Usnesení rady 32/2014

Usnesení z 32. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 11.12.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/457/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Petra Bezruče 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Slunná 440, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Lesní, Jablonec nad Nisou:
L***** C*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce M***** H*****)
b. j. č. 9, Lesní 6A/4660, Jablonec nad Nisou

RM/458/2014

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 63, o velikosti 0+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 4424 na adrese Palackého 65/4424 v Jablonci nad Nisou nájemci L***** S*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že poškozuje byt závažným způsobem a způsobuje závažné obtíže pronajímateli a osobám, které v domě bydlí. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - L***** S***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 5, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3051 na adrese Řetízková 5/3051 v Jablonci nad Nisou nájemci J***** D*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, když nájemce porušil svou povinnost vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem tím, že nezaplatil nájemné a náklady na služby po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu je v souladu s § 2291 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vypovídán bez výpovědní doby a skončí doručením výpovědi nájemci. Nájemce - J***** D***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

RM/459/2014

A. bere na vědomí

dopis Mgr. P***** R*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B. schvaluje

prominutí pohledávky za paní Mgr. P***** R*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, kdy pohledávka představuje penále za pozdní platbu spojenou s vyúčtování služeb v celkové výši 743 Kč a odpis pohledávky za paní Mgr. P***** R*****, *****, 466 01 Jablonec nad Nisou

RM/460/2014

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2014 dle důvodové zprávy.

RM/461/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím dědictví do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celkové výši 644 346,50 Kč, za období od 14.3.2014 do 6.11.2014 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

ředitele příspěvkové organizace provedením veškerých právních úkonů souvisejících s přijetím dědictví dle bodu "A" tohoto usnesení.

RM/462/2014

A. neschvaluje

prominutí pohledávky za panem Jiřím Bendou, *****, 466 04 Jablonec nad Nisou, kdy pohledávka představuje výši neuhrazeného příslušenství k dlužnému nájemnému z titulu nájemní smlouvy č. 135-2009-FaM/OMP v celkové výši 3.821,-- KčRM/463/2014

A. bere na vědomí

zprávy z kontrol organizací za rok 2014

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 4097/31, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/464/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby :

A.1 schvaluje

se společností LIDL Česká republika v.o.s ., Nárožní 1359/11, Praha, IČ: 26178541 - posunutí vjezdu z ulice Harrachovská k prodejně Lidl v rámci stavby „Stavební úpravy a přístavba prodejny Lidl, ul. Riegrova, Jablonec nad Nisou“ na pozemcích p.č. 942/45, 942/46, 942/47, 942/49,942/50,942/51, 942/58 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Grepa Networks s.r.o. , Žitná 2324/16, Jablonec n.N., IČ: 25492900 - vybudování optické přípojky do objektu č.p. 3052 na st.p.č. 2852 a p.p.č. 503/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s. , Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Sokolí na pozemcích p.č. 1846/4, 1843/8, 2473/1, 2464/12, 2464/3, 2464/14, 2412/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se Severočeskou vodárenskou společností a.s. , Přítkovská 1689, Teplice, IČ: 49099469 - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Průmyslová na pozemcích p.č. 2352/15, 2352/24, 2352/17, 2382/3, 2384/11, 2382/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s pí D***** P***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba sjezdu od garáže na komunikaci na pozemku p.č. 2204/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.6 schvaluje

s p. P***** B***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky pro rodinný dům Lovecká 2329/35 na pozemku p.č. 2471/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

s p. J***** P***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky na pozemcích p.č. 138/2 a 16/4 v k.ú. Vrkoslavice k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 144/1 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

B. ukládá

JUDr. Ing. Lukáši Pletichovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/465/2014

A. bere na vědomí

informaci Oblastního muzea v Chomutově o závěrech konference "155 let spolku Schlaraffia", o přijatém memorandu a prosbě o uvážení možnosti, jak zabránit zániku objektu Schlaraffia v Jablonci nad Nisou

RM/466/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013 o přímém zadání zakázky na dodávku osobního vozidla typu Škoda Octavia Combi vč. instalace signalizační diodové soupravy za cenu 547.160,- Kč vč. DPH od spol. Autosalonu ASTRA a.s., IČ: 28708555, Jarní 28, Jablonec nad Nisou, kdy předmětná nabídka splnila veškeré technické a jiné požadavky poptávkového řízení

RM/467/2014

A. stanovuje

že v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) mohou všichni členové Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou, kteří jsou pověřeni k přijímání prohlášení o uzavření manželství, užívat závěsný odznak při svatebních obřadech i všech dalších občanských obřadech zajišťovaných Magistrátem města Jablonec nad Nisou;

B. schvaluje

obřadníky pro zabezpečení dalších občanských obřadů (vyjma svatebních obřadů):
Ing. Petr Beitl, Božena Caklová, Monika Friedrichová, Bc. Jana Hamplová, MUDr. Alexandra Jörgová, Marie Vocelová;

C. stanovuje

na roky 2014 až 2018:

C.1 stanovuje

obřadní den pro konání svatebních obřadů na sobotu v době od 10.00 hodin do 14.00 hodin; dle schváleného plánu svatebních obřadů na příslušný rok

C.2 stanovuje

místo pro konání svatebních obřadů - obřadní síň v budově radnice (Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19);

C.3 stanovuje

poplatky a paušální náhrady za svatební obřady dle tabulky v důvodové zprávě

RM/468/2014

A. schvaluje

navržené termíny jednání Rady města Jablonec nad Nisou pro 1. pololetí 2015 dle přiložené důvodové zprávy.

RM/469/2014

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, pro vánoční koncert kapely Těla - unplugged v restauraci Tatáž Pakáž, na adrese U Jeslí 5, Jablonec nad Nisou, pořádaný dne 26.12.2014 a prodlužuje pro tuto akci dobu nočního klidu stanovenou předmětnou OZV o hodinu a půl, tj. do 23:30 tohoto dne.

RM/470/2014

A.1 schvaluje

užívání služebních vozidel určených pro potřeby primátora města Ing. Petra Beitla a náměstků primátora Mgr. Pavla Svobody, JUDr. Ing. Lukáše Pletichy a Ing. Miloše Veleho, také k soukromým účelům těchto členů zastupitelstva;

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o užívání osobního automobilu pro pracovní i soukromé účely uvolněného člena zastupitelstva statutárního města a to mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a jednotlivými uvolněnými členy zastupitelstva (ve znění dle přílohy důvodové zprávy)

RM/471/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/472/2014

A. zřizuje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:
komisi humanitní a sociální péče
komisi kulturní
komisi městské památkové péče
komisi prevence kriminality
komisi pro ochranu zvířat a životního prostředí
komisi pro sport a tělovýchovu
komisi pro výchovu a vzdělávání

B.1 jmenuje

předsedou komise humanitní a sociální péče (neuvolněného):
Mgr. Petr Tulpa (navržen „DOMOV NAD NISOU“)
členy komise humanitní a sociální péče (neuvolněné):
Michaela Albrechtová (navržena Občanská demokratická strana)
Marcela Höferová (navržena Občanská demokratická strana)
Eva Gregová (navržena Česká strana sociálně demokratická)
Lenka Jelínková (navržena Česká strana sociálně demokratická)
Ivana Vedralová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Petr Louda (navržen TOP 09)
Vlasta Pošmourná (navržena TOP 09)
Bohuslava Zikmundová (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Ing. Blanka Nedvědická (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Mgr. Jana Pastuchová (navržena ANO 2011)
Bc. Alena Riedlová (navržena Změna pro Jablonec)
Taťjana Nováková (navržena Komunistická strana Čech a Moravy)

B.2 jmenuje

předsedou komise kulturní (neuvolněného):
Mgr. Pavel Žur (navržen Nová budoucnost pro Jablonec)
členy komise kulturní (neuvolněné):
Ing. Antonín Schäfer (navržen Občanská demokratická strana)
Ladislav Novák (navržen Občanská demokratická strana)
Božena Měchurová (navržena Česká strana sociálně demokratická)
Ing. Kateřina Preusslerová (navržena Česká strana sociálně demokratická)
Bc. Jana Hamplová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Jan Krajník (navržen „DOMOV NAD NISOU“)
Ondřej Bašus (navržen TOP 09)
Ing. Roman Gaal (navržen TOP 09)
Ing. Marta Procházková (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Lukáš Ducháček (navržen ANO 2011)
Lucie Pokorná (navržena Změna pro Jablonec)
Vladimír Kozák (navržen Komunistická strana Čech a Moravy)

B.3 jmenuje

předsedou komise městské památkové péče (neuvolněného):
Mgr. Miloš Krčmář (navržen Nová budoucnost pro Jablonec)
členy komise městské památkové péče (neuvolněné):
Václav Vostřák (navržen Občanská demokratická strana)
Bc. Michaela Pluchová (navržena Občanská demokratická strana)
Ivan Jirkal (navržen Česká strana sociálně demokratická)
Ing. Miloš Zahradník (navržena Česká strana sociálně demokratická)
MgA. Jitka Navrátilová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
RNDr. Milana Havlíčková (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Radoslav Topol (navržen TOP 09)
Ing. Jiří Fiala (navržen TOP 09)
Ing. Jaroslava Slabá (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Martin Jahoda (navržen ANO 2011)
MgA. Eliška Šídová (navržena Změna pro Jablonec)
Vladimíra Bukvicová (navržena Komunistická strana Čech a Moravy)

B.4 jmenuje

předsedou komise prevence kriminality (neuvolněného):
Mgr. Bc. Roman Šípek (navržen „DOMOV NAD NISOU“)

B.5 jmenuje

předsedou komise pro ochranu zvířat a životního prostředí (neuvolněného):
MVDr. Marek Bedrník (navržen Česká strana sociálně demokratická)
členy komise pro ochranu zvířat a životního prostředí (neuvolněné):
Dagmar Holanová (navržena Občanská demokratická strana)
Jaroslav Gorčík (navržen Občanská demokratická strana)
Radim Finger (navržen Česká strana sociálně demokratická)
Vladimír Jiříček (navržen „DOMOV NAD NISOU“)
Simona Jašová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Jana Veselá (navržena TOP 09)
Petr Krause (navržen TOP 09)
Bc. Soňa Jindrová (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Renata Drašarová (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Lenka Urbánková (navržena ANO 2011)
Bc. Jan Lehký (navržen Změna pro Jablonec)
Miroslav Horázný (navržen Komunistická strana Čech a Moravy)

B.6 jmenuje

předsedou komise pro sport a tělovýchovu (neuvolněného):
Vladimír Kopal (navržen Občanská demokratická strana)
členy komise pro sport a tělovýchovu (neuvolněné):
Ladislav Čičmanec (navržen Občanská demokratická strana)
Petros Kalpakcis (navržen Občanská demokratická strana)
Mgr. František Špoták (navržen Česká strana sociálně demokratická)
Mgr. Miroslav Rucký (navržen Česká strana sociálně demokratická)
Ing. Karel Pilař (navržen Česká strana sociálně demokratická)
Milan Hollosi (navržen „DOMOV NAD NISOU“)
Helena Kolářová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Ing. Petr Roubíček (navržen TOP 09)
Petr Cinibulk (navržen TOP 09)
Ing. Stanislav Dubský (navržen Nová budoucnost pro Jablonec)
Elena Moskalová (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Ing. Milan Kouřil (navržen ANO 2011)
Lucie Pokorná (navržena Změna pro Jablonec)
Pavlína Hrabálková (navržena Komunistická strana Čech a Moravy)

B.7 jmenuje

předsedou komise pro výchovu a vzdělávání (neuvolněného):
Mgr. Jitka Šťovíčková (navržena Česká strana sociálně demokratická)
členy komise pro výchovu a vzdělávání (neuvolněné):
Mgr. Marcela Rousová (navržena Občanská demokratická strana)
Božena Caklová (navržena Občanská demokratická strana)
Kateřina Krásná (navržena Česká strana sociálně demokratická)
Bc. Martina Šípková (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Jolana Stejskalová (navržena „DOMOV NAD NISOU“)
Mgr. Tomáš Saal (navržen TOP 09)
Mgr. Jiří Vondráček (navržen TOP 09)
Mgr. Štěpánka Baracová (navržena Nová budoucnost pro Jablonec)
Mgr. Pavel Žur (navržen Nová budoucnost pro Jablonec)
David Mánek (navržen ANO 2011)
Lenka Ackermannová (navržena Změna pro Jablonec)
Jiří Borna (navržen Komunistická strana Čech a Moravy)

RM/473/2014

A. neschvaluje

prominutí pohledávky ve výši 16 905,- Kč bez DPH za společností Bursík Holding a.s., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, IČ 282 23 063

RM/474/2014

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky:
Administrativní, koordinační, organizační a poradenská činnost v oblasti rozvoje, dotací a investic panu Ing. Otakaru Kyptovi (IČ 16430492), za podmínek dle důvodové zprávy a příkazní smlouvy, která je její přílohou.

RM/475/2014

A. bere na vědomí

informaci o ukončení pracovního poměru Ing. Tomáše Beneše, vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje;
B. schvaluje

výjimku z pravidel daných platovým řádem pro pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou a Městské policie Jablonec nad Nisou s tím, že na základě této výjimky bude za splnění zvlášť významného pracovního úkolu spočívajícího v předání funkce vč. veškeré dokumentace vyplacena Ing. Tomáši Benešovi mimořádná odměna ve výši pěti dekretových platů;
C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, bezodkladně realizovat výběrové řízení na vedoucího odboru územního a hospodářského rozvoje
Vytvořeno 11.12.2014 12:20:09 - aktualizováno 3.2.2015 9:00:11 | přečteno 1493x | Petr Vitvar
load