Výbory

Výbory Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní orgány existující v každé obci (§ 117 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích). Obci také odpovídají zřízené výbory za svoji činnost. Ze zákona vzniká v každé obci finanční výbor a kontrolní výbor. Je věcí zastupitelstva, zda si zřídí i výbory pro další oblasti své činnosti.

Předsedou výboru (výjma osadního) musí být zastupitel obce. Výbor má vždy lichý počet členů a za členy může zastupitelstvo zvolit kohokoliv podle vlastního uvážení. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory přímo zastupitelstvu a mohou požadovat jejich zařazení do programu jednání zastupitelstva města.

ikona souboruJednací řád výborů Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Výbor finanční

Provádí kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města, hodnotí požadavky kladené na rozpočet města, navrhuje změny schváleného rozpočtu, hodnotí reálnost budoucích příjmů města, zpracovává vlastní rozbory hospodaření města, hodnotí způsob využívání věcí v majetku města, vyjadřuje se k návrhům právních předpisů s finančním dopadem na město; vyjadřuje se ke zprávě auditora, k úvěrům a půjčkám; projednává případy prominutí pohledávek.

24.11.2022 17:46:41 | přečteno 5516x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor kontrolní

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady města, dodržování právních předpisů, sleduje činnost a plnění úkolů právnických osob a organizačních složek, které zřídilo město, sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města.

24.11.2022 17:46:52 | přečteno 5732x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor pro hospodaření s majetkem města

Projednává a předkládá radě města návrhy na zveřejňování objektů, pozemků, bytů a nebytových prostorů k nájmům a převodům ve smyslu zákona o obcích, provádí výběrová řízení a předkládá doporučující stanoviska k rozhodnutí zastupitelstvu a radě, kontroluje plnění podmínek obsažených v kupních, směnných, darovacích a nájemních smlouvách v souladu s usnesením zastupitelstva nebo rady a se zájmy města, iniciuje a navrhuje metodiky v oblasti nakládání s nemovitostmi města, projednává případy na úseku majetkoprávních operací.

24.11.2022 17:47:17 | přečteno 7745x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Výbor pro územní plánování, rozvoj a dopravu

Výbor projednává nové náměty týkající se rozvoje území, formuluje vyjádření ke koncepcím, zejména v rámci pořizování nového Územního plánu Jablonec nad Nisou, iniciuje nové náměty a koncepce týkající se rozvoje města.

24.11.2022 17:47:32 | přečteno 7329x | Petr Vitvar | Celý článek
 
Vytvořeno 24.2.2005 7:31:37 | přečteno 28747x | Petr Vitvar
load