přišel Dr. Ing. Drábek - přítomno 28 členů)

Pan Šourek se podivil nad tím, proč by se tato společnost měla zabývat podnikáním v oblasti nakládání s odpady, když tuto činnost provozuje společnost SKS s.r.o. naopak postrádal v předmětu činnost údržbu a čištění komunikací.

Ing. Louda uvedl, že údržba a čištění komunikací je zahrnuto v pracích prováděných pomocí jednoúčelových mechanizmů.

20) Okružní křižovatka Paseky - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

Ing. Pešek se zeptal, zda budou všechny výkupy financovány Ředitelstvím silnic a dálnic a zda budou zbourány všechny garáže.

Mgr. Karásek odpověděl, že předpokládá, že budou zbourány všechny garáže a vše bude hradit Ředitelství silnic a dálnic.

Pan Fukal se zeptal, zda není možné náhradou za zbourané garáže postavit garáže jinde v rámci této akce, jako vyvolanou investici, a to například pod nádražím.

Mgr. Karásek podotkl, že otázka garáží bude projednávána v rámci projednávání dokumentace, někdy v příštích měsících.

22) Bulvár ul. 5.května - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga doplnil, že objekt. 5.května 39 je již prázdný a z objektu 5.května 27 se odstěhoval pan Křivanec. Manželé Bičianovi by měli být nejpozději do 23. 3. t.r. přestěhováni. Zkonstatoval, že do konce března by měly být všechny objekty volné.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, zda je nutné uzavřít křižovatku po dobu 60 dní.

RNDr. Varga odpověděl, že je to požadavek firmy STRABAG.

23) Regulační plán 5. květen - informativní zpráva

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený písemný materiál.

Mgr. Paukrtová doporučila, aby byl předložen materiál, který by se týkal vlastní realizace regulačního plánu.

21) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému materiálu. Doplnil základní návrh usnesení.

MUDr. Jörgová se dotázala, zda je již tribuna B zkolaudovaná a jaká byla konečná cena rekonstrukce této tribuny.

Ing. Louda odpověděl, že tribuna je již zkolaudovaná s menšími nedodělky, které se musí v termínu odstranit. Dále uvedl, že konečná částka za rekonstrukci tribuny B je taková, jaká byla schválená.

Mgr. Karásek řekl, že proběhlo výběrové řízení a vysoutěžená cena byla ještě nižší než v projektu rozpočtovaná.

25a) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek okomentoval předložený písemný materiál.

Paní Vocelová se dotázala na podrobnosti ke stanovisku památkového ústavu k zamýšlené demolici objektu Jiráskova 9 a dále na osud pavilonu A.

Mgr. Karásek: památkový ústav se ještě nevyjádřil. V pavilonu A bude proveden stavební průzkum, který ukáže, zda bude nutné pavilon zbourat či nikoliv. Pokud ano, na jeho místě by se zřejmě rozšířila zeleň.

MUDr. Jörgová se zeptala, zda dojde k ponížení ceny kvůli snížení části patra hlavního objektu.

Mgr. Karásek odpověděl, že pokud dojde k sundání jednoho patra, tak samozřejmě bude cena ponížena.

Následně proběhla další diskuse k tomuto bodu.

Ing. Louda navrhl, aby diskuse k tomuto bodu dále nepokračovala.

Členové ZM schválili ukončení diskuse k tomuto bodu takto: (17 - 0 - 5) (nehlasovali 4)

25b) Rizika výstavby „Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa“ dle návrhu Ateliéru 4

Předkládá: Mgr. Soňa Paukrtová, členka ZM

Mgr. Paukrtová okomentovala předložený písemný materiál, zmínila vyjádření různých odborníků a dopis Ing. arch. Duňkové.

Mgr. Karásek reagoval na dopis Ing. arch. Duňkové a citoval z jiného jejího dopisu ze 4. 12. 2002.

Ing. arch. Suchomel, Technická univerzita Liberec, se také vyjádřil k dané problematice.

MUDr. Jörgová se dotázala přítomných členů ZM, zda se seznámili se všemi názory odborníků. A pokud ne, jak potom chtějí o věci rozhodovat.

RNDr. Čeřovský připomněl, že stanoviska a názory odborníků jsou pouze podpůrná a doporučující, zodpovědnost a rozhodnutí je na ZM, které jej vyjádří svým hlasováním.

MUDr. Brandejský navrhl ukončení diskuse k tomuto bodu.

Členové ZM schválili ukončení diskuse k tomuto bodu takto: (17 - 4 - 3) (nehlasovali 3)

24) Strategický plán města

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl písemnou zprávu.

Ing. Kroutil, zástupce firmy K DEVELOP, doplnil komentář k předložené zprávě.

Pan Šourek řekl, že to co bylo předloženo, je pouze swot analýza pro vypracování strategického plánu města Jablonce nad Nisou a je ochoten se na zpracování strategického plánu podílet.

26) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

27) Schválení V. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga okomentoval předložený písemný materiál.

Ing. Kracík se zeptal, jaký je signál k zahájení výstavby supermarketu.

Mgr. Paukrtová se dotázala, proč se tato změna vlastně projednává.

RNDr. Varga odpověděl, že je postupováno podle usnesení ZM:

Dr. Ing. Drábek se zeptal, jaké jsou důvody k tomu, aby tato lokalita byla využita komerčně.

RNDr. Varga uvedl, že o tom rozhodlo ZM a vše se odvíjí v souladu s usnesením ZM.

Mgr. Karásek doplnil, že po zvážení bylo rozhodnuto, že tyto plochy budou v kategorii OO (velkoplošné obchodní plochy), což se zdálo jako lepší řešení než původní zařazení této lokality.

Následně proběhla další diskuse k tomuto bodu.

28) Schválení podnětu na pořízení XI. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) Průmyslová zóna - LIAZ, informativní zpráva

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

Přizván: p. Zalabák

RNDr. Varga uvedl písemný materiál.

Pan Zalabák přednesl komentář k vystaveným plánkům.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

31) Peněžní dar p. Martinu Koukalovi - mistru světa v běhu na lyžích na 50 km

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto budu neproběhla žádná diskuse.

33) Odměňování členů ZM

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

PaedDr. Vízek podpořil variantu C. návrhu usnesení. Řekl, že jako člen RM a ZM věnuje přípravě opravdu hodně času, proto by měli být podle toho odměněni.

34) Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

35) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

36) Podněty výborů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovký neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

37) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

Za nepřítomnou paní Kodytkovou předložil písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, a neměl k němu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Vostřáka

1. Kdy bude ZM předloženo vyúčtování Šestidenní moto soutěže?

2. Kdy bude dokončen Povodňový plán?

Interpelace paní Novákové

Jak je plněno usnesení z 36. zasedání ZM č. XII. (ZM schvaluje užívání 7 bytových jednotek v I. poschodí domu č.p. 3521 Lipová 9 pro ubytování rodin s dětmi v krizové situaci.

Interpelace Ing. Peška

Kdo bude za Město přebírat komunikace u Kauflandu?

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

38) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

39) Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že obdržel jednu písemnou přihlášku do diskuse od pana Vostřáka.

Diskusní příspěvek pana Vostřáka

Poplatky za odtahování vozidel a jejich parkování v TSMJ.

Pan Vostřák se zeptal, z jakého důvodu je poplatek za odtah vozidla formulován jako smluvní.

MUDr. Jörgová doporučila, aby na jednání ZM byl předložen materiál o zastoupení Města v orgánech jednotlivých společností.

Ing. Pešek upozornil na špatnou dopravní situaci u obchodního domu Kaufland. Doporučil, aby tato situace byla řešena, především špatný výjezd z parkoviště u Kauflandu.

Mgr. Paukrtová požádala, aby v Jabloneckém měsíčníku byly o Výstavišti podávány objektivní informace.

Dr. Ing. Drábek požádal o vyjádření, jak byl porušen Jednací řád ZM v souvislosti s materiály o Výstavišti.

Mgr. Paukrtová uvedla, že materiály nebyly odeslány včas.

MUDr. Jörg navrhl, aby do programu příštího zasedání ZM byl zařazen bod týkající se hotelu Praha.

30) Vstup města do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Přizván: Ing. Jaroslav Zámečník

Mgr. Rudolf okomentoval předložený písemný materiál.

Ing. Zámečník doplnil informace.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

32c) Řádná valná hromada JTR a.s. 27. 3. 2003

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Ing. Balcar,

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

32b) Zastoupení Města Jablonec nad Nisou na mimořádné valné hromadě FAMIS a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhal žádná diskuse.

32a) Valná hromada Severočeských komunálních služeb s.r.o.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizván: Zdeněk Faistaver, ředitel Severočeských komunálních služeb s.r.o.

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

40) Schválení návrhu usnesení

Ing. Kracík, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

(přítomno 28 členů ZM)

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Převody objektů
III. USNESENÍ
Protinávrh MUDr. Brandejského k bodu A.2), B. pro 17 proti 1 zdrželo se 8 nehlasovali 2

Protinávrh p. Novákové k bodu A.1)-2), B. pro 13 proti 0 zdrželo se 14
nehlasoval 1

Původní NU - bod A.1) pro 10 proti 9 zdrželo se 8
nehlasoval 1

- bod A.3) pro 23 proti 0 zdrželi se 4
nehlasoval 1

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o bodu A.1) ve stejném znění jako v protinávrhu MUDr. Brandejského takto:
pro 25 proti 0 zdrželi se 2 nehlasoval 1

Doplněk Ing. Loudy - „ukládá kontrolnímu výboru … ….“ pro 23 proti 0 zdrželi se 4 nehlasoval 1

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1) - 11), B. pro 26 proti 0 zdrželi se 2

(přítomno 27 členů ZM)

Protinávrh Mgr. Paukrtové k bodu C.
- „ponechává v platnosti usnesení č. III/C/1,2“ pro 11 proti 8 zdrželo se 8

(přítomno 28 členů ZM)

Původní NU - bod C. pro 13 proti 6 zdrželo se 6

Prodej bytů
V. USNESENÍ
Původní NU - bod A.1)-4), C., D. pro 26 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Protinávrh p. Vostřáka k bodu B.- „schvaluje výjimku z Metodiky ….….“ pro 12 proti 2 zdrželo se 13 nehlasoval 1

Původní NU - bod B. pro 11 proti 4 zdrželo se 13

Po dohodovacím řízení bylo konstatováno že bod B. je stažen.

Výkupy nemovitostí
VI. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

(přítomno 27 členů ZM)

Volba přísedícího Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
VII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

(přítomno 28 členů ZM)

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů
VIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Schválení OZV č. 2/2003 o spádových obvodech základních škol v Jablonci nad Nisou
IX. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

(přítomno 27 členů ZM)

Schválení OZV č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřský škol
X. USNESENÍ schváleno jednohlasně

(přítomno 28 členů ZM)

Finanční příspěvek Speciální škole
XI. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „schvaluje příspěvek ve výši 150 tis. Kč ….
pro 14 proti 0 zdrželo se 14

Původní NU pro 26 proti 0 zdrželi se 2

Přehled veřejných zakázek vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v roce 2002
XII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 3

Doplněk p. Šourka- „ukládá Ing. Peškovi + RNDr. Čeřovskému ...“ pro 17 proti 1 zdrželo se 10

Pojmenování nové ulice
XIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

(přítomno 27 členů ZM)

Rozbor bytového fondu
XIV. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 24 proti 0 zdrželi se 3

(přítomno 28 členů ZM)

Původní NU - bod. B.1) - 3) pro 21 proti 1 zdrželi se 3 nehlasovali 3

Protinávrh PaedDr. Vízka k bodu C.- „schvaluje přeřazení objektu Na Vršku 10,16 …“ pro 19 proti 4 zdrželo se 5

Projekt Jablonce nad Nisou 2003
XV. USNESENÍ
Původní NU - varianta A: pro 16 proti 3 zdrželo se 9

Rozdělení státní podpory a příspěvku z rozpočtu Města v rámci Programu regenerace městské památkové zóny
XVI. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0 nehlasoval 1

Založení společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o.
XVII. USNESENÍ pro 16 proti 1 zdrželo se 10 nehlasoval 1

Okružní křižovatka Paseky - informace
XVIII. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdržel se 1

Přestavba stadionu Střelnice
XIX. USNESENÍ
Doplněný původní NU pro 19 proti 0 zdrželo se 9

Bulvár ul. 5.května - informace
XX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 2 nehlasoval 1

Regulační plán 5.května - informativní zpráva
XXI. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdrželi se 2

Strategický plán města
XXII. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „ukládá RNDr. Vargovi + Ing. Kroutilovi ….“ pro 16 proti 0 zdrželo se 12

Centrum obchodní spolupráce - informace
XXIII. USNESENÍ pro 18 proti 2 zdrželo se 8

Rizika výstavby „Centra obchodní spolupráce Euroregionu Nisa“ dle návrhu Ateliéru 4
XXIV. USNESENÍ pro 12 proti 5 zdrželo se 11

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU takto:
pro 10 proti 12 zdrželo se 6

K tomuto bodu nebylo schváleno žádné usnesení.

Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XXV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 3

Schválení V. změny platného územního plánu města
XXVI. USNESENÍ
Původní NU - varianta 1: pro 13 proti 12 zdrželi se 3
- varianta 2: + doplněk Mgr. Paukrtové pro 13 proti 1 zdrželo se 13 nehlasoval 1

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU - varianta 1. takto:
pro 13 proti 12 zdrželi se 3

K tomuto bodu nebylo schváleno žádné usnesení.

(přítomno 27 členů ZM)

Schválení podnětu na pořízení XI. změny platného územního plánu města Jablonec nad Nisou
XXVII. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 22 proti 0 zdrželi se 4 nehlasoval 1

(přítomno 26 členů ZM)

Původní NU - bod B. - (podbod č. 9) pro 13 proti 1 zdrželo se 12
- bod B.- (podbod č. 10) pro 19 proti 1 zdrželo se 5 nehlasoval 1

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU bod B. (podbod č. 9) takto
pro 19 proti 1 zdrželi se 4 nehlasovali 2

Průmyslová zóna - LIAZ, informativní zpráva
XXVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 nehlasoval 1

(přítomno 25 členů ZM)

Vstup města do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
XXIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Peněžní dar p. Martinu Koukalovi - mistru světa v běhu na lyžích na 50 km
XXX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1

(přítomno 26 členů ZM)

Valná hromada Severočeských komunálních služeb s.r.o.
XXXI. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 nehlasovali 2

Zastoupení Města Jablonec nad Nisou na mimořádné valné hromadě FAMIS a.s.
XXXII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Řádná valná hromada JTR a.s. 27. 3. 2003
XXXIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Odměňování členů ZM
XXXIV. USNESENÍ
Původní NU - Alternativa C: pro 17 proti 0 zdrželo se 9

Výroční zpráva - svobodný přístup k informacím (zákon 106/1999 Sb.)
XXXV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 nehlasoval 1

Dopisy občanů
XXXVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Podněty výborů
XXXVII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXXVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Kontrola úkolů
XXXIX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

JUDr. Nesvadba upozornil, že v usnesení č. XXXVI. - „Dopisy občanů“, není možné ukládat Mgr. Pavlu Dymokurskému, vedoucímu právního oddělení, ale musí tam být RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města. Dále upozornil, že ve schváleném protinávrhu p. Šourka k usnesení č. XXII. - „Strategický plán města“, nelze ukládat třetí osobě Ing. Kroutilovi z firmy K DEVELOP, ale ani RNDr. Miroslavu Vargovi, řediteli odboru rozvoje. Musí být uložen úkol pouze Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi.

(přítomno 24 členů ZM)

Členové ZM hlasovali o této změně v usnesení č. XXXVI. - Dopisy občanů takto: (24 - 0 - 0)

(přítomno 23 členů ZM)

Členové ZM hlasovali o této změně v usnesení č. XXII. - Strategický plán města takto: (13 - 2 - 8)

(přítomno 25 členů ZM)

Vzhledem k tomu, že změna v protinávrhu p. Šourka nebyla schválena bylo hlasováno o původním NU k bodu „Strategický plán města“ takto: (16 - 3 - 6)

41) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 18,55 hodin.Ing. Radovan Louda
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Pavel Šourek, Ing. Antoních Schäfer

V Jablonci nad Nisou, dne 24. března 2003

Vytvořeno 9.8.2005 13:39:53 | přečteno 2612x | Petr Vitvar