Usnesení rady 26/2017

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.08.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/319/2017

B.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
L***** Č***** a A***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, P. Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
T***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

B.2 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
M ***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

B.3 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** T*****, ***** bytem *****, Liberec (býv. nájemce L***** K*****)
b.j. č. 3, Široká 4830, Jablonec nad Nisou
P***** Š*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce I***** K*****)
b.j. č. 19, Široká 4797/26, Jablonec nad Nisou
J***** F*****, ***** bytem *****, Buštěhrad (býv. nájemce P***** G*****)
b.j. č. 9, Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou
J***** S*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Mgr. V***** M*****)
b.j. č. 12, U Tenisu 4675/B, Jablonec nad Nisou

B.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Kolmá, Jablonec nad Nisou:
I***** B*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce D***** S*****)
b. j. č. 6, Kolmá 4B/4654, Jablonec nad Nisou

RM/320/2017

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelem P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu ve výši 3.825 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 325 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou J***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu ve výši 2.954 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 454 Kč

A.3 schvaluje

s žadateli L***** a L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu ve výši 11.019 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 519 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelem R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu ve výši 6.696 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 696 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/321/2017

A.1 bere na vědomí

dopis paní K***** G*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů

A.2 bere na vědomí

dopis paní T***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů

B. doporučuje

paní T***** C***** přihlásit se za splnění stanovených podmínek do výběrových řízení na pronájem bytů, až budou vypsána, příp. se zajímat o ubytování na městské ubytovně.

C. neschvaluje

paní K***** G***** obnovení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 20 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou.

RM/322/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ Oprava havarijního mostu JN - 56 Tyršova stezka, k. ú. Kokonín “, společnosti N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., ulice Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČ 44564287, DIČ CZ44564287, za cenu 1. 986 751,09 Kč bez DPH , což činí 2. 403 968,82 Kč s DPH , dle přiložené důvodové zprávy, rozpočtu a všech ostatních příloh

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit uzavření a realizaci předmětné smlouvy

RM/323/2017

A. bere na vědomí

Změny jízdních řádů od neděle 03. 09. 2017, společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., Mrštíkova 3, LIBEREC III, 461 71

RM/324/2017

A. schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky ideálního spoluvlastnického podílu; velikosti 51% na bytových domech obytného souboru Horní Proseč a pozemků pod těmito stavbami, a to:
U Tenisu 17
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4776 a celé st.p.č. 703/3
Široká 21
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4787 a celé st.p.č. 703/4
Široká 26
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4797 a celé st.p.č. 717/6
Široká 24
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4798 a celé st.p.č. 716
Široká 22
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4788 a celé st.p.č. 692/6
Široká 20
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4790 a celé st.p.č. 692/7
Široká 18
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4803 a celé st.p.č. 692/8
Široká 16
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4836 a celé st.p.č. 692/10
Široká 14
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4837 a celé st.p.č. 673/7
Široká 12
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4857 a celé st.p.č. 673/8
Široká 10
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4860 a celé st.p.č. 659
Široká 8
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4864 a celé st.p.č. 660/4
U Tenisu č.p. 4675 - bez č.o.
ideální spoluvlastnický podíl; velikosti 51% č. p. 4675 a celé st.p.č. 698/4
vše v katastrálním území Proseč nad Nisou do 31. 12. 2018.
Důvodem dočasné výpůjčky je skutečnost, že v tuto chvíli není možné stanovit, jaká jsou vzájemná plnění města a BDHP.

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora města


B.1 ukládá

jednat o narovnání vzájemných finančních plnění mezi SMJN a BDHP

B.2 ukládá

připravit zadání veřejné zakázky na ekonomický audit vzájemných finančních vztahů a plnění mezi SMJN a BDHP.

RM/325/2017

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str 1 - 17 a úpravy v rámci odborů: kancelář tajemníka, humanitní, ekonomiky, správy majetku a kancelář primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
běžné příjmy ve výši 801 352 tis. Kč
financování ve výši 91 022 tis. Kč
celkové příjmy ve výši 892 374 tis. Kč
běžné výdaje ve výši 711 704 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši 146 910 tis. Kč
financování ve výši 33 760 tis. Kč
celkové výdaje ve výši 892 374 tis. Kč

RM/326/2017

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1216/3 o výměře 179 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem zahrady, pro pana Ing. L***** S*****, r. 1965, bytem *****Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 2504/2 o výměře 125 m 2a části p.p.č. 1467/3 o výměře 42 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro manžele L*****, r. 1951, a I*****, r. 1951, M*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem p.p.č. 76/1 v k.ú. Lukášov za účelem zahrady pro pana J***** V*****, r. 1972, bytem *****Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 622-2013-OE/OMP ze dne 14.11.2013 uzavřené se spolkem Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s., IČ 26662914, se sídlem Mšenská 3988/64, 46604 Jablonec nad Nisou, na pronájem částí p.p.č. 640, označené jako díly „d“ o výměře 16 m 2, „e“ o výměře 862 m 2, „g“ o výměře 21 m 2, části p.p.č. 641, označená jako díl „c“ o výměře 435 m 2, části p.p.č. 642, označená jako díl „b“ o výměře 2.116 m 2, části p.p.č. 653, označená jako díl „a“ o výměře 8.060 m 2, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, kterým bude nájemní smlouva prodloužena do 31.12.2039. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
A.5 schvaluje

schvaluje pronájem části p.p.č. 1474/1 o výměře 639 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro Společenství pro dům Vysoká 3139/70, 3140/72 Jablonec nad Nisou, IČ 28716051, se sídlem Vysoká 3140/72, 46602 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.5 schvaluje

schvaluje pronájem části p.p.č. 1474/1 o výměře 628 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro Společenství vlastníků jednotek Vysoká 3135-3136 v Jablonci nad Nisou, IČ 25460200, se sídlem Vysoká 3135/66, 46602 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.

B. ruší

usnesení č. RM/158/2017/A/7 ze dne 4.5.2017.

RM/327/2017

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro KC KOOPERATIVA Jablonec nad Nisou, z.s., Dr. Randy 13/4096, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 26641232, ve výši 15 000,- Kč, na zajištění a realizaci akce "Český pohár horských kol" (16. - 18. 6. 2017, Bedřichov).

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro Český kynologický svaz ZKO Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice - 759, Jahodová 289, Kokonín, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 72071494, ve výši 9 000,- Kč.

RM/328/2017

A. schvaluje

výjimky z počtu dětí v mateřských školách takto:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace ze 116 na 124 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace z 96 na 105 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace ze 48 na 56 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace ze 70 na 72 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace z 96 na 108 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace z 96 na 102 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace z 92 na 95 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace z 96 na 100 míst.

B. deleguje

pravomoc schvalovat výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol na Mgr. Miroslavu Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru a to od 1. 9. 2017

RM/329/2017

A. bere na vědomí

rezignaci pana Mgr. Petra Tulpy na funkci předsedy Komise humanitní a sociální péče

B. jmenuje

předsedkyní Komise humanitní a sociální péče paní Bc. Ivanu Stonáčkovou

RM/330/2017

A. odvolává

z Řídící skupiny komunitního plánování Jablonecka PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou a Mgr. Simonu Huškovou

B. jmenuje

do Řídící skupiny komunitního plánování Jablonecka Bc. Naděždu Štádlerovou

RM/331/2017

A. schvaluje

1) dohodu o ukončení Smlouvy o poskytování služeb spojených s pronájmem nebytových prostor (evid. č. 860-2015-OSVaZ/OSS)
2) smlouvu č. 614-2017-OSVaZ/OSS o bezúplatném převodu majetku organizaci DDM Vikýř

RM/332/2017

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro: Nemocnici Jablonec nad Nisou,p.o., finanční dary účelově určené v celk. výši 15.000,-- Kč a věcné dary v celkové výši 8.490,-- Kč, za období od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/333/2017

A. schvaluje

Centru sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., odpis pohledávky za zesnulou paní A***** P*****, nar. *****, z titulu pohledávky za poskytování pečovatelské služby dle smlouvy č. 57/2016 v celkové výši 585,-- Kč dle důvodové zprávy.

RM/334/2017

A. schvaluje

uzavření Memoranda o spolupráci mezi Statutárním městem Jablonec nad Nisou a spolkem Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s.

RM/335/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Šumavě na pozemcích p.č. 1405/30, 2548, 1407/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s ., Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu v ul. Arbesova na pozemcích p.č. 1398 a 209/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

RM/336/2017

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo MMJN: 423-2017-OÚaHR/OIV, se společností VENTAX s.r.o., k akci „Zateplení pavilonu - ZŠ Na Šumavě“, Cena za dílo po Dodatku č. 1 je 8 623 045,86 Kč bez DPH tj. 10 433 885,49 Kč vč. DPH 21%.

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstku primátora, zajistit uzavření „Dodatku č.1 smlouvy o dílo“

RM/337/2017

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za první pololetí 2017 dle důvodové zprávy.

RM/338/2017

A. schvaluje

užití městského znaku pro společnosti DETOA Albrechtice s.r.o., Jiřetín pod Bukovou 6, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, a to na důstojném místě a důstojné podobě odpovídající manuálu k užití znaku.


RM/339/2017

A. souhlasí

s pořádáním "Mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let na dráze" , které se bude konat ve dnech 1. - 2. 9.2018 v Jablonci nad Nisou. Byli jsme seznámeni s kandidaturou a návrhem smlouvy o pořádání.

RM/340/2017

A. bere na vědomí

utlumování vztahů s partnerskými městy Marčana (Chorvatsko) a Marsciano (Itálie).

RM/341/2017

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti veřejných prací (VPP, VS) na MMJN v období 1. pololetí 2017

B. schvaluje

poskytnutí darů vykonavatelům veřejné služby formou stravenek a jízdenek, jmenovitě v hodnotách darů dle tabulek č. 1. a 2 v důvodové zprávě;

RM/342/2017

A. bere na vědomí

novou úpravu střetu zájmů dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

B. ukládá

Ing. Miloši Zahradníkovi, náměstkovi primátora pro oblast humanitní, informovat ředitele neškolských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Jablonec nad Nisou o jejich povinnosti řádně a včas poskytovat Magistrátu města Jablonec nad Nisou potřebné údaje k zápisu do Registru oznámení vč. poskytnutí součinnosti při předávání přihlašovacích údajů.

RM/343/2017

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/344/2017

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 1. září 2017 na 336,5 (jedná se o přepočtená funkční místa na plné úvazky, přičemž 216,5 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 120 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)
B. schvaluje

s účinností od 1. září 2017 změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve:

B.1 schvaluje

zřízení pracovních míst 1.1.9 a 1.4.2 - dvě pracovní místa s celými úvazky na odboru Kancelář tajemníka

B.2 schvaluje

zřízení pracovního místa 2.5.6 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru správním

B.3 schvaluje

zřízení pracovního místa 6.6.8 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru správy majetku

B.4 schvaluje

zřízení pracovního místa 9.1.9 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru Kancelář primátora

C.1 ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, vydat aktualizované znění Organizačního řádu MMJN vč. příloh a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny
C.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, provést rozpočtová opatření k navýšení kapitoly Kancelář tajemníka o potřebné finanční prostředky
Vytvořeno 24.8.2017 13:00:12 - aktualizováno 12.3.2018 13:40:16 | přečteno 668x | Petr Vitvar
load