Usnesení rady 02/2017

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.01.2017. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/11/2017

A. schvaluje

výslovné věnování k obecnému užívání části pozemku par. č. 208 k.ú. Lukášov, aby sloužil jako přístupová pozemní komunikace sloužící přístupu k přilehlým pozemkům, přičemž od hranice pozemku ppč. 227/3 k.ú. Lukášov (od konce zpevněných úprav - tj.150 m od ulice Lukášovská končících u nájezdu na pozemek p.č. 227/3) jde pouze o přístup pro pěší a to v délce 81 m.

RM/12/2017

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu r. 2016 u příspěvkových organizací :
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

RM/13/2017

A. schvaluje

Dodatek č. 13 č.j. DPMLJ: 3563/2016 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (č. smlouvy DPMLJ 2 035 10 10, č. smlouvy objednatele 942-2009 MS)

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora, realizovat Dodatek č. 13 č.j. DPMLJ: 3563/2016 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy uzavřené podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (č. smlouvy DPMLJ 2 035 10 10, č. smlouvy objednatele 942-2009 MS)

RM/14/2017

A. schvaluje

organizační zajištění a předložené materiály pro jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dne 19. ledna 2017 dle důvodové zprávy

RM/15/2017

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby :

A.1 schvaluje

se společností GasNet, s.r.o ., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ: 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o ., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce plynovodu v ul. Novoveská na pozemcích p.č. 2450, 1630/7, 1627/5, 1627/2, 1631/5 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Enpro Energo s.r.o ., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, IČ: 28628250 - úprava vedení NN v ul. Panenská na pozemku p.č. 574/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s ., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, IČ: 04084063 zastoupenou společností Sitel, spol. s r.o ., Baarova 957/15, Praha 4, IČ: 44797320 - pokládka optických kabelů a stavba síťového rozvaděče na pozemku p.č. 655/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

s p. Y***** B***** a p. P***** B*****, *****, Jablonec n.N. - stavba NTL plynovodní přípojka pro objekt č.p. 2122 na pozemku p.č. 2323/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností OMEXON GA Energo s.r.o ., Na Střílně 1929/8, Plzeň - Bolevec, IČ: 49196812 - přeložka vrchního vedení NN na pozemcích p.č. 442/26, 3093, 2352/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.6 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Kollert elektro s.r.o ., Svárovská 108, Liberec 22, IČ: 25464787 - stavba přípojky NN k pozemku p.č. 1889/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou na pozemku p.č. 2471/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

se společností Vinařství Lednice ANNOVINO a.s ., Nejdecká 714, Lednice - stavba přípojky kanalizace pro objekt Dům vína, Komenského 791/23 na pozemcích p.č. 141/1 a 2352/21 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.8 schvaluje

s p. Z***** K***** a p. M***** K*****u, *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační a vodovodní přípojky a sjezdu na pozemku p.č. 953/1 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 803/52 v k.ú. Kokonín s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.9 schvaluje

s p. D***** B*****, *****, Jablonec n.N. - stavba splaškové kanalizace, chodníku a sjezdu na pozemcích p.č. 1979/8, 1999/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro lokalitu 8 rodinných domů na pozemku p.č. 1999/24 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. schvaluje

uzavření dodatku smlouvy o právu k provedení stavby se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.L. , IČ: 27295567, zastoupenou společností GridServices, s.r.o ., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce plynovodu v ulici Pasířská - plynovodní přípojky na pozemcích p.č. 2345/1, 589/1, 589/14, 534/4 a 561/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

C. ukládá

JUDr. Ing. Lukášovi Pletichovi, náměstku primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy a dodatek smlouvy o právu k provedení stavby

RM/16/2017

A. schvaluje

předložení žádosti o dotaci a investičního záměru k realizaci akce
" Obnova památníku obětem 1. světové války - Tyršovy sady, Jablonec nad Nisou"

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora , předložit výše žádosti uvedené na Ministerstvu obrany nejpozději do konce ledna 2017.

RM/17/2017

A. rozhoduje

1. ve věci veřejné zakázky na stavení práce „Zateplení MŠ Hřbitovní v Jablonci nad Nisou“ , zadané v otevřeném řízení, o zrušení „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ uchazeči MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ 150 50 050, za nabídkovou cenou 14.923.957,- Kč s DPH .
2. ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavení práce „Zateplení MŠ Hřbitovní v Jablonci nad Nisou“ , zadané v otevřeném řízení, o zrušení tohoto výběrového řízení z důvodů uvedených v důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem „Zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a zrušením výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku

RM/18/2017

A. rozhoduje

1. ve věci veřejné zakázky na stavení práce „Zateplení ZŠ pavilonu „C“ Na Šumavě“ , zadané v otevřeném řízení, o zrušení „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ uchazeči B & F spol. s r.o., se sídlem Novoměstská 1443, 464 01 Frýdlant, 499 05 201, za nabídkovou cenou 8 858 023,95 Kč s DPH
2. ve věci výběrového řízení na veřejnou zakázku na stavení práce „Zateplení ZŠ pavilonu „C“ Na Šumavě“, zadané v otevřeném řízení, o zrušení tohoto výběrového řízení z důvodů uvedených v důvodové zprávě

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem „Zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ a zrušením výběrového řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku

RM/19/2017

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na „Zpracování dokumentace pro stavební povolení na Přístavbu MŠ Montessori ul. Zámecká č.p. 223/10, Jablonec nad Nisou“ společnosti Projektový atelier DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, 460 14 Liberec, IČ 27277577 za cenu 560 000,- Kč bez DPH dle přiložené důvodové zprávy.

B. ukládá

1. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, zajistit uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem, se společností Projektový atelier DAVID s.r.o. a
2. JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora zajistit realizaci předmětné smlouvy.

RM/20/2017

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou k 20. ledna 2017 na 329 (jedná se o přepočtená funkční místa na plné úvazky, přičemž 209 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 120 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)
B. schvaluje

s účinností od 20. ledna 2017:

B.1 schvaluje

změnu přílohy č. 1 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající v nové funkční náplni odboru ekonomiky, oddělení rozpočtu a poplatků, agenda poplatků (ve znění dle důvodové zprávy)

B.2 schvaluje

zrušení pracovního místa 5.0.4 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru ekonomiky

B.2 schvaluje

zrušení pracovního místa 6.0.3 - jedno pracovní místo s celým úvazkem na odboru správy majetku

B.2 schvaluje

změnu přílohy č. 3 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou, spočívající ve:

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, vydat aktualizované znění Organizačního řádu MMJN vč. příloh a podniknout všechna personální opatření k realizaci schválené změny

RM/21/2017

A.1 rozhodla

v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. (IČ 25475509, se sídlem Souběžná 2349/7, 46601 Jablonec nad Nisou):

A.1 rozhodla

o odvolání pana Ing. Miloše Zahradníka z dozorčí rady společnosti

A.1 rozhodla

o volbě pana Mgr. Františka Špotáka (osobní údaje v důvodové zprávě) členem dozorčí rady společnosti

A.2 rozhodla

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. (IČO: 61539881 se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou):

A.2 rozhodla

o odvolání pana Ing. Miloše Zahradníka z dozorčí rady společnosti

A.2 rozhodla

o volbě pana Mgr. Františka Špotáka (osobní údaje v důvodové zprávě) členem dozorčí rady společnosti

RM/22/2017

A. schvaluje

záměr ukončení nájemní smlouvy č. 864-2009-FaM/OMP (včetně dodatků), uzavřené na pronájem objektu slunečních lázní (č.p. 444) na st.p.č. 1570 a p.p.č. 1571, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou s paní Lucií Pokornou, IČ 12045608, s místem podnikání Stříbrná 2239/6, PSČ 466 01, Jablonec nad Nisou k říjnu 2017;
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, dohodnout ukončení nájemní smlouvy s nájemkyní k tomuto termínu vč. podmínek provozu v poslední sezoně, a pokud k této dohodě nedojde, navrhnout radě města výpověď z nájmu.

RM/23/2017

A. schvaluje

od 1. 2. 2017 výši platu ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p. o. dle důvodové zprávy

Vytvořeno 19.1.2017 14:00:14 - aktualizováno 25.8.2017 8:20:15 | přečteno 809x | Petr Vitvar
load