Usnesení rady 28/2014

Usnesení z 28. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 03.11.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/402/2014

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem
pro občany statutárního města Jablonce n. N. pro rok 2015 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 3 důvodové zprávy.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2015 dle přílohy č. 20
k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS s. r.o. a statutárním městem Jablonec n. N. - příloha č. 2 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města

B.1 ukládá

podepsat cenový výměr pro rok 2015 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

B.2 ukládá

podepsat návrh „Přílohy č. 20 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS s. r.o. a statutárním městem Jablonec nad Nisou pro rok 2015 - příloha č. 2 důvodové zprávy.

RM/403/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
D***** D*****, bytem *****
, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 35, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
S***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
H***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** O*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** O***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
H***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybárská 8B, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 6 měsíců
V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10B, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 2 měsíce
R***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 12, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** a Z***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
Ing. M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

RM/404/2014

A. vydává

Nařízení Rady města Jablonec nad Nisou č. 2/2014 o placeném státní motorových vozidel na místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou
a Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích města Jablonec nad Nisou

RM/405/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu
s žadatelkou M***** S*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu, vyúčtování služeb vč. penále ve výši 11.532 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 640 Kč a poslední splátka bude činit 563 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

RM/406/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 15 úpravy v rámci odborů: kancelář tajemníka, humanitního, ekonomiky, správy majetku a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 941 229 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 044 258 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 784 422 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 202 665tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 044 258 tis. Kč.

RM/407/2014

A. schvaluje

znění Smlouvy č. 14190226 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Obnova zeleně v okolí vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou“

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat výše uvedenou smlouvu dle důvodové zprávy

RM/408/2014

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 146/96/MPO uzavřené se Základní školou, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ 60254190, se sídlem Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 31. 12. 2014.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem st.p.č. 1523, jejíž součástí je budova č.p. 1734 (Liberecká 31), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou se Základní školou, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ 60254190, se sídlem Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou za účelem provozování výuky a činnosti základní školy. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 308.390,- Kč/rok s tím, že nájemné nebude navyšováno o míru inflace. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od 1.1. 2015 s tím, že výpověď lze podat vždy pouze k 30. 6. příslušného roku, výpovědní lhůta činí 14 měsíců a nájemní poměr končí vždy k 31. 8. následujícího roku.

RM/409/2014

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě č. 884-2009-OHS/OSM ze dne 7.12.2009 uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, a to ve znění dle důvodové zprávy

RM/410/2014

A.1 schvaluje

pronájem st.p.č. 345 v k.ú. Kokonín za účelem užívání pozemku pod budovou pro společnost Kokonínská zemědělská, a.s., IČ 25937863, se sídlem Pulečný 166, Pulečný. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 35,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 443/3 v k.ú. Kokonín za účelem manipulační plochy k objektu č.p. 331 v k.ú. Kokonín pro společnost Kokonínská zemědělská, a.s., IČ 25937863, se sídlem Pulečný 166, Pulečný. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem p.p.č. 303 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady pro paní L***** S*****, r. 1979, bytem ***** Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18. 2. 2002 uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 254 34 411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, a to tak, že předmět nájmu bude rozšířen o st.p.č. 157/19, st.p.č. 157/20, p.p.č. 338/111 a o budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 6564 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Zároveň bude předmět nájmu zúžen o budovu č.p. 3280 na st.p.č. 4383 a p.p.č. 338/36. U p.p.č. 337/3 bude uvedena nová výměra 2.429 m 2a u p.p.č. 338/63 nová výměra 3.378 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/411/2014

A. doporučuje

Mgr. Lucii Papouškové, ředitelce MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace, zahájit kroky směřující k uzavření dohody o případném narovnání mezi p. Kateřinou Krásnou, MŠ Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace a městem Jablonec nad Nisou

RM/412/2014

A. schvaluje

uzavření smluv o právu k provedení stavby

A.1 schvaluje

se společností Bimont, České mládeže 713/122, Liberec, IČ: 47781262 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 2171/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - úprava vstupu do objektu Hluboká 4064/15 na pozemku p.č. 731/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. M***** D*****, nar. 1987, bytem *****- stavba kanalizační přípojky k domu č.p. 2023 v ul. U Balvanu na pozemcích p.č. 2333/1 a 2333/11 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

s p. M***** D*****nar. 1962, , bytem *****, Jablonec n. N. - stavba kanalizační přípojky k domu č.p. 1791 v ul. Turnovská na pozemku p.č. 2500/7 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s Energetickou montážní společností, s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 206 v k.ú. Rýnovice s podmínkou uvedenou v důvodvé zprávě.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstku primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy o právu k provedení stavby

RM/413/2014

A. schvaluje

přijetí daru - 68 litrů 42% pěstitelského destilátu z jablek od pana M***** B*****(nar. *****1970, byte *****) a využití tohoto daru pro projekt Jablkovice z Jablonce.

RM/414/2014

A. schvaluje

organizační změnu v rámci Magistrátu města Jablonec nad Nisou spočívající ve zrušení pracovního místa obsazeného paní Kristinou Pönisch a Mgr. Alenou Beršíkovou;

B. zřizuje

jedno funkční místo referenta na odboru stavebního a životního prostředí

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat tuto organizační změnu.

RM/415/2014

A. schvaluje

jednorázové vyplacení odměny při skončení výkonu funkce uvolněných členů zastupitelstva; a

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, zajistit výplatu odměny při skočení výkonu funkce všem stávajícím členům zastupitelstva města Jablonec nad Nisou vykonávajícím funkce primátora či náměstka, pokud nebyli opětovně do této funkce zvoleni

RM/416/2014

A. schvaluje

Pravidla finančního řízení a kontrol organizací

RM/417/2014

A.1 bere na vědomí

podnět Komise pro výchovu a vzdělávání ze dne 16.10.2014 ve věci zařazení pozemku č. 150/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou do návrhu nového územního plánu jako nezastavitelné plochy - kategorie veřejná zeleň

A.2 bere na vědomí

stanovisko OÚaHR k tomuto podnětu

B. ukládá

náměstkovi pro rozvoj, předložit tento podnět a stanovisko Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou.

RM/418/2014

A. bere na vědomí

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Kaufbeuren, Německo, a to ve dnech 5. - 6.11.2014.

RM/419/2014

A. souhlasí

v působnosti VH společnosti Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o. IČ 25434411 se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, 466 01, se záměrem společnosti na uzavření nájemní smlouvu na pronájem nově zrekonstruovaného prostoru rehabilitace v Atletické hale na Střelnici, (Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586) a to se subjektem/subjekty, které tuto službu provozují na základě příslušných živnostenstkých oprávnění.

RM/420/2014

A. schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. (IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01) auditora - společnost KODAP ETL, s.r.o., IČ 250 15 613, se sídlem Liberec, 1. máje 97 k provedení auditu účetní závěrky společnosti za období 2013-2014 a 2015-2016.

RM/N 2120

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. rezignaci Ing. Miloše Veleho, předsedy představenstva Jablonecké energetické a.s. na funkci a členství v představenstvu a to ke dni 30.11.2014 .

RM/421/2014

A. bere na vědomí

rezignaci Ing. Miloše Veleho, předsedy představenstva Jablonecké energetické a.s. na funkci a členství v představenstvu a to ke dni 30. 11. 2014.

Vytvořeno 3.11.2014 16:00:11 - aktualizováno 3.2.2015 9:00:10 | přečteno 1727x | Petr Vitvar
load