Zápis 09.10.2003

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konaného dne 9. října 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 26 členů Zastupitelstva města
Omluveni: Jindřich Berounský, Ing. Jaromír Drábek, Petr Poborský, Mgr. Pavel Žur
Neomluveni:
Zapsala:
Pavlína Halbichová
Ověřovatelé: Karel Kolář, Ing. František Pešek

Jednání 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.05 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 20 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis z 8. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán s připomínkou pana Jindřicha Berounského k usnesení o zrušení ZŠ E. Floriánové, které je dle něho protiprávní. K tomuto RNDr. Čeřovský připomněl § 7 jednacího řádu a vyzval k hlasování o námitce Pana Berounského.

Pan Vostřák chtěl znát názor právníka na protiprávnost usnesení.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že postup byl v souladu se Zákonem o obcích a je potvrzen písemným stanoviskem Ministerstva vnitra ČR, regionálním pracovištěm v České Lípě.

Pan Šourek se ptal, zdali v době, kdy se rozhodovalo, bylo k dispozici platné vyjádření o zrušení ZŠ E. Floriánové vydané Krajským úřadem. Domnívá se, že pokud toto vyjádření nebylo k dispozici, jednalo se o protiprávní rozhodnutí.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že Krajský úřad o našem záměru věděl a upozornil, že zmíněné stanovisko nemusí být předem a žádný zákon toto neupravuje ani nenařizuje, a že vše bylo učiněno v souladu se zákonem.

PaedDr.. Vízek se připojil k JUDr. Nesvadbovi a uvedl, že v době jednání bylo k dispozici vyjádření Krajského úřadu o tom, že až zastupitelstvo rozhodne, tak vydá stanovisko. A 26.9.2003 vydal Krajský úřad souhlas s rozhodnutím zastupitelstva.

Pan Šourek si myslí, že nejdříve musí být vyjádření Krajského úřadu a v průběhu zasedání by se na to rád ještě podíval po předložení toho zákonného usnesení.

(V průběhu diskuse přišli 3 zastupitelé - přítomno 23 členů ZM)

Poté došlo k hlasování o námitce ověřovatele pana Berounského uvedené v zápise

z 8. zasedání ZM.

( 0 - 16 - 5 )
(nehlasovali 2)

Návrh nebyl přijat a tedy dle jednacího řádu je zápis z 8. schůze ZM považován za schválený.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Karel Kolář a Ing. František Pešek.

( 22 - 0 - 1 )

RNDr. Čeřovský upozornil zastupitele, že dodatečně ještě obdrželi materiály k bodům programu jednání č. 6 - prodej pozemků, k bodu 7 - prodej bytů, k bodu 13 - projekt Jablonec nad Nisou 2004 a k bodu 15 - rozpočtové změny. Poté nechal hlasovat o návrhu programu jednání.

( 23 - 0 - 0 )

Program byl schválen takto:

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

 9. Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace

 10. Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 11. Schválení podnětu na pořízení XIV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 12. Centrum obchodní spolupráce - informace

 13. Projekt Jablonec nad Nisou 2004

 14. Komunikace - generální plán oprav

 15. Rozpočtové změny III

 16. Jednorázové úhrady za zařízení věcných břemen na pozemcích se silnicemi

 17. Dopisy občanů

 18. Interpelace
  a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
  b) Nové interpelace

 19. Kontrola splnění usnesení

 20. Diskuse

 21. Schválení návrhu usnesení

 22. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi v tomto složení:

( 21 - 0 - 1)
(nehlasoval 1)

Předsedkyně: Marie Vocelová

Členové: Ing. Karel Dlouhý, PaedDr. František Vízek, Jaroslava Diringerová, Mgr. Petr Tulpa

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil písemný materiál a konstatoval, že zastupitelstvem byl schválen převod infrastruktury kanalizací a svodů na SVS a.s. a informoval, že smlouva již byla podepsána, vše běží dle schváleného usnesení a město by za to mělo obdržet částku 8 mil. Kč.

Ing. Pešek chtěl doplnit bod uvedeného materiálu o jednání s p. Koňákem ve věci skateparku.

RNDr. Čeřovský odpověděl, že p. Koňák upozorňuje na nefunkčnost hlukové stěny, ale ta je stále ještě nedokončená. Po jejím dokončení, koncem října, bude stav nadále sledován a zjištěno, jestli problém stále trvá.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf doplnil materiál o další akce, kterých se zúčastnil, např.: jednání humanitární komise, zahájení Týdne knihoven, jednání představenstva JTR, výběrové komise na poskytnutí úvěru nemocnici, jednání o bytové záležitosti p. Čonkové aj.

Mgr. Paukrtová se zeptala, zda-li se pracuje na koncepci bytové politiky města a jestliže ano, kdy bude materiál předložen.

Mgr. Rudolf odpověděl, že materiál se připravuje na listopadové zasedání ZM.

Mgr. Karásek neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Louda doplnil informace o průběhu rekonstrukce areálu Střelnice a uvedl, že je dobrý předpoklad na získání finančních prostředků od státu. Uvedl, že do konce letošní sezóny chce ještě zastupitelstvu předložit souhrnný materiál o pokračujících pracích a pracích do budoucna. V současné době se rýsuje jeden vážnější problém a to jsou skalní masivy pod atletickou halou, které se budou muset pravděpodobně odstřelit, vytěžit a poté následně zaměřit. Toto by byla pravděpodobně levnější záležitost, než-li změna projektu. Náklady byly prozatím odhadnuty na cca 5 mil. Kč. Ale v listopadu chce předložit materiál s návrhem, jak situaci řešit a kolik by to ve skutečnosti stálo. Jinak stavba běží podle plánu a žádné termíny zatím nejsou ohroženy.

Ing. Pešek chtěl doplnit bod v materiálu týkající se jednání s fa. Kaufland.

Ing. Louda odpověděl, že od Rady města dostal za úkol projednat se zástupcem fy. Kaufland dobudování podzemního parkování a po proběhlém jednání to vypadá, že firma prozatím nebude mít zájem o investování do suterénních prostor, ale uvedla, že dlouhodobému pronájmu podnikatelskému subjektu, který by měl zájem o zbudování podzemního parkování, by se nebránila. Prozatímní parkovací plocha se zdá být dostačující.

5) Převody objektů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí majetkoprávního oddělení

Paní Fingerová neměla k předloženému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

6) Prodej pozemků

Předkládá Jitka Fingerová, vedoucí majetkoprávního oddělení

Paní Fingerová upozornila, že k tomuto bodu byl předložen dodatek a požádala přítomné o výměnu str. 7 v předkládané zprávě s předloženým dodatkem z důvodu chybného označení p.p.č. 880/1.

(Přišli MUDr. Ivo Jörg a MUDr. Alexandra Jörgová - přítomno 25 členů ZM)

Ing. Kracík se dotázal k bodu B 3) předkládané zprávy o nedoporučení prodeje p.p.č. 1140/7 firmě SPECTRU., V ní je uvedeno, že je na tento pozemek uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s jinou firmou. Chtěl by tedy vědět, o jakou firmu se jedná a jaký je její záměr.

Paní Fingerová odpověděla, že tou firmou je firma DESPOLA, která stavěla v této lokalitě benzínovou pumpu a Penny Market a měla předkupní právo na tyto pozemky. Poté zde zbyly kousky pozemků a město se snaží s firmou DESPOLA vyjednat, aby své právo na tyto kousky pozemků zrušila.

Pan Vostřák vznesl dotaz k bodu B 6) jestli je nějaký plán zástavby v lokalitě Proseč, když se tam jedná o prodejích pozemků na rodinné domy. Dále se pozastavil nad skutečností, že je návrh na prodej pozemku k výstavbě rod. domu pana Jelínka v této lokalitě, i když se jedná o místo, kde je 40m ochranné pásmo vysokotlakého plynu a nelze zde stavět. Uvedl obavy z toho, aby p. Jelínek po prodeji a zjištění skutečností ohledně nemožnosti stavby nepožadoval úhradu nákladů.

Paní Fingerová odpověděla, že než dojde k prodeji, musí mít p. Jelínek územní rozhodnutí, kde se toto musí vyjasnit. K dotazu ohledně bodu B 6) uvedla, že jelikož není žádný plán zástavby Proseče, nesouhlasí Výbor pro hospodaření s majetkem města s prodejem uvedeného pozemku do té doby, než dojde k rozparcelování. Prodej pozemku p. Jelínkovi je v jiné lokalitě.

RNDr. Varga rovněž reagoval na dotaz ohledně zástavby v lokalitě Proseč a doplnil jej vysvětlením, že jsou rozpracovány studie, které navazují na stávající bytovou zástavbu v lokalitě U Tenisu. Další, směrem k Liberci, není a v dohledné době nebude.

Pan Vostřák na toto reagoval tím, že se mu zdá nesmyslné, aby město prodávalo pozemky na výstavbu rodinných domů, když není zpracován plán výstavby a kategoricky s tímto nesouhlasí.

MUDr. Jörg vznesl dotaz k bodu B 11) a požadoval bližší vysvětlení, proč není možná směna uvedených pozemků, když se p. Krejčí o pozemek, který navrhuje ke směně za své dva pozemky, stará, a navíc přes tento pozemek vede městská cesta.

Paní Fingerová odpověděla, že rekultivaci městského pozemku v r. 2001 provedlo oddělení životního prostředí a byly vynaloženy finanční prostředky cca 150. tis. Kč, a proto se OŽP připojilo k vyjádření Výboru pro hospodaření s majetkem města a nedoporučilo tuto směnu.

Mgr. Karásek se vrátil k dotazu ohledně prodeje pozemku s ochranným pásmem vysokotlakého plynu a uvedl, že při jednáních s plynárnou lze technicky vyřešit tuto problematiku a za určitých bezpečnostních opatření lze na takovémto pozemku stavět. Každý, kdo projeví zájem o koupi tohoto druhu pozemku a je se situací obeznámen, musí počítat s určitými technickými opatřeními, která projedná s plynárnou.

Pan Vostřák se dotázal k dalšímu bodu a to, že část pozemků sídlišť Na Úbočí a Janovská patří Agentuře Ochrany přírody a krajiny ČR a sídliště dodnes nemají vypořádány pozemky, nejsou zaměřeny silnice a cesty. Je jedno sídliště a pouze jeden pozemek, což je špatné.

Proč se tedy tato agentura nestará o své silnice a své pozemky, kde je stále nepořádek a není to udržováno a ani z toho neplatí ? Jako majitelé mají nějaké povinnosti. ačkoliv tam město uklízí a oni by chtěli nyní pozemky prodat městu ! S tím vyjádřil p.Vostřák svůj nesouhlas.

Paní Fingerová reagovala na dotaz a uvedla, že zmíněná agentura chce městu prodat všechny pozemky, ale město souhlasí s koupí pouze dvou pozemků pod panelovými domy a to za cenu dle vyhlášky a nechá zpracovat znalecký posudek. Na další rozsáhlé pozemky nemá město finanční prostředky. Co se týká údržby, agentura by určitě za toto měla platit. Sídliště Na Úbočí je poslední, kde ještě není vypořádáno vlastnictví pozemků. Jiná se podařilo vyřešit ještě s OkÚ.

Pan Vostřák položil doplňující otázku proč nejsou pozemky, když byly vykoupeny, zaneseny v katastrální mapě.

Paní Fingerová odpověděla, že např. Sídliště Šumava se dokončuje v katastrálních mapách a u sídliště Mšeno je hotová polovina geometrických plánů a druhá se zpracovává.

Pan Vostřák dále uvedl, že podává protinávrh usnesení k prodeji p.p.č. 1078/14 pro p. Luďka Sekyru za účelem zahrady, jelikož on se o pozemek, který je v hrozném stavu, částečně stará.

Ing. Louda konstatoval, že kdo vlastní pozemky, měl by se o ně starat a odd. životního prostředí to musí kontrolovat a vyžadovat. Pokud zmíněná agentura neplatí za údržbu, je to úkol pro oddělení životního prostředí, aby to zkontrolovalo a pohlídalo si to.

Mgr. Karásek reagoval na podaný protinávrh p. Vostřáka. Uvedl, že Výbor pro hospodaření s majetkem města preferuje ponechat pozemek pro pozdější prodej za účelem výstavby např. bytového domu. Město nemá mnoho lokalit, které by se k podobné výstavbě hodily a dnešní špatný stav pozemku nevylučuje pozdější výstavbu.

Ing. Schäfer se vrátil k bodu B11) - Směna pozemků. Konkrétně se jedná o p.p.č. 1133/1.

Uvedl, že kdysi byla zpracována studie o vedení komunikace přes tento pozemek a ptal se, zdali se toto bude realizovat a v budoucnu tam ta komunikace povede.

RNDr. Varga odpověděl, že komunikace „Pod Baštou“ je pouze ve výhledovém řešení návrhu územního plánu pro r. 2010, ale žádná bližší specifikace tam není.

Ing. Pešek potvrdil odpověď RNDr. Vargy, jelikož tam byla povolena trafostanice a tak tedy s touto komunikací je ve vší vážnosti počítáno.

Mgr. Karásek doplnil, že tato komunikace je jednou z možných, ale existuje dalších nejméně sto, které jsou potřebnější k vybudování.

Paní Fingerová ještě doplnila dotaz k p.p.č. 1078/14 a to , že majetkoprávní oddělení eviduje další žádosti o tento pozemek a pokud by zastupitelstvo chtělo pozemek prodat jako zahradu, muselo by dojít k novému výběrovému řízení a následnému znovuschválení ZM.

7) Prodej bytů

Předkládá: Jitka Fingerová, vedoucí majetkoprávního oddělení

Paní Fingerová doplnila materiál a uvedla, že včera byl na MěÚ doručen dopis paní Kašťákové se žádostí o snížení kupní ceny bytu z důvodu zdravotního postižení a nízkých finančních příjmů rodiny.

RNDr. Čeřovský upozornil na skutečnost, že podobný případ byl již v zastupitelstvu projednáván a zastupitelstvo rozhodlo v případu zrakově postiženého občana o schválení snížení ceny o jednu třetinu z navrhované ceny.

MUDr. Jörgová doplnila žádost paní Kašťákové tvrzením, že je jí dobře znám zdravotní stav jmenované a opravdu se jedná o postižení velkého rozsahu a doporučila žádosti vyhovět. Zároveň podala protinávrh.

8) Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

9) Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga pozval přítomné zastupitele na zahájení provozu ulice 5. května na 31.10.2003, jinak k materiálu neměl žádné další doplnění.

Ing. Pešek podotkl, že v materiálu postrádá zmínku o dalším řešení kauzy Musilovi.

Mgr. Dymokurský uvedl, že město je v této záležitosti zastupováno Dr. Beldou, s kterým je sjednána schůzka o vyvlastnění na 24.10. Prozatím máme vlastnická práva pozastavena a nemůžeme tedy tato vlastnická práva vykonávat až do právoplatného rozhodnutí soudu.

MUDr. Brandejský upozornil na skutečnost, že jsou na zrekonstruované a zprovozněné komunikaci I/14 v úseku ul. Dlouhá a Kamenná propadlé kanálové vpustě, což by se mělo opravit a hlavně by se měl pohlídat zbytek rekonstruované komunikace, aby se to neopakovalo.

RNDr. Varga odpověděl že město jako objednatel zahajuje přejímku díla až 20.10. kde se na tyto skutečnosti upozorní a do 31.10, kdy proběhne kolaudace, by to mělo být odstraněno. Prozatím je to pouze dočasné používání komunikace a vše má ne starosti realizační firma.

10) Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k uvedenému bodu žádné doplňující informace.

Pan Vostřák chtěl znát co se touto výjimkou získá. Větší prostor?

RNDr. Varga odpověděl, že je to právě naopak - dochází k zúžení stávajícího prostoru a tím i k fixaci stávající zástavby. K tomuto kroku jsme přistoupili i po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic.

Mgr. Karásek doplnil odpověď tím, že právě touto výjimkou územního plánu reagují na vzniklé dezinformace a fámy občanů, kteří si myslí, že tudy povede čtyřproudová komunikace. Tuto možnost vyvrátil a ubezpečil, že komunikace povede v současném koridoru.

11) Schválení podnětu na pořízení XIV. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga uvedl, že nemá další doplňující informace.

K tomuto bodu programu neproběhla žádná diskuse.

12) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta města

Mgr. Karásek zprávu doplnil pouze o informaci, která se týká dalších projektových prací na realizační dokumentaci stavby. Zpracovatel potvrdil, že po provedeném ocenění rozpočtu v průběhu projektových prací, by nemělo dojít k žádnému navýšení finančních nákladů a tedy celá stavba, včetně povinné rezervy, by měla stát do 150 mil. Kč. Písemný materiál bude předložen na dalším ZM.

K tomuto bodu programu neproběhla žádná diskuse.

13) Projekt Jablonec nad Nisou 2004

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta města

Mgr. Rudolf pouze upozornil, že zastupitelé obdrželi dodatek k tomuto bodu, kterým se mění návrh usnesení v bodě A).

Tento bod byl projednán bez další diskuse.

14) Komunikace - generální plán oprav

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda stručně okomentoval předložený materiál a mimo jiné uvedl, že do budoucna by opravy měly být systematičtější a hlavně by se měly plánovat v předstihu. Upozornil, že odsouhlasením tohoto Generálního plánu oprav komunikací ve městě, by byla nestartována práce na období cca 10 let s rozpracováním do cca čtyřletých etap, které předpokládají, že by bylo možné zahájit přípravné práce vždy již dva roky před realizací - výběrem lokalit a zadáním projektové dokumentace, rok před realizací by došlo k výběrovému řízení a po schválení rozpočtu v daném roce by se mohlo ihned začít s realizací a to již na začátku sezóny a ne koncem, jak je tomu nyní.

Proto také navrhuje zapracovat ročně 50 mil. Kč do rozpočtu města, zároveň uvedl, že mimo zdroje města bude městský úřad usilovat i o prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a i proto je žádoucí pro předložení žádostí schválit tento navrhovaný Generální plán oprav, abychom byli v předstihu. Opravy komunikací ve městě by se měly stát jednou z priorit města.

Pan Vostřák uvedl, že v materiálu jsou faktické chyby jako např. chybné názvy ulic, nesmyslné zařazení a některé ulice chybí.

Ing. Louda se omluvil za chyby, které vznikly při přepisu jednotlivých ulic, a dodal, že na podstatě materiálu to nic nemění a materiál je spíše orientační.

Pan Šourek uvedl, že i on sám si vede již několik let fotodokumentaci stavu vozovek, ale má obavy ze systému práce, kterými se opravy provádí v současné době. Takový systém oprav, kdy se opravují vrchní části vozovek či chodníků a neopraví se spodní část, je špatný. Pak se takováto oprava musí po dvou letech dělat znovu. Dodal, že si myslí, že někdy méně znamená více. Proto by se mělo opravovat v menším rozsahu, ale opravu provádět generálně.

Ing. Louda odpověděl, že s tímto souhlasí pouze částečně. Jelikož v jednom roce nejsou na větší generální opravy, v takovém rozsahu, v jakém by bylo potřeba, finanční prostředky, musí se provádět pouze částečné opravy svršků a vždy jedna nebo dvě generální opravy, tzn. spodku i svršku.

Ing. Pešek řekl, že pokud má být tento materiál jakýmsi komplexním materiálem, měly by v něm být k investičním nákladům započítány i náklady na pořízení strojů pro TSMJ. Předpoklad této částky by byl dle jeho odhadu cca 15 - 20 mil. Kč.

Mgr. Karásek se připojil k odpovědi ing. Loudy a uvedl, že za 50 mil. Kč na rok se bude muset vždy pečlivě vybírat, které komunikace se budou opravovat generálně, a u kterých se bude pouze opravovat svrchní část.

Ing. Louda odpověděl na dotaz ing. Peška tím, že město se v žádném případě nebude bránit podnikatelskému záměru TSMJ, pokud s ním přijdou.

Paní Diringerová vznesla podnět a to, že pokud se ve městě konají v dopravě větší akce

a všechna auta jsou svedena do určitých lokalit, měla by zde asistovat ve větším počtu městská policie. A to hlavně tam, kde přecházejí děti do škol, např. ul. Liberecká.

RNDr. Čeřovský si tuto připomínku poznamenal.

15) Rozpočtové změny III

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda seznámil zastupitele s materiálem, který byl zpracován dodatečně, jelikož Finanční výbor zasedal v pondělí 6.10. a závěry byly zřejmé včera tj. 8.10. Nejprve stručně obeznámil přítomné se žádostí pana Čiháka - majitele hotelu Diana, který požaduje finanční odškodnění ve výši 700 tis Kč a ještě bezúplatný převod pozemků v blízkosti hotelu do svého vlastnictví. Upozornil na to, že Finanční výbor nedoporučil žádné finanční kompenzace, ale doporučil bezúplatný převod zmíněných pozemků v návrhu usnesení, s podmínkou předkupního práva pro Město Jablonec nad Nisou. Dále pohovořil o finanční situaci v nemocnici. Rada města souhlasila se dvěma úvěry. Prvním kontokorentním - 20 mil. a druhým účelovým - 30 mil. na 3 roky, aby nemocnice mohla stabilizovat svou finanční situaci. Dále rada schválila výběrovou komisi. Komise se sešla dvakrát a vyhodnotila nabídky finančních ústavů. Byly osloveny 4 ústavy, ale pouze dva podaly nabídku a z nich byla jednohlasně vybrána KB za podmínek uvedených v materiálu. Tento materiál se do ZM předkládá jak pro informovanost, tak i proto, že banky požadují v obou případech ručení rozpočtem města a to musí schválit ZM. Závěrem uvedl, že ke konci října předpokládá vyčerpání rozpočtové rezervy na nulu. Poté doporučil ZM schválit předložený návrh usnesení ve všech bodech.

Ing. Schäfer se dotazoval, zda platí bod 1 v návrhu usnesení, tj. výmaz předkupního práva, a dále upozornil na část p.p.č. 2489/4, která je určena k bezúplatnému převodu pro p. Čiháka. Na pozemku se nacházejí schody, tak aby se nezapomnělo, že se jedná o část pozemku.

Mgr. Karásek se ještě vrátil ke kompenzaci p. Čiháka a podotkl, že pokud se jedná o takto rozsáhlou investici města do komunikace, došlo ke mnohonásobnému zhodnocení tržní ceny a tedy jakékoliv kompenzace v průběhu stavby se zdají předčasné. Pro každého majitele objektu je tato investice do budoucna výhrou.

MUDr. Brandejský souhlasil za klub demokracie s Mgr. Karáskem a myslí si, že to posléze hotelu Diana prospěje a bude tedy hlasovat proti kompenzacím.

Mgr. Tulpa se dotázal, proč byla pro úvěry nemocnice vybrána KB a ne banka IGB, když je obecně levnější.

Ing. Louda odpověděl, že po přepočtech, které dělala nemocnice, a on jim musí věřit, se to jeví pozitivně pro KB a připomněl, že komise se jednohlasně shodla na KB.

Mgr. Paukrtová se také vyjádřila ke kompenzaci p. Čihákovi a uvedla, že záměrem převodu těch pozemků bylo získání parkovacích míst pro hotel a tak bude souhlasit s byť jen částí kompenzace bezúplatného převodu pozemků. Dále podotkla, že je určitě nesporné, že k nějaké finanční újmě došlo.

Mgr. Karásek na to reagoval a uvedl, že není sporu o získání pozemků pro parkování či jinému záměru, ale má za to, že by mohlo dojít k výběrovému řízení o ceně pozemků, samozřejmě s přihlédnutím ke skutečnostem, které tam v průběhu těch dvou let byly. Zcela zdarma se mu to nezdá vhodné.

Ing. Louda ještě dodal, že není vhodné složitě zkoumat, jestli ztráty, které p. Čihák předložil, jsou takové. Uvedl, že se konalo několik bouřlivých diskusí při jednání Finančního výboru a nakonec výbor doporučil to, co je uvedeno v návrhu usnesení.

16) Jednorázové úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích se silnicemi

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta města

Ing. Louda doplnil materiál informací, že důvody, které vedly k tomuto zpracování materiálu jsou ty, že každý, kdo vstupuje do našich komunikací, je narušuje. Za to je možné vybírat jednorázovou úhradu za zřízení věcných břemen a proto je nutný ceník. Pro stanovení cen jsme čerpali u Libereckého kraje. Mělo by se jednat o symbolické částky.

Pan Vostřák chtěl vědět, zda se poplatek zvýší i o náklady s tím spojené, jako je např. zaměření, vklad do katastru atd. Podotkl, že pokud je někde energetické zařízení, tak tam je ze zákona povolen přístup a nepotřebuje se k tomu věcné břemeno.

Ing. Louda odpověděl, že toto by mělo být pouze paušální zpoplatnění věcného břemene

ale ostatní náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu aj. bude dotyčný hradit k tomu.

Pan Šourek nesouhlasil s tím, že jsou v ceníku uvedeny tři sazby. Domnívá se, že by měly

být stejné, aby to nebylo diskriminační.

Ing. Louda znovu opakoval, že se vycházelo z praxe libereckého kraje a aby nemusely platit stejnou částku subjekty jako jsou např. tělovýchovné jednoty, ČEZ, Telecom atd.

17) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl žádné další doplnění k předloženému materiálu, pouze doporučil ke schválení bod B 2) a bod C 2) předkládaného návrhu usnesení. Poté informoval zastupitele o obdržení dopisu občanů U Staré lípy, o dlouhodobém nezájmu úřadu města o řešení těch nejzákladnějších potřeb obyvatel. Materiál bude předložen na příštím ZM i s návrhem řešení.

Ing. Louda požádal Mgr. Dymokurského o vysvětlení důvodů, které vedly k návrhům uvedených splátkových kalendářů občanům, kteří v minulosti nikdy žádný dluh nechtěli splácet.

Mgr. Dymokurský odpověděl, že bylo vycházeno z obdržených žádostí dotyčných a dalších zjištěných informací u realitních kanceláří a podání jim nemůže být zakázáno, jelikož mají právo tyto žádosti podat. My žádný právní důvod k tomu, abychom to sepisovali, nemáme.

Ing. Louda se dále dotazoval na současné bydliště žadatelů.

Mgr. Dymokurský jmenovitě doplnil současné adresy žadatelů.

18) Interpelace

a) Vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM

Předkládá: Dana Kodytková, vedoucí kanceláře starosty

RNDr. Čeřovský omluvil nepřítomnost paní Kodytkové a vyzval k diskusi.

Paní Nováková uvedla, že s odpovědí na svou interpelaci není spokojená a to není ani Komise humanitní péče, která bude dávat podnět k jinému řešení daných odpovědí. I když Mgr. Macek se snažil o určité vysvětlení při zasedání komise, považuje odpověď za nedostačující.

Mgr. Macek uvedl, že se domnívá, že na danou otázku byla odpověď zcela pregnantní a pouze doplnil, že město se podílelo na úpravě ubytovny rodin s dětmi částkou ve výši 650 tis. Kč v roce 2002. Ubytovna získala peníze ve výši 1 mil. Kč z Grantu rady vlády, který jsme obdrželi v polovině května a už na konci června byly všechny stavební práce téměř hotové, ale bohužel došlo k několika loupeživým výpadům na firmu, která vše upravovala a ta musela zpomalit práce, jelikož musela každý den přivést a zase odvézt svá zařízení. Proto došlo ke zpomalení prací. Nyní jsou 4 b.j. stavebně připravené a po vysušení budou k nastěhování.

RNDr. Čeřovský poté připomenul zastupitelům jednací řád, konkrétně text § 10 odst. 3 v tom smyslu, že není-li tazatel spokojen s odpovědí na interpelaci, zaujímá k jeho nespokojenosti stanovisko zastupitelstvo města svým hlasováním. Proto došlo k hlasování, zda by mělo být opětovně odpovězeno na interpelaci. ( 11 - 4 - 9 )
(nehlasoval 1)

Pan Vostřák uvedl, že odpověď na jeho interpelaci není bůhvíjaká, ale majitelem firmy byl požádán, aby se přišel na spalovnu podívat. Po shlédnutí musí konstatovat, že spalovna je na místní poměry naprosto vzorná. Není tam možné pálit naprosto nic, co by nebylo sledováno. Je kontrolována složitými kontrolními systémy, které jsou zapečetěny a není s nimi tedy možné manipulovat a přímo z počítače vychází informace o tom, co se pálí, kolik a jaké je znečištění. K tomu je vydáváno rozhodnutí, které obdrží vždy i radnice. Podružnou věcí, která vede k těm stížnostem obyvatel a mě k podání zmíněné interpelace, je, že příslušníci etnické menšiny, kteří žijí v blízkém okolí spalovny, spalují kabely aj. Přivolaná městská policie vždy usoudí, že pokud jde od někud zápach, tak je to ze spalovny, Ta ohniště jsou tam prokazatelná, ale stíhat takové lidi je těžké, jelikož městská policie je těžkopádná. Závěrem uvedl, že je velice rád, že spalovna je v naprostém pořádku a další administrativní věci si už sám domluví s Ing. Jakoubkem.

RNDr. Čeřovský uvedl, že těžkopádnost městské policie si ověří nějakými rychlostními a fyzickými testy.

b) Nové interpelace

RNDr. Čeřovský seznámil zastupitele s podanými písemnými interpelacemi.

Interpelace pana Šourka

1) Přestože jsem již rok zastupitelem města, neznám priority města Jablonce nad Nisou, žádám tedy pana starostu, aby mě je sdělil s tím, jak jsou a budou naplňovány do roku 2005 a žádám písemné vyjádření.

2) Kolik stály reklamační práce na městském bazénu a z jakých prostředků byly hrazeny. Také žádost o písemné vyjádření.

3) Z jakých peněz bylo hrazeno odstraňování nedostatků na jabloneckých komunikací v letošním roce a jak byly uplatněny reklamace. Pracovní „šlendrián“ mám zdokumentován, také žádost o písemné vyjádření.

RNDr. Čeřovský pouze uvedl, že k první interpelaci může už nyní říct, že na listopadovém zasedání bude předložen materiál týkající se plánu rozvojových a investičních záměrů a bude určitě obsahovat to, co pan Šourek požaduje.

Ing. Louda doplnil, že technický odbor zpracuje písemnou odpověď a ještě dodal, že reklamační práce na plaveckém bazénu byly financovány z peněz dodavatele. Ale pokud se panu Šourkovi jedná o detailní scénář, tak ho kolegové rozepíší.

Interpelace MUDr. Brandejského

1) Na zprovozněném úseku silnice I/14, mezi „remizí“ a ul. Kamennou jsou kanálové vpustě již nyní pod úrovní vozovky - doporučuji vzít na zřetel při kolaudačním řízení, ještě lépe opravit před otevřením bulváru.

2) Již potřetí během svého působení v zastupitelstvu města poukazuji na to, že na rozích křižovatek ulic Mlýnská, Pod Skalkou, Podzimní a některých vjezdech do dvorů a garáží objektů, jsou vylámané dlažební kostky používané jako obrubníky a to opakovaně. Použitá technologie je nevhodná - takové obrubníky nevydrží opakované přejezdy koly aut, autobusů a nákladních vozů, musí být nákladně opravovány. Bylo by vhodné udělat definitivní opravu, namísto kostek použít žulové nebo železobetonové obrubníky, což je jednoznačně dražší, leč dlouhodobě levnější a hlavně trvale funkční.

3) V úseku Sv. Čecha spojující ul. U Přehrady s ul. Mánesova u plaveckého bazénu, je na křižovatce s ul. Krátkou je umístěna značka STOP, přestože ulice je značně krátká a dopravně méně frekventovaná a důležitá. Žádá, aby dopravnímu a stavebnímu úřadu bylo uloženo jednat se zainteresovanými orgány o změně dopravního značení.

RNDr. Čeřovský uvedl, že na tyto interpelace bude písemně odpovězeno.

Ústní interpelace pana Peška

Jak se město Jablonec nad Nisou hodlá vypořádat s novou zákonnou normou týkající se dětských hřišť ve správě města ? Zároveň navrhl, aby odpověď na tuto otázku byla zařazena jako jeden z bodů jednání na dalším zasedání zastupitelstva města.

Ústní interpelace Mgr. Paukrtová

Navázala na dle jejího mínění nedobře zodpovězenou interpelaci paní Novákové a chce se zeptat, zda-li a kdy bude zastupitelstvu předložena sociální koncepce města. Odpověď žádá písemně.

Ústní interpelace pana Vostřák

1) Na křižovatce ul. Tovární a Liberecká je proti výjezdu díra, která se stále propadá, hrozí nebezpečí, pravděpodobně je tam spodní voda z kanalizace. Došlo tam již k několika haváriím.

2) Před ZŠ Liberecká, naproti speciální škole je v trávníku asi 2 m od chodníku otevřený kanál (chybí víko) a je zde velká díra cca 80 cm. Vzhledem k tomu, že je to přímo u školy hrozí nebezpečí, že tam nějaké dítě spadne.

Ing. Louda zareagoval k tomuto bodu a doufá, že se tyto věci, které lze vyřídit rychle a bez dalšího urgování, podaří panu tajemníkovi vybrat ze zápisu a předat na správné místo k vyřízení.

Ústní interpelace Ing. Schäfera

Ve staré Pražské ul., naproti sklenářství se totálně rozpadá kamenná zídka, mělo by se na to podívat, aby nedošlo k nějakému úrazu.

Ing. Louda odpověděl, že se zkontroluje zda-li je zídka v majetku města, jelikož tomu tak být nemusí.

19) Kontrola splnění usnesení

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

K tomuto bodu neproběhal žádná diskuse. 13

20) Diskuse

Ing. Pešek uvedl, že by chtěl znát důvody k odvolání vedoucího dopravního oddělení pana Svobody, jelikož to, co bylo publikováno v tisku, že hlavním důvodem bylo překročení rozpočtových nákladů, tak na něj to působí zvláštním dojmem. On v tu chvíli bere částečně vinu i na sebe, protože mnoho ze zastupitelů bylo zúčastněno ve výběrových řízeních a on se domníval, že to je právě záklopka proti tomu, aby rozpočtové náklady překročeny nebyly. Že právě

proto jsou vyjmenovány konkrétní akce, jsou na ně uspořádána výběrová řízení a ta výběrová řízení se pohybují v rozpočtovém rámci. Na něj to pak tedy dělá dojem, že byl tento šéf odvolán proto, že mimo tato jednání a mimo uzavřené smlouvy objednal něco, co schváleno nebylo. Pokud by ten důvod byl např. takový, že tento úřad předloží do zastupitelstva materiál s věcnými chybami, tak tam by viděl to, že ten dotyčný úřadník skutečně pochybil. Závěrem řekl, že vůbec „netahá“ za pana Svobodu „kaštany z ohně“, protože všichni dobře vědí, že v minulosti právě on mnohokrát kritizoval činnost tohoto úřadu, takže nemůže být brán za jakéhosi alibistu. Ale pravý důvod by ho zajímal a nebo by ho zajímaly konkrétní případy, protože znovu opakuje: „My jsme se účastnili těch výběrových řízení a jinými slovy, já bych musel odcházet s pocitem určité spoluviny za překročení těchto rozpočtových nákladů“.

Ing. Louda odpověděl, že pocit spoluviny mít nemusí. Podle jeho názoru by nebylo vhodné abychom probírat personální záležitosti městského úřadu na úrovni jednání zastupitelstva. Pan Svoboda si ze dvou variant, t.j. že dostane výpověď pro hrubé porušení pracovní kázně, nebo, že ukončí svůj pracovní poměr s městem dohodou, vybral tu druhou. To, co někdo píše v novinách, nechává ing. Loudu chladným a nehodlá to rozebírat. Pan Svoboda odešel proto, že nedodržoval základní ustanovení pracovního řádu a pracovní povinnosti atd. Za tato porušení byl v minulosti již sankcionován, naposledy na jaře letošního roku, kdy dostal napomenutí za porušení pracovní kázně a finanční srážku. Bohužel, místo aby začal pracovat, tak pracovat přestával.

Paní Caklová se omluvila za chybu, která vznikla na minulém zasedání zastupitelstva města. Bohužel při tom bouřlivém jednání ohledně ZŠ E. Floriánové namísto ZŠ 5. května napsala 5. ZŠ. Sledovala jednu věc a sice, že pokud přejdou větší části dětí spolu s personálem, tak dostanou pomůcky, na kterých jim velice záleží. Takže pokud v důvodové zprávě uvedla, že „pokud přejdou na 5.ZŠ“, tak tam mělo být správně uvedeno „na ZŠ 5. května“.

Mgr. Rudolf doplnil, že chtěl říci něco podobného jako paní Caklová a proto byl do diskuse přihlášen.

Paní Nováková se ještě jednou vrátila ke své předchozí interpelaci a to z důvodu, že pokud na otázku: „Proč jsou volné byty v Lipová 9 uvolněné již k 30.9.2002? A kdo hradí nájemné?“ dostane odpověď, že „v objektu Lipová 9 je nyní 7 b.j. volných“, tak to nechápe. A to, že na otázku „Kdo hradí nájemné?“ se dozví, že „30.9.2003 proběhla informační schůzka týkající se technického stavu …“ a nikdo jí neodpoví, tak to jí opravdu nestačí, i když ostatním zřejmě ano.

RNDr. Čeřovský upozornil, že jednací řád byl skutečně dodržen a samozřejmě, že v diskusi může být jednak vznesen návrh na usnesení, nebo je možné, aby byla zopakována interpelace.

MUDr. Brandejský se podivil nad tím, že ačkoliv je členem dozorčí rady, teprve z tisku se dozvěděl o odvolání jednatele společnosti Sport s r.o. Ing. Vrátného,. Očekával by, že bude přinejmenším informován, že je Ing. Vrátný odvolán a proč. Uvedl, že očekává vysvětlení na nejbližší schůzi dozorčí rady.

Pan Vostřák uvedl, že se mu zdá, že tato radnice je po personálních stránkách jakýmsi vychovatelem mladých talentů, kteří pak postupují výše. Např. Ing. Boháč skončil na kraji, jako Ing. Vít aj. Což je možná pro vyšší orgány lepší, ale kdo nám tady zbude. Ale možná je těch schopných lidí tolik, že to radnici bude pořád stačit.

A poté podal ještě návrh na usnesení ve znění:

„Navrhuji, aby bylo při zasedání ZM zřízeno bufee pro zastupitele i veřejnost. U bufee by se mohlo kouřit a pít alkoholické nápoje (ze normální ceny). Toto zařízení by zlepšilo jednání a součinnost s občany města a hosty. Tímto krokem se přiblížíme k „vrcholům“ demokratické instituce, k parlamentu. Restaurace byla v radnici již ze 1. republiky.“

PaedDr. Vízek zopakoval otázky kolegyně paní Novákové, která na ně nedostala odpověď

Proč jsou byty v Lipové 9 uvolněné k 30.9.2002 stále volné? A kdo tedy hradí nájemné?

Zároveň požádal, aby tato otázka byla brána jako jeho interpelace, pokud ji znovu nevznese paní Nováková. Zastupitelstvo dle něj pochybilo:

Ing. Louda uvedl, že lze odpovědět na místě. V tuto chvíli platí to, že bychom tyto prostory mohli poskytnout nemocnici za určitého předpokladu, které schválí orgány města, zatím se ty předpoklady nenaplňují. Víme, že tam je několik prázdných bytů a město se musí rozhodnout jak s nimi naložit, protože by byla škoda, aby byly prázdné. Ta pracovní schůzka na místě, tvořena obecně zástupci sociálního odboru a oddělení technické obsluhy, která zjistila, kolik by stálo vymalování a odstranění závad typů rozbité dveře, rozklížené kuchyňské linky, stoupačka apod., tak tam je odhad zhruba 300 tis. Kč a město se tedy musí rychle rozhodnout, kdy to chce zprovoznit a jestli tam chce byty nebo ubytovnu. A samozřejmě, že pokud nejsou byty obsazené, tak nájem neplatí nikdo.

(Přišel MUDr. Krsek - přítomno 26 zastupitelů)

21) Schválení návrhu usnesení

Paní Vocelová, předsedkyně návrhové komise, předložila návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

(přítomno 26 členů ZM)

Zpráva starosty města a místostarostů
USNESENÍ I./4a + II./4b pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Převody objektů
USNESENÍ III./5A i B pro 23 proti 0 zdrželo se 1 (nehlasoval 1)

Prodej pozemků
USNESENÍ IV. bod 6 A 1) - 5) pro 22 proti 0 zdrželo se 2 (nehlasoval 2)
bod 6 B 1) - 9) pro 24 proti 0 zdrželo se 1 (nehlasoval 1)
Protinávrh p. Vostřáka k bodu 6 B 10) pro 10 proti 4 zdrželo se 10 (nehlasovali 2)
Původní NU k bodu 6 B 10) pro 12 proti 2 zdrželo se 10 (nehlasoval 1)

Po dohodovacím řízení byl bod 6 B 10) stáhnut z návrhu usnesení.
Protinávrh MUDr. Jörga k bodu 6 B 11) pro 10 proti 5 zdrželo se 11
Původní NU k bodu 6 B 11) pro 15 proti 3 zdrželo se 8

Po dohodovacím řízení bylo opět hlasováno o původním návrhu usnesení takto:
pro 18 proti 4 zdrželi se 4
bod 6 C schváleno jednohlasně

Prodej bytů
USNESENÍ V./7 A schváleno jednohlasně
Protinávrh MUDr. Jörgová k bodu 7 B pro 19 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasoval 1)
bod 7 C schváleno jednohlasně

Finanční plnění smluv o prodeji a nájmu
USNESENÍ VI./8 pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Rekonstrukce silnice I/14 ulice 5. května - informace
USNESENÍ VII./9 pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Výjimka z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
USNESENÍ VIII./10 pro 23 proti 0 zdrželi se 3

Schválení podnětu na pořízení XIV. změny platného ÚP města
USNESENÍ IX./11 pro 22 proti 0 zdrželi se 4

Centrum obchodní spolupráce - informace
USNESENÍ X./12 pro 24 proti 0 zdrželo se 1 (nehlasoval 1)

Projekt Jablonec nad Nisou 2004
USNESENÍ XI./13 pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Komunikace - generální plán oprav
USNESENÍ XII./14 pro 24 proti 0 zdrželo se 1 (nehlasoval 1)

Rozpočtové změny III.
USNESENÍ XIII./15
Protinávrh MUDr. Brandejského k bodu 3) pro 7 proti 6 zdrželo se 13
Původní NU bodu 3) pro 14 proti 3 zdrželo se 7 (nehlasovali 2)

Po dohodovacím řízení bylo znovu jednáno o původním NU takto:
pro 13 proti 6 zdrželo se 6 (nehlasoval 1)

K bodu 3) nebylo přijato žádné usnesení.
Body 1) 2) 4) + 5 A) a 5 B) pro 25 proti 0 zdrželo se 1

Jednorázové úhrady za zařízení věcných břemen na pozemcích se silnicemi
USNESENÍ XIV./16 pro 21 proti 0 zdrželo se 4 (nehlasoval 1)

(Odešel Ing. Kracík - přítomno 25 členů ZM /neodhlásil se z hlasování/)

Dopisy občanů
USNESENÍ XV./17
„ … Jaroslava Rakovská …“ pro 20 proti 2 zdrželo se 2 (nehlasoval 1)
Varianta I. „… Bohuslav Kotlár …“ pro 5 proti 12 zdrželo se 7 (nehlasovali 2)
Varianta II. „ …Bohuslav Kotlár …“ pro 15 proti 4 zdrželo se 6 (nehlasoval 1)
„Schvaluje sepsání dohody …Bohuslav Kotlár …“ pro 18 proti 2 zdrželo se 5 (nehlasoval 1)

Varianta I. „ … Zdeňka Součková …“ pro 5 proti 11 zdrželo se 8 (nehlasovali 2)
Varianta II. „ … Zdeňka Součková …“ pro 15 proti 3 zdrželo se 7 (nehlasoval 1)
„Schvaluje sepsání dohody … Zdeňka Součková …“ pro 17 proti 1 zdrželo se 5 (nehlasovali 2)

Informativní zpráva o vyřízení interpelací z předchozího jednání ZM
USNESENÍ XVI./18a pro 21 proti 2 zdrželo se 1 (nehlasovali 2)

Kontrola splnění usnesení
USNESENÍ XVII./19 pro 24 proti 0 zdrželo se 1 (nehlasoval 1)

Diskuse - upřesnění usnesení z 4.9.2003
USNESENÍ XVIII./20 pro 23 proti 0 zdrželo se 2 (nehlasoval 1)

Návrh pana Vostřáka
USNESENÍ o schválení návrhu na zřízení bufee … pro 6 proti 5 zdrželo se 12 (nehlasovali 3)

22) Závěr

RNDr. Čeřovský, starosta města, ukončil 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 11.55 hodin.Mgr. Petr Karásek
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Karel Kolář, Ing. František Pešek

V Jablonci nad Nisou, dne 13. října 2003

Vytvořeno 19.7.2005 12:06:05 | přečteno 2447x | Petr Vitvar