Usnesení rady 32/2017

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 30.10.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/432/2017

A. schvaluje

dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se společností Syban, s.r.o., k akci „Obnova západní fasády a věže radnice v Jablonci nad Nisou“ , kterým dojde ke změně termínu realizace díla.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

RM/433/2017

A. bere na vědomí

informaci o stavu akce „Obnova jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“

B. ukládá

náměstku primátora JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, pro Zastupitelstvo města připravit materiál o stávajícím stavu rozpracovanosti a možném dokončení „Obnovy jižní a východní fasády radnice v Jablonci nad Nisou“

RM/434/2017

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo MMJN: 507-2017/OÚaHR/OIV, se společností KVABY … kvalitní bydlení s.r.o., k akci „Zateplení MŠ Hřbitovní“, kdy cena za dílo po Dodatku č. 2 je 13 815 102,- Kč bez DPH tj. 16 716 273,- Kč vč. DPH 21%

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření „Dodatku č.2 smlouvy o dílo“

RM/435/2017

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. předloženou zprávu k situaci ve společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

B. vyhlašuje

v působnosti valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. výběrové řízení na obsazení funkce jednatele/ky společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. ve znění uvedeném v důvodové zprávě

C. schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. výběrovou komisi ve složení: Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele, Ing. Miloš Zahradník, JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, Ing. Petr Roubíček, MUDr. Marek Řehoř, Mgr. Pavel Žur, Petr Vobořil, Božena Caklová a Ing. Marta Procházková (s hlasem poradním),

D. schvaluje

záměr zadání právně-ekonomické analýzy ke společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o.

Vytvořeno 2.11.2017 12:20:12 - aktualizováno 20.11.2017 9:20:15 | přečteno 484x | Petr Vitvar
load