Usnesení rady 20/2014

Usnesení z 20. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 08.09.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/316/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s p. Dejanem Adžievem a p. Natašou Adjievou , oba bytem Dvorská 4950/8, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky k objektu č.p. 2186 na pozemcích p.č. 2464/16 a 2464/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

se společností Jablotron Alarms a.s., Pod Skalkou 4567, Jablonec n.N., IČ: 28668715 ke stavbě „Logistická hala Jablotron - nové komunikace, úprava stávající komunikace, dešťová a splašková kanalizace, přeložka vodovodu, přípojka a přeložka vedení Telefonici O2, přeložka veřejného osvětlení“ na pozemcích p.č. 791, 794/2, 796/1, 798/1, 799, 803/2, 830 v k.ú. Rýnovice a p.č. 54/2, 57, 58, 67 v k.ú. Lukášov s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

se společností RWE GasNet , Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o ., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - rekonstrukce STL plynovodů a plynovodních přípojek v ul. Budovatelů na pozemcích p.č. 2551/1, 205/1, 2314/1, 214/2, 2316/1, 2327/1, 2855, 2829 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.4 schvaluje

se společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, Semily, IČ: 28360010, zastoupenou Petrem Karmazínem , Turistická 26, Jablonec n.N. - přeložka STL plynovodní přípojky pro BusLine a.s. Jablonec n.N., ul. Revoluční na pozemcích p.č. 2500/38, 2273/1, 2273/5, 2268/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s Energetickou montážní společností, s.r.o ., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 52/16 v k.ú. Kokonín

A.6 schvaluje

s Energetickou montážní společností, s.r.o ., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 561/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.7 schvaluje

s p. Pavlem Hujerem a pí Petrou Hujerovou , oba bytem 28. října 1859/29, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 1859 na pozemku p.č. 2382/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/317/2014

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, Smíchov, IČ 60838744, ke smlouvě o dílo na akci "Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou"

RM/318/2014

A. schvaluje

užití městského znaku politickým stranám a seskupením kandidujícím do komunálních voleb na podzim 2014 po podání žádosti a to na důstojném místě a v důstojné podobě odpovídající manuálu k užití znaku.

RM/319/2014

A. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 298 m 2v 1. nadzemním podlaží objektu č.p. 482, Mírové náměstí 14, Jablonec nad Nisou za účelem provozování stravovacího zařízení; nájemce provede na vlastní náklady rekonstrukci prostoru s tím, že poté dojde ke vzájemnému zápočtu nákladů vynaložených nájemcem do úprav prostoru sloužících k podnikání oproti nájemnému a to až do úplného započtení nákladů.

RM/320/2014

A. schvaluje

záměr vydání opatření obecné povahy o stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, zajistit projednání návrhu tohoto opatření a jeho předložení radě města k vydání

RM/321/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části pozemků a místních komunikací na území města Jablonec nad Nisou pro účely instalace a provozování čekáren MHD a reklamních zařízení dle specifikace pozemků v příloze k tomuto usnesení

A.2 schvaluje

podmínky výběrového řízení na pronájem částí pozemků a místních komunikací na území města Jablonec nad Nisou dle přílohy 1-3 k tomuto usnesení

A.3 schvaluje

výběrovou komisi pro posouzení nabídek ve složení: Ing. Miloš Vele, Mgr. Soňa Paukrtová, Petr Vobořil, Petr Louda, Ing. Petr Roubíček, Mgr. Jiří Kučera, Ing. Libuše Pavízová

RM/322/2014

A. bere na vědomí

informativní zprávu týkající se problematiky " kvízomatů" na území města Jablonce nad Nisou

B. pověřuje

Mgr. Jiřího Kučeru, vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek, k podávání trestních oznámení v případech podezření na spáchání trestného činu neoprávněného provozování loterie a podobné sázkové hry

Vytvořeno 8.9.2014 13:00:08 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:20 | přečteno 1426x | Petr Vitvar
load