Usnesení rady 16/2014

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.07.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/271/2014

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643, informace o způsobu svolání mimořádného zasedání dozorčí rady společnosti na 26.6.2014 v 9.30 (resp. 26.5.2014 v 9.00) v zasedací síni městského zastupitelstva v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou;

B. konstatuje

že toto zasedání dozorčí rady nebylo svoláno v souladu se stanovami, a tak na něm nebylo možno přijmout žádné rozhodnutí, které by bylo možno označit za rozhodnutí dozorčí rady s příslušnými účinky;

C. vyzývá

členy dozorčí rady společnosti, aby při svolávání zasedání dozorčí rady a při jednání důsledně postupovali dle stanov společnosti a příslušné legislativy; a dále pak, aby řádně projednali odvolání a stížnost Ing. Jakuba Macka dle zákona č. 106/1999 Sb.

RM/272/2014

A. schvaluje

v rámci „Realizace Integrovaného plánu rozvoje města zóny Žižkův Vrch a okolí“ projekt v oblasti revitalizace veřejných prostranství:
Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, předložit žádost o dotaci na výše uvedený projekt na Centru pro regionální rozvoj v Hradci Králové

RM/273/2014

A. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu st. p.č. 3050 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2), jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 3000 (Petra Bezruče 43), st. p. č. 6853 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 135 m 2), jejíž součástí je stavba technického vybavení bez čp/če a p.p.č. 964/8 (ostatní plocha, zeleň o výměře 5056 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) za účelem investiční výstavby domova pro seniory pro společnost Senior holding s.r.o., IČ 24677035, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

B. pověřuje

Mgr. Soňu Paukrtovou, náměstkyni primátora, seznámit společnost Senior holding s.r.o., IČ 24677035, se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, s podmínkami uzavření smlouvy budoucí kupní a nájemní za městem navržených podmínek uvedených v důvodové zprávě a dále jednat ve věci uzavření smluvních vztahů.

RM/274/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 6 úpravy v rámci odboru ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 917 831 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 020 860 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 778 213 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 185 476 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 020 860 tis. Kč.

RM/275/2014

A. schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Jablonecká energetická, a.s., Liberecká 120, Jablonec n.N., IČ: 61539881 - I. etapa revitalizace systému CZT na pozemcích p.č. 115/1, 66/65, 66/60, 66/63, 66/1, 654, 518/1, 518/125, 518/33, 518/42, 518/45, 518/76, 518/74, 518/87, 518/120, 448/9, 448/8, 403/412, 403/1, 403/382, 403/378, 403/411, 403/370, 403/367, 403/369, 403/392, 248/1, 283, 272, 66/64, 66/61, 37/1, 448/15, 4/18, 4/19, 4/1, 4/21, 4/25, 4/51, 4/22, 4/24, 4/23, 4/31, 4/76, 4/90, 4/80, 4/89, 4/81, 4/85, 4/17, 4/16, 4/15, 4/77, 4/14, 4/52, 4/64, 4/54, 4/49, 4/53, 4/57, 4/56, 4/58, 4/62, 4/63, 4/59, 4/60, 4/70, 4/79, 4/74, 4/134, 4/135, 66/42, 66/35, 665/1, 672/8, 672/6, 672/3, 1108/27 v k.ú. Mšeno nad Nisou, p.p.č. 2545/1, 2545/4, 1343/2, 1270/1, 1216/17, 1216/16, 1216/14, 1216/13, 1216/9, 1392/13, 1392/18, 1392/17, 1392/6, 1405/30, 1468/56, 2428/1, 2427, 1470/17, st.p.č. 6431 v k.ú. Jablonec nad Nisou, p.p.č. 1711, 1712/2 v k.ú. Jablonecké Paseky a na pozemcích p.č. 810/15, 812/13, 812/14 v k.ú. Jablonecké Paseky a p.č. 1106/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou ( pro případ, že vlastnictví těchto pozemků bude převedeno na město) s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedenou smlouvu o právu k provedení stavby

RM/276/2014

A.1 schvaluje

vyřazení movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 132.519,97 Kč z evidence majetku statutárního města Jablonec nad Nisou (dle přílohy důvodové zprávy)

A.2 schvaluje

likvidaci tohoto nepotřebného majetku na základě rozhodnutí likvidační komise a uvedeným způsobem

A.3 schvaluje

darování likvidovaného majetku ve specifikaci dle přílohy důvodové zprávy organizacím:
a) Jablonec 2010, o.s. , IČ 28557280, Lidická 1777/24, 46601 Jablonec nad Nisou
b) LAMA STONE s.r.o., IČ 25480553, provozovna Mlýnská 30,466 02, Jablonec nad Nisou

B. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat uvedenou likvidaci včetně uzavření jednotlivých darovacích smluv

Vytvořeno 5.8.2014 21:40:18 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1177x | Petr Vitvar
load