Usnesení rady 34/2017

Usnesení z 34. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.11.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/456/2017

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16. listopadu 2017 dle důvodové zprávy

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 16. listopadu 2017 dle důvodové zprávy

RM/457/2017

A.1 schvaluje

plán svatebních obřadů a plán obřadů SPOZ - vítání občánků na rok 2018

A.2 schvaluje

schvaluje od 1.1.2018 příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro obřadníky, matrikářky a členky aktivu SPOZ na 500 Kč/obřadní den

RM/458/2017

A. bere na vědomí

seznam přístrojů pořízených z fondu investic Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,  dle důvodové zprávy.

RM/459/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Ing. Mgr. Dagmar Březinovou, Jarní 2829/42, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 47280735, ve výši 10 000,- Kč, na akci Vánoční kouzelné čarování, která se uskuteční 18. - 19. 12. 2017 v MŠ a ZŠ v Jablonci nad Nisou.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Tělovýchovnou jednotu Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00526690, ve výši 9 000,- Kč, na akci 24. ročník Jabloneckého poháru v moderní gymnastice (12. 11. 2017, Městská hala).

A.3 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Lezení do škol, z.s., Stehlíkova 823/3, 287 01 Slaný, IČ 22762477, ve výši 15 000,- Kč, na akci Víkend nejen plný lezení 2017 Jablonec nad Nisou (29. - 30. 7. 2017).

A.4 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, U Balvanu 764/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60252758, ve výši 9 000,- Kč, na akci Okresní kolo družstev v plavání (22. 11. 2017, Městský plavecký bazén).

RM/460/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 3. čtvrtletí 2017

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/461/2017

A. bere na vědomí

rezignaci pana Ing. Tomáše Balcara na místo člena v Komisi prevence kriminality

B. jmenuje

do Komise prevence kriminality pana Aleše Dokulila, trvale bytem Horní Polubný 870, 468 50  Kořenov

RM/462/2017

A. schvaluje

Centru sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., odpis pohledávek:
a)  za uživateli sociálních služeb v celk. výši 19.836,-- Kč,
b)  za zřizovatelem v celk. výši 12.000,-- Kč dle důvodové zprávy.

RM/463/2017

A. schvaluje
zveřejnění záměru uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 370- 2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 se společností BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude poskytnuta sleva na nájemném ve výši 30% nájemného na dobu 2 let od předání staveniště (rekonstrukce věže a západní fasády radnice) zpět městu.

RM/464/2017

A. rozhoduje

o poskytnutí dotace 150 000 Kč z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na projekty:
Přípojka splaškové kanalizace - Jahodová 4401
žadatel: Berndt Jaromír, Berndtová Dana
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
Přípojka splaškové kanalizace - Jahodová 359
žadatel: Peteráč Rudolf, Peteráčová Cecílie
výše dotace: max. 50 000,00 Kč
ČOV pro novostavbu RD - U Staré lípy, p.p.č. 936/33
žadatel: Ing. František Dvořák, Pavla Dvořáková
výše dotace: max. 50 000,00 Kč

B.1 ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, informovat žadatele o poskytnutí dotace a vyzvat je k dodání podkladů pro uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace.

B.2 ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace dle schváleného vzoru.

RM/465/2017

A. schvaluje

dodatek č.  6 ke smlouvě o dílo se společností Syban, s.r.o., k akci  „Obnova západní fasády a věže v Jablonci nad Nisou“ , kterým dojde ke změně ceny díla.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.
 

RM/466/2017

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo MMJN 681-2017-OÚaHR/, se společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o., k akci  „Proseč n.N. - Nový Svět - rekonstrukce komunikace po povodni“, kdy cena za dílo po Dodatku č. 1 činí 1 763 955,43 Kč bez DPH, tj.  2 134 386,07 Kč vč. DPH 21%.
 

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření „Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo“

RM/467/2017

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a užívání mezi společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. a TJ Sokol Jablonec nad Nisou a Dodatek č. 3 Smlouvy o užívání prostor mezi společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. a Judo Klubem Jablonec nad Nisou, z. s.

RM/468/2017

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o pohledávkách po společnosti FK Jablonec, a. s.

RM/469/2017

A. schvaluje

Kupní smlouvu na koupě světelné vánoční výzdoby, ev. č. 942-2017/OSM/OSKO se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o. se sídlem Fráni Šrámka 18, Praha 5, 150 00, zastoupenou jednatelkou Ing. Evou Poláčkovu za cenu 830.044,-Kč s DPH dle předložené důvodové zprávy

B. schvaluje

Smlouvu o dílo - o realizaci vánoční výzdoby, ev. č. 941-2017/OSM/OSKO se společností BON JOUR ILLUMINATION s.r.o. se sídlem Fráni Šrámka 18, Praha 5, 150 00, zastoupenou jednatelkou Ing. Evou Poláčkovu dle předložené důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, uzavřít Kupní smlouvu na koupě světelné vánoční výzdoby, ev. č. 942-2017/OSM/OSKO a Smlouvu o dílo - o realizaci vánoční výzdoby, ev. č. 941-2017/OSM/OSKO

RM/470/2017

A. schvaluje

Dodatek č. 15 č.j. DPMLJ: 3734/2017, ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (č. smlouvy DPMLJ 2 035 10 10, č. smlouvy objednatele 942-2009 MS)

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, uzavřít Dodatek č. 15 č.j. DPMLJ: 3734/2017, ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (č. smlouvy DPMLJ 2 035 10 10, č. smlouvy objednatele 942-2009 MS)

RM/471/2017

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky na dodávky „ Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou “, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, o výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na předmětnou veřejnou zakázku se společností   Komunální technika, s.r.o. , se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, za nabídkovou cenou 2.628.000,- bez DPH, tj.  3.179.880,- Kč s DPH ;

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města podpisem rozhodnutí o výběru dodavatele  Komunální technika, s.r.o. , se sídlem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, Boleslavská 1544, IČ: 26684055, za nabídkovou cenou 2.628.000,- bez DPH, tj. 3.179.880,- Kč s DPH;a dále k zajištění všech úkonů nezbytných k dokončení procesu zadání a následné realizaci této veřejné zakázky, včetně úkonů požadovaných poskytovatelem dotace;

C. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora města, zajistit uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem Komunální technika, s.r.o.  a následnou realizaci zakázky.

RM/472/2017

A. odmítá

neopodstatněný a nepřiměřený zásah novely zákona o střetu zájmů do soukromí zejména neuvolněných členů zastupitelstva obcí ve funkcích členů rady, starostů (primátorů) a místostarostů (náměstků), jež byla přijata v průběhu jejich funkčních období. Rada města není proti zvýšené kontrole volených zástupců ze strany voličů, ale musí být zachována přiměřenost takové kontroly s ohledem na zachování jisté míry ochrany soukromí a bezpečnosti osob vykonávajících veřejné funkce, ale i jejich blízkých (zejm. manželé, děti).

B. požaduje

důkladné zhodnocení dopadů zákona o střetu zájmů v jeho původní i novelizované verzi a na základě jeho výsledků provést příslušnou úpravu zákona, a to i ve vztahu k omezení přístupu do centrálního registru oznámení pouze pro kontrolní orgány.  V opačném případě hrozí, že z veřejného života odejde velké množství schopných a odpovědných osobností, bez nichž by se samospráva v dané obci či městě nemohla rozvíjet v zájmu občanů.

C. schvaluje

připojení statutárního města Jablonec nad Nisou k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“ ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (v textaci dle přílohy důvodové zprávy)

Vytvořeno 16.11.2017 15:20:14 - aktualizováno 10.9.2018 11:00:23 | přečteno 630x | Petr Vitvar
load