Usnesení rady 26/2014

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 16.10.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/371/2014

A. schvaluje

předložený Plán zimní údržby města Jablonec nad Nisou pro období 2014 -2015, včetně jednotlivých příloh

RM/372/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. zprávu o pohledávkách po společnosti FK Baumit Jablonec, a. s.

RM/373/2014

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro II. a III. čtvrtletí 2014 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/374/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy a ubytovací smlouvy k těmto obecním bytům a ubytovacím jednotkám:
L***** Č*****, bytem *****
, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** I*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Lidická 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** S***** a E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** a B***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
H***** a L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Dlouhá 25A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Kamenná 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
R***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Liberecká 26A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 3 měsíce
J***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 6 měsíců
L***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 6 měsíců
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
E***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 3 měsíce
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
S***** Č***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

A.2 schvaluje

P***** H***** , bytem ***** , Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
nad dobu určitou 1 rok
H***** a R***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Z***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 36 o velikosti 1+1 v objektu Na Úbočí 21/4325 v Jablonci nad Nisou (nájemce M***** P*****)

A.4 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
J***** Ch*****, bytem *****
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

RM/375/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu
s žadatelkou L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 9.817 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 817 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

RM/376/2014

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 534/2, označené jako díl „a“, o výměře 20 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro paní Věru Grimovou, IČ 02481618, s místem podnikání Skřivánčí 3068/57, Jablonec nad Nisou, za účelem předzahrádky k restauraci. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 50,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 71 v k.ú. Proseč nad Nisou pro manžele Mgr. J*****, r. 1966, a L*****, r. 1960, V*****, oba bytem ***** Liberec, za účelem zahrady. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

výprosu p.p.č. 2007/1 o výměře 1.927 m 2, části p.p.č. 1970/1 o výměře cca 330 m 2, části p.p.č. 1970/2 o výměře cca 765 m 2, části p.p.č. 2019/2 o výměře cca 1.000 m 2, části p.p.č. 2634 o výměře cca 310 m 2(celková výměra plochy pro výprosu cca 4.332 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, za účelem užívání pozemků pro mezideponii materiálu z prořezů pro společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25475509, se sídlem Souběžná 7, Jablonec nad Nisou.
A.4 schvaluje

pronájem části p.p.č. 343/9 o výměře 51 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou pro manžele A*****, r. 1944, a J*****, r. 1945, B*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem parkování. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 35,- Kč/m 2/rok s tím, že v nájemní smlouvě bude uvedena podmínka, že nájemce umožní všem vlastníkům a uživatelům bytových jednotek v objektu U Balvanu 43 přístup do sklepních prostor přes boční vchodové dveře a dále umožní přes tento pozemek přístup pro nezbytné práce, údržbu a provoz domu (např. vývoz septiku).
A.5 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy č. 227/14 na pronájem části p.p.č. 362 o výměře 133 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, za účelem rekonstrukce vodoteče a opravy komunikace po povodni v rámci stavby ve veřejném zájmu: „Proseč nad Nisou - Nový Svět - rekonstrukce komunikace po povodni“. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 2.660,- Kč/rok bez DPH.
B. ruší

usnesení č. 231/2014/A/17 ze dne 26.6.2014.

RM/377/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1567/7, 1536/1, 1570/18, 1577/2 a 1577/25, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, JN, Jbc Měsíční - kabelové vedení NN, (IE-12-4002505), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky NN v p.p.č. 2153/22 v k.ú. Jablonec nad Nisou - JN, Vzdušná ulička, přípojka NN pro st. p.č. 3678 (IV-12-4009393), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelové smyčky NN ve st.p.č. 2460/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou - kabelová smyčka NN Podhorská 45u (IV-12-4010306) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v p.p.č. 537/5, 537/24, 537/25, 537/27, 537/28, 656/2, 661/3, 673/4, 673/10, 674/4, 677/1, 679/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (NN kabelové vedení bytové domy 4. etapa, IV-12-4010360), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení komunikačního zařízení v p.p.č. 755/216, 755/217, 755/157 a 755/231, vše v k.ú. Rýnovice (metalické vedení SO 451, sjezd LIAZ), se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 1.000,- Kč + DPH.
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 1407/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou, jako práva věcného, pro přípojku splaškové kanalizace pro vlastníka st.p.č. 2510, jejíž součástí je objekt čp. 2564, Švédská 19, Jablonec nad Nisou, kterým je v současné době Jan Frýda, nar. 3.1.1973, bytem Široká 4788/22, 466 01 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení přípojky STL plynovodu v p.p.č. 2500/38, 2273/1, 2273/5, 2268/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka STL plynovodní přípojky Jablonec nad Nisou - ulice Revoluční) se společností BusLine a.s., se sídlem Na Rovinkách 211, 513 01 Semily, IČ 28360010 (investor), a se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B. neschvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti chůze a jízdy přes část p.č. 1350, v k.ú. Mšeno nad Nisou.

RM/378/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 1523, jejíž součástí je budova č.p. 1734 (Liberecká 31), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Základní školu, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ 60254190, se sídlem Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 449, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 449/1 o výměře 1.005 m 2, p.p.č. 448 a p.p.č. 315 vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 345 a p.p.č. 443/3 obě v k.ú. Kokonín.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 527/5 v k.ú. Proseč nad Nisou pro společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25475509, se sídlem Souběžná 2349/7, Jablonec nad Nisou.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 303 v k.ú. Proseč nad Nisou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 105-2002-OF/OMP ze dne 18. 2. 2002 uzavřené se společností SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ 254 34 411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, a to tak, že předmět nájmu bude rozšířen o st.p.č. 157/19, st.p.č. 157/20, p.p.č. 338/111 a o budovu bez č.p./č.e. na st.p.č. 6564 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Zároveň bude z nájemní smlouvy vypuštěna budova č.p. 3280 na st.p.č. 4383 a p.p.č. 338/36. U p.p.č. 337/3 bude uvedena nová výměra 2.429 m 2a u p.p.č. 338/63 nová výměra 3.378 m 2.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru směny části p.p.č. 26 o výměře cca 220 m 2ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou v k.ú. Vrkoslavice.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru směny částí p.p.č. 1449 dle geometrického plánu označené jako p.p.č. 1449/2 o výměře 26 m 2a části označené jako díl „d“ o výměře 19 m 2, částí p.p.č. 537/6 dle geometrického plánu označené jako p.p.č. 537/82 o výměře 26 m 2a p.p.č. 537/88 o výměře 4 m 2a části označené jako díl „b“ o výměře 9 m 2vše v k.ú. Proseč nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 818/3 a p.p.č. 819/1 obě v k.ú. Kokonín.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 338/13 v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1937/1 a p.p.č. 1943/5 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/379/2014

A. bere na vědomí

Podnět Dopravní komise týkající se současného dopravního režimu místní komunikace - ulice Soukenná, Jablonec nad Nisou

RM/380/2014

A.1 schvaluje

poskytnutí finančního daru paní N***** N***** nar. *****, bytem: *****, ve výši 5.000 Kč dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního daru panu R***** L*****, nar.: *****, bytem: *****, Vysoké Mýto, ve výši 5.000 Kč dle důvodové zprávy

RM/381/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/382/2014

A. rozhoduje

ve věci veřejné zakázky „IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání" o vyloučení uchazeče NISAINVEST, spol. s r.o., IČ 48290262 z účasti v zadávacím řízení, a to dle § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení

RM/383/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. , Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975 - rekonstrukce SSZ tramvajové trati Liberec - Jablonec n.N. na pozemcích p.č. 362/8, 362/9, 745/2, 745/28, 745/29, 745/3, 745/30, 745/32, 745/33, 745/35, 745/5, 766/3, 766/6, 2361, 2551/2, 2533/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - oprava hydroizolace spodní stavby včetně zasakování u bytového domu č.p. 3329 v ul. Stavbařů na pozemku p.č. 789/16 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. A***** Z***** a pí. D***** Z***** , oba bytem *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační a vodovodní přípojky k pozemku p.č. 1487/5 v k.ú. Mšeno nad Nisou na pozemku p.č. 1488/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností R&C Technology s.r.o ., Nový Svět 24, Harachov, IČ: 28786297 - stavba vodovodní a kanalizační přípojky a prodloužení vodovodu na pozemcích p.č. 933 a 664/4 v k.ú. Kokonín s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

se společností Eliprom, spol. s r. o. , Legií 317/19, Liberec, IČ: 48264237 - stavba kabelového vedení NN v ul. M. Švabinského na pozemku p.č. 618 v k.ú. Rýnovice s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.6 schvaluje

s p. M***** S***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky k rodinnému domu Jindřichovská 171/15 na pozemcích p.č. 1721/1 a 796/4 v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.7 schvaluje

s paní J*****S***** , bytem *****, Jablonec n.N. - dočasná stavba zahradní chatky na pozemku p.č. 523 v k.ú. Rýnovice

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/384/2014

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka zprávu jednatelů TSJ, s.r.o. o plnění úkolů jednatele TSJ, s.r.o. Bc. Milana Nožičky za období I. - IX. 2014

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka výplatu odměny pro Bc. Milana Nožičku, jednatele TSJ, s.r.o., dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy

RM/385/2014

A. zrušuje

část B 2 usnesení č. RM/162/2014 přijatého dne 15.5.2014, kterým ukládá tajemníkovi MMJN JUDr. Markovi Řeháčkovi v souladu se směrnicí RM 7/2013 k veřejným zakázkám zajistit zadání zakázky na zpracování návrhu řešení veřejné podpory poskytované městem Jablonec nad Nisou a

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, přednést problém veřejné podpory a jeho možná řešení v aktuálním rozsahu radě města, ustanovené na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou

RM/386/2014

A.1 schvaluje

možnost odkupu notebooků, které mají vypůjčeny bývalí členové zastupitelstva města v cenách 2500 Kč (LenovoL 512 včetně SW) a 3000 Kč (LenovoL 520 včetně SW);

A.2 schvaluje

nevymáhání povinnosti vyplývající z výpůjční smlouvy vrátit notebooky do 5 dnů od zániku mandátu tam, kde bude ze strany bývalého zastupitele přijata nabídka k odkupu

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat prodej notebooků zastupitelům

Vytvořeno 17.10.2014 8:00:15 - aktualizováno 27.5.2015 16:20:10 | přečteno 1720x | Petr Vitvar
load