Usnesení 11.12.2003

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 11. prosince 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a žádost obcí Frýdštejn a Jenišovice a

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

B. s o u h l a s í

s přiřazením obcí Frýdštejn a Jenišovice do správního obvodu obce s rozšířenou působností III Jablonec nad Nisou.

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) prodej objektu Proseč 148 včetně st.p.č. 79 o celkové výměře 722 m2 v k.ú. Proseč n.N., p. Lukáši Habadovi, U Šamotky 714, Proseč n.N. za cenu 650.000,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej objektu krytého stání v ul. Fügnerova se st.p.č. 144/2 o výměře 879 m2 a p.p.č. 214/3 o výměře 416 m2 v k.ú. Jablonec n.N., p. Jaroslavu Vlčkovi, J. Suka 12, Jablonec n.N. za cenu 2,600.000,- Kč s tím, že 1,500.000,- Kč zaplatí při podpisu kupní smlouvy a 1,100.000,- Kč proinvestuje do 3 let na opravách svislé a vodorovné izolace a konstrukčních prvků objektu. Současně schvaluje zřízení věcného břemene práva přístupu a příjezdu pro Českou spořitelnu a.s. a Všeobecnou zdrav. pojišťovnu ČR na p.p.č. 214/3.

B. n e s c h v a l u j e

převod objektu sokolovny čp. 184, vč. p. p. č. 33 v k. ú. Proseč nad Nisou z majetku ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha 2 do vlastnictví Města Jablonce nad Nisou.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) prodej p.p.č. 1507/1 o výměře o výměře 810 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady do spolupodílového vlastnicví p. Václavu Vachkovi, bytem Revoluční 5, Jablonec n. N. a pí. Mgr. Jitce Klímové, bytem Gagarinova 761, Liberec každému ideální 1/2 za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 121.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej p.p.č. 1507/3 o výměře 90 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady p. Aleši Šindelářovi, bytem Chelčického 11, Liberec za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 13.500,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 1507/2 o výměře 162 m2 a p.p.č. 1510/1 o výměře 402 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady manželům Martinovi a Blance Bitmanovým, bytem Jáchymovská 243, Liberec za cenu 150,- Kč/m2, tj. celkem 84.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) prodej p.p.č. 233/4 o výměře 560 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zcelení areálu firmy, firmě STAVO - UNION, stavební společnost, spol. s r.o., IČO 25407317, se sídlem V Aleji 23, Jablonec n. N.za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 224.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) výkup dílu „a“ z části p.p.č. 1244/3 o výměře 2 m2 v k.ú. Jablonec n. N. od Katastrálního úřadu, Rumjancevova 10, Liberec, za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 800,- Kč

B. n e s c h v a l u j e

1) prodej části p.p.č. 4/101 v k.ú. Mšeno n. N. za účelem přístupu družstvo Zdraví Mšeno - družstvo, IČO 47308761, se sídlem U Kostela 5, Jablonec n. N.

2) prodej p.p.č. 2085/1 o výměře 728 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady p. Miloši Studničkovi, bytem Horská 5, Jablonec n. N.

C. m ě n í

1) usnesení č. IV/A/13 ze dne 4. 9. 2003 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 953/2 o výměře 68 m2 v k.ú. Mšeno n. N. nezatíženého věcným břemenem paní Bc. Petromile Pilné, bytem 1. Máje 81, Jablonec n. N. za účelem přístupu za cenu 225,- Kč/m2, tj. celkem 15.300,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) usnesení č. IV/C/4 ze dne 23. 5. 2002 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 942/48 o výměře 5.140 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou společnosti Astra, s.r.o., IČO 41329104, se sídlem Havlíčkova 9, Jablonec nad Nisou za účelem stavby objektu, za cenu 3,084.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy. Dále schvaluje do doby kolaudace zřízení předkupního práva jako práva věcného pro Město Jablonec n. N. a to za stejných podmínek za jakých bude uskutečněn prodej.

3) usnesení č. IV/C/2 ze dne 10. 10. 2002 a to tak, že schvaluje posunutí termínu žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 31. 12. 2004.

4) usnesení č. IV/A/6 ze dne 4. 9. 2003 a to tak, že schvaluje prodej p.p.č. 1874/7 o výměře 48 m2 a p.p.č. 1874/18 o výměře 32 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem zahrady do spolupodílového vlastnictví p. Jiřímu Bártovi, manželům Oldřichu a Janě Doudovým, manželům Antonínu a Vlastě Tvrzovým, manželům Petrovi a Martě Formanovým, paní Janě Bobkové a manželům Romanu a Pavle Tomešovým všichni bytem SNP 20, Jablonec n. N. každému ideální 1/6 za cenu 220,- Kč/m2, tj. celkem 17.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

D. r u š í

1) usnesení č. IV/A/4 ze dne 30. 1. 2003 a neschvaluje vrácení kauce manželům Wintrovým ve výši 10.328,- Kč .

2) usnesení č. IV/A/7 a ze dne 13. 3. 2003 a neschvaluje vrácení kauce manželům Hauferovým ve výši 13.080,- Kč .

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. s c h v a l u j e

1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č.

jméno, příjmení

rok narození

kupní cena

Liberecká 47/3716

3716/1

Josef Novák

1955

81 031,- Kč

3716/2

Jana Kalousková

1972

55 028,- Kč

3716/3

Maria Pytlounová

1935

84 233,- Kč

3716/4

Karel Dorničák

1947

81 773,- Kč

Bohuslava Dorničáková

1950

3716/5

Zdeněk Janče

1947

43 145,- Kč

3716/6

Alena Fialová

1972

90 061,- Kč

3716/7

Gražyna Peštová

1958

81 106,- Kč

3716/8

Karla Bekrová

1947

54 353,- Kč

3716/9

Alžběta Holmanová

1923

84 133,- Kč

3716/10

David Rőmiš

1974

81 773,- Kč

Stanislava Rőmišová

1976

3716/11

Michal Bradel

1981

43 120,- Kč

3716/13

Šárka Podzimková

1983

79 731,- Kč

3716/14

Monika Dreslerová

1978

54 928,- Kč

3716/15

Zdeněk Brož

1967

84 108,- Kč

Jindřiška Brožová

1970

3716/16

Vladimír Dionysi

1948

81 448,- Kč

Jana Dionysiová

1948

3716/17

Valtr Schwarz

1951

43 145,- Kč

3716/18

Libuše Chlomková

1957

90 061,- Kč

3716/19

Martin Vrabec

1965

80 631,- Kč

3716/20

Vilma Vargová

1932

54 328,- Kč

3716/21

Josef Cína

1936

83 658,- Kč

3716/22

Alena Schlogerová

1933

81 323,- Kč

3716/23

Marie Ovesná

1938

43 145,- Kč

3716/24

Rudolf Hlubuček

1950

90 061,- Kč

Jana Hlubučková

1952

3716/26

Eva Muzikářová

1929

54 828,- Kč

3716/27

Jiří Zádek

1967

83 658,- Kč

Iveta Zádková

1972

3716/28

Šárka Dresslerová

1972

81 823,- Kč

3716/29

Věruška Foglová

1933

43 145,- Kč

3716/30

Dita Nesvadbová

1974

90 636,- Kč

3716/31

Jaroslav Chomát

1953

80 631,- Kč

Pavla Chomátová

1970

3716/32

Karola Pitchmannová

1944

54 353,- Kč

3716/33

Jaroslav Ludvík

1949

83 658,- Kč

Marta Ludvíková

1953

3716/34

Vlastimil Rezler

1926

81 698,- Kč

Hana Rezlerová

1927

3716/35

Jana Heřmanová

1980

43 145,- Kč

3716/36

Vladimír Lihař

1943

90 636,- Kč

Milada Lihařová

1943

3716/38

Anna Kohoutová

1932

54 353,- Kč

3716/39

Ernest Hlinka

1939

84 158,- Kč

Irena Hlinková

1942

3716/40

Anna Hauková

1955

81 648,- Kč

3716/41

Miroslav Štěpánek

1925

43 145,- Kč

3716/42

Jindřich Wirnitzer

1931

90 461,- Kč

Marie Wirnitzerová

1929

3716/43

Jana Sovincová

1954

77 906,- Kč

3716/44

Albína Veverková

1936

54 353,- Kč

3716/45

Miroslav Kvapil

1936

83 658,- Kč

3716/46

Jaroslav Holman

1948

81 623,- Kč

Jiřina Holmanová

1947

3716/47

Petr Doubravský

1957

43 145,- Kč

3716/48

Milan Kouřil

1945

90 061,- Kč

Hana Kouřilová

1949

Skelná 55/3489

3489/1

Zdeněk Korcina

1970

106 204,- Kč

Helen Korcinová

1973

3489/2

Miroslav Kabeš

1964

166 534,- Kč

Lenka Kabešová

1965

3489/3

Ladislav Cerman

1938

106 665,- Kč

3489/4

Božena Ačová

1925

166 234,- Kč

3489/5

Jana Plíšková

1964

106 665,- Kč

3489/6

Jiří Kukula

1957

166 534,- Kč

Marie Kukulová

1954

3489/7

Tomáš Saal

1970

106 215,- Kč

Martina Saalová

1973

3489/8

Jan Oravec

1960

167 464,- Kč

Věra Oravcová

1955

3489/9

Kateřina Čondlová

1975

106 755,- Kč

3489/10

Ladislav Biman

1925

167 151,- Kč

3489/11

Milada Klimánková

1926

106 755,- Kč

3489/12

Josef Křeček

1921

166 534,- Kč

Anastázie Křečková

1924

3489/13

Jiří Havel

1937

106 665,- Kč

Marie Havlová

1938

3489/14

Josef Kykal

1948

166 534,- Kč

Milena Kykalová

1951

3489/15

Ilse Šutová

1939

106 665,- Kč

3489/16

Ludvík Lexa

1956

166 534,- Kč

Vilma Lexová

1958

Skelná 57/3490

3490/1

Milada Křivánková

1922

106 665,- Kč

3490/2

Alena Winterová

1949

166 534,- Kč

3490/3

Vasyl Kozak

1974

106 665,- Kč

Jiřina Kozaková

1976

3490/5

Marta Koktánková

1925

106 665,- Kč

3490/6

Vilém Špringl

1939

166 534,- Kč

Evelyn Špringlová

1944

3490/7

Josef Knížek

1938

106 215,- Kč

Vilma Knížková

1943

3490/8

Jiří Kos

1941

166 834,- Kč

Jaroslava Kosová

1943

3490/9

Ladislav Korec

1943

106 215,- Kč

Jana Korcová

1947

3490/10

Miroslav Fňouk

1953

166 245,- Kč

Alena Fňouková

1955

3490/11

Karel Strmiska

1944

106 665,- Kč

3490/12

Libor Křapka

1971

166 534,- Kč

Ivana Křapková

1980

3490/13

Antonín Hadinger

1951

106 935,- Kč

Barbara Hadingerová

1951

3490/14

Slavomír Petráček

1948

167 164,- Kč

Olga Petráčková

1950

3490/15

Zdeněk Lank

1978

106 785,- Kč

Stanislava Lanková

1975

3490/16

Rudolf Pultar

1943

166 534,- Kč

Jaroslava Pultarová

1944

Dlouhá 10/1014

1014/3

Dalibor Hynek

1960

103 543,- Kč

Jana Hynková

1962

Lovecká 8/2082

2082/1

Zbyněk Kubánek

1947

103 470,- Kč

2082/2

Ondřej Sadecký

1937

85 068,- Kč

Daniela Sadecká

1941

2082/4

Jana Vávrová

1972

45 322,- Kč

2082/5

Ladislav Laurin

1954

77 138,- Kč

Jana Laurinová

1965

Mozartova 27/3597

3597/15

Miroslav Pullman

1950

105.715,- Kč

Eleonora Pullmanová

1952

Vysoká 27/4237

4237/4

Josef Dandas

1959

95 671,- Kč

Čelakovského 3/4268

4268/42

Raúl Suárez

1966

47.346,- Kč

Opletalova 25/3128

3128/05

Lenka Hronová

1974

123.802,- Kč

2) Prodej bytového objektu Vysoká 52/3338, 54/3337 se stavebními parcelami č. 4239 a 4240 v k. ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu s obchodním názvem „Bytové družstvo Vysoká 52/54“, IČ 25460692 se sídlem Jablonec nad Nisou, Vysoká 3338/52, za kupní cenu 2.463.484,- Kč.

3) Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které bude neobsazená bytová jednotka č. 3716/25 v objektu Liberecká 47/3716 v Jablonci nad Nisou vyjmuta z prodeje obálkovou metodou za účelem přidělení manželům Jaroslavu a Boženě Procházkovým, nyní bytem Mlýnská 7 v Jablonci nad Nisou.

4) Výjimku z Metodiky prodeje bytů, na základě které bude bytová jednotka č. 3429/12 v objektu Liberecká 28/3429, 30/3428 vyjmuta z požadovaného procenta bytů pro stanovení výše slevy z kupních cen bytů.

5) Prodej nebytové jednotky č. 4353/25 v objektu Na Úbočí 31/4353 manželům Františku a Janě Humpolcovým, bytem Třeboňská 3, Jablonec nad Nisou, za kupní cenu 170.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

VI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

1) poskytnutí finančního příspěvku obci Zlatá Olešnice na výstavbu nového obecního úřadu ve výši 100 tis. Kč

2) rozpočtové změny uvedené v materiálu na str. 24 - 54 důvodové zprávy a dodatku pro jednání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém obejmu 1,121.890 tis. Kč.

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

pravidla hospodaření Města Jablonce nad Nisou v roce 2004 před schválením rozpočtu na rok 2004 uvedená v důvodové zprávě

VIII.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál o plánu investičních akcí města na léta 2004-2006 a

s c h v a l u j e

rámec investičních akcí města v rozsahu dle tabulek v příloze tohoto materiálu

IX.

Zastupitelstvo města v Jablonci nad Nisou projednalo předložený materiál o finanční politice na nejbližší období a

s c h v a l u j e

1) rozpracování finanční politiky Města Jablonce nad Nisou na roky 2004 až 2006 dle důvodové zprávy

2) výhled hospodaření na roky 2004 - 2006 dle důvodové zprávy str. 14

3) dle rozpracování finanční politiky realizaci opatření v oblasti příjmů:

- maximálně využít dotací ze státního rozpočtu, z fondů Evropské unie a z dalších zdrojů

- zvýšit daňové výnosy podporou podnikání na území Města Jablonce nad Nisou vytvořením průmyslových zón a rozvojových ploch pro bydlení

4) dle rozpracování finanční politiky realizaci opatření v oblasti výdajů:

- racionalizovat a optimalizovat hospodaření městského úřadu

- racionalizovat a optimalizovat hospodaření všech organizací navázaných na rozpočet města

- výrazné zvýšit vlastní příjmy městem zřízených a založených organizací

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a v souladu se zněním § 4 Vyhlášky č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

s c h v a l u j e

zadání „Urbanistické studie širšího centra.“

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o podnětu k pořízení XV. změny územního plánu města Jablonec nad Nisou a v souladu se zněním § 31, odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

pořízení podbodů č. 1, 2, 3 výše citované změny.

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o výstavbě 96 nájemních bytů v lokalitě Zlatý jelen

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informativní zprávu

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Strategickém plánu města

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Jablonce nad Nisou č. 14/2003 o spádových obvodech základních škol v Jablonci nad Nisou.

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál k bytové politice a

A. b e r e j e j n a v ě d o m í

B. s c h v a l u j e

úkoly ve znění uvedeném v bodu XII. důvodové zprávy

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o změnách zřizovacích a zakládacích listin u subjektů, které byly zřízeny či založeny městem

A. s c h v a l u j e

1) nové znění zřizovacích listin příspěvkových organizací, a to:

- Technické služby Města Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

- Domy pro seniory Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26

- Základní škola Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10

- Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30

- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43

- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Uhelná 5

- Speciální mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37

2) změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. tak, že se doplňuje nový odstavec 8.7. v tomto znění: „ Platební styk zabezpečuje nemocnice převážně prostřednictvím peněžního ústavu, u kterého jsou vedeny bankovní účty zřizovatele. Jiného peněžního ústavu použije nemocnice v případě, že si to vyhradí poskytovatel finančních prostředků plynoucích do rozpočtu nemocnice.“

3) a) změnu zakládací listiny obecně prospěšné společností Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. tak, že se vkládá nový odstavec 3. v článku XIII. tohoto znění: „3. Platební styk zabezpečuje společnost převážně prostřednictvím peněžního ústavu, u kterého jsou vedeny bankovní účty zakladatele. Jiného peněžního ústavu použije společnost v případě, že si to vyhradí poskytovatel finančních prostředků plynoucích do rozpočtu společnosti.“

b) změnu zakládací listiny obecně prospěšné společností Plavecký bazén Jablonec nad Nisou, o.p.s. tak, že se v článku XI. dosavadní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Společnost vypracuje a zveřejní výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 30. června následujícího roku.

2. Výroční zpráva bude obsahovat náležitosti uvedené v § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. O dalším obsahu výroční zprávy rozhoduje správní rada.

3. Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu, základní údaje z výroční zprávy je možné uveřejnit v Městském zpravodaji a celá výroční zpráva bude uložena u zakladatele, který je povinen umožnit přístup veřejnosti k výroční zprávě. Informace o uložení výroční zprávy a o přístupu k této výroční zprávě musí být uveřejněny současně s výroční zprávou. Správní rada může rozhodnout ještě o dalším způsobu zveřejnění výroční zprávy.

4. Výroční zpráva bude předložena k projednání Radě města.“

4) a) změnu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. tak, že se vkládá nový odstavec 3 v článku XIV. tohoto znění: „Platební styk zabezpečuje společnost převážně prostřednictvím peněžního ústavu, u kterého jsou vedeny bankovní účty zakladatele. Jiného peněžního ústavu použije společnost v případě, že si to vyhradí poskytovatel finančních prostředků plynoucích do rozpočtu společnosti.“

b) změnu zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s. tak, že se v článku XII. dosavadní text nahrazuje tímto zněním:

„1. Společnost vypracuje a zveřejní výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulý kalendářní rok vždy nejpozději do 30.června následujícího roku.

2. Výroční zpráva bude obsahovat náležitosti uvedené v § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. O dalším obsahu výroční zprávy rozhoduje správní rada.

3. Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce Městského úřadu, základní údaje z výroční zprávy je možné uveřejnit v Městském zpravodaji a celá výroční zpráva bude uložena u zakladatele, který je povinen umožnit přístup veřejnosti k výroční zprávě. Informace o uložení výroční zprávy a o přístupu k této výroční zprávě musí být uveřejněny současně s výroční zprávou. Správní rada může rozhodnout ještě o dalším způsobu zveřejnění výroční zprávy.

4. Výroční zpráva bude předložena k projednání Radě města.“

B. u k l á d á

RNDr. J. Čeřovskému, starostovi města

zajistit provedení změn zakládacích listin formou návrhu na zápis do obchodního rejstříku

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

Koncepci bezpečnosti, prevence kriminality a sociální prevence pro Město Jablonec nad Nisou (na období 2004 - 2006) dle přílohy č.1důvodové zprávy

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

darování části výtěžku ze vstupného 9. Plesu města Jablonec nad Nisou ve výši 25.000,.- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR

XIX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o konání mimořádné valné hromady společnosti SVS a.s. a

A. b e r e j i n a v ě d o m í

B. d e l e g u j e

dle § 84, odst. 2, písm. g zák. č. 128/2000 Sb. na mimořádnou valnou hromadu společnosti SVS a.s. konanou dne 19.12.2003 v Liberci RNDr. Jiřího Čeřovského, starostu města

C. Delegovaná osoba je pověřena výkonem akcionářských práv.

XX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

termíny konání zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou a návrh plánu práce ZM na I. pololetí r. 2004.

XXI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

A. b e r e n a v ě d o m í

1) dopis pana Miloše Buřila (fi ESLOT s.r.o., Praha)

2) dopis paní Viery Dömeové, Dlouhá 11, Jablonec nad Nisou

3) dopis paní Kateřiny Jégrové, Pobřežní 15, Jablonec nad Nisou

4) dopis paní Naděždy Reinové, Liberecká 2342/146, Jablonec n. N.

B. n e s c h v a l u j e

prominutí dluhu (poplatku z prodlení) ve výši 12.310 Kč paní Vieře Dömeové, bytem Dlouhá 11 Jablonec nad Nisou

C. s c h v a l u j e

prominutí dluhu ve výši 49.301 Kč z částky ve výši 98.601 Kč Naděždě Reinové, nar. 13.6.1961, bytem Liberecká 2342/146 Jablonec nad Nisou, a na zbývající částku ve výši 49.300 Kč bude sepsána dohoda o uznání dluhu a splátkový kalendář s pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1.000 Kč počínaje lednem 2004 do zaplacení s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku stane se splatným celý dluh.

XXII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 10. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 13. listopadu 2003.

XXIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XXIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se nabídky na odkoupení akcií FK Jablonec 97 a

s o u h l a s í

s odkoupením 102 ks akcií FK Jablonec 97 a.s. (v nominální hodnotě 1 ks akcie/100 tis. Kč, což představuje 34 % základního kapitálu) za 102,- Kč, tj. za kupní cenu 1,- Kč za akcii od firmy Ornela a.s.

Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

Ing. František Pešek
předseda návrhové komise

Vytvořeno 11.7.2005 9:42:33 | přečteno 4579x | Petr Vitvar