Usnesení rady 27/2014

Usnesení z 27. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 23.10.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/387/2014

A.1 bere na vědomí

dopis paní M***** P*****,*****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis pana B***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B.1 schvaluje

vrácení kauce ve výši 2.800 Kč panu B***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a zároveň prominutí úhrady za ubytování za měsíc říjen 2011 ve výši 843 Kč na městské ubytovně *****, Jablonec nad Nisou a prominutí úhrady za zničení válendy ve výši 1.957 Kč

B.2 schvaluje

odpis pohledávky za panem B***** P*****, nar. *****.1946 bytem *****, Jablonec nad Nisou ve výši jistiny 2.800 Kč z titulu dluhu vzniklého v souvislosti s užíváním ubytovací jednotky na městské ubytovně *****, Jablonec nad Nisou

C. neschvaluje

paní M***** P*****, ***** Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Metodiky pro pronájem bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

RM/388/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím darů do svého vlastnictví pro:
Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,
finanční dar účelově určený v celk. výši 20.000,-- Kč a věcné dary v celk. výši 19 971,00 Kč, za období od 1. 7. do 30. 9. 2014 dle důvodové zprávy,

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkové organizace.

RM/389/2014

A. schvaluje

návrh změny rozpočtu pro rok 2014 p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/390/2014

A. schvaluje

ke dni 31. 10. 2014 ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro Městskou galerii MY, o. s., v části domu č. p. 1, Kostelní 6, Jablonec nad Nisou, schválené usnesením č. RM/308/2012 ze dne 13. 12. 2012

RM/391/2014

A. schvaluje

navýšení počtu kusů digitalizovaných materiálů v rámci využití opčního práva dle § 99 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a uzavření dodatku č. 1 k SoD se společností REPORT screen a.s., IČ 27756068

RM/392/2014

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání", tj. podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané v otevřeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky a přiděluje shora označenou veřejnou zakázku uchazeči ALPINE Bau CZ a.s. , se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha, IČ 02604795

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k zajištění všech úkonů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání této veřejné zakázky

RM/393/2014

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky "Projektová dokumentace pro provádění stavby - Podchycení svahu ulice Vrkoslavická včetně dešťové kanalizace" společnosti ATELIER 4 s.r.o., se sídlem Podhorská 20, Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141, za cenu 193.000,- Kč bez DPH, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013, k veřejným zakázkám

RM/394/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Bimont s.r.o., České mládeže 713/122, Liberec, IČ: 47781262 - stavba kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 848, 850/15 v k.ú. Vrkoslavice a p.č. 2586 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Elprom CZ s.r.o ., Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ: 27528448 - přeložka kabelového vedení NN na pozemku p.č. 745/40 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se společností Severočeské komunální služby, s.r.o., Smetanova 4588/91, Jablonec n.N., IČ: 62738542 - stavba kanalizační přípojky pro objekt č.p. 4588/91 na pozemku p.č. 2402/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

s Mgr. T***** D***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba rodinného domu včetně přípojek elektro, vody, kanalizace, garáže a kůlny na pozemcích p.č. 689, 688, 654 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s pí. I***** M***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba přípojky kanalizace k rodinnému domu Alešova 2575/43 na pozemku p.č. 2457/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.6 schvaluje

s p. I***** Ř***** a pí. J***** Ř***** , oba bytem *****Jablonec n.N. - stavba vodovodní přípojky na pozemku p.č. 824 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

s Mgr. M***** P***** , bytem *****, Praha - stavba kanalizační přípojky k objektu na pozemku p.č. 797/7 v k.ú. Jablonecké Paseky na pozemku p.č. 1844 v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.8 schvaluje

s p. V***** J*****, bytem *****, Liberec - doplnění vodoměrné šachty do prodloužení vodovodního řadu na pozemku p.č. 1120 v k.ú. Proseč nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.9 schvaluje

s p. O***** P*****, bytem*****, Jablonec n.N. a Mgr. O***** S*****, bytem *****4, Praha 10 - stavba kanalizační přípojky k rodinnému domu U Srnčího dolu 2003/1 na pozemku p.č. 402/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.10 schvaluje

se společností BEADS 4U s.r.o., Lázeňská 184, Lázně Bělohrad, IČ: 27478831 - stavba přípojky kanalizace na pozemku p.č. 1184/3 a k.ú. Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/395/2014

A. schvaluje

zadání expertní zakázky na restaurátorské a rekonstrukční práce mozaikové výzdoby hrobky Pfeiffer - Kral na hřbitově v Jablonci nad Nisou - přímé zadání firmě ARCHETYPA s.r.o. se sídlem Únětice, Kapitulní 103/19, 25262. Cena zakázky se nemění.

RM/396/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu o stavu městských společností v likvidaci a konkursu dle důvodové zprávy

RM/397/2014

A. schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1210, jehož součástí je objekt č. p. 1356 (Střelecká 9), vše v k. ú. Jablonec nad Nisou nově ustavenému bytovému družstvu

RM/398/2014

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:
Kanalizační přípojka pro RD č. p. 372, Jablonec nad Nisou - Kokonín (ul. Krkonošská)
žadatel: Ladislava Doubravská
Kanalizační přípojka pro RD Krkonošská 4697
žadatel: Karel Voštera, Ivana Vošterová

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací , vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru

RM/399/2014

A.1 schvaluje

platy ředitelům MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ ve výši uvedené v příloze č. 3 důvodové zprávy

A.2 schvaluje

odměny ředitelům škol a školského zařízení dle příloh č.1, 1a a 1b důvodové zprávy

A.3 schvaluje

odměny z finančních prostředků města Jablonec nad Nisou RNDr. Jiřímu Čeřovskému, Mgr. Janu Kolářovi, Mgr. Jiřímu Vondráčkovi, Mgr. Lubomíru Mlejnkovi, Mgr. Tomáši Saalovi, Mgr. Janě Mašindové, Mgr. Janě Brethové, p. Lence Brunerové Jínové, Bc. Pavle Macháčkové, Mgr. Vítu Rakušanovi a Bc. Martině Šípkové ve výši uvedené v důvodové zprávě a příloze 1a a 1b.

RM/400/2014

A.1 schvaluje

ve zvláštním režimu odprodej elektronických zařízení - notebooků bývalým členům Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou dle jmenného seznamu, přehledu zařízení a za ceny dle důvodové zprávy;

A.2 schvaluje

likvidaci tohoto majetku statutárního města Jablonec nad Nisou tímto prodejem a jeho vyřazení;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat kupní smlouvy

RM/401/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 1 - 19 úpravy v rámci odborů: městská policie, kancelář tajemníka, sociálních věcí a zdravotnictví, správy majetku a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 940 961 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 043 990 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 784 181 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 202 638 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 043 990 tis. Kč.

Vytvořeno 24.10.2014 8:00:09 - aktualizováno 4.12.2014 9:20:11 | přečteno 1495x | Petr Vitvar
load