Usnesení rady 08/2017

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 23.03.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/86/2017

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 23. března 2017 dle důvodové zprávy

RM/87/2017

A. schvaluje

a. uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s ., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063, zastoupenou společností Sitel, spol. s r.o ., Baarova 957/15, Praha 4, IČ 44797320, k pokládce metalických kabelů a chrániček v p.p.č. 2327/1, 2333/15, 362/56, 362/55, 362/57, 362/58, 362/59, 362/60, 362/61, 2331, 461/3, 2342/7, 2549/1, 2549/2, 2345/1, 465/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou, s podmínkami odboru správy majetku a odboru územního a hospodářského rozvoje.

b. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vedení veřejné telekomunikační sítě a chráničky včetně jejich umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vedení a chráničky, v p.p.č. 2327/1, 2333/15, 362/56, 362/55, 362/57, 362/58, 362/59, 362/60, 362/61, 2331, 461/3, 2342/7, 2549/1, 2549/2, 2345/1, 465/22, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ 040 84 063 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.

RM/88/2017

A.1 schvaluje

přímé zadání zakázky malého rozsahu společnosti RSM Tacoma, a.s., IČ 63998581, se sídlem Amazon Court - Karolinská 661, 186 00 Praha 8, na zpracování analýzy, která bude popisovat právní podmínky pro uzavření smlouvy na správu veřejného osvětlení za cenu 325 tis. Kč bez DPH s tím, že odměna nezahrnuje vedlejší účelně vynaložené náklady, které účtují ve výši 4 %. Další služby budou účtovány na základě stráveného času příslušnými pracovníky a platné hodinové sazby na danou pozici.

A.2 schvaluje

při rozhodování jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. záměr převodu veřejného osvětlení ze společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. do vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou formou snížení základního kapitálu nepeněžitým plněním.

RM/89/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností International Metal Plast s.r.o ., Rychnovská 326, Jablonec n.N., IČ: 47309547 - úprava vjezdu do areálu IMP s.r.o. na pozemku p.č. 876/1 v k.ú. Kokonín s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě.

A.2 schvaluje

se Společenstvím vlastníků pro dům Hřbitovní 3570/45 , Hřbitovní 3570/45, Jablonec n.N., IČ: 02324300 - stavba zatřešení vstupních schodů do objektu Hřbitovní 45 na pozemku p.č. 789/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

RM/90/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na zpracování projektové dokumentace provedení stavby na akci „ Úprava ulice Čs. armádyprojekční kanceláři Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02, Liberec, IČ 482 66 230, za celkovou cenu 823.200,- Kč bez DPH, dle důvodové zprávy.

B. ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Úprava ulice Čs. armády“ s dodavatelem, projekční kanceláří Valbek, spol.s r.o.
2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci předmětné smlouvy

RM/91/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání expertní veřejné zakázky malého rozsahu, na organizaci architektonicko urbanistické soutěže o návrh na multimodální terminál veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou, společnosti MOBA studio s.r.o ., se sídlem U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1, zastoupeným Ing. arch. Igorem Kovačevičem PhD., za celkovou cenu 950 000,- Kč bez DPH , dle důvodové zprávy.

B. ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné příkazní smlouvy na organizaci architektonicko urbanistické soutěže o návrh na multimodální terminál veřejné dopravy v centru Jablonce nad Nisou, se společnosti MOBA studio s.r.o .,
2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci předmětné příkazní smlouvy

RM/92/2017

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin v roce 2017 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty

B. schvaluje

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy

C. ukládá

Ing. Miloši Zahradníkovi, náměstkovi primátora
zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy

RM/93/2017

A. schvaluje

vydání souhlasného stanoviska obce s realizací projektu „Rekonstrukce objektu na stavební parcele č. st. 679/1, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba bez č.p./č.e a pozemkové parcely č. 3019 Detašované pracoviště K - centra“

RM/94/2017

A. schvaluje

ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., v působnosti valné hromady dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady (dle textace v příloze důvodové zprávy) mezi společností a členem dozorčí rady Mgr. Františkem Špotákem

RM/95/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6 Směrnice RM č. 26/2016 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Restaurování litinové sochy sv. Jana Nepomuckého na p.p.č. 227/1, k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou“ fyzické osobě Janu Nikendeyovi, IČ:64665178, sídlem Jablonec nad Nisou, Na Hranici 8, za cenu 256.550,- Kč bez DPH 15% dle přiložené důvodové zprávy.

RM/96/2017

A. schvaluje

výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Podchycení svahu a dešťová kanalizace, Vrkoslavická ulice, Jablonec nad Nisou“, která bude zadána ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zajistit realizaci výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/97/2017

A. bere na vědomí

předloženou zprávu

B. schvaluje

umístění modelu města Jablonec nad Nisou před nově vzniklý obchodní dům Central (Komenského náměstí)

RM/98/2017

A.1 schvaluje

pořízení dvou osobních automobilů pro potřeby Magistrátu města Jablonec nad Nisou (parametry dle důvodové zprávy)

A.2 schvaluje

vyřazení osobního automobilu Škoda Superb RZ 4L23883 z autoparku MMJN s tím, že tento automobil bude poskytnut při pořízení dvou osobních automobilů tzv. protiúčtem

A.3 schvaluje

výjimku ze Směrnice Rady města č. 26/2016, kterou se stanoví odlišný postup při zadání této veřejné zakázky - zakázka bude realizována s parametry dle důvodové zprávy poptávkou u třech autorizovaných distributorů značky Škoda, kdy podmínkou bude dodání automobilů do 2 měsíců od podpisu smlouvy na jejich dodávku a jediným rozhodným kritériem pro hodnocení nabídek bude výsledná nabídková cena po odečtení výkupní ceny vozidla na tzv. protiúčet

A.4 schvaluje

výjimku ze Směrnice Rady města č. 26/2016 a přímý nákup použitého kombinovaného automobilu Renault Master (2,5DCi, 7místný sklápěč třístranný, r. v. 12/2004; najeto 242 tis. km) pro potřeby zajištění výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby v ceně 225.000,- Kč od Radek Nešněra AUTOGARANT LIBEREC (IČ 472 91 231, DIČ CZ7310202537, Lučanská ulice, 460 15 Liberec 15)

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN , zajistit všechny tyto změny v autoparku MMJN.

Vytvořeno 24.3.2017 8:40:11 - aktualizováno 23.1.2018 8:20:18 | přečteno 656x | Petr Vitvar
load