Zápis 04.09.2003

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou konaného dne 4. září 2003 od 9.00 hodin.

Přítomno: 28 členů Zastupitelstva města
Omluveni: MUDr. Jan Brandejský, Mgr. Soňa Paukrtová (dopoledne), Ing. František Pešek
Neomluveni:
Zapsala: Zdeňka Krausová, Zuzana Radušovská
Ověřovatelé: Mgr. Vlasta Veverková, Jindřich Berounský

Jednání 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou zahájil RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, v 9.10 hodin a řídil celý jeho průběh.

Konstatoval, že dle prezenční listiny je při zahájení dnešního zasedání přítomno 23 členů ZM.

Dále konstatoval, že zápis ze 7. zasedání ZM byl ověřovateli podepsán bez připomínek.

Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni Mgr. Vlasta Veverková a pan Jindřich Berounský. (23 - 0 - 0)

RNDr. Čeřovský upozornil, že bod č. 8) Dodatečný kapitálový vklad do společnosti ISDE JABLONEC n/N s.r.o. bude projednáván v 13,00 hodin, bod č. 11) Přestavba stadionu Střelnice v 10,30 hodin, bod. č. 16) Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou v 15,00 hodin a bod č. 25) Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za první pololetí roku 2003 ve 14 hodin, protože jsou přizvání hosté.

Dále bylo hlasováno o programu jednání. Program byl schválen takto:
(23 - 0 - 0)

 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Schválení návrhové komise

 4. a) Zpráva starosty města
  b) Zpráva místostarostů

 5. Převody objektů
  Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

 6. Prodej pozemků

 7. Prodej bytů

 8. Dodatečný kapitálový vklad do společnosti ISDE JABLONEC n/N 2002 s.r.o.

 9. Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2003

 10. Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za první pololetí roku 2003

 11. Přestavba stadionu Střelnice

 12. Rozpočtové změny II.

 13. Centrum obchodní spolupráce - informace

 14. Schválení návrhu zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny

 15. OZV č.6 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol“

 16. Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou

 17. Změna sídla Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28.října 18

 18. Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace

 19. Výjimky z platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

 20. Schválení podnětu na pořízení XIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

 21. Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (Úpn VÚC LK) - koncept řešení

 22. Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

 23. a) OZV č. 8/2003 „Požární řád Města Jablonce nad Nisou“
  b) OZV č.9/2003 „O zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“

 24. Změna názvů a pojmenování ulic

 25. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za první pololetí roku 2003

 26. Darování finanční částky ve výši 10.000,- Kč Nadací PRECIOSA na nákup permanentních vstupenek do Fitness studia pro strážníky městské policie

 27. Dopisy občanů

 28. Podněty výborů

 29. INTERPELACE - Nové interpelace

 30. Kontrola úkolů

 31. Diskuse

 32. Schválení návrhu usnesení

 33. Závěr

Poté členové Zastupitelstva města zvolili návrhovou komisi a zároveň i volební komisi v tomto složení:

Předseda: Ing. Antonín Schäfer

Členové: Božena Caklová, Jaroslava Diringerová, Mgr. Jiří Rudolf, Ing. Ivan Kracík

4a) Zpráva starosty města

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

4b) Zpráva místostarostů

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta, Mgr. Petr Karásek, místostarosta, Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf neměl k předložené písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Paní Nováková se zeptala na zájezd folklorního souboru Nisanka.

Mgr. Rudolf odpověděl, že folklorní soubor Nisanka má partnerský soubor Mate Balota v obci Rakalj v Chorvatsku. Tento soubor byl na návštěvě Jablonce a starosta ho osobně pozval, aby se zúčastnil vystoupení souboru Nisanka v Raklji. Absolvoval poměrně náročná jednání s význačnými představiteli města Rakalje. Jednali o případných dalších kulturních výměnách a další spolupráci.

(Přišel Mgr. Žur - přítomno 24 členů ZM)

Pan Šourek se zeptal na vývoj jednání ohledně Hospicu mezi Městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem.

Mgr. Rudolf odpověděl, že tohoto jednání se účastnil pan starosta a místostarosta Mgr. Karásek. Výstup z tohoto jednání je takový, že informace které dostal Kraj a Město od Občanského sdružení Hospic jsou neúplné. Dohodli jsme se, že pokud má dojít k realizaci Hospicu bude toto krajská záležitost, že Kraj přebírá svým způsobem gesci za předpokladu, že dostane všechny dostupné podklady s podpisem osoby , která zodpovídá za jednání Občanského sdružení.

(Přišel pan Pelta - přítomno 25 členů ZM)

Ing. Louda doplnil svoji zprávu o komentář k výběrovým řízením, která právě probíhají. 1) Výběrové řízení na hlavní peněžní ústav Města by mohlo být uzavřeno v průběhu měsíce září. 2) Výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši zhruba 20 000 000,-Kč. 3) Probíhá výběrové řízení na firmu, která bude pro Město dělat audit. 4) Výběrová řízení na firmy, které budou pro město vykonávat daňové a ekonomické poradenství.

Pan Vostřák se zeptal, jak je to s blankosměnkami.

Ing. Louda odpověděl, že blankosměnka je institut, který je v České republice poměrně obvyklý a v rámci směnečného práva samozřejmě legálný a zákonný. Znamená to, že dotyčný podepíše směnku, která skutečně není v částce vyplněna, protože ta částka bývá pohyblivá, mění se v průběhu času. Používají ho zejména bankovní ústavy, když se mají splácet nějaké dluhy a tyto dluhy se samozřejmě během času snižují nebo zvyšují.Totéž platí i u Města, když Městu občané dluží. Mechanismus je takový, že dotyčný podepíše blankosměnku a blankosměnka se uloží do trezoru finančního odboru. Samozřejmě hodnověrnost instituce typu Město je na stejné úrovni jako bankovního ústavu, nikdo nemusí mít obavy, že by se blankosměnka s nevyplněnou částkou ocitla někde v nějakých jiných rukách. Skutečně se jedná pouze o podpůrný nástroj, aby dlužníci své dluhy platili. Samozřejmě ve fázi, kdy zjistíme, že s dlužníkem nelze docílit toho, aby splácel, rozhodne Město co s blankosměnkou udělá. Může do ní vepsat tu konkrétní částku a může toto uplatnit u soudu.

(Přišel pan Poborský - přítomno 26 členů ZM)

Pan Šourek se zeptal na odstávku a reklamace plaveckého bazénu. Dále se zajímal o akci Střelnice - jestli jsou nějaké více náklady v rámci více prací a kolik.

Ing. Louda odpověděl pouze na otázku týkající se plaveckého bazénu. Otázka ohledně Střelnice bude zodpovězena v bodě Střelnice. Odstávka už proběhla. Každé léto má JTR odstávku topení tzn., že bazén nedostává páru apod. je to plánovaná pravidelná odstávka, které bazén využívá k opravám a revizím všech možných technologií. Součástí této odstávky bylo řešení reklamací na bazénu: 1) Zatékání střechou; 2) Problémy s nerezy, které byly osazeny jako součást díla; 3) Schody do tobogánu zatékání - odstraněno.

Mgr. Karásek neměl k písemné zprávě o své činnosti žádné doplnění.

Pan Vostřák se zeptal na spalovnu v Rýnovicích - viz interpelace.

5) Převody objektů

Bezúplatný převod a výkup nemovitostí

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík jako předkladatel, stáhl z programu jednání bod A.3) týkající se objektu Proseč 204 a 205. Bude předložen na ZM v říjnu.

Paní Nováková navrhla ponechat objekty v majetku města - bod A) 1) + 2)

(Přišel MUDr. Jörg - přítomno 27 členů ZM)

Pan Vostřák řekl, že Město se zavázalo, že objekt V Nivách 5 bude památkově chráněn jako náhrada za objekt bývalé obuvi na rohu ul. Lidické a 5.května. Zeptal se, zda pokračují jednání v této věci a jestli následný kupec bude na tuto skutečnost upozorněn. Existuje podmínka památkově chráněného objektu. Zeptal se jestli, pokračují jednání s Ministerstvem kultury. Není řešen prostor kam umisťovat kamenné prvky z fasád. Jak toto bude řešeno?

Ing. Hladík řekl, že objekt V Nivách 5 je ve špatném technickém stavu a proto byl zařazen do skupiny „C“ - prodej jako celek. Objekt 5.května 49 stojí u nově budované OK Mostecká - Lovecká, je ve špatném technickém stavu. Uvažujeme o prodeji jako celku (, že někdo objekt zainvestuje) nebo je druhá možnost objekt zbourat.

6) Prodej pozemků

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík doplnil materiál na straně 3 v bodě 11, při přepisování vypadlo jméno kupujícího tj. pan Jiří Havlíček, I. Olbrachta 20, Jablonec. Dále na straně 5 navrhuje doplnit usnesení pod bodem d) jedná se o změnu návrhu usnesení o prodeji pozemku Národní stavební společnosti. Dopsat na konec usnesení citace: „a zároveň budou jednotlivé části parcel převedeny na stavebníky rodinných domů„. V praxi to znamená, že máme představu, že v jeden den by Město podepsalo smlouvu s Národní stavební a Národní stavební podepíše smlouvu s jednotlivými investory. Podstatou celého bodu d) je, že pro získání hypotéky potřebují být stavebníci vlastníky pozemků.

RNDr. Čeřovský řekl, že do kanceláře starosty přišel dopis od budoucích stavebníků a má zato, že jejich žádosti se odrážejí v upraveném usnesení. ( dopis ocitoval )

Ing. Hladík odpověděl, že dopis konzultoval s panem Svobodou a panem Sejkorou. Když zastupitelstvo odhlasuje doplněné usnesení, bude s tím pan Sejkora souhlasit, akorát trvá na tom, aby se smlouvy podepsaly mezi Městem a Národní stavební a mezi Národní stavební a stavebníky. Podpořil doplněný návrh usnesení.

Pan Vostřák řekl, že podle jeho názoru se jedná o věc poměrně složitou. Navrhl, aby se o této problematice jednalo na odpoledním jednání.

MUDr. Krsek řekl, že ho zaráží cena, za jakou se tyto pozemky prodávají.

Mgr. Karásek opověděl, že v této lokalitě je nějaký investiční záměr a stavebníkům se zdá, že postup Národní stavební je zdlouhavý. Obávají se, aby ta dostavba proběhla v požadovaných termínech. K výši cen řekl, že výbor pro hospodaření s majetkem města většinovým hlasováním navrhl zastupitelstvu tuto cenu, a ZM ji opět většinovým hlasováním odsouhlasilo.

Ing. Drábek podpořil pana Vostřáka a řekl, aby se tento bod odložil, pokud se tak může stát. Žádá, aby město umožnilo průchod pěšinou, která je tam vyšlapaná. Nyní se tam občané prodírají stromovím.

Ing. Louda řekl, že průchod je umožněn po silnici. Řekl, že zajistí od stavebního úřadu provést místní šetření, aby zjednali nápravu, jestli je to v jejich moci. Dále se připojuje k tomu, aby se návrh usnesení schválil.

Ing. Drábek poděkoval za vysvětlení a řekl, že pěšina, o které mluvil, je v katastru uvedena jako veřejná cesta a tak by měla být i používána.

Pan Vostřák se zeptal na prodej rybníku panu Nemetschkovi, nyní v nájmu VD NEPTUN. Proč výbor pro hospodaření s majetkem města prodej opětovně nedoporučil.

Ing. Hladík odpověděl, že když se toto projednávalo ve výboru, ten nedoporučil schválení prodeje, z důvodu, že žádné věcné břemeno nebo smlouva nezabezpečí rybářům, že je tam nový majitel nechá. Není důvod pozemek prodávat.

MUDr. Jörg se zeptal na prodej pozemku pro pana Brádlera. Částka 8 000,-Kč za měsíc se mu zdá poměrně vysoká.

Ing. Drábek se přiklonil k návrhu MUDr. Jorga. Vyzval Ing. Hladíka, aby podal vysvětlení. Podal protinávrh.

Ing. Hladík vysvětlil, proč byla stanovena v době příprav ½ CM v době, kdy se nestaví. Vede nás k tomu zkušenost z předchozích prodejů, kdy stavebníci protahují výstavbu. Je to donucovací prostředek, aby stavebníci přípravu zkrátili na co nejmenší dobu.

Mgr. Karásek se připojil k Ing. Hladíkovi. Vysvětlil, že za současného stavu to tak probíhá.

7) Prodej bytů

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

9) Plnění rozpočtu za I. pololetí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda stručně vysvětlil, že město skončilo na konci prvního pololetí se ziskem 17,6 mil. Kč. Nečerpal se kontokorentní úvěr.

Ing. Drábek se zeptal, kam jsou zahrnuty příjmy z pokut.

Ing. Hladík vysvětlil, že při uzávěrce za první pololetí se nevědělo přesně, co jsou to za příjmy a tak se zahrnuly do nahodilých příjmů.

Pan Vostřák řekl, že nesouhlasí s názvem § 4342 Sociální péče přistěhovalců a etnika. Podle deklarace lidských práv a podle naší ústavy máme všichni stejná práva a povinnosti.

10) Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za první pololetí roku 2003

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda řekl, že zhodnocení finančních prostředků uložených u dvou peněžních ústavů bylo za první pololetí poměrně úspěšné. Docílili jsme zisku zhruba 1,8mil.Kč.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

13) Centrum obchodní spolupráce - informace

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Mgr. Karásek řekl, že všechny termíny harmonogramu jsou plněny a dodržovány. Vše je naprosto v pořádku.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

14) Schválení návrhu zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr.Varga neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Ing. Drábek řekl, že navrhované zadání velmi omezuje dopravní řešení. Chce se zepta,t zda navrhované zadání projednala dopravní komise.

RNDr. Varga odpověděl, že navrhované zadání se projednávalo s dotčenými správními úřady a ta omezení, která má na mysli budou, prověřena v konceptu řešení, který by měl být hotový letos v prosinci. Na základě tohoto konceptu proběhne řádné veřejnoprávní projednání. Toto je tzv. kuchařka. Koncept je stěžejním dílem celé dokumentace.

Ing. Drábek navrhl, aby toto zadání projednala dopravní komise.

Paní Nováková se zeptala na stavbu tělocvičny u ZŠ Floriánové.

Pan Vostřák řekl, že kdyby se posunula vozovka v Mostecké ul. a přímo navazovala vjezdem do Mlýnské ul., žádná OK se nemusí stavět.

15) OZV č.6 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol“

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení MěÚ, Mgr. Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

17) Změna sídla Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28.října 18

Předkládá: Mgr.Miroslava Rýžaková, ředitelka humanitního odboru

Mgr. Rýžaková neměla k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

18) Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga řekl, že má od projektanta zpracované vyčíslení víceprací v souvislosti s tím, že objekt manželů Musilových zatím zůstává v trase. Vícepráce, které musí být provedeny v letošním roce činí pro město 853.217,- Kč a na druhou stranu jsou vyčísleny práce, které budou provedeny až příští rok ve výši 6,505.131,- Kč za spoluúčasti Města, investor ŘSD Liberec se bude podílet částkou 2,800.000,- Kč.

Mgr. Karásek doplnil materiál. Bude navrhovat terénní úpravy v části směrem k Nise, kde došlo k demolici prostoru, a kde projekt neřešil toto uzemí. Tento prostor je nutné zrekultivovat.

19) Výjimky z platného územního plánu města Jablonec nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

11) Přestavba stadionu Střelnice

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda přivítal pana Příhodu - stavební dozor a pana Hozáka - vedoucího odd. hospodářské správy MěÚ. Doplnil materiál o důležité fragmenty.

Mgr. Karásek řekl, že stavba probíhá dobře a vše je plněno.

Ing. Louda pozval přítomné na kontrolní den Střelnice, který proběhne 18. 9. 2003 v 19,00 hod.

Pan Vostřák se zeptal, jaký byl předložen název stadionu pro jednání s rodinou Swarovski. Dále se zeptal na marketingovou studii a jak bude využíván „olympijský atletický“ stadion a jestli atletický oddíl má na to, aby si platil jeho provoz. Další dotaz byl ohledně vybudování tribun na podkladu ze skály.

Ing. Louda k názvu stadionu řekl, že důležité je dohodnout se, jak by měl název stadionu znít. Osobně si myslí, že by mohl znít „Městský stadion - Swarovski„. Ke třetí otázce týkající se marketingu TJ Liaz - na ni musí odpovědět představitelé TJ Liaz. Jestliže stadion nevyužijí sportovci TJ Liaz, bude muset Sport s.r.o. vyplnit mezery vytížením areálu. K tribunám na skále podají odpověď kolegové p. Berenda a p. Hozák.

Pan Hozák zodpověděl dotaz. Skála není rovná a na ni se nedá nic takového založit. Skála se musí odstřílet. Součástí tribuny jsou přípojky a ty se také musí umístit. Tribuna je velká a nedá se jinam umístit.

Pan Šourek se zeptal na navýšení peněz na tuto akci. Řekl, že toto zastupitelstvo nedefinovalo priority tohoto města. Odstřel skály pro něj není priorita. Zeptal se, z jakých priorit města se bude škrtat, až budou potřeba na tuto akci peníze.

Paní Vocelová se zeptala, jak bude vypadat pohled ze Střelecké ulice na Střelnici. Dále se zeptala na název stadionu. Jaké byly varianty.

Ing. Louda odpověděl, že projekt bude donesen k nahlédnutí. Název je zatím pracovní.

Pan Pelta doplnil fakta k názvu stadionu. Jednal s rodinou Swarovski osobně. Řekl, že jde o peníze a tak by v názvu jméno Swarovski mělo být.

12) Rozpočtové změny II.

Předkládá: Ing. Radovan Louda, místostarosta

Ing. Louda okomentoval předložený materiál. Jsou to druhé rozpočtové změny, které se předkládají.

Pan Šourek se zeptal předsedy Finančního výboru, proč na svém jednání o rozpočtových změnách a výši úvěru dne 25. 8. nedospěl k jednoznačnému doporučení zastupitelstvu města.

Ing. Schäfer odpověděl, že finanční výbor vše toto projednával a část fin. výboru se zdržela hlasování.

Ing. Louda vysvětlil, že statut finančního výboru ukládá, že pro usnesení musí hlasovat nadpoloviční většina členů fin. výboru.

Mgr. Žur se zmínil o částce 880 000,-Kč bez DPH za zařízení stmívacích jednotek, které jsou potřeba pro práci divadla.

20) Schválení podnětu na pořízení XIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

21) Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (Úpn VÚC LK) - koncept řešení

Předkládá: Mgr. Petr Karásek, místostarosta

Pan Vostřák se zeptal na lanovou dráhu a kudy povede.

RNDr. Varga odpověděl, že se jedná o návrh provázání budoucího Regiotramu s možností přístupu na Černou studnici a využití tohoto přírodního útvaru.

Pan Vostřák řekl, že velkým problémem na Černé Studnici je voda. Hlavně ho zajímá, kudy povede trasa lanové dráhy.

Mgr. Karásek řekl, že je to pouze námět k zatraktivnění tohoto území. Opakoval, že je to pouze námět. Vysvětlil, proč je pro Jablonec důležité vybudovat Jižní obchvat.

32) Schválení návrhu usnesení

Hlasování viz. bod č. 32.

(Přišla Mgr. Paukrtová - přítomno 28 členů ZM)

8) Dodatečný kapitálový vklad do společnosti ISDE JABLONEC n/N 2002 s.r.o.

Předkládá: Ing. Milan Hladík, ředitel odboru financí a majetku

Ing. Hladík okomentoval předložený materiál. Představil hosty: Ing. Dušek, zástupce Autoklubu ČR, Ing. Bajgar, účetní společnosti ISDE, Dr. Ječmínek, jednatel spol. ISDE. Požádal Ing. Duška o přednesení návrhu za Autoklub ČR.

Ing. Dušek zrekapituloval hospodaření společnosti ISDE za rok 2002 a za rok 2003. Ztráta za rok 2002 je ve výši 2,4mil. Kč a za rok 2003 ve výši 500 000,-Kč. Závěr je takový, že spol. byla účelově založena na konání mezinárodní šestidenní soutěže. Po prověření její činnosti majitelé spol. Město Jablonec a Autoklub ČR dospěli k závěru, že společnost nemá nárok na další existenci, že žádný podnikatelský záměr a zisky nebudou z této spol. plynout. Rozhodlo se, že společnost by měla ukončit svoji činnost. Tímto rozhodnutím vznikl jeden zásadní problém: v této společnosti jsou určité závazky, které by ISDE mělo vůči svým věřitelům naplnit. Soupis závazků je součástí materiálů. Částka 900 000,- by byla konečná. Zbývající závazky by hradil Autoklub ČR. Pokud nedojde ke schválení, Autoklub ČR se dostane do velkých problémů. Přílohou je přehled toho, kolik peněz vložil Autoklub ČR do společnosti ISDE. Jestliže nebude schválen dodatečný kapitálový vklad bude muset společnost sama na sebe vyhlásit konkurz.

Pan Šourek řekl, že podá protinávrh neschvaluje.

Pan Vostřák uvedl, že v minulém materiálu bylo členům ZM sděleno, že společnost nemusí dělat žádné vyúčtování. Má dojem, že když se někomu něco v Jablonci nepovede, obrátí se na Město. Informace o celé akci byly kusé, neúplné.

Ing. Dušek řekl, že neví, kdo podal informace o tom, že společnost není povinna dělat uzávěrky. Je povinna je dělat není, povinna dělat audit. Domnívá se, že všechny záležitosti hospodaření, jako jsou např. uzávěrky, byly naplněny.

Mgr. Paukrtová se zeptala, co je lepší; zda konkurz, nebo zaplatit 900 000,-Kč a dodatečnou pokutu ve výši 300.000,- Kč.

Dr. Ječmínek odpověděl, že konkurz není dobrý v tom, že věřitelé nic nedostanou. Proti pokutě se společnost odvolala a pokuta byla v celém rozsahu prominuta.

Mgr. Tulpa se zeptal, jak budou spláceny dluhy ISDE.

Dr. Ječmínek odpověděl, že 40% současných závazků platí Město Jablonec a 60% platí Autoklub ČR.

RNDr. Čeřovský podpořil vklad do společnosti a řekl, že bude hlasovat pro schválení usnesení.

22) Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: RNDr. Miroslav Varga, ředitel odboru rozvoje

RNDr. Varga neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23a) OZV č. 8/2003 „Požární řád Města Jablonce nad Nisou“

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení,, Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení

Ing. Vaníček neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

23b) OZV č.9/2003 „O zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“

Předkládá: Mgr. Pavel Dymokurský, vedoucí právního oddělení, Ing. Jiří Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení

Ing. Vaníček neměl k předloženému písemnému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

24) Změna názvů a pojmenování ulic

Předkládá: Mgr. Petr Karlovský, ředitel správního odboru

Mgr. Karlovský neměl k předložené písemné zprávě žádné doplnění.

Pan Vostřák řekl, že se mu název ulice Široká líbí. Jestliže bude k dispozici ještě nějaká ulice, chybí už jen název Bystrozraká, a máme zde celou pohádku.

26) Darování finanční částky ve výši 10.000,- Kč Nadací PRECIOSA na nákup permanentních vstupenek do Fitness studia pro strážníky městské policie

Předkládá:RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský neměl k předloženému materiálu žádné doplnění.

K tomuto bodu neměli členové ZM žádné dotazy ani připomínky.

27) Dopisy občanů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský doplnil, že dopis paní Zdenky Součkové o prominutí poplatků, který byl určen ZM, bude předložen na ZM dne 9.10.03.

Pan Vostřák řekl, že nechápe dopis společnosti Jablospol tak, jak byl předložen.

Mgr. Svoboda vysvětlil, že v materiálu je popsán celý vývoj kauzy spol. Jablospol. Důležité je v celé věci to, že měli Městu zaplatit 500 000,-Kč . Město podalo návrh na výkon rozhodnutí. Byl jim obstaven majetek a jak se toto stalo, zaplatila společnost Jablospol 200.000,-Kč. Společnost Jablospol si podala žádost, aby jim zbytek byl prominut, ale Město nevidí důvod, proč by tak mělo být učiněno.

RNDr. Čeřovský doplnil materiál o další dopis a to manželů Musilových a o informace o NP Budovatelů 10. Bude projednáno v podnětech výborů.

28) Podněty výborů

Předkládá: RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský okomentoval materiál a zdůraznil, že je nutné odhlasovat jednu z variant. Myslí si, že když nyní neodhlasuje ZM jednu z variant, a on sám preferuje variantu A, dostane se Město do možných problémů tak, jak jsou rozepsány v právním rozboru materiálu. Požádal členy zastupitelstva o podporu varianty A návrhu usnesení.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

29) INTERPELACE - Nové interpelace

Interpelace paní Novákové

1) Proč jsou volné byty v Lipové 9 uvolněné již k 30. 9. 2002. Kdo hradí nájemné?

2) Jak jsou financovány stavební práce na ubytovně rodin s dětmi v ulici Za Plynárnou?

Interpelace pana Vostřáka

Již několik let jsou veřejností sledovány spory o spalovnu v Liberci. Jedná se o spalovnu na vysoké úrovni s moderní technologií. Jak je možné, že někdo povolil spalovnu nebezpečných odpadů v Jablonci. Kdy o tom bylo informováno Zastupitelstvo města? Článek v Radničním zpravodaji považuje přinejmenším za nepostačující. Na co máme odd. životního prostředí, když se těmito věcmi zabývá až na základě stížností obyvatel města. Na provoz této spalovny byly stížnosti již v 90 letech. Co se od té doby změnilo? Jakou moderní technikou je spalovna vybavena? Kontrola 2x za rok je dostačující? Kdo v Jablonci vydal souhlas s tímto provozem? Bude v budoucnosti kontrolovat naše životní prostředí někdo z dostatečné vzdálenosti z Liberce? Na co máme odd. životního prostředí v Jablonci?

Vaše vyjádření čekám jako vždy stručně, jasně, kompletně a kompetentně se zdůrazněním zodpovědnosti konkrétních osob.

Na tyto interpelace bude odpovězeno písemně.

K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.

30) Kontrola úkolů

Předkládá: JUDr. Jiří Nesvadba, tajemník MěÚ

Pan Šourek řekl, že pan starosta mu neodpověděl na usnesení.

JUDr. Nesvadba odpověděl, že bude dohledáno a pan starosta odpoví písemně.

31) Diskuse

RNDr. Čeřovský přečetl písemný příspěvek do diskuse od pana Vostřáka. Jedná se o kostel Dr. Farského, zapomenutý sloup v Rýnovicích, kostel Sv. Anny, pannu Marii Karlovskou, Sv. Jana Nepomuckého na autobusovém nádraží, pietu ve Mšeně, pomník Rudé armády před kostelem Sv. Trojice ve Mšeně.

Pan Vostřák začal spadlým sloupem v ul. Rýnovická. Jde o památku. TSMJ by měly tento sloup uklidit. Jedna část už byla zcizena. Další je panna Maria Karlovská; ptá se kdo tuto sochu renovoval. Je pozlacená a vypadá, jako kdyby byla zlacená před sto lety. Všechno zlacení je skoro pryč. Sv Jan Nepomuk byl povýšen, protože mu někdo dal šest hvězd do svatozáře místo pěti. Pieta ve Mšeně přišla o nové dva andílky. Před kostelem Sv. Trojice ve Mšeně byl původně umístěn památník z 1. svět. války. Potom památník Rudé armády a ten když byl odstraněn, našla se jakoby velká patrona s listinami. Jestli někdo vlastní tuto patronu nebo jakýsi válec, ať se mu přihlásí. Kostel Dr. Farského není tak dlouho opraven a už mu opadává věž a portál se začíná drolit. Kostel Sv.Anny je zezadu prasklý a na mnoha místech se začíná rozpadávat. Starokatolický kostel má příšerně flekatou fasádu a vůbec nic se neděje.

Mgr. Paukrtová uvedla, že se domnívá, že Hospic v Jablonci nad Nisou se dostává do tak kritické situace, že bude dobře, aby ZM bylo o všem informováno. Minulé zastupitelstvo schválilo záměr realizovat vybudování Hospicu v Jablonci v budově bývalé dětské nemocnice. Následně bylo založeno sdružení, které mělo tento projekt realizovat. Následně se podařilo získat 14 mil.Kč ze státního rozpočtu. Protože v tisku zaznamenala, že kolem této věci panuje mnoho nejasností, řekla, že těchto 14 mil. Kč je zařazeno do rozpočtu ministerstva zdravotnictví s dotačním titulem Hospic v Jablonci. Sdružení bylo informováno o čerpání těchto finančních prostředků a našlo další sponzorské prostředky, ze kterých nechalo zpracovat projekt pro stavební povolení. Stavební povolení je již v právní moci. Existuje nájemní vztah mezi Městem a Sdružením na bývalou dětskou nemocnici. Finanční prostředky jsou zcela vyčerpány. Podmínky pro čerpání 14 mil. finanční dotace jsou takové, že pro rok 2003 je nutná garance 6 mil. Kč a spolugarantovat celou záležitost dostavbu celé záležitosti. Domnívá se, že jestliže v této chvíli nebude Město konat, tak zmíněných 14 mil. Kč spadne do státního rozpočtu a v dohledné době nebude možno přesvědčit poslaneckou sněmovnu, aby takováto akce byla zařazena do státního rozpočtu. Má pocit, že tato věc spěje do situace, kdy nebude možné tuto akci zrealizovat. Ví, že se uskutečnila jednání mezi Městem a Krajem. Navrhla řešení: přijmout záměr převodu objektu bývalé dětské nemocnice do majetku Kraje s podmínkou, že Kraj dofinancuje a zagarantuje, aby nebylo nutné vracet 14mil.Kč do státního rozpočtu. V této věci předloží ZM návrh usnesení.

RNDr. Čeřovský řekl, že se osobně zúčastnil mnoha jednání mezi Hospicem a Městem a byl také na jednání na Krajském úřadu, dále byl se zástupkyněmi Hospicu na ministerstvu zdravotnictví, kde chtěl za Město zjistit, jaké jsou podmínky a co všechno je potřeba splnit pro realizaci. Na ZM bylo zástupci Hospice řečeno, že není problém v tom, kde se bude Hospic stavět. Zásadní překážkou je, že žadatel musí doložit a garantovat v písemné podobě, že má finanční prostředky na celý projekt. Když toto nedoloží, neuvolní ministerstvo zdravotnictví do tohoto projektu ani korunu. To bylo řečeno 10. dubna 03. Proběhla další jednání. Zjistilo se, že informace nejsou na stejné úrovni. Ing. Suchomel, který v této věci jednal za Krajský úřad, měl úplně jiné informace než Město. Do chvíle, než proběhlo jednání na radnici, si myslel, že příjemcem 14 mil. Kč státní dotace je Město. Sdružení Hospic se domnívalo, že aktivitu přebírá Kraj. Domnívá se, že Město od počátku koná a jedná seriozně a otevřeně. Odmítá tvrzení sdružení, že je to boj o dům a že Město nemá zájem na vyřešení myšlenky Hospice. Toto kategoricky odmítá, je to neseriozní a silná nepravda. Za Město musí říci, že má čisté svědomí, že s čistým úmyslem tomu chce pomoci, ale sdružení to přes média staví do úplně jiné roviny.

Pan Vostřák se zmínil o materiálu průzkum veřejného mínění. Chtěl by vědět, jestli je někdo na radnici, kdo ví, kolik je v Jablonci ulic, kde začínají a kde končí. Za druhé: v Městském parku za památníkem obětem první světové války, asi 15 m, je povalen kámen. Toto je původní kámen tzv. Králstajn a je to památka na Václava Krále, který byl profesorem ekonomické školy v Jablonci. Pokusíme se jako Spolek kámen narovnat jako Spolek, aby bylo vidět, kde původně byla pamětní deska. Za třetí řekl, že by se měla církev starat o svůj majetek.

Ing. Louda řekl, že se domnívá, že poměrně slušný přehled o ulicích má dopravní a silniční úřad a přehled by měl mít i správní odbor.

Mgr. Paukrtová reagovala na vystoupení pana starosty s tím, že reálně hrozí ztráta 14 mil.Kč ze státního rozpočtu pro Hospic. Navrhuje převést objekt bývalé dětské nemocnice na Kraj a celý projekt nechat zrealizovat Krajem.

Mgr. Karásek řekl, že byl účasten některých jednání - konkrétně v dubnu, kde byli zástupci Hospice, byl tam i vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby. Na tomto jednání bylo jasně řečeno, že vysoutěžená cena je 47mil.Kč. S plnou zodpovědností se hledala další možná řešení, aby státní dotace nespadla pod stůl. Znovu zopakoval, že to byl začátek dubna. Bylo konstatováno, že určitou nadějí je, že do konce června nebo do půlky července bude vypracována stavební dokumentace na nový objekt na „Zelené louce“ a v té době proběhly určité varianty, z kterých si Sdružení nakonec jednu lokalitu vybralo s tím, že je možné a reálné stihnout zpracovat dokumentaci a vydat stavební povolení a do konce roku dotaci 14 mil Kč prostavět. S těmito závěry jsme se rozešli a pak ,se bohužel, do konce srpna nedělo nic. Domnívá se, že bude li objekt převeden na Kraj, tato cena je reálná.

Ing. Louda řekl, že chápe malou zkušenost Sdružení řídit takový projekt. Smutné je, že děvčata z Občanského sdružení prezentují své záměry jako nějaký souboj, neposlouchají dobře míněné rady a neví, kým a jak by si měly nechat poradit. Z různých zkušeností víme, že když se chce, lze docílit čerpání dotací. Jde to ve spolupráci s investorem i účetně. Velice složité bude zagarantovat zbylé miliony, když ani krajské zastupitelstvo ani jiné, tyto prostředky nemá ve svých rozpočtech a když o tomto na takové úrovni nepadlo ani slovo. Od jara na to byl čas.

Mgr. Paukrtová řekla, že toto nevnímá jako souboj o dům. Je jedno, kde bude Hospic. Jde o to, aby byl v Jablonci. Opět navrhla převod objektu na Kraj. Uvedla, že hrozí reálné propadnutí dotace do státního rozpočtu. Požádala, aby na radnici existoval pracovník, který by měl celou akci Hospic na starosti a veškeré informace měl k dispozici.

Mgr. Rudolf řekl, že znovu opakuje: byl na jednáních, kde se Kraj ústy pana Ing. Suchomela přihlásil k Hospicu. Pan Ing. Suchomel prohlásil, že Hospic bude krajskou záležitostí, ale za jedné podmínky, že Ing. Ráček, jako krajský rada pro zdravotnictví, dostane všechny dokumenty, které si vyžádá od sdružení Hospic, že dokumenty prostuduje, prověří jejich pravost, navrhne radě kraje a případně zastupitelstvu kraje realizaci Hospice. Za této situace pak může Město něco konat. Reálně nevíme, jestli dokumenty byly předány a co se děje. Považuje za velmi zvláštní předávat někomu budovu. V okamžiku, kdy se dovíme, že rada kraje řekla „ano, my se k tomu hlásíme“, pak nechť v tom jednáme. Odmítá, aby Město bylo stavěno do situace, že může za to, že projekt hatí a nechává propadnout státní dotaci.

MUDr. Jörg navrhl, aby Město bylo v tuto chvíli koordinátorem celé akce. Aby shromáždilo veškeré podklady a předalo je kompetentním pracovníkům Kraje. A učinilo reálné kroky, aby se k této akci mohl Kraj přihlásit.

25) Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za první pololetí roku 2003

Předkládá:RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města

RNDr. Čeřovský přivítal zástupce Policie ČR pana podplukovníka Šourka.

Pan Vostřák řekl, že obě zprávy obsahují spousty statistických údajů, ale neobsahují celkový počet trestných činů nebo přestupků a kolik jich bylo odloženo, aniž byly řešeny. První věc, která se mu nelíbí je to, že nasazování botiček je zcela na rozhodnutí městských strážníků. Na vlastní oči viděl, že někomu se botička dá, někomu ne. Já znám tebe ty znáš mě. To je první krok ke korupci. Osobně má zapsána dvě čísla strážnic, které mu to řekly. Druhá věc, která se mu nelíbí je, že když se přijde na Policii ČR první věta zní: „A máme to vůbec řešit, stojí to za to?“ Nebo Vám dají dopis, na kterém je napsáno už předem, že to nevyřeší. Promluvil ke kamerovému systému. Práce Policie ČR i Městské je špatná. Neříká, že za všechno může policie. Se zprávou nesouhlasí, na vědomí ji nebere.

Bc. Rakouš k použití botičky řekl, že se musí rozlišovat dvě věci. Za prvé oprávnění použití botičky a druhá věc je řešení přestupku. To znamená, že botička se použije tehdy, když přestupce není přítomen na místě. Když je přítomen řidič, dá se řešit na místě blokově a pokud je překážkou lze ho i odtáhnout. Ke kamerovému systému na autobusovém nádraží uvedl, že zachycuje zřetelně celé nádraží.

Pplk. Šourek k odloženým případům řekl, že případy nebyly odloženy, aniž by se jimi policie zabývala. Každé oznámení učiněné na příslušném policejním útvaru je zaevidováno a prošetřováno. K celkovému číslu odložených případů řekl, že spisy jsou prošetřovány asi 1-2 měsíce, podle závažnosti je to i delší dobu, takže uvádění jakýchkoliv čísel je zavádějící.

Pan Šourek připomněl, že ZM uložilo Městské policii předložit na listopadové zasedání bezpečností koncepci města.

Pan Vostřák řekl, že ve zprávě je uvedeno „vyřízeno č.j. nic“ a zeptal se, zda objasněnost se bere z celkového počtu, nebo jenom z čeho uzná Policie ČR.

PaedDr. Vízek konkrétně uvedl, že pravidelně v pátek a v sobotu ve dvě hodiny ranní je velký rámus v oblasti panelových domů Budovatelů 14. Obracejí se na něho lidé, aby se to řešilo. Bylo by dobré, aby se na zavolání dostavila MP a zjednala nápravu.

Bc. Rakouš řekl, že celou záležitost prošetří.

31) Diskuse

Ing. Brynychová řekla, že k vystoupení ji přimělo odpolední a večerní jednání komise humanitní péče. První problém komise je ten, že nemáme přímou návaznost na radu města. Další problém je ten, že po odchodu MUDr. Cholenského je v komisi pouze jeden lékař. Prosí o posílení komise o dalšího lékaře. Další problematikou jsou sociálně slabí občané. Dala k zamyšlení, jak se chce město chovat a řešit problematiku těchto lidí.

16) Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou

Předkládá: Mgr. Jiří Rudolf, místostarosta

Mgr. Rudolf požádal členy Komise pro výchovu a vzdělávání, aby byli nápomocni v argumentaci. Požádal o doplnění pracovníky odd. školství. Řekl za prvé, zda vůbec chce Město provést optimalizaci základního školství, jestli chce zavřít jednu plně organizovanou základní školu. Za druhé, kterou školu chce uzavřít a třetí otázka zní, jakým způsobem bude Město postupovat v praktickém provádění této optimalizace. Praktické provádění optimalizace má dvě základní vlastnosti. Jednou z možností je ta, aby ze školy odešly celé kolektivy a s těmito kolektivy odešli i jejich kantoři. Druhá metoda je ta, kde máme nějaká volná místa ve školách a řekneme rodičům, vyberte si školu kterou chcete, ale pouze do míry naplnění. Posledním problémem je vybrat školu, kterou Město zruší. Komise pro výchovu a vzdělávání je komisí odborníků a dlouze vybírala, kterou školu zrušit.

Pan Berounský přednesl námitky k materiálu. Celý materiál je výčtem argumentů, proč zavřít jednu školu v Jablonci. V mnoha případech se jedná o tendenční zkreslené informace, které by nezasvěceného člověka, který školu neviděl, mohly přivést v omyl. Předložený návrh je kompromisem všech pro a proti. V materiálu chybí ekonomické zhodnocení. Co bude ekonomicky znamenat zrušení ZŠ Floriánové. Jaké jsou provozní náklady? Necelé 2mil. Kč. Problémem není úbytek žáků. Dále hovořil o inspekčních kontrolách, o spádové oblasti, kde škola stojí, technickém stavu školy, o obecné charakteristice školy. Pohovořil o docházkové vzdálenosti do sousedních obvodů. Řekl, že škola má minimální náklady, je naplněna a kapacita školy využita. Celý materiál je velmi špatný a nelze přijmout takto navrhované usnesení. Důležité je předložit koncepci základních škol se všemi ekonomickými rozbory včetně demografického vývoje a poté se zabývat tím, kterou školu zrušit. Předloží protinávrh usnesení.

PaedDr. Vízek hovořil o materiálu, který se mu dostal na stůl před jednáním. Materiál srovnává základní školu v 5.květnu a základní školu ve Floriánové ul. Řekl, že ho toto uráží. Podpořil zrušení ZŠ E.Floriánové.

MUDr. Jörgová řekla, že ji mrzí, že každé zastupitelstvo mění svoje koncepce ZŠ. Zmínila se, že nebyla předložena tabulka provozních nákladů všech škol. Kam přestoupí učitelé prvního stupně. Kam přejdou finanční prostředky, jestliže se škola prodá. Kolik dětí přejde do školy na 5.květnu.

Paní Caklová řekla, že je jí nesmírně líto, že oponenti nekontaktovali členy Komise pro výchovu a vzdělávání, kde se na všechno mohli zeptat. Nemá prostor k tomu, aby mohla vyvracet protiargumenty. Doplnila návrh usnesení.

Pan Vostřák řekl, že materiál se mu nelíbí. Potřeboval by další informace. Obě školy navštívil. Zdrží se hlasování.

Mgr. Tulpa řekl, že materiál je jeho částečným dílem. Výstup z tohoto materiálu je zodpovědný. K materiálu, který dostali zastupitelé na stůl řekl, následující: V otázce č. 1) - chybí koncepční řešení školství v kontextu - souhlasí, ale nebrání to tomu, aby se částečná optimalizace provedla. Za 2) - chybí ekonomický rozbor ( nákladnost jedn. škol ) - chybí i nechybí. Ekonomické rozbory škol jsou každoročně zpracovávány v závěrečné zprávě. Stačí je sepsat. Za 3) - chybí odborný posudek na technický stav budov, ekonomická rozvaha - ano, ale zajistit energetický audit, statický audit, audit celého statického stavu budov na jednotlivé školy, to je otázka půl milionu korun. Kdo to zaplatí a krát 1O. Za 4) - kapacita škol nezohledňuje novou vyhlášku 107 a 108 - jedná se vesměs o vyhlášku týkající se hygieny, každá škola, která pracuje v takovémto prostředí, má problémy s hygienou. Toto je otázka peněz ničeho jiného. Za 5) - návrh optimalizace nebere v úvahu nezbytnost odborné výuky 6-9 tříd atd. - souhlasím toto je i problém školy E.Floriánové. Za 6) - nechceme, aby děti šly do horších podmínek - souhlasím, že škola v 5.květnu je v interiérovém a estetickém stavu horší. Hlásí se k tomu, aby byla škola E.Floriánové vyřazena ze sítě škol. Řekl, že má dvě připomínky, jestliže bude škola vyřazena: 1) peníze ať jsou převedeny do školy na 5.květnu, 2) dejme rodičům možnost vybrat si školu.

Pan Berounský řekl, že materiál je zaměřen proti jedné škole.

Mgr. Paukrtová řekla, že když byla ve funkci místostarostky psala celkovou koncepci škol. Zkušenost s uzavíráním MŠ je taková, že se nestalo, že by někdo přišel a řekl, že je nespokojený v nové MŠ. To samé bude se základní školou. Už v roce 2002, když se psala koncepce školství bylo u ZŠ Floriánová uvedeno, že půjde do útlumu, že je zde omezena kapacita. Zeptala se, zda hokejové třídy přejdou na ZŠ Žižkův Vrch.

Mgr. Rudolf odpověděl, že hokejové třídy přejdou na ZŠ Žižkův Vrch. Kapacitně se tam vejdou.

Ing. Louda řekl, že materiál je dobře vypracovaný, ale chybí v něm několik důležitých věcí a to, že uspořené finanční prostředky můžeme vložit do ostatních škol a druhá věc, že uspořené finanční prostředky za mzdy učitelů můžeme opět věnovat jiným učitelům. Bude podporovat návrh usnesení.

RNDr. Čeřovský řekl, že se seznámil s celou řadou jiných dokumentů. Řekl, že se toto zrušení školy dotkne nejvíce žáků. Zeptal se, zda dojde k nějaké fatální chybě ve výchově dětí. Nedojde. Dospěl k tomu, že škola se musí zrušit a nikomu to neublíží. Podporuje návrh usnesení. Jako předsedající podal návrh na ukončení diskuse.

Paní Apostolu jménem všech rodičů uvedla, že nesouhlasí s vypracovanými kritérii na straně 13 materiálu. Vyjmenovala odborné posudky, které chybí. Jsou to: odborný posudek k technickému stavu školy, odborný posudek ke kapacitě školy, odborný posudek na odbornost výuky, kolik do které školy bylo vloženo peněz a kolik bude ještě nutno investovat, odborný posudek odborníka - kolik dětí na škole je integrovaných a diagnostikovaných, odborný posudek k financování škol, odborný posudek s dotací na jedno dítě. Rodičům se zdá, že tyto informace jsou klíčové a bez nich nelze udělat jakékoliv rozhodnutí.

Mgr. Makrlíková, ředitelka školy, vystoupila se svým diskusním příspěvkem. Vyjmenovala samé klady školy. Hovořila o druhých školách, které potřebují velké finanční prostředky. Řekla, že 12 let života budovala v centru města důstojné prostředí pro děti.

Pan Hájek vystoupil se svým diskusním příspěvkem.

Mgr. Čagovcová vystoupila za pedagogický sbor ZŠ Floriánové. Řekla, že dne 9. 6. 03 Komise pro výchovu a vzdělávání doporučila svým usnesením uzavření školy. Tento nevhodně zvolený termín narušil vyučovací proces na konci roku a znepříjemnil začátek nového roku. Řekla, že předkládaný materiál nebyl projednán s pedagogickým sborem. Zdůraznila, že nesouhlasí s hodnocením školy, které provedla poradenská a výzkumná firma Tima Liberec. Výsledky jsou zkreslující a zavádějící. Nesouhlasí s výňatkem z inspekční zprávy - neodpovídá závěrům inspekce. Záměrně byla vyzdvižena negativa proti převládajícím pozitivům. Na závěr řekla, že evropský trend upřednostňuje rodinné školy a oni jsou pro toto rušeni. Ptá se, proč není tato škola chloubou města.

32) Schválení návrhu usnesení

Ing. Schäfer, předseda návrhové komise, předložil návrh usnesení členům ZM k odsouhlasení.

(přítomno 27 členů ZM)

Zpráva starosty města
I. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0

Zpráva místostarostů
II. USNESENÍ pro 27 proti 0 zdrželo se 0

Převody objektů
Bezúplatný převod a výkup nemovitostí
III. USNESENÍ
Protinávrh p. Novákové k bodu A.1), 2) pro 3 proti 14 zdrželo se 10
Původní NU - bod A.1), 2), 4) - 6), B. pro 19 proti 4 zdrželi se 4

Prodej pozemků
IV. USNESENÍ
Doplněk MUDr. Jörga k bodu A.1) pro 26 proti 0 zdržel se 1
Původní NU - bod A.2) - 22), B., C., D. - upravený, E. schváleno jednohlasně

Prodej bytů
V. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Plnění rozpočtu za I. Pololetí roku 2003
VII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Informativní zpráva o správě portfolia cenných papírů za první pololetí roku 2003
VIII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Přestavba stadionu Střelnice
IX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželi se 3

Rozpočtové změny II.
X. USNESENÍ
Doplněk MUDr. Jorgové pro 10 proti 0 zdrželo se 17
Původní NU - bod 1) - (Římskokat. farnost - 480 tis. Kč) pro 24 proti 0 zdrželi se 3
- bod 3) - (p. Cafourek - 400 tis. Kč) pro 24 proti 0 zdrželi se 3
- bod 4) - (investiční úvěr - 20 tis. Kč) pro 18 proti 5 zdrželi se 4
- bod 2) - (rozp. změny - 1,080.244 tis. Kč) pro 19 proti 0 zdrželo se 8

Centrum obchodní spolupráce - informace
XI. USNESENÍ pro 23 proti 0 zdrželi se 4

Schválení návrhu zadání Regulačního plánu Městské památkové zóny
XII. USNESENÍ pro 22 proti 0 zdrželo se 5

OZV č. 6 „O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol“
XIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Změna sídla Mateřské školy Jablonec nad Nisou, 28. Října 18
XV. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Rekonstrukce silnice I/14 - ulice 5. května - informace
XVI. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Výjimky z platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVII. USNESENÍ pro 26 proti 0 zdržel se 1

Schválení podnětu na pořízení XIII. změny platného územního plánu města Jablonce nad Nisou
XVIII. USNESENÍ schváleno jednohlasně

Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje (Úpn VÚC LK) - koncept řešení
XIX. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželi se 2

II. část (přítomno 27 členů ZM)

Dodatečný kapitálový vklad do společnosti ISDE JABLONEC n/N 2002 s.r.o.
VI. USNESENÍ
Protinávrh p. Šourka - „neschvaluje vklad ……..“ pro 7 proti 4 zdrželo se 12 (nehlasovali 4)

Původní NU pro 10 proti 2 zdrželo se 11 (nehlasovali 4)

Po dohodovacím řízení bylo hlasováno o původním návrhu usnesení takto:
pro 12 proti 7 zdrželo se 5 (nehlasovali 2)

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Optimalizace sítě základních škol v Jablonci nad Nisou
XIV. USNESENÍ
Doplnění textu Mgr. Tulpy v bodě C.1), C.2) pro 20 proti 0 proti 7

Doplněk p. Caklové k bodu C. - „ukládá Mgr. Rudolfovi ………“
pro 21 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasoval 1)

Protinávrh p. Berounského - k bodu A.- „ukládá Mgr. Rudolfovi předložit koncepci ….“
pro 12 proti 2 zdrželo se 13

- k bodu C.

- „ukládá Mgr. Rudolfovi zachovat ZŠ ……..“

pro 6 proti 9 zdrželo se 12

Původní NU - bod A., B. pro 19 proti 6 zdrželi se 2

(odešla MUDr. Jörgová - přítomno 26 členů ZM)

Novelizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2002 „O závazných částech územního plánu města Jablonce nad Nisou“
XX. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

OZV č. 8/2003 „Požární řád Města Jablonce nad Nisou“
XXI. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

OZV č. 9/2003 „O zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“
XXII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Změna názvů a pojmenování ulic
XXIII. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasovali 2)

Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za první pololetí roku 2003
XXIV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Darování finanční částky ve výši 10.000,- Kč Nadací PRECIOSA na nákup permanentních vstupenek do Fitness studia pro strážníky městské policie
XXV. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 2)

Dopisy občanů
XXVI. USNESENÍ pro 24 proti 0 zdržel se 1 (nehlasoval 1)

Podněty výborů
XXVII. USNESENÍ

Původní NU - Alternativa A. pro 19 proti 0 zdrželo se 5 (nehlasovali 2)

Kontrola úkolů
XXVIII. USNESENÍ pro 25 proti 0 zdrželo se 0 (nehlasoval 1)

Diskuse
XXIX. USNESENÍ

Návrh Mgr. Paukrtové - „ukládá RNDr. Čeřovskému ……….“

pro 12 proti 0 zdrželo se 13 (nehlasoval 1)

33) Závěr

RNDr. Jiří Čeřovský, starosta města, ukončil 8. zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad Nisou v 17,40 hodin.Mgr. Jiří Rudolf
místostarosta města

RNDr. Jiří Čeřovský
starosta města

ověřovatelé:
Mgr. Vlasta Veverková, Jindřich Berounský

V Jablonci nad Nisou, dne 26. září 2003

Vytvořeno 20.7.2005 13:12:49 | přečteno 3154x | Petr Vitvar