Zápis 11.12.2003

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 11. prosince 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Mgr. Soňa Paukrtová, PaedDr. František Vízek
Neomluveni: MUDr. Ivo Jörg, Pavel Šourek
Zapsala: Zdeňka Krausová
Ověřovatelé: Jaroslava Diringerová, Václav VostřákJednání 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.15 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 22 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 10. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni paní Jaroslava Diringerová a pan Václav Vostřák.
(21 - 0 - 1)

RNDr. Čeřovský navrhl doplnit do programu dnešního jednání ZM bod „Akcie FK Jablonec 97 a.s.“. Podotkl, že tento bod by měl být projednáván ve 13,30 hod., protože jsou přizváni hosté.

Členové ZM hlasovali o doplnění bodu „Akcie FK Jablonec 97 a.s.“ takto: (21 - 0 - 1)

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen jednohlasně:

(22 - 0 - 0)

1) Zahájení

2) Schválení programu

3) Schválení návrhové komise

4) a) Zpráva starosty města

b) Zpráva místostarostů

5) Převody objektů

6) Prodej pozemků

7) Prodej bytů

8) Rozpočtové změny IV.

9) Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2004 před schválením rozpočtu na rok 2004

10) Plán investičních akcí města 2004 - 2006

11) Rozpracování finanční politiky na období 2004 - 2006

12) Schválení zadání „Urbanistické studie širšího centra“

13) Schválení podnětu na pořízení XV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

14) Zlatý Jelen - informativní zpráva

15) Strategický plán města - informace

16) OZV č. 14/2003 „O spádových obvodech základních škol v Jablonci n. N.“

17) Bytová politika

18) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací

19) Koncepce bezpečnosti, prevence kriminality a sociální prevence pro Město Jablonec nad Nisou (na období 2004 - 2006)

20) Darování části výtěžku z 9. plesu města Jablonce nad Nisou

21) Mimořádná valná hromada SVS a.s.

22) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí 2004

23) Dopisy občanů

24) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

b) Nové interpelace

25) Kontrola úkolů

26) Akcie FK Jablonec 97 a.s.

27) Diskuse

28) Schválení návrhu usnesení

29) Závěr(Přišla MUDr. Jörgová - přítomno 23 členů ZM)

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. František Pešek

Členové: MUDr. Jan Brandejský, Ing. Ivan Kracík, Petr Poborský, Mgr. Vlasta Veverková

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský upozornil členy ZM, že dostali dodatek materiálu, který se týkal souhlasu s přiřazením obcí Frýdštejn a Jenišovice do správního obvodu obce s rozšířenou působností III Jablonec nad Nisou. Dále informoval o tom, že z Fondu na reprezentaci města bylo rozděleno zbývajících 18 tis. Kč. DPS Skřivánek na vánoční festival ve Vídni bylo poskytnuto 14 tis. Kč a SUPŠ Jablonec nad Nisou na reprezentaci prací žáků na mezinárodní výstavě v Mnichově byly poskytnuty 4 tis. Kč.

Mgr. Tulpa se zeptal, jaký závěr vzešel z jednání s ředitelem ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. panem Fibigerem ohledně dopravního terminálu. Dále se zeptal, co je sdružení NEVODROM.

RNDr. Čeřovský uvedl, že pana Fibigera informoval o výsledku jednání ZM ze dne 13. 11. 2003 s tím, že byla zaslána oficiální písemná žádost, aby se k tomu vyjádřilo představenstvo ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Pan Fibiger na jednání řekl, že ČSAD má na část areálu v Želivského ulici nájemní smlouvu na 5 let, ale jinak se myšlence zřízení dopravního terminálu v areálu ČSAD „u remize“ nebrání. Dále řekl, že NEVODROM je občanské sdružení, které bylo založeno romskými spoluobčany. Zástupci sdružení se přišli představit a nabídnout spolupráci při řešení problémů tohoto etnika.

b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta, Ing. Radovan Louda, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předložené zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Pan Vostřák požádal o podrobnější informaci k novým jednatelům společností Výstaviště Jablonec nad Nisou s.r.o. a SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o.

Mgr. Rudolf řekl, že v této chvíli není schopen sdělit veškeré osobní údaje obou jednatelů, ale je možné je během dopoledního jednání dodat.

Ing. Dlouhý požádal o sdělení výsledku jednání s vedením Nemocnice ve věci zrušení dětského oddělení.

Mgr. Rudolf uvedl, že zrušení dětského oddělení jablonecké nemocnice je pouze novinová zpráva. Ministryni zdravotnictví byl ihned odeslán dopis, že tato novinová zpráva byla nemile překvapující a postup velice nestandardní. Podotkl, že dětské oddělení má se zdravotní pojišťovnu podepsanou smlouvu do roku 2006.

RNDr. Čeřovský dodal, že odpověď z ministerstva zdravotnictví zatím nepřišla.

Mgr. Tulpa se zeptal, podle jaké metodiky postupuje RM při přidělování platových tříd ředitelům základních škol. Dále požádal o informace k převodu dětí a učitelů ze ZŠ v ul. Floriánová.

Mgr. Rudolf k převodu žáků a učitelů řekl, že v současné době zbývá dořešit přesun pěti jedinců. Šest tříd přechází na ZŠ Mozartova, sedm tříd přechází na ZŠ Žižkův vrch. Dále řekl, že o zatřídění ředitelů ZŠ bude rozhodovat RM na svém jednání dne 18. 12. 2003.

Mgr. Karásek doplnil, že proběhlo jednání s biskupem litoměřické diecéze panem Kouklem, které navázalo na jednání ohledně sbírky na rekonstrukci kostela Sv. Anny. Požádal všechny členy ZM v této věci o spolupráci.

(Přišla paní Vocelová - přítomno 24 členů ZM)

Pan Vostřák, jako předseda komise programu regenerace MPZ, upozornil, že kostel Sv. Anny je v havarijním stavu.

Ing. Louda okomentoval předloženou písemnou zprávu o své činnosti za období od 13. 11. 2003 do 11. 12. 2003.

Pan Berounský požádal o informaci z jednání se zástupci ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. a z místního šetření v Městských lázních.

Ing. Louda uvedl, že jednali o obnově vozového parku a možných dotacích na pořízení nových autobusů. Dále řekl, že objekt městských lázní je vyvěšen na prodej případně na pronájem. Zkonstatoval, že technický stav objektu se za tři roky, kdy se tam byl podívat naposledy, nijak zásadně nezhoršil.

(Přišel pan Pelta - přítomno 25 členů ZM)

Ing. Schäfer se zeptal na jednání o větrných elektrárnách.

Ing. Louda řekl, že na minulém jednání RM byl předložen informativní materiál o tom, že se touto myšlenkou zabýval technický odbor. Zatím vytipovali možné lokality a zjišťovali případné získání dotací apod.

Pan Vostřák zdůraznil, aby bylo vše připraveno dříve než bude požádáno o dotaci, aby se nestalo, že se následně zjistí, že je lokalita nevhodná apod.

Ing. Louda řekl, že jde zatím opravdu pouze o úvahu. V této chvíli jsou vytipované 2 možné lokality.

Pan Vostřák se dále zeptal, zda znalecký posudek na cenu Městských lázní je skutečně 7 mil. Kč a jaké je stanovisko památkové ochrany, co bude požadovat na opravy.

Ing. Louda odpověděl, že cena dle znaleckého posudku byla opravdu spočítána na 7 mil. Kč. Objekt je památkově chráněný a případní zájemci vědí, že musí veškeré opravy projednat s památkáři.

5) Převody objektů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová, jako předkladatelka, stáhla z programu jednání bod A. 1) prodej objektu Souběžná 22/1834, protože nebyla zaplacena kauce.

Pan Vostřák řekl, že by se měl zvážit návrh na neschválení převodu objektu sokolovny v Proseči. Podotkl, že občané Proseče zde nemají žádného zástupce.

RNDr. Čeřovský doplnil, že obdržel dopis od SDH Proseč, kteří navrhli Městu v souvislosti s budovou sokolovny, že by se o ní uměli postarat ve formě správcovství a malých oprav.

Ing. Louda vysvětlil, že náklady na opravy sokolovny by byly opravdu vysoké. Město má ve svém majetku několik sportovišť, která můžou občané Proseče bez problémů také využívat.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal, z jakého důvodu je návrh na neschválení prodeje části pozemku za účelem přístupu družstvu Zdraví Mšeno.

Paní Fingerová vysvětlila, že je zde přístup i k dalšímu objektu, proto výbor pro hospodaření s majetkem města rozhodl, že bude vhodnější, když bude pozemek ponechán v majetku Města a tím zajištěn přístup všem.

7) Prodej bytů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí oddělení majetkoprávního

Paní Fingerová k dopisu pana Štandery uvedla, že v dopise jsou uvedena fakta k poškození bytu, která nebyla uvedena v předchozí žádosti. Vzhledem k tomu, že dopis byl doručen 8. 12. t.r., nemohl být ve výboru pro hospodaření s majetkem města projednán.

MUDr. Brandejský navrhl, aby byl bod týkající se pana Štandery stažen z programu jednání, projednán ve výboru pro hospodaření s majetkem města a předložen na příštím zasedání ZM.

Paní Fingerová, jako předkladatelka, souhlasila s návrhem MUDr. Brandejského a stáhla bod B. z programu dnešního jednání.

8) Rozpočtové změny IV.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přednesl komentář k předloženému písemnému dodatku materiálu.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

9) Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2004 před schválením rozpočtu na rok 2004

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek se zeptal, z jakého důvodu je rozpočet na příští rok předkládán ke schválení až na konci ledna.

Ing. Louda odpověděl, že každá obec má jiný postup. Již několik let je u nás zvykem předkládat rozpočet až v lednu. Řekl, že, podle jeho názoru, je lepší předkládat rozpočet na příští rok až v době, kdy je znám skutečný hospodářský výsledek předchozího období.

10) Plán investičních akcí města 2004 - 2006

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Ing. Louda přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

(Odešel Mgr. Žur - přítomno 24 členů ZM)

Mgr. Karásek doplnil komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Berounský se podivil nad tím, že je plánována rekonstrukce autobusového nádraží za 3 mil. Kč, když je návrh na tomto místě stavět polyfunkční domy. Řekl, že by bylo vhodnější tyto peníze vložit do obnovy vozového parku. Dále se podivil nad tím, že v bodě č. 71 je uvedeno, že byla schválena částka ve výši 35 mil. Kč na rekonstrukci zchátralého objektu pavilonu A na Výstavišti. Zeptal se, zda tento údaj není pouze administrativní chybou.

Mgr. Karásek souhlasil s tím, že údaj k pavilonu A je opravdu chybný. Omluvil se za tuto chybu, kterou zde uvedla Ing. Kočí. Podotkl, že v době odevzdání materiálu se účastnil s RNDr. Vargou Nisainvestu. Dále vysvětlil, že pokud by se měl terminál hromadné autobusové dopravy přesunout k „remizi“, tak by se na stávajícím autobusovém nádraží vyměnila střecha přístřešku. V tomto případě by se jednalo o částku zhruba 1,5 mil. Kč. Případně by se ještě pod přístřeškem vyměnila zámková dlažba. Zkonstatoval, že pokud bude opravdu terminál přestěhován, tak se na autobusovém nádraží opravdu víc dělat nebude.

Pan Vostřák nesouhlasil s tím, že skoro většina peněz, které by měly být uvolněny na městskou památkovou zónu, by byly vynaloženy na rekonstrukci kostela Sv. Anny. Dále řekl, že se mu nelíbí, že se zapomíná na budovu radnice. Uvedl, že vnitroblok radnice je opravdu ve špatném stavu. Komise na podporu regenerace MPZ na tuto skutečnost již několikrát upozorňovala. Dále se podivil nad tím, že příspěvek na skautskou loděnici je uveden pod čarou.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 25 členů ZM)

Mgr. Karásek řekl, že v žádném případě není záměrem, aby veškeré peníze z městské památkové zóny byly na rekonstrukci kostela Sv. Anny. Kostel by měl být rekonstruován především z veřejné sbírky. Rekonstrukce vnitrobloku budovy radnice je uvedena v materiálu pod položkou č. 131 v objemu 4,9 mil Kč.

Pan Poborský se podivil nad tím, že akce „kanalizace K Černé Studnici“ je až na 81. místě. Dále konstatoval, že částka 2,5 mil. Kč na rozvoj průmyslové zóny je v vzhledem k částce na sportoviště směšná. K položce č. 104 se zeptal, zda uvedená částka se týká jednoho nebo dvou hasičských vozidel. Opět zkonstatoval, že tato částka je neadekvátní.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že jde o jedno hasičské vozidlo pro SDH v Proseči.

Mgr. Karásek řekl, že vzhledem k tomu, že objem finančních prostředků na investiční akce je takový, jaký je, tak jednotlivé akce musí být řazeny podle priorit a ostatních souvislostí. Podotkl, že pokud se v průběhu roku některá akce nenaplní podle plánu, tak je možné některou z akcí přeřadit. To se samozřejmě týká i akce „kanalizace K Černé Studnici“.

RNDr. Čeřovský doplnil, že pokud to bude možné, tak hasičská vozidla budou obměňována každé dva roky. Znamená to, že nyní by to bylo v Proseči a poté v Jabloneckých Pasekách.

Paní Vocelová se zeptala, zda oprava betonové plochy pod ledem na zimním stadionu není ještě v reklamačním období. Dále se dotázala, zda v případě schválení investičních akcí v tomto rozsahu bude rekonstrukce pavilonu A na Výstavišti opravdu zahájena v roce 2004. Podotkla, že tato informace je důležitá, protože je tam i klub Na Rampě.

Ing. Louda odpověděl, že se nejedná o žádné reklamační závady, protože betonová plocha na kluzišti je již z dřívější doby.

Mgr. Karásek vysvětlil, že v roce 2004 bude vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci pavilonu A. Vlastní rekonstrukce proběhne v roce 2005.

Ing. Kracík se zeptal, proč se do plánu investičních akcí nedostalo pokračování rekonstrukce ulice Smetanova, která byla zahájena v loňském roce.

Ing. Louda vysvětlil, že tato akce je zahrnuta do souhrnu rekonstrukcí komunikací v objemu 50 mil. Kč.

Ing. Pešek se zeptal, zda se akce „parkoviště COS“ týká celého objektu tržnice. Podotkl, že, podle jeho názoru, částka 2 mil. Kč na tuto akci je, vzhledem k částce již vynaložené do objektu tržnice, velice skromná.

Mgr. Karásek odpověděl, že pro potřeby parkování COS je upravována horní plocha tržnice. Pokud by měla být využívána spodní část, tak by určitě nebyla určena pro veřejnost, pouze pro personál.

Dr. Ing. Drábek doporučil, aby v materiálu bylo jasně stanoveno, co je oprava, tzn. co musí majitel udělat, a co je investice, tzn. vytváření nového majetku. Řekl, že, podle jeho názoru, celková investice na opravu budovy radnice ve výši 21,5 mil. Kč je nepřiměřeně vysoká. Dále konstatoval, že rozvoj průmyslových zón je spíše rozvojem pracovních příležitostí. Rozvoj pracovních příležitostí by měl být jednou z hlavních priorit města.

Mgr. Tulpa navrhl, zrušení velkého bazénu v Tyršově parku. Dále řekl, že v materiálu není uvedeno, jak Město bude pomáhat Nemocnici.

Mgr. Karásek souhlasil s návrhem na zrušení bazénu v Tyršově parku.

Ing. Louda vysvětlil, že investiční vybavení Nemocnice je obsaženo v jiných položkách.

MUDr. Brandejský řekl, že u akce č. 93 „rekonstrukce Dolního náměstí“ je uvedeno, že parkovací místa budou přesunuta na parkoviště v místě dnešní tržnice. Podotkl, že již bylo řečeno že by zde mělo být parkoviště pro COS.

Mgr. Karásek řekl, že tato akce je opravdu výhledová. V žádném případě nemůže jednoznačně říci, že uvedená částka koresponduje s projektovou dokumentací apod.

Ing. Schäfer nesouhlasil s názorem Dr. Ing. Drábka a Mgr. Karáska, že by bylo vhodné zrušit vodní nádrž v Tyršově parku. Zrušení něčeho je velmi jednoduché, ale v tomto případě by bylo vhodnější nádrž zachovat.

Mgr. Rudolf souhlasil s názorem Ing. Schäfera.

RNDr. Čeřovský navrhl ukončit diskusi k tomuto bodu. Zdůraznil, že nepodstatnější je, že v lednu 2004 bude schvalován rozpočet na příští rok a od toho se budou odvíjet konkrétní investiční akce.

11) Rozpracování finanční politiky na období 2004 - 2006

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek požádal o konkrétní informace k článku č. VI. „možnosti úspor nákladů“ body 3), 4), 5). Zeptal se, jak vysoký příspěvek je poskytován Domu Naděje.

Ing. Louda odpověděl, že roční příspěvek činil zhruba 1 mil. Kč. Úspora u bodu č. 4) a 5) týkající ZŠ a MŠ je těžko odhadnutelná.

Ing. Pešek zkonstatoval, že je správné, že do možnosti úspor nákladů je zahrnuta racionalizace a optimalizace hospodaření MěÚ a všech organizací navázaných na rozpočet města. Ale chybí mu v materiálu termín, kdy by tyto kroky měly zhodnoceny.

Mgr. Tulpa řekl, že, podle jeho názoru, i přes snahu snížení výdajů měl být větší tlak na zvýšení příjmů.

Pan Berounský konstatoval, že zvýšení jízdného v MHD v takové výši, aby znamenalo úsporu, již není možné.

Dr. Ing. Drábek podotkl, že není možné schválit návrh usnesení, kde v bodě č. 3) je uvedeno „realizaci opatření“, když o nich není v materiálu nic napsáno. Požádal, aby tato formulace byla formulována jinak.

Ing. Louda řekl, že, podle jeho názoru, se formulace nemusí měnit.

12) Schválení zadání „Urbanistické studie širšího centra“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

13) Schválení podnětu na pořízení XV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

Ing. Pešek vznesl připomínku ke změnám územního plánu města. Uvedl, že součástí pozvánek na projednávání změn územního plánu je dlouhý seznam adresátů, ale chybí tam poznámka, že se daná změna týká např. Rohu ulice Lipanská apod.

14) Zlatý Jelen - informativní zpráva

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předložené informativní zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

15) Strategický plán města - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

16) OZV č. 14/2003 „O spádových obvodech základních škol v Jablonci n. N.“

Předkládá: Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení

Mgr. Rýžaková upřesnila vymezení ulic v jednotlivých obvodech. Do obvodu č. 2 ZŠ Liberecká 26 doplnila ul. U Zeleného stromu, která se vypouští z obvodu č. 3. Do obvodu č. 8. ZŠ Rychnovská 216 doplnila ul. Brusičskou, Vnitřní a Žižkovu. Dále opravila ulici Kokonínskou a Ke Starému buku. Do obvodu č. 10 ZŠ Rýnovice doplnila ulici Selskou.

Mgr. Tulpa se zeptal, jak bude řešena Proseč.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že dočasně je tato oblast řešena dvěma spádovými obvody z důvodu dopravní obslužnosti. Území dostupné tramvají je zařazeno do obvodu ZŠ Liberecká a území Horní Proseče je zařazeno do obvodu ZŠ 5. května. Doplnila, že je snaha o to, aby autobus z Horní Proseče stavěl přímo u školy.

Pan Vostřák se zeptal, z čeho vychází stanovisko obce při rozhodování zařazení dítěte z jiného spádového obvodu.

Mgr. Rýžaková odpověděla, že stanovisko obce je důležité pro situaci, kdy se z daného obvodu nevejdou všechny děti do dané školy, aby se našlo nejvhodnější řešení umístění dětí do jiné školy.

17) Bytová politika

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf uvedl předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek podotkl, že na str. č. 23 je stanoven úkol změnit pravidla pronajímání obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou, ale na str. č. 12 je uvedeno, že RM na svém jednání dne 27. 11. 2003 schválila tato nová pravidla. Proto tento úkol je zde nadbytečný. Zdůraznil, že pokud došlo ke změnám pravidel, tak s nimi měli být členové ZM seznámeni.

Mgr. Rýžaková se za toto nedopatření omluvila a doporučila tento úkol vypustit.

Mgr. Rudolf, jako předkladatel, tento úkol vypustil.

18) Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

19) Koncepce bezpečnosti, prevence kriminality a sociální prevence pro Město Jablonec nad Nisou (na období 2004 - 2006)

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Dr. Ing. Drábek požádal o vysvětlení rozpočtu týkající se posílení počtu strážníků v roce 2004. Dále řekl, že, podle jeho názoru, by v prioritách měly být zařazeny opravdu rizikové věci a nemusí tam být zanesena priorita připoutávání bezpečnostními pásy. Proto navrhl tuto prioritu vypustit, protože nemá vliv na bezpečnost.

Bc. Rakouš vysvětlil, že částka týkající se navýšení počtu strážníků v roce 2004 pro zabezpečení dopravní problematiky se samozřejmě musí připočítat také v roce 2005, protože strážníci zůstanou.

Pan Vostřák řekl, že mu vadí, že Policie ČR neplní své povinnosti a nepovažuje Město za zvláštní útvar. Nesouhlasí s tím, aby Městská policie kupovala rada, a aby měřila rychlost. To je povinností Policie ČR.

Pan Poborský podpořil návrh na zakoupení radaru pro Městkou policii. Určitě měřením rychlosti udělá pro bezpečnost ve městě více, než dáváním botiček. Zdůraznil, že by Městská policie měla více dohlížet na dodržování OZV a pořádku ve městě.

Paní Caklová poděkovala Městské policii za to, že vypracovala program pro děti předškolního věku. S tímto programem, který je zpracován ve formě pohádky, navštívili děti v mateřské škole. Řekla, že by bylo vhodné, aby se v tomto programu určitě pokračovalo, protože to děti obohacuje a také se přestanou policistů bát a případně je požádají i o pomoc.

Pan Kolář také poděkoval Městské polici za dobrou spolupráci. Uvedl, že nedávno našli v Břízkách kradený automobil. Policie ČR se o to nezajímala, ale Městská policie vozidlo odtáhla a zajistila.

20) Darování části výtěžku z 9. plesu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) Mimořádná valná hromada SVS a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský okomentoval předložený písemný materiál.

Dr. Ing. Drábek doporučil, aby z návrhu usnesení v bodě C. byl vyškrtnut text „dle důvodové zprávy“, protože akcionářská práva v důvodové zprávě nejsou uvedena.

RNDr. Čeřovský vysvětlil, že se tento text dostal do návrhu usnesení nedopatřením. Jako předkladatel, souhlasil s návrhem Dr. Ing. Drábka.

22) Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí 2004

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl, že před odesláním materiálu oslovil všechny členy ZM, aby předali případné připomínky k navrhovaným termínů jednání ZM, ale žádné neobdržel.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský uvedl předložený písemný materiál.

Mgr. Dymokurský vysvětlil jednotlivé varianty návrhu usnesení k dopisu paní Reinové.

Dr. Ing. Drábek se podivil nad tím, že je zde návrh na prominutí poplatků z prodlení paní Dömeové, která není nájemkyní bytu.

Mgr. Dymokurský vysvětlil, že paní Dömeová není opravdu nájemcem bytu, ale podepsala dohodu o uznání „dluhu“ za pana Laciho.

26) Akcie FK Jablonec 97 a.s.

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Přizváni: Ing. Miroslav Jotov, předseda představenstva Bižuterie ČM a člen dozorčí rady FK Jablonec 97 a.s., Ing. Truhlářová, FK Jablonec 97 a.s.

RNDr. Čeřovský přednesl úvodní komentář k předloženému písemnému materiálu.

Pan Pelta doplnil informace k předložené nabídce na odkoupení akcií FK Jablonec 97 a.s. Vysvětlil, že odkoupením akcií by Město mělo tzv. blokační minoritu a v případě nějakých finančních problémů ve společnosti FK Jablonec nad Nisou a.s. by pro Město nevznikla žádná rizika. Případně do výše svého vkladu, což je v tomto případě 102,- Kč.

Pan Vostřák se podivil nad tím, že je prodávána akcie, která má hodnotu 100 tis. Kč, za 1,- Kč.

Ing. Jotov vysvětlil, že občanské sdružení vlastnilo akcie a nebylo schopno částku splatit společnosti Ornela a.s., proto byly převedeny na tuto společnost. Ornela a.s. má zájem na tom, aby Město mohlo dohlížet nad hospodařením FK Jablonec 97 a.s., když je vlastníkem stadionu. Proto tyto akcie nabízí k odkoupení Městu Jablonec nad Nisou.

24) INTERPELACE

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosta

Za nepřítomnou paní Kodytkovou uvedl předložený písemný materiál RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

b) Nové interpelace

Interpelace pana Poborského

K bodu programu č. 10 „Plán investičních akcí města 2004 - 2006, akce č. 104. „Hasičské vozidlo CAS 24“: pan starosta na dotaz odpověděl, že o přidělení vozidla CAS 24 do Proseče rozhodl na základě doporučení pana Pavlína.

Prosím o předložení analýzy důvodů vedoucí k tomuto rozhodnutí.

Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

25) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

JUDr. Nesvadba doplnil, že včerejšího dne bylo uzavřeno výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí informačního centra. O toto místo se ucházeli dva uchazeči, z nichž byla vybrána paní Martina Janegová, 29 let, která je současnou pracovnicí informačního centra. Pracuje zde od března 2001 a je z Jablonce nad Nisou.

Pan Vostřák řekl, že v usnesení č. IX ze den 13. 11. 2003 chybí bod A., kde byl také zadán úkol. Toto usnesení se týká areálu Střelnice.

JUDr. Nesvadba vysvětlil, že v tomto materiálu se sledují pouze úkoly na jméno. Úkol v daném usnesení není na jméno, ale v žádném případě nikde nezapadne a je plněno.

27) Diskuse

RNDr. Čeřovský konstatoval, že neobdržel žádnou písemnou přihlášku do diskuse.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 26 členů ZM)

28) Schválení návrhu usnesení

Ing. Pešek, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Převody objektů
III. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdržel se 1 (nehlasovali 2)

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Prodej bytů
V. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Rozpočtové změny IV.
VI. USNESENÍ
Původní NU - bod 1) pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 1)
- bod 2) pro 20 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasoval 1)

Pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2004 před schválením rozpočtu na rok 2004
VII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Plán investičních akcí města 2004 - 2006
VIII. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 5

Rozpracování finanční politiky na období 2004 - 2006
IX. USNESENÍ pro 21 proti 0 zdrželo se 5

Schválení zadání „Urbanistické studie širšího centra“
X. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Schválení podnětu na pořízení XV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XI. USNESENÍ pro 21 proti 1 zdrželi se 4

Zlatý Jelen - informativní zpráva
XII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Strategický plán města - informace
XIII. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se o (nehlasoval 1)

OZV č. 14/2003 „O spádových obvodech základních škol v Jablonci n. N.“
XIV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Bytová politika
XV. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 2 (nehlasoval 1)

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací
XVI. USNESENÍ pro 20 proti 0 zdrželo se 6

Koncepce bezpečnosti, prevence kriminality a sociální prevence pro Město Jablonec nad Nisou (na období 2004 - 2006)
XVII. USNESENÍ pro 19 proti 1 zdrželo se 6

Darování části výtěžku z 9. plesu města Jablonce nad Nisou
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Mimořádná valná hromada SVS a.s.
XIX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdržel se 1

Stanovení termínů zasedání ZM a návrh plánu práce ZM na I. pololetí 2004
XX. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Dopisy občanů
XXI. USNESENÍ
Původní NU - bod A. pro 25 proti 0 zdržel se 1
- bod B. pro 22 proti 0 zdrželi se 4
- bod C. - varianta 1. pro 1 proti 9 zdrželo se 16
- bod C. - varianta 2. pro 15 proti 2 zdrželo se 9
- bod C. - varianta 3. pro 11 proti 0 zdrželo se 14 (nehlasoval 1)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním NU bod C. - varianta 2.
Původní NU - bod C. - varianta 2 pro 20 proti 1 zdrželi se 4 (nehlasoval 1)

Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
XXII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Kontrola úkolů
XXIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 2

Akcie FK Jablonec 97 a.s.
XXIV. USNESENÍ pro 19 proti 1 zdrželo se 6

29) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou ve 14,20 hodin.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé :
Jaroslava Diringerová, Václav Vostřák

V Jablonci nad Nisou, dne 17. prosince 2003

Vytvořeno 13.7.2005 7:49:43 | přečteno 2761x | Petr Vitvar