Usnesení 13.03.2003

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 13. března 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí .

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. neschvaluje

1) prodej objektu Skelná 55/3489 včetně st.p.č. 4576 o výměře 160 m2 a Skelná 57/3490 včetně st.p.č. 4575 o výměře 162 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

2) prodej objektu Liberecká 47/3716 včetně st.p.č. 1628 o celkové výměře 456 m2 vše v k.ú. Jablonec n.N.

B. schvaluje

1) přeřazení objektu Skelná 55 a 57 a objektu Liberecká 47 ze skupiny "C" (prodej jako celek) do skupiny "B" (prodej po bytech)

2) prodej bytů vSkelná 55 a 57 a Liberecká 47nájemníkům jednotlivých bytových jednotek do osobního vlastnictví za předpokladu, že představitelé nájemníků, ustanovení podle příslušných zákonů, uzavřou sěstem Jablonec nad Nisou do 180 dnů Smlouvu o smlouvě budoucí zaručující uskutečnění nákupu bytů nájemníky. Nebude-li tato podmínka splněna, budou objekty Skelná 55 a 57 a Liberecká 47 prodány podle výsledku výběrového řízení.

3) zástavu budovy Sadová 2/4646 včetně st.p.č. 5037 o výměře 206 m2 ve výši 11,000.000,- Kč na dobu 10 let, ve prospěch ČSTV, zastoupený ing. Vladimírem Srbem a JUDr. Pavlem Pávkem, se sídlem Atletická 110/2, Praha 6 IČO 00469548.

C. ukládá

Ing. Františku Peškovi, předsedovi kontrolního výboru
prověřit postup prodejů nemovitostí Liberecká 47 a Skelná 55 vPlatných metodik a usnesení ZM.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) prodej p.p.č. 2584/17 o výměře 381 m2 za účelem zahrady ing. Petru Blažkovi, bytem Úzká 1, Jablonec n. N., za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 76.200,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 2584/80 o výměře 30 m2 za účelem přístupu ke garáži za cenu 200,- Kč/m2 a st.p.č. 6525 o výměře 15 m2 za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží za cenu 400,- Kč/m2 manželům Bedřichovi a Jaroslavě Hlubučkovým, bytem Vrkoslavická 21, Jablonec n. N., tj. celkem 12.000,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej st.p.č. 3142 o výměře 45 m2 za účelem zahrady a přístupu manželům Jaroslavu a Ivaně Šálkovi, bytem Revoluční 70, Jablonec n. N., za cenu 280,- Kč/m2, tj. celkem 12.600,--Kč. sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 2160/25 o výměře 347 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady manželům Petrovi a Dagmar Loudovým, bytem Vzdušná 2, Jablonec n. N., za cenu 200,- Kč/m2, tj. celkem 69.400,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) prodej st.p.č. 3671 o výměře 45 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží manželům Radimovi a Monice Antošovým, bytem Puškinova 26, Jablonec n. N., za cenu 330,- Kč/m2, tj. celkem 14.850,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.
6) prodej st.p.č. 4707 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží manželům Miloslavu a Květoslavě Kouřilovým, bytem Dr. Randy 9, Jablonec n.N. za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.000,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

7) prodej p.p.č. 847/19 o výměře 872 m2 vú. Jablonecké Paseky za účelem stavby rodinného domu manželům Milanovi a Ivance Hauferovým, bytem Pasecké nám. 3358/2, Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 261.600,- Kč sím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

8) zřízení věcného břemene přes p.p.č. 847/19 v k.ú. Jablonecké Paseky pro vlastníky p.p.č. 847/2 a p.p.č. 867/2 v k.ú. Jablonecké Paseky.

9) zřízení věcného břemene přes st.p.č. 664/1 pro vlastníka st.p.č. 664/2 v k.ú. Jablonec n. N.

10) zřízení věcného břemene, které spočívá v právu umístění technologie předávací stanice a parní a kondenzátní přípojky vách nemovitosti v 1. nadzemním podlaží - objektu čp. 3676 na parc. č. 672/1 vú. Mšeno n. N. Dále schvaluje zřízení věcného břemene pro vstup a chůzi vlastníka technologie tj. JTR a.s., hlavním vchodem objektu čp. 3676 na parc. č. 672/1 vú. Mšeno n. N. do 1. nadzemního podlaží tj. v prostoru předávací stanice za účelem provádění kontrol, obsluhy, údržby, oprav a technických zhodnocení technologie předávací stanice a parní a kondenzátní přípojky. Dále schvaluje zřízení věcného břemene pro provádění opatření kí přístupu nepovolaných osob k technologii předávací stanice a parní a kondenzátní přípojce. Vše za jednorázovou úhradu 100,- Kč, kterou Jablonecká teplárenská a realitní a.s. uhradí ve prospěch Města Jablonec nad Nisou.

11) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle zák. č. 151/2000 Sb. se společností ČESKÝ TELECOM, a.s. kp.č. 964/12 vú. Vrkoslavice, jež je ve vlastnictví města a jež bude dotčen umístěním stavby JABL, KKNN, Blanická ul. SBD LIAZ, přičemž právo odpovídající věcnému břemeni spočívá ve zřízení, provozování a údržbě podzemního vedení veřejné telekomunikační sítě na dotčeném pozemku ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) výše cit. zákona a zřizuje se za jednorázovou úhradu 72,- Kč/ m2 věcným břemenem zatíženého pozemku.

B. neschvaluje

1) prodej p.p.č. 826/1, p.p.č. 820/1, p.p.č. 823/1, k.ú. Jablonecké Paseky, manželům ing. Ivanovi a MUDr. Radce Gergovým., bytem Volgogradská 238/15, Liberec za účelem přístupu.

2) prodej části p.p.č. 290/1 vú. Rýnovice, p. Josefu Frýdovi, bytem Dalešice 16, Rychnov u Jablonce n. N. za účelem stavby sídla firmy a rodinného domu.

C. mění

1) usnesení č. č. II/A/2 ze dne 21.12.2000, a to tak, že schvaluje prodloužení termínu kolaudace do 31. 12. 2004

2) usnesení č. V/A/5 ze dne 12.12.2002 a to tak, že schvaluje směnu st.p.č. 2460/ 3 o výměře 32 m2 a st.p.č. 2460/4 o výměře 62 m2 vše vú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonce n. N. za p.p.č. 702 o výměře 114 m2 a p.p.č. 716 o výměře 168 m2 v ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví České republiky s finančním vyrovnáním ve prospěch České republiky ve výši 53.210,- Kč. Současně schvaluje zřízení věcného břemene přes st.p.č. 2460/1 vú. Jablonec n. N. za účelem práva chůze a jízdy.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. schvaluje

1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena
F. L. Čelakovského 7/42787
4278/32 Antonín Antonín 1952 86.750,- Kč
Blanka Antonínová 1953
Liberecká 42/3422
3422/08 Štefan Vjatrák 1951

58.175,- Kč

Lužická 1/3359

3359/06 Libuše Menclová 1955

89.504,- Kč

Budovatelů 14/3398

3398/08 Arnošt Karvai 1951 37.567,- Kč
Rooseveltova 4/2374
2374/1 Vlasta Havlištová 1941 83.209,- Kč
2374/2 Libuše Nešněrová 1927 65.154,- Kč
2374/3 Roman Albani 1963 63.960,- Kč
Martina Albaniová 1964
2374/4 Alois Kadlec 1946 63.778,- Kč
Eva Kadlecová 1945
2374/5 Vlastimil Pojkar 1930 54.366,- Kč

2) Prodej objektu Květinová 34/4465 se stavební parcelou 1333/2 v ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu sím názvem „Bytové družstvo Květinová 34“, IČO 25460391, se sídlem Jablonec nad Nisou, Květinová 34/4465, za kupní cenu 648.899,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) Prodej obsazené bytové jednotky č. 3305/19 vVysoká 84, Jablonec nad Nisou slečně Petře Pilařové, bytem 1. máje 62, Jablonec nad Nisou za cenu 180.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

4) Prodej nebytové jednotky č. 994/05 vDlouhá 12/994, Jablonec nad Nisou, manželům MUDr. Martinu Machurovi, bytem Průmyslová 15, Jablonec nad Nisou a Lee Machurové, bytem Na5, Jablonec nad Nisou za kupní cenu 230.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

B. ruší

usnesení č. VI/3 ze 3. zasedání ZM, konaného dne 30. 1. 2003, kterým byl schválen prodej nebytové jednotky č. 994/05 vDlouhá 12/994 p. Jiřímu Oleníčkovi a paní Karolíně Pechové.

C. mění

usnesení č. V/A/5 z 32. zasedání ZM, konaného dne 25. 4. 2002, a to tak, že schvaluje výjimku zprodeje bytů, na základě které bude prodáno 58 bytových jednotek zého počtu 64 bytů v objektu Mozartova 21/3600, 23/3599, 25/3598, 27/3597, Jablonec nad Nisou se slevou 50%. Zároveň schvaluje prodej níže uvedených bytových jednotek stávajícím nájemcům bytů:

Mozartova 27/3597, 25/3598, 23/3599, 21/3600

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena
3597/1 Erika Nývltová 1958 106 723,- Kč
3597/3 Marta Ciprová 1961 109 859,- Kč
3597/4 Božena Štěpánková 1945 65 453,- Kč
3597/5 Radomír Štěpánek 1969 106 913,- Kč
Andrea Štěpánková 1976
3597/7 Miroslav Doležal 1952 106 913,- Kč
Dana Doležalová 1954
3597/8 Jaroslav Zajíc 1973 65 391,- Kč
3597/9 Miroslav Němec 1957 107 817,- Kč
3597/10 Anna Hádková 1913 65 483,- Kč
3597/11 Pěva Hajátková 1929 107 363,- Kč
3597/12 Jarmila Šírová 1928 65 391,- Kč
3597/13 Viliam Kolnik 1949 106 913,- Kč
Květa Kolniková 1951
3597/14 Petr Kolnik 1974 65 453,- Kč
3597/16 Iveta Štrynclová 1973 61 506,- Kč
3598/1 Petr Boskovic 1955 106 723,- Kč
Alena Boskovicová 1952
3598/2 Vlasta Hajátková 1952 67 899,- Kč
3598/3 Jiří Kraus 1946 109 289,- Kč
Jitka Krausová 1952
3598/4 Zbyněk Hojsák 1975 65 513,- Kč
Denisa Hojsáková 1973
3598/5 Václav Hojsák 1941 108 983,- Kč
Ludmila Hojsáková 1947
3598/7 Miroslav Volf 1940 108 843,- Kč
3598/8 Adolf Hašek 1918 65 236,- Kč
3598/9 Pavel Pfohl 1947 106 613,- Kč
Bohuslava Pfohlová 1952
3598/10 Petr Šolc 1966 68 237,- Kč
Dominika Šolcová 1974
3598/11 Jiřina Strouhalová 1952 106 913,- Kč
3598/13 Petr Matěcha 1963 106 613,- Kč
Jana Matěchová 1965
3598/15 Petr Špelina 1964 108 263,- Kč
Lenka Špelinová 1970
3598/16 Marie Pultarová 1918 65 451,- Kč
3599/1 Josef Kolář 1954 109 087,- Kč
Renata Kolářová 1956
3599/2 Zuzana Maďari 1974 65 361,- Kč
3599/3 Josef Holický 1938 106 913,- Kč
Hana Holická 1960
3599/4 Růžena Velíšková 1927 65 391,- Kč
3599/5 Petr Šenfeld 1945 107 007,- Kč
Milena Šenfeldová 1947
3599/7 Vlasta Urbancová 1949 106 723,- Kč
3599/9 Miroslav Jákl 1954 106 613,- Kč
Alena Jáklová 1956
3599/11 Miroslav Jákl 1926 106 515,- Kč
Dagmar Jáklová 1933
3599/12 Eduard Kautský 1959 65 263,- Kč
3599/13 Helena Mašková 1955 106 913,- Kč
3599/14 Irena Nálevková 1972 65 453,- Kč
3599/15 Jana Šimková 1958 109 181,- Kč
3599/16 Bohumír Špringer 1929 65 453,- Kč
Jarmila Špringerová 1932
3600/1 Ladislava Michálková 1969 65 391,- Kč
3600/2 Ivo Šimon 1964 107 956,- Kč
Iva Šimonová 1964
3600/3 Pavel Srna 1977 65 263,- Kč
3600/4 Miroslav Šlajs 1973 106 913,- Kč
Olga Šlajsová 1966
3600/5 Hana Hulanová 1964 65 361,- Kč
3600/6 Stanislav Preisler 1952 106 215,- Kč
Hana Preislerová 1951
3600/7 Jitka Vitvarová 1949 65 361,- Kč
3600/8 Jiří Stránský 1957 107 007,- Kč
Jitka Stránská 1957
3600/9 Lenka Džobáková 1973 65 451,- Kč
3600/10 Julie Plívová 1910 106 515,- Kč
3600/12 Lenka Hánová 1965 108 543,- Kč
3600/13 Petra Kapounová 1977 65 361,- Kč
3600/14 Jiří Kapoun 1950 106 913,- Kč
Helena Kapounová 1951
3600/15 Libor Saska 1964 65 511,- Kč
3600/16 Gertruda Plívová 1938 105 807,- Kč

VI.

Zastupitelstvo města vnad Nisou po projednání předložené zprávy

A. schvaluje

1) výkup části p.p.č. 2584/58, GP nově označené 2584/78 o výměře 5 m2 vú. Jablonecn.N. od Pozemkového fondu ČR, za cenu dle znaleckého posudku, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací

2) výkup části p.p.č. 4, GP nově označené 4/3 o výměře 228 m2 vú. Proseč n.N. od SVS Stavby Valeš-Svoboda, s.r.o., Prosečská 18, Jablonec n.N., IČO: 41326997, za cenu 85,- Kč/m2

B. neschvaluje

výkup objektu čp. 306 včetně p.p.č. 1251/1 vú. Mšeno n.N. od Severočeských sběrných surovin a.s., Švermova 117, Liberec, IČO: 49902598, za cenu 300.000,- Kč

C. mění

usnesení ZM č. VIII/2002/1 ze dne 10.10. 2002, a to tak, že schvaluje výkup st.p.č. 1517/2 o výměře 23 m2 vú. Jablonec n.N. od vlastníka Helmuta Schödlbauera, bytem Frydštejn čp.79, za cenu 23.000,- Kč

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

volí

za přísedící Okresního soudu vnad Nisou:

paní Marii LIPAVSKOU, nar. 10.6.1939, bytem Panenská 20, Jablonec nad Nisou.

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo informativní zprávu o správě portfolia cenných papírů za rok 2002 a

bere ji na vědomí

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 2/2003 o spádových obvodech základních škol vnad Nisou.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 3/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol.

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o finančním příspěvku Speciální škole a

schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku Speciální škole vnad Nisou ve výši 59.135,- Kč na provoz detašovaného pracoviště školy J.Hory 33 na rok 2003

XII.

Zastupitelstvo města vnad Nisou projednalo předložený materiál a

A. bere na vědomí

přehled veřejných zakázek podle zákona č.199/1994 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů vyhlášených Městem Jabloncem nad Nisou v2002.

B. ukládá

1) Ing. Františku Peškovi, předsedovi kontrolního výboru

prověřit připomínky uvedené na jednání ZM p. Šourkem ke konkrétně uvedeným zakázkám

2) RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

zajistit doplnění informace o průběhu a výsledku, p.Šourkem, konkrétně uvedených veřejných zakázek

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o pojmenování nové ulice a

schvaluje

název nově vzniklé ulice „Srnčí stezka“ vú. Kokonín dle důvodové zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozboru bytového fondu Města a

A. bere na vědomí

rozbor bytového fondu Města Jablonce nad Nisou

B. schvaluje

1) přeřazení objektů Maršovická (Kokonín) 370, Pražská 48/617, Proseč 163, Sokolí 31/2828 a Vích 25/1346 ze skupiny B (objekty prodávané po bytových jednotkách) do skupiny C (objekty prodávané jako celek).

2) přeřazení objektů Na Úbočí 14/4326, Na Úbočí 21/4325 a Proseč 200 ze skupiny B (objekty prodávané po bytových jednotkách) do skupiny E (objekty, které si město ponechá).

3) zařazení objektu Smetanova 63 do skupiny E

4) přeřazení objektů Na Vršku 10/3855 a Na Vršku 16/3763 ze skupiny C (objekty prodávané jako celek) do skupiny E (objekty, které si město ponechá).

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Projektu Jablonec nad Nisou 2003 a

schvaluje

jednotlivé akce zkultury a sportu včetně výše příspěvků dle doporučení kulturní a sportovní komise (Příloha 1)

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rozdělení státní podpory zregenerace MPZ a příspěvku zčtu města a

schvaluje

1) rozdělení státní podpory z Programu regenerace MPZ na rekonstrukci objektu sokolovny ve výši 300 tis. Kč na rekonstrukci fary kostela Dr. Farského ve výši 160 tis. Kč.

2) rozdělení příspěvku zčtu města na dorovnání státní podpory na rekonstrukci objektu sokolovny ve výši 400 tis. Kč a na rekonstrukci fary kostela Dr. Farského ve výši 50 tis. Kč.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a zakladatelskou listinu o založení obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. a

A. zakládá

obchodní společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B. schvaluje

její zakladatelskou listinu

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o okružní křižovatce Paseky

bere na vědomí

předloženou zprávu

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o rekonstrukci stadionu Střelnice a

A. schvaluje

realizaci stavby „Rekonstrukce stadionu střelnice - stavba II.“ v rozsahu dle vlastní zprávy var. IV.a

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) jednat o zajištění financování dalšího pokračování rekonstrukce areálu ze zdrojů mimo rozpočet města

2) zapracovat do nejbližších rozpočtových změn navýšení částky na rekonstrukci areálu Střelnice v § 3419 rozpočtu Města o 3,4 mil. Kč

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Bulváru ulice 5.května a

bere jej na vědomí

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o postupu prací na regulačním plánu 5. května a

bere jej na vědomí

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Strategickém plánu města

A. schvaluje

1) Strategický plán města po zapracování navržených změn v

2) doporučení dle důvodové zprávy

B. ukládá

Mgr. Petru Karáskovi, místostarostovi

připravit realizaci uvedených doporučení

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa válu jabloneckého výstaviště a okolí

bere na vědomí

předloženou zprávu

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o udělení výjimek z územního plánu města Jablonec nad Nisou vs novelizovanou OZV č. 23 „O závazných částech územního plánu města“

schvaluje

1) výjimku č. 76 iniciovanou firmou NO LIMIT a to zzastavění plochy (IZP) platného ÚP na ppčk. 2628 a stpčk. 23/4 a 23/5 v k.ú. Jablonec n.N. vS3 (smíšené bydlení v- městská památková zóna) zředepsané hodnoty 75% na 100%.

2) výjimku č. 77 iniciovanou manžely Kučerovými a to zzastavění plochy (IZP) platného ÚP na ppčk. 743/1 a stpčk. 631/1 a 631/2 v k.ú. Jablonecké Paseky vB1 (bydlení vých domech městského typu) zředepsané hodnoty 18% na 45%.

3) výjimku č. 78 iniciovanou manžely Sejkorovými a to zzastavění plochy (IZP) platného ÚP na ppčk. 674 a 675 v k.ú. Vrkoslavice vB2 (bydlení vých domech městského typu) zředepsané hodnoty 25% na 35%.

XXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XI. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a vse zněním § 31, ods. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

A. schvaluje

pořízení podbodů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 „XI. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou“,

B. neschvaluje

pořízení podbodů č. 9, 10.

XXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o průmyslové zóně LIAZ

bere jej na vědomí

XXVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o vstupu města do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vém kraji a

A. souhlasí

1) se vstupem Města Jablonec nad Nisou do Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vém kraji

2) se zněním Zakladatelské smlouvy sdružení

3) se zněním návrhu Statutu sdružení

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

podepsat Zakladatelskou smlouvu „Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vém kraji“


XXVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o peněžním daru panu Martinu Koukalovi, mistru světa běhu na lyžích na 50 km, a poskytnutí tohoto daru

schvaluje.

XXIX.

Zastupitelstvo města vnad Nisou projednalo předložený materiál týkající se valné hromady společnosti SKS, spol.s.r.o. a

A. bere na vědomí

B. deleguje

na valnou hromadu Severočeských komunálních služeb, spol.s.r.o. RNDr. Jiřího Čeřovského a pověřuje ho výkonem spoluvlastnických práv

C. schvaluje

1) návrh na odvolání Mgr. Jindřicha Kuneše, ředitele odboru vnitřních věcí MěÚ, zjednatele společnosti Severočeské komunální služby, spol. so.

2) návrh, aby Město Jablonec nad Nisou zastupoval ve společnosti Severočeské komunální služby, spol.s.r.o. Mgr. Petr Karásek, místostarosta města

XXX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o zastoupení Města Jablonce nad Nisou na mimořádné valné hromadě FAMIS a.s. a

pověřuje

zastupováním Města Jablonec nad Nisou na mimořádné valné hromadě FAMIS a.s. konané dne 9.4.2003 pana Mgr. Pavla Dymokurského, vedoucího právního oddělení.

XXXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu týkající se valné hromady společnosti JTR a.s. a

A. bere jina vědomí

B. deleguje

dle § 84, odst. 2. písm.g zák. č. 128/2000 Sb. na valnou hromadu JTR a.s. konanou dne 27.3.2003 vnad Nisou RNDr. Jiřího Čeřovského

C. schvaluje

podnikatelský záměr JTR, a.s. dle důvodové zprávy vě 10 programu valné hromady

D. Delegována osoba je pověřena výkonem akcionářských práv dle důvodové zprávy.

XXXII.

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál o odměňování zastupitelů města Jablonce nad Nisou od 1. 1. 2003 a

A. schvaluje

výši odměn podle varianty C důvodové zprávy.

B. ukládá

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

do rozpočtových změn zařadit posílení rozpočtu kapitoly vnitřních věcí o částku 440 Kč

XXXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou výroční zprávu a

bere na vědomí

výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím v2002 zpracovanou podle § 18 zákona číslo 106/1999 Sb.

XXXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. bere na vědomí

1) dopis střeleckého oddílu LOYD

2) dopis Vladislava Vavřicha

3) dopis manželů Purmových

4) dopis MUDr. Petra Matka

5) dopis Věry Vrbové

B. ukládá

RNDr. Jiřímu Čeřovskému, starostovi města

připravit dohodu o uznání dluhu ve smyslu tohoto usnesení pro Luboše Souška, Na Vršku 3921/2 vnad Nisou.


C. nepromíjí

paní Anně Novákové, nar. 1.11.1947, trvalý pobyt Liberecká 3422/42 vnad Nisou, dluh ve výši 80.821 Kč.

XXXV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené podněty výboru pro hospodaření směsta č. 4/2003 a podnět komise pro realizaci Programu regenerace MPZ č. 1/2003 a

bere je na vědomí

XXXVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

bere na vědomí

informativní zprávu o vyřízení interpelací ze 3. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 30. ledna 2003.

XXXVII.

Zastupitelstvo města nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

Mgr. Petr Karásek, místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Ing. Ivan Kracík, předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 11:04:27 | přečteno 4431x | Petr Vitvar