Usnesení rady 03/2017

Usnesení z 3. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 02.02.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/24/2017

B.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
H***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Zelené Údolí 3, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
V***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** a J***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

B.2 schvaluje

poskytnutí 8 bytových jednotek v obecním zájmu na rok 2017, a to 2 b. j. pro zaměstnance Statutárního města Jablonec nad Nisou - Městské policie Jablonec nad Nisou, 5 b. j. pro zaměstnance p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou a 1 b. j. pro zaměstnance základních a mateřských škol a školských zařízení, DDM Vikýř, ZUŠ.

B.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
I***** J*****, ***** bytem *****, Liberec 20 (býv. nájemce P***** O*****)
b.j. č. 32, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
Ing. V***** L*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce P***** R*****)
b.j. č. 14, U Tenisu 17/4776, Jablonec nad Nisou

RM/25/2017

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
s žadatelem A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za jistinu vč. příslušenství ve výši 5.577 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 377 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedeným žadatelem

RM/26/2017

A.1 bere na vědomí

dopis paní B***** P*****, *****Tanvald, paní Z***** V*****, *****Tanvald, paní K*****Č*****,***** Jablonec n. N. a vyjádření oddělení správy objektů

A.2 bere na vědomí

dopis paní K*****G*****,*****Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy objektů

A.3 bere na vědomí

dopis pana J***** S***** (zastoupeného opatrovníkem SMJN) a vyjádření oddělní správy objektů a Komise humanitní a sociální péče Rady města Jablonec nad Nisou

A.4 bere na vědomí

dopis paní V***** K*****, *****Jablonec n. N. a vyjádření oddělení správy objektů

B. neschvaluje

paní K*****G***** obnovení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 20 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonec nad Nisou

C. schvaluje

paní V*****K***** Jablonec n. N. nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 4 o velikosti 1+2 v objektu Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok

D. uděluje

panu J***** S***** výjimku z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou

RM/27/2017

A. bere na vědomí

a) informaci o zprovoznění topné soustavy v Kině Radnice
b) požadavky vznesené provozovatelem kina na úpravu řízení systému, jeho doplnění a estetické řešení topných těles

B. mění

svoje usnesení č. RM/501/2016 tak, že:
a) cena realizace přímo zadané veřejné zakázky malého rozsahu "Úprava topné soustavy" v Kině Radnice (Mírové náměstí 3100/19) realizované městem ovládanou společností Jablonecká energetická a.s. IČ: 61539881, se sídlem Liberecká 4191/120, Jablonec nad Nisou, a to po nutné změně koncepce a projektu vytápění a doplnění o provozní požadavky provozovatele kina, činí celkem 1 967 240,- Kč bez DPH
b) termín dokončení a předání díla do 28. 2. 2017;

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, upravit v tomto smyslu dodatkem č. 3 Smlouvu o dílo pro realizaci této akce.

RM/28/2017

A. uděluje

souhlas s umístěním sídla spolku " Spolek pro radost dětí, z. s. " v objektu v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na adrese Nová Pasířská 10/3825, Jablonec nad Nisou , 466 01

RM/29/2017

A. bere na vědomí

žádosti ÚP ČR o vyjádření obce u žadatelů o doplatek na bydlení dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, informovat příslušný úřad práce o nevydání vyjádření obce dle § 33 odst. 6 zák. o pomoci v hmotné nouzi u žadatelů o doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi, a to z důvodu nedostatku informací o těchto žadatelích.

RM/30/2017

A. jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace, v tomto složení:

Předseda komise - zástupce zřizovatele:
Mgr. Pavel Svoboda, člen Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

Zástupce zřizovatele:
Božena Caklová, členka Rady města Jablonec nad Nisou.

Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:
JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení organizačního a správního, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.

Zástupce České školní inspekce:
Mgr. Milan Rambousek, ředitel Libereckého inspektorátu, Česká školní inspekce, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec.

Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství pro základní školy:
Mgr. Libor Rygál , ředitel Základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou Nad Školou 728, příspěvková organizace.

Zástupce pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace:
Mgr. Petr Šolc
, učitel ZŠ Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace.

Zástupce školské rady zřizované při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace:
Mgr. Naděžda Šmídová , členka školské rady zřizované při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace.


Odborníci s hlasem poradním:
Mgr. Miroslava Rýžaková , vedoucí humanitního odboru MMJN a
Mgr. Zdeňka Květová , vedoucí oddělení školství, kultury a sportu MMJN.

Tajemnice konkurzní komise - zaměstnanci zřizovatele:
Mgr. Barbora Ledlová a Bc. Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MMJN.

B. deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

C. ukládá

Mgr. Miroslavě Rýžakové, vedoucí humanitního odboru
vyhlásit dne 3. února 2017 konkurz na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

RM/31/2017

A. bere na vědomí

rezignaci paní Simony Jašové z Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí

RM/32/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s p. E***** B***** a p. M***** C*****,*****, Liberec - stavba sjezdu na pozemku p.č. 537/6 v k.ú. Proseč nad Nisou k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 1503/2 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Crestyl properties, s.r.o , Voctářova 2449/5, Praha 8 , IČ: 27621588 - stavba veřejného osvětlení v rámci stavby obchodního centra Central Jablonec na pozemcích p.č. 2352/17, 2352/19, 2352/21, 2301/5, 2352/15, 2352/24, 2589, 2304/1, 2301/1, 2384/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

s p. M***** T*****, *****, Jablonec n.N. a p. M***** B*****, *****, Jablonec n.N. - stavba sjezdu na pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Rýnovice k rodinnému domu Stará Osada 429/23 s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností GasNet, s.r.o ., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ: 27295567 - rekonstrukce VTL plynového zařízení na pozemcích p.č. 1551/1, 1550, 1548, 2086/41, 1690, 1715/1, 1747, 1861, 1864, 1896, 1939, 1941/12, 2045, 1649, 1658/1, 1612, 1657 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukášovi Pletichovi, náměstku primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy o právu k provedení stavby

RM/33/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na „Zpracování dokumentace pro provádění stavby - Stará Osada - dešťová kanalizace, komunikace a veřejné osvětlení, Rýnovice, Jablonec nad Nisou“ společnosti Atelier 4 s.r.o., Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 46710141 za cenu 466 600,- Kč bez DPH dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem, se společností Atelier 4 s.r.o. a
2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit realizaci předmětné smlouvy.

RM/34/2017

A. bere na vědomí

usnesení KMPP č. 6/2016 ze dne 23.11.2016 dle důvodové zprávy

RM/35/2017

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2507/2 o výměře cca 135 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 488/1 o výměře cca 270 m 2v k.ú. Rýnovice.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2118/2 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2974 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu částí p.p.č. 338/11, označených jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou na dobu určitou do 30.6.2019.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2504/2 o výměře cca 50 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1336 o výměře cca 100 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2376/4 o výměře 1 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 916/5 v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1216/3 o výměře cca 80 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou (prodejna č. II - západ) o celkové výměře 83,7 m 2.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání (kotelny) v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 800 (Horní náměstí 1) v Jablonci nad Nisou o výměře 123 m 2dle schématu uvedeného v důvodové zprávě pro akciovou společnost Jablonecká energetická a.s., IČ 61539881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru výpůjčky prostoru sloužícího k podnikání ve 2. patře objektu Kamenná 11/402 v Jablonci nad Nisou o celkové výměře 73,2 m 2. Jedná se o kancelář č. 13 o výměře 25,13 m 2, kancelář s kuchyňským koutem č. 14 o výměře 17,76 m 2, sociální zařízení č. 15 o výměře 5,22 m 2, kancelář č. 16 o výměře 16,45 m 2a chodbu o výměře 8,66 m 2pro Spolek přátel města Jablonec nad Nisou, IČ 646 69 068, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou.
B. mění

usnesení č. RM/32/2016/11 ze dne 11.2.2016 a to tak, že schvaluje zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 542, p.p.č. 543 a p.p.č. 544 (celková výměra 1.965 m 2) vše v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu.

RM/36/2017

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 279/3, p.p.č. 2717/1 a p.p.č. 279/8 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady pro Společenství vlastníků jednotek Pražská 2274, Jablonec n.N., IČ 25461214, se sídlem Pražská 2274/42, 466 01 Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

slevu na nájemném z nájemní smlouvy č. 414-2004-FaM/OMP ze dne 5.8.2004, uzavřené s paní H***** O*****, r. 1974, bytem *****Jablonec nad Nisou, ve výši 822,- Kč pro rok 2016 z důvodu omezení možnosti užívat předmět nájmu po dobu akce Rekonstrukce regulační stanice plynu v ulici SNP
A.3 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 201/17 na pronájem části p.p.č. 362 o výměře 133 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, za účelem stavby ve veřejném zájmu: „Proseč nad Nisou - Nový Svět - rekonstrukce komunikace po povodni“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 20,- Kč/m 2/rok, tj. 2.660,- Kč/rok s tím, že nájemné může být upraveno dle změny cenového předpisu, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Nájemní smlouva č. 201/17 bude uzavřena s účinností ode dne protokolárního předání předmětu nájmu s tím, že pokud smlouva nenabude účinnosti do 31.12.2019, pozbyde platnosti od samého počátku.
B. mění

usnesení č. RM/412/2016/A/12 ze dne 10.11.2016, a to tak, že schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 160-2009-FaM/OMP ze dne 7.4.2009, uzavřené se společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha, a to dohodou ke dni vkladu věcného práva služebnosti umístění železniční zastávky do katastru nemovitostí.
C. neschvaluje

pronájem části p.p.č. 964/3 o výměře cca 16 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou. Důvodem nesouhlasu s pronájmem je stanovisko odboru územního a hospodářského rozvoje - vzhled stánku neodpovídá charakteru dané lokality, umístění stánku v křižovatce je z pohledu dopravně bezpečnostního nevhodné.

RM/37/2017

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 1027/1 v k.ú. Vrkoslavice, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Vrkoslavice, ul. Stavební, p.č. 1080/2 - kNN (IV-12-4014309), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 537/6 a 1118, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Proseč nad Nisou, Horní 2 RD - vNN, kNN (IV-12-4011766), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 1712/1 v k.ú. Jablonecké Paseky, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Jablonecké Paseky, ul. Pionýrů, pč. 844/1 - kNN (IV-12-4014697), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 1603/46, 1603/47, 1604, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN a pilíře pro akci JN, Mšeno, ul. Za Hrází, st.p.č. 1605 - kNN (IV-12-4014639), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 2457/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, ul. Alešova, p.č. 1710/9, J. Buňata - kNN (IV-12-4014883), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 1617, 2464/18, 2464/4, 2440/1, 2440/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Jbc., Novoveská u ČD - rekon. kab. ved. NN (IE-12-4001942), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 2457/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení plynárenského zařízení (REKO MS Jablonec nad Nisou - Alešova 2523/41) se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 1512/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení plynárenského zařízení (REKO MS Jablonec nad Nisou - Na Mýtině 1443 a 2754) se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 1405/32, 1407/14, 2548, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení plynárenského zařízení (REKO MS Jablonec nad Nisou - Na Šumavě) se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v p.p.č. 2118/2 a 2493/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu uložení plynárenského zařízení (REKO NTL přechodu, Jablonec nad Nisou - Horská, č. stavby 7700072390) se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako práva věcného spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního a kanalizačního řadu, v p.p.č. 939 v k.ú. Kokonín, z důvodu prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu, s manžely K***** H*****, *****, a M***** H*****, *****, *****Jablonec nad Nisou (investor), a se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
A.12 schvaluje

a. uzavření dohody o zrušení věcného břemene podle smlouvy č. 628-2010-FaM/OMP ze dne 22.11.2010 uzavřené se společností KT Invest s.r.o., se sídlem čp. 21, 289 04 Vlkov pod Oškobrhem, IČ 601 13 561, a provést výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí.
b. uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační řad včetně jeho umístění, v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vodovodního a kanalizačního řadu a v povinnosti zdržet se stavební činnosti a výsadby stromů v prostoru vyznačeném geometrickým plánem, v p.p.č. 664/4 a 664/7, vše v k.ú. Kokonín, se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 (povinná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH s tím, že oprávněná osoba uhradí jen částku v té výši, o kterou byla služebnost rozšířena oproti původnímu trasování věcného břemene.
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 257 v k.ú. Lukášov, z důvodu uložení kabelového vedení NN pro akci JN, Lukášov, ul. Lukášovská p.č. 203/1 - kNN (IP-12-4005753), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou.
A.14 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 742-2016-OE/OMP ze dne 20.12.2016 spočívajícího v právu zřídit a provozovat distribuční soustavu včetně jejího umístění a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním distribuční soustavy, v p.p.č. 2345/1, 534/4, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, z důvodu výstavby nových plynovodních přípojek (stavba Reko MS Jablonec nad Nisou - Pasířská, č. stavby 7700072802), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.
B.1 mění

usnesení rady města č. 362/2016/A/4 ze dne 6.10.2016, a to tak, že „p.p.č. 2376/8, 882/32, 882/5, 882/4, 882/7, 882/8, 882/21, 882/9, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a v p.p.č. 286/1, 286/16, 521/4, 521/3, 563, 600/1, vše v k.ú. Rýnovice,“ se mění na „p.p.č. 2376/8, 882/32, 882/5, 882/4, 882/7, 882/8, 882/1, 882/9, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a v p.p.č. 296/1, 296/16, 521/4, 521/3, 563, 600/1, vše v k.ú. Rýnovice,“ a „(REKO MS Jablonec nad Nisou - Na Čihadle+4, č. stavby 7700072412) se mění na (REKO MS Jablonec nad Nisou - Okružní+3, č. stavby 7700072417)“. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 362/2016/A/8 ze dne 6.10.2016, a to tak, že smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude rozšířena o p.p.č. 165/1 v k.ú. Rýnovice, a jednorázovou úhradu stanovit dle budoucí smlouvy č. 8800083557/4/BVB/P ze dne 7.11.2016 uzavřené s původním vlastníkem pozemku, tj. ve výši 1210,- Kč vč. DPH 21 %. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.3 mění

usnesení rady města č. 106/2009/A/13 ze dne 4.6.2009 a č. 333/2014/B/3 ze dne 25.9.2014, a to tak, že jednorázová úhrada bude stanovena dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.

RM/38/2017

A. bere na vědomí

Zprávu o činnosti Rady nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za rok 2016, která je součástí důvodové zprávy.

RM/39/2017

A. odvolává

Mgr. Pavla Svobodu z Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

B. jmenuje

Ing. Miloše Zahradníka členem Rady Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o.

RM/40/2017

A. ruší

usnesení RM/487/2016 ze dne 15.12.2016 v bodě B . (schválení realizace zimního výchovně vzdělávacího tábora) a v bodě C. odst. b) (úkol primátorovi zajistit realizaci tábora).

RM/41/2017

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

Vytvořeno 16.2.2017 15:00:14 - aktualizováno 5.5.2017 8:20:13 | přečteno 548x | Petr Vitvar
load