Usnesení 09.10.2003

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 9. října 2003.

I.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předloženou zprávu o činnosti starosty města a

bere na vědomí

zprávu o činnosti starosty města

II.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložené zprávy o činnosti místostarostů a tyto

bere na vědomí.

III.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

prodej objektu Proseč 204 se st.p.č. 165 o výměře 206 m2 a současně prodej objektu Proseč 205 se st.p.č. 164 o výměře 208 m2 včetně p.p.č. 163 o výměře 2 586 m2, vše v k.ú. Proseč n.N., manželům Magdaleně a Radovanu Polovkovým, Vnitřní 1614, Liberec 30 za kupní cenu 2,200.000,- Kč s tím, že částku 1,700.000,- Kč uhradí při podpisu kupní smlouvy a zbývající část ve výši 500.000,- Kč proinvestuje do 3 let do oprav vnějšího pláště objektu. Poté bude tato investice považována za úhradu části kupní ceny.

B. r u š í

část usnesení č. V/A/h ze dne 24.9.1992, kterým schválilo předkupní právo města Jablonce n.N. na objekt Horní náměstí 11/847 včetně st.p.č. 735 v k.ú. Jablonec n.N.

IV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

A. s c h v a l u j e

1) prodej p.p.č. 304/2 o výměře 276 m2 v k.ú. Proseč n. N. za účelem zahrady, manželům Zdeňkovi a Vlastě Holancovým, bytem I. Olbrachta 19, Jablonec n. N. za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 27.600,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

2) prodej st.p.č. 4152 o výměře 20 m2 v k.ú. Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod garáží pí. Blance Valešové, bytem Slunečná 2, Jablonec n. N. za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 8.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

3) prodej p.p.č. 918/44 o výměře 745 m2, 918/45 o výměře 313 m2 a st.p.č. 4981 o výměře 169 m2 (celková výměra je 1227 m2) v k.ú. Jablonec n. N. za účelem přestěhování firmy, společnosti TONAR Jablonec s.r.o., IČO 25414291, se sídlem Riegrova 20, Jablonec n. N. za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 368.100,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

4) Prodej p.p.č. 880/1 o výměře 208 m2, p.p.č. 880/2 o výměře 90 m2 , p.p.č. 881/2 o výměře 1000 m2 a p.p.č. 881/3 o výměře 121 m2 , (celková výměra je 1419 m2, vše v k.ú. Proseč n.N. za účelem stavby rodinného domu Janu Jelínkovi, bytem Žitná 11, Jablonec nad Nisou za cenu 200,- Kč/ m2, tj. celkem 283.800,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena při podpisu kupní smlouvy.

5) záměr převodu pozemků p.č. 988/11 a p.č. 988/14, vše v k. ú. Rýnovice z majetku ČR-Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 3 do vlastnictví Města Jablonce nad Nisou, a to úplatnou formou

B. n e s c h v a l u j e

1) záměr převodu pozemků p.č. 988/1 a p.č. 991/4, vše v k. ú. Rýnovice z majetku ČR-Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 3 do vlastnictví Města Jablonce nad Nisou, a to úplatnou formou

2) prodej p.p.č. 1534, p.p.č. 1535, části p.p.č. 1551/1 vše v k.ú. Mšeno n. N. p. Josefu Volnému, bytem U Háskových vil 6, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

3) prodej části p.p.č. 1140/7 v k.ú. Mšeno n. N. Firmě SPECTRUM Franěk, s.r.o., IČO 40230767, se sídlem Janovská 4, Jablonec n. N. za účelem stavby lehké garáže.

4) prodej části p.p.č. 324 v k.ú. Jablonec n. N. p. Vladimíru Řehákovi, bytem Podhorská 99, Jablonec n. N. za účelem přístupu k obslužnému vchodu Mlýnská 3 Jablonec n. N.

5) prodej p.p.č. 2040 o výměře 340 m2 v k.ú. Jablonec n. N. manželům Bohumilu a Mileně Solárovým, bytem 5. května 46, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

6) prodej části p.p.č. 734 v k.ú. Proseč n. N. p. Miroslavu Pospíšilovi, bytem Na Vršku 16, Jablonec n. N. za účelem stavby rodinného domu.

7) prodej p.p.č. 221/3, p.p.č. 221/7, p.p.č. 221/8, p.p.č. 221/9, p.p.č. 221/10, p.p.č. 221/11, p.p.č. 221/12, p.p.č. 221/13 v k.ú. Jablonecké Paseky firmě INSTOP, s.r.o., IČO 18383564, se sídlem Podhorská 158, Jablonec n. N. za účelem parkoviště a manipulační plochy.

8) prodej části 625/3 v k.ú. Jablonec n. N. p. Zdeňku Haklovi, bytem Na Výšině 6, Jablonec n. N. za účelem stavby garáže

9) prodej části p.p.č. 1581/5 v k.ú. Jablonec n. N. pí Alena Pečová, bytem Trpasličí 12, Jablonec n. N. za účelem majetko-právního vypořádání pozemku pod zahradním domkem.

10) prodej p.p.č. 1078/14 o výměře 1108 m2 v k.ú. Jablonec n. N. p. Luďku Sekyrovi, bytem Sadová 3, Jablonec n. N. za účelem zahrady.

11) směnu části p.p.č. 1444/2 o výměře 922 m2 a části p.p.č. 1436/2 o výměře 554 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví Města Jablonec n. N. za p.p.č. 1133/1 o výměře 1544 m2 v k.ú. Jablonec n. N. ve vlastnictví p. Pavla Krejčího, bytem J. Hory 27, Jablonec n. N.

C. m ě n í

své usnesení ze dne 22.5.2003 č. IV/D a to tak, že schvaluje zřízení věcného břemeno práva přístupu a příjezdu přes st.p.č. 157/2 pro vlastníky st.p.č. 157/16, st.p.č. 679/1 a vlastníka garáží na st.p.č. 157/3 vše v k.ú. Jablonec n. N.

V.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o prodeji bytů a

A. s c h v a l u j e

1) Prodej bytových jednotek stávajícím nájemcům v objektech:

byt č. příjmení, jméno rok narození kupní cena

SNP 28/1875

1875/1 Libuše Zajícová 1958 115.957,- Kč

1875/2 Jan Pňakovič 1960 112.819,- Kč

1875/3 Štefanie Chmelařová 1934 123.291,- Kč

1875/4 Marie Bulganová 1922 117.905,- Kč

1875/5 Žofie Tesařová 1920 123.447,- Kč

1875/6 Miroslav Hrubý 1952 117.956,- Kč

Radka Hrubá 1971

Vysoká 31/4240

4240/22 Vlastimil Jantsch 1967 52.454,- Kč

Eliška Jantschová 1977

Palackého 15/1996

1996/06 Marcela Uhlířová 1973 90.863,- Kč

Liberecká 30/3428

3428/08 Jiří Ošlejšek 1975 97.359,- Kč

2) Prodej nebytové jednotky č. 2920/13 v objektu Souběžná 3, Jablonec nad Nisou, panu Janu Bratovi, bytem Hvězdná 483/5, Liberec, za kupní cenu 100.000,- Kč splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) snížení kupní ceny bytové jednotky č. 3393/7 v objektu Budovatelů 4/3393, Jablonec nad Nisou dle návrhu paní Košťákové

C. m ě n í

1) usnesení č. VI/A/9 z 30. zasedání ZM, konaného dne 31. 1. 2002, a to tak, že schvaluje prodej části st. p. č. 1162 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnického podílu 616/4479 na společných částech domu Revoluční 15a/1315 paní Miloslavě Daníčkové, bytem Revoluční 15a/1315, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za cenu 4.795,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

2) usnesení č. VI/A/10 z 30. zasedání ZM, konaného dne 31. 1. 2002, a to tak, že schvaluje prodej části st. p. č. 1162 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnického podílu 1059/4479 na společných částech domu Revoluční 15a/1315 paní Ladě Kroutilové, bytem Revoluční 15a/1315, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za cenu 8.171,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

3) usnesení č. VI/A/14 z 30. zasedání ZM, konaného dne 31. 1. 2002, a to tak, že schvaluje prodej části st. p. č. 157/2 v k. ú. Jablonec nad Nisou o velikosti spoluvlastnických podílů 1380/5771 a 136/5771 na společných částech domu Pražská 41/618 manželům Františkovi a Martě Knapovým, oba bytem Pražská 41/618, Jablonec nad Nisou, za účelem majetkoprávního narovnání, a to za celkovou cenu 8.244,- Kč, splatnou při podpisu kupní smlouvy.

VI.

Zastupitelstvo Města v Jablonci nad Nisou po projednání předložené zprávy

s c h v a l u j e

1) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 700.000,-Kč za prodej objektu č.p. 1760, Svatopluka Čecha 45, Jablonec n.N., který byl prodán manželům Ing.Bohumilu a Lence Bičišťovým, do 20. 12. 2004

2) prodloužení splatnosti části kupní ceny ve výši 500.000,-Kč za prodej objektu č.p. 470, Mládí 4, Jablonec n.N., který byl prodán manželům Ing.Lubošovi a Mgr.Zdeňce Vitákovým do 30. 9. 2004

VII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Rekonstrukci silnice I/14- ulice 5.května a

b e r e j e j n a v ě d o m í

VIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy o udělení výjimek z územního plánu města Jablonec nad Nisou v souladu s novelizovanou OZV č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města“

s c h v a l u j e

výjimku č. 88 iniciovanou z vlastního podnětu ve smyslu posunu hranice funkčních ploch podél komunikace Ladova v úseku od okružní křižovatky Tovární - Želivského - Ladova po křižovatku Ladova - Belgická v k.ú. Rýnovice.

IX.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

pořízení XIV. změny platného územního plánu města.

X.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o Centru obchodní spolupráce Euroregionu Nisa v areálu jabloneckého výstaviště a okolí

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu

XI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

A. s c h v a l u j e

1) návrh projektu „Jablonec nad Nisou 2004“ dle vlastní zprávy

2) finanční rámec na realizaci projektu ve výši 2.800 tis. Kč

3) zálohu na I. čtvrtletí 2004 ve výši 650 tis. Kč s tím, že konečná částka na projekt bude projednána v rámci rozpočtu na rok 2004

B. p o v ě ř u j e

koordinací projektu „Jablonec nad Nisou 2004“ Výstaviště Jablonec nad Nisou, s.r.o.

C. u k l á d á

Výstavišti Jablonec nad Nisou s.r.o. zpracovat projekt „Jablonec nad Nisou 2004“ a předložit ho na jednání Rady města dne 18. 12. 2003 a na jednání ZM v lednu 2004

XII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o plánu oprav komunikací a

A. s c h v a l u j e

princip postupné obnovy komunikací uvedený v příloze tohoto materiálu pod názvem Generální plán oprav komunikací

B. u k l á d á

Ing. Radovanu Loudovi, místostarostovi města

1) zapracovat ročně 50 mil.Kč do rozpočtu města a souvisejících koncepčních materiálů

2) zahájit postupnou realizaci dle plánu

XIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál a

s c h v a l u j e

1) výmaz předkupního práva a zástavního práva za kauční pohledávku ve výši 10.000,- Kč z roku 1927 vztahující se k objektu č.p. 2664 Trpasličí 14, st.p.č. 2641, 1594/3, 1594/4 a 1594/18 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

2) rozpočtové změny uvedené na str.19 - 38 důvodové zprávy a upravený rozpočet Města Jablonce nad Nisou v celkovém objemu 1.081.373 tis. Kč

3) neposkytnutí finanční kompenzace jako formu odškodnění pana Romana Čiháka - Hotel DIANA, 5. května 30, Jablonec nad Nisou za finanční ztráty vzniklé rekonstrukcí ulicí 5. května

4) a) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí kontokorentního úvěru ve výši 20 mil. Kč od Komerční banky, a.s. , se sazbou 6 M PRIBOR + pevnou odchylkou 0,50 % p.a., poplatkem za zpracování a realizaci úvěru v celkové výši 70 tis. Kč a ručením pohledávkami Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. z obchodního styku dle výběru banky a ručitelským prohlášením Města Jablonce nad Nisou

b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. přijetí účelového úvěru ve výši 30 mil. Kč od Komerční banky, a.s., s dobou splatností tři roky, sazbou 6 M PRIBOR + pevnou odchylkou 1,20 % p.a., poplatkem za zpracování a realizaci úvěru ve výši 105 tis. Kč a ručením pohledávkami Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. z obchodního styku dle výběru banky a ručitelským prohlášením Města Jablonce nad Nisou

XIV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o jednorázových úhradách za zřízení věcných břemen a

s c h v a l u j e

Ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene na pozemcích se silnicemi uvedený v důvodové zprávě

XV.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál týkající se dopisů občanů a

s c h v a l u j e

1) sepsání dohody o uznání dluhu na částku 23.020 Kč pro Jaroslavu Rakovskou, bytem Bedřichov 59 se splátkovým kalendářem, kdy bude platit měsíčně 600 Kč, a to od října 2003 do úplného zaplacení svého dluhu. První splátka za říjen 2003 musí činit 820 Kč. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedlinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká.

2) sepsání dohody o uznání dluhu na částku 453.208 Kč pro Bohuslava Kotlára bytem Roosweltova 20, Jablonec nad Nisou se splátkovým kalendářem, kdy bude platit měsíčně 1.000 Kč, a to od října 2003 do úplného zaplacení svého dluhu. První splátka za říjen 2003 musí činit 1.208 Kč. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku*) , s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a tato dohoda zaniká.

3) sepsání dohody o uznání dluhu na částku 60.882 Kč pro Zdeňku Součkovou, bytem Prosečská 176 se splátkovým kalendářem, kdy bude platit měsíčně 500 Kč, a to od říjny 2003 do úplného zaplacení svého dluhu. První splátka za říjen 12003 musí činit 882 Kč. Tato dohoda se uzavře ve smyslu ustanovení § 558 občanského zákoníku s tím, že pokud nezaplatí jedinou splátku, stane se splatným celý dluh a toto dohoda zaniká.

XVI.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou po projednání předložené zprávy

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o vyřízení interpelací z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, konaného dne 4. září 2003.

XVII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo předložený materiál o kontrole splnění usnesení ZM a tento

bere na vědomí.

XVIII.

Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou projednalo písemnou informaci o nepřesnostech v usneseních číslo XIII a XXVI z jednání dne 4. 9. 2003 a

upřesňuje

uvedená usnesení tak, že

1) usnesení číslo XIII/C/1/c nově zní - „v případě, že přejde nehokejová část žákovského kolektivu spolu s pracovníky na ZŠ Jablonec nad Nisou, 5. května 76 dle důvodové zprávy, zajistit převod odpovídající části majetku (učební pomůcky, ……) na tuto školu.

2) v usnesení číslo XXVI se doplňuje text usnesení takto: za číslovku 2003 se vkládá: „ číslo dle varianty A“

Mgr. Petr Karásek, místostarosta

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

Marie Ocelová, předsedkyně návrhové komise

*) Uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek jen věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Vytvořeno 11.7.2005 10:03:32 | přečteno 2815x | Petr Vitvar