Usnesení rady 29/2014

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.11.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/422/2014

A. bere na vědomí

výsledek výběrového řízení na pronájem částí pozemků a místních komunikací za účelem instalace čekáren MHD a reklamních zařízení

B.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se spol. euroAWK s.r.o., IČ: 439 65 717, sídlem Praha 10 - Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00 ve znění textu nájemní smlouvy dle podkladové Přílohy č.1 s vypuštěním bodu 5.3. b) věta druhá a třetí

B.2 schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se spol. euroAWK s.r.o., IČ: 439 65 717, sídlem Praha 10 - Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ 100 00 ve znění textu pachtovní smlouvy dle podkladové Přílohy č.2

RM/423/2014

A.1 schvaluje

změnu v obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
J***** H*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Ing. V***** R*****)
b.j. č. 35, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou
S***** a M***** K*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce V***** K*****)
b.j. č. 53, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
J***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Podhorská 20A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců za podmínek uvedených v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
D***** H*****, *****, bytem *****, Liberec (býv. nájemce J***** Š*****)
b. j. č. 16, Široká 16/4836, Jablonec nad Nisou

RM/424/2014

A. schvaluje

návrh předávacího protokolu na převzetí pozemků do nájmu Crestyl properties s.r.o.

B. ukládá

vedoucí odboru správy majetku Ing. Jaromíře Čechové podepsat předávací protokol na převzetí pozemků do nájmu Crestyl properties s.r.o..

RM/425/2014

A. bere na vědomí

podnět komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 23. 4. 2014 ke stavu teras u objektu Polní 10, odloučené pracoviště ZŠ Liberecká 31.

RM/426/2014

A. schvaluje

změnu topného systému (přechod na CZT - dodavatel tepelné energie Rýnovická energetická) pro budovu MŠ Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37/16 (dle Důvodové zprávy a příloh)

RM/427/2014

A. schvaluje

Dohodu o úpravě práv a povinností po skončení nájmu k nebytovému prostoru v objektu Lidická 12/924, Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

B. pověřuje

Ing. Miloše Veleho, náměstka primátora
k popisu výše uvedené dohody

RM/428/2014

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 28 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004 / OSM / DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zadat realizaci dle Dodatku č. 28

RM/429/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 20 úpravy v rámci odborů: městská policie, kancelář tajemníka, sociálních věcí a zdravotnictví, správy majetku, územního a hospodářského rozvoje a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 939 413 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 042 442 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 782 426 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 202 845 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 042 442 tis. Kč.

RM/430/2014

A. schvaluje

záměr zadání zakázky na realizaci odbočky plynovodu zahrnuté v projektu „Revitalizace soustavy CZT ve městě Jablonec nad Nisou-plynofikace dotčené oblasti“ v úseku dotčeném projektem „Úprava TT LBC-JBC v úseku křižovatky Tovární a křižovatky U Nisy - označení akce IB111“, realizovaným Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce n. N., a.s.

RM/431/2014

A. schvaluje

Dohodu o užívání pozemků a staveb v prostoru sportovního areálu Kolečko v Jablonci nad Nisou - Břízkách a provozní řád areálu.

RM/432/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 3. čtvrtletí 2014

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/433/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do svého vlastnictví příspěvkové organizaci
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 10 tis. Kč
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace v hodnotě 4 tis. Kč

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do vlastnictví příspěvkové organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, v hodnotě 1 705,-Kč a 100,-Kč
-Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace v hodnotě 5 tis. Kč

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/434/2014

A. schvaluje

změnu rozpočtu r. 2014 pro CSS p. o. dle důvodové zprávy.

RM/435/2014

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2014 u příspěvkových organizací:
-Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, 5.května 76, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková orgnizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Československé armády 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
-Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
-Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizaceRM/436/2014

A. doporučuje

Mgr. Lucii Papouškové, ředitelce MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, p. o. připravit ve spolupráci s Magistrátem města Jablonec nad Nisou dohodu o narovnání (ukončení pracovního poměru) mezi p. Kateřinou Krásnou, Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace a statutárním městem Jablonec nad Nisou

B.1 ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora,
předložit dohodu o narovnání mezi p. Kateřinou Krásnou, Mateřskou školou Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace a statutárním městem Jablonec nad Nisou na jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B.2 ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora,
zajistit finanční prostředky na nároky p. Kateřiny Krásné, plynoucí z dohody o narovnání

RM/437/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. úpravu rozpočtu na rok 2014

RM/438/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. použití mimořádných finančních prostředků z úhrad penalizačních faktur vystavených za společností FK Baumit Jablonec a. s., do 3. 10. 2014 v celkové výši 374 879,- Kč za pozdní úhrady faktur splatných v období 2012 - 2014 na nákup doskočiště pro skok o tyči umístěného v atletické aréně na Střelnici dle předložené cenové nabídky

RM/439/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. jmenovité úkoly na 4. čtvrtletí 2014 uložené jednateli společnosti Ing. Milanu Maturovi

RM/440/2014

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

Kanalizační přípojka - Jindřichovská 17
žadatel: Ivanka Hoznauerová, Jaroslav Vokoun, Stanislav Vokoun
Odkanalizování rodinného domu - Želivského 42
žadatel: Antonín Novák, Marie Nováková
Napojení objektu Střelecká 1340 na kanalizaci v ulici Střelecká
žadatel: Společenství vlastníků pro objekt Střelecká 1340
Odkanalizování rodinného domu - Novoveská 2186/65
žadatel: Adžiev Dejan, Adjieva Nataša

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru.

RM/441/2014

A. schvaluje

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S

RM/442/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností UPC Česká republika, s.r.o ., Závišova 5, Praha 4, IČ: 00562262 - stavba optické kabelové trasy na pozemcích p.č. 2352/15, 2352/24, 2352/17, 854/1, 2357/1, 771/19, 771/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

s pí M***** T***** a p. H***** T***** , oba bytem *****, Jablonec n. N. - stavba vodovodní přípojky k rodinnému domu Jana Žižky 188/5 na pozemcích p.č. 599/1 a 592 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. D***** S***** , bytem *****, Jablonec n. N. - stavba rodinného domu, přípojek vody, kanalizace, elektro, oplocení a zpevněných ploch na pozemcích p.č. 1723/6 a 1723/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/443/2014

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky "Skenování a archivace dokumentů a vybraných archiválií" společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s ., se sídlem Kostelní 1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 286 864 54, za podmínek uvedených v důvodové zprávě a její příloze, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013, k veřejným zakázkám

RM/444/2014

A. bere na vědomí

informaci o průběhu akce „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského" včetně chodníku podél OBI, uvedenou v důvodové zprávě

RM/445/2014

A. schvaluje

návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou včetně návrhů pro jednání.

RM/446/2014

A. stanovuje

od 1. 11. 2014 výši platu ředitelky Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., ředitele Městské knihovny Jablonec nad Nisou, p.o., a ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., dle důvodové zprávy

RM/447/2014

A. bere na vědomí

informaci o možném ohrožení dodávek tiskových, kopírovacích a scanovacích služeb dodávaných Magistrátu města Jablonec nad Nisou subjektem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů a to z důvodů očekávané insolvence družstva

B.1 schvaluje

ukončení smlouvy o poskytování tiskových, kopírovacích a scanovacích služeb dodávaných Magistrátu města Jablonec nad Nisou subjektem VDI Meta - výrobní družstvo invalidů dohodou k 30. 11. 2014

B.2 schvaluje

zakázka nepřekročí maximální finanční objem 2 mil. Kč bez DPH

B.2 schvaluje

předmětné služby budou poskytovány ve stejném rozsahu jako ze stávající smlouvy na předmětné služby a za stejných či pro město příznivějších, zejména finančních, podmínek vyplývajících ze stávající smlouvy

B.2 schvaluje

zakázka bude zadána maximálně na období ode dne ukončení smlouvy s VDI Meta - výrobní družstvo invalidů do dne uzavření smlouvy s vítězným uchazečem níže uvedeného zjednodušeného podlimitního řízení

B.2 schvaluje

v souladu s čl. 6b Směrnice Rady města č.7/2013 k veřejným zakázkám přímé zadání zakázky na poskytování výše uvedených služeb jako dočasné řešení hrozícího výpadku předmětných služeb a to přímým zadáním této zakázky spol. KASRO spol. s.r.o, IČ: 60276258, se sídlem Kamenická 814/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, která je v současné době subdodavatelem zakázky na poskytování tiskových, kopírovacích a scanovacích služeb, za těchto podmínek přímého zadání zakázky

B.3 schvaluje

vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby Systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou vč. zadávací dokumentace

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,

C.1 ukládá

ukončit dohodou k 30.11.2014 Smlouvu s VDI Meta -výrobní družstvo invalidů, IČ: 25861808, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice

C.2 ukládá

uzavřít smlouvu na dočasnou dodávku tiskových, kopírovacích a scanovacích služeb se společnosti KASRO spol. s r.o, IČ: 60276258, se sídlem Kamenická 814/29, Holešovice, 170 00 Praha 7

C.3 ukládá

zajistit realizaci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby „Systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou“ a sestavit komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek analogicky dle pravidel ve Směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013

RM/448/2014

A. schvaluje

nákup tří uměleckých děl od umělce Jakuba Tauše (nar. ***** v Jablonci nad Nisou), za úhrnnou cenu 50 tisíc Kč:
Krajina, olej, plátno, 150x220 cm, 2009
Krajina II., olej, plátno, 150x220 cm, 2009
Politická ikona I, akryl, plátno, 150x200, 2009

RM/449/2014

A. schvaluje

pravidla vjezdu a parkování na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou p. č. 108 a 3054 v k. ú. Jablonec nad Nisou tak, že na tyto pozemky mohou vjíždět pouze vozidla ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, vozidla údržby těchto pozemků, jakož i vozidla s povolením (parkovací kartou) vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou.

RM/450/2014

A.1 schvaluje

ve zvláštním režimu odprodej elektronických zařízení (telefonů) bývalým členům Rady města Jablonec nad Nisou dle jmenného seznamu, přehledu zařízení a za ceny dle důvodové zprávy;

A.2 schvaluje

odprodej zařízení za ceny dle Pravidel pro likvidaci ICT formou prodeje bývalým členům Rady města Jablonec nad Nisou dle jmenného seznamu, přehledu zařízení a za ceny dle důvodové zprávy;

A.3 schvaluje

likvidaci tohoto majetku statutárního města Jablonec nad Nisou tímto prodejem a jeho vyřazení;

A.4 schvaluje

výpůjčku zařízení IPAD WIFI + 3G, 64 GB WHITE panu Petru Vobořilovi, členu Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města a Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora podepsat kupní smlouvy a smlouvu o výpůjčce.

RM/451/2014

A. jmenuje

členem správní rady společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., se sídlem Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou , IČ 28686454:

A.1 jmenuje

Ing. A***** S*****, nar. *****, trvale bytem Jablonec nad Nisou - *****, PSČ 46604, a to s účinností od 21. 11. 2014

A.2 jmenuje

Bc. M***** O*****, nar. *****, trvale bytem *****, 466 01 Jablonec nad Nisou, a to s účinností od 21. 11. 2014

A.3 jmenuje

Ing. M***** D*****, nar. *****, trvale bytem *****, 460 14 Liberec, a to s účinností od 21. 11. 2014

A.4 jmenuje

Mgr. S***** P*****, nar. *****, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou 4660 a to s účinností od 21. 11. 2014

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstku primátora, provést aktualizaci zápisu u příslušného rejstříkového soudu

RM/452/2014

A. schvaluje

znění Smlouvy č. 14218131 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/453/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky " Azylový dům - vícestupňová sociální služba Jablonec nad Nisou"

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/454/2014

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. (IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01) předložený materiál, který je přílohou důvododé zprávy a řeší následující agendu:
1. Proces odpojení od skupiny MVV Energie
2. Dosažení plánovaných úsporných opatření
3. Finanční plán 2014 a jeho průběžné vyhodnocení
4. Projekt revitalizace tepelné soustavy
5. SWOT analýza při ukončení projektu REVIT k 31.12.2014

Vytvořeno 20.11.2014 12:40:10 - aktualizováno 19.8.2015 9:20:12 | přečteno 1656x | Petr Vitvar
load