Usnesení rady 15/2014

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 14.07.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/259/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
H***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
A***** N*****, ***** bytem *****, Turnov (býv. nájemce Ing. R***** V*****)
b. j. č. 18, Široká 24/4798, Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Mšeno, Jablonec nad Nisou:
L***** K*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce M***** K*****)
b. j. č. 2052 2218, B. Němcové 3689/40, Jablonec nad Nisou

RM/260/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou K***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 7.300 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 300 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelkou V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 5.326 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 450 Kč a poslední splátka bude činit 376 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelem M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 3.435 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.145 Kč

A.4 schvaluje

s žadatelkou Z***** Č*****, bytem N*****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.277 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 300 Kč a poslední splátka bude činit 77 Kč

A.5 schvaluje

s žadatelkou S***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné penále ve výši 6.475 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 475 Kč

A.6 schvaluje

s žadatelkou M***** T*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu vč. penále ve výši 10.640 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 600 Kč a poslední splátka bude činit 440 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenou žadatelkou

RM/261/2014

A.1 schvaluje

Realizaci VZ " Nejvhodnější dodavatel elektrické energie pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace "

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci pro tuto VZ (včetně všech příloh)

A.3 schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky pro tuto VZ

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat tuto VZ a její výsledek předložit Radě města k rozhodnutí

RM/262/2014

A.1 schvaluje

Realizaci VZ " Nejvhodnější dodavatel zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace "

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci pro tuto VZ (včetně všech příloh)

A.3 schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky pro tuto VZ

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat tuto VZ a její výsledek předložit Radě města k rozhodnutí

RM/263/2014

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 27 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004 / OSM / DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zadat realizaci prací dle Dodatku č. 27

RM/264/2014

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 11 úpravy v rámci kanceláře tajemníka, odboru humanitního, ekonomiky a správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 917 831 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 020 860 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 778 213 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 185 476 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 020 860 tis. Kč.

RM/265/2014

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

ČOV pro novostavbu RD na p. č. 936/32, k. ú. Jablonecké Paseky
žadatelé: Ing. Iveta Pastorková., Ing. Milan Pastorek
Kanalizační přípojka pro č. p. 2125
žadatelé: Martin a Iva Vrkoslavovi
Přípojka kanalizace pro RD Na Šumavě 2227/40a v JNN
žadatelé: MUDr. Jaroslav Ulman., Mgr. Jana Ulmanová
Čistička odpadních vod - ul. Pionýrů
žadatelé: Lukáš Červenka, Lucie Červenková
Přípojka kanalizace - ul. Rooseveltova
žadatel: Jindřich Lipský

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,
vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru

RM/266/2014

A.1 schvaluje

vyřazení movitého majetku v celkové pořizovací hodnotě 2,069.971,08 Kč z evidence majetku Statutárního města Jablonec nad Nisou (dle přílohy důvodové zprávy)
A.2 schvaluje

likvidaci tohoto nepotřebného majetku na základě rozhodnutí likvidační komise a uvedeným způsobem
A.3 schvaluje

prodej majetku dle Pravidel pro likvidaci zařízení ICT formou prodeje ze dne 10.4.2014.

A.4 schvaluje

bezúplatný převod likvidovaného majetku ve specifikaci dle přílohy důvodové zprávy příspěvkovým organizacím zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou.

A.5 schvaluje

darování likvidovaného majetku ve specifikaci dle přílohy důvodové zprávy neziskovým organizacím:
1.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Liberec, IČ 46747354, U Sirotčince 321/10, 46001 Liberec - Liberec IV - Perštýn
2. Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj, IČ 00425150, Jungmannova 685/8, 46601 Jablonec nad Nisou
3. Farní obec Starokatolické církve v Jablonci, IČ 73631485, Husova 1560/2, 46601 Jablonec nad Nisou
Jablonec 2010, o.s., IČ 28557280, Lidická 1777/24, 46601 Jablonec nad Nisou
4. Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel - JAKOP, IČ 43256911, Na Výšině 3214/15, 46601 Jablonec nad Nisou
5. Mateřské a dětské centrum MAJÁK, IČ 26533570, U Školky 579, 46841 Tanvald
6. Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, IČ 70856478, Partyzánská 1/7, 17000 Praha - Holešovice
7. Rodina 24, IČ 22829903, Nerudova 3113/17, 46601 Jablonec nad Nisou
8. ROSKA Jablonec n.N., reg. org. Unie Roska v ČR, IČ 64668517, U Rybníka 76/21a, 46601 Jablonec nad Nisou
9. Síť mateřských center o.s., IČ 26545136, Široká 124/15, 11000 Praha - Josefov

B. ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat uvedenou likvidaci včetně uzavření jednotlivých darovacích a kupních smluv.

RM/267/2014

A. schvaluje

využití přidělené dotace dle přiložené důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit v rozpočtu města finanční prostředky na dofinancování činnosti odborného konzultanta

C. uděluje

výjimku ze směrnice RM Jablonce n. N. č. 7/2013 a zadává firmě Loyd group s.r.o. zpracovaní analýzy objektů pro projekt EPC a konzultační činnost pro SMJN k přípravě výběrového řízení poskytovatele energetických služeb - dodavatele investic z budoucích úspor (metoda EPC) za částku 350.000 Kč.

RM/268/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Pragoprojekt, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387 - demolice stávající trafostanice a položení nových kabelových rozvodů VN a NN v souvislosti s výstavbou nové trafostanice na pozemcích p.č. 2144/9, 2144/17, 2493/2, 2494 v k.ú. Jablonec nad Nisou a p.č. 1138/4 v k.ú. Vrkoslavice s podmínkami, uvedenými v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

s p. R***** I***** , bytem *****, Jablonec n.N. a p. L***** I***** , bytem *****, Jablonec n.N. - stavba vodovodní přípojky a zpevněné asfaltové plochy (sjezdu) k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 206 v k.ú. Rýnovice s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s Ing. M***** N***** a Mgr. N***** D***** , oba bytem *****, Jablonec n.N. - výšková přeložka plynovodu z důvodu stavby kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy o právu k provedení stavby

RM/269/2014

A. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky na akci „Úpravy okolí přehrady“ - oprava chodníků v ulicích Mšenská a Josefa Hory - 2. etapa -společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, IČ: 25475509 , za cenu 691.778,- Kč bez DPH, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013, k veřejným zakázkám

RM/270/2014

A. bere na vědomí

přiloženou důvodou zprávu k žádosti o výjimku s přímým zadání zakázky a

B. schvaluje

přímé zadání zakázky dle směrnice RM Jablonec n. N. č. 7/2013 k veřejným zakázkám na výměnu oken a vstupních dveří do SMŠ Palackého 37, Jablonec nad Nisou firmě BREX, spol. s r.o., IČO 402 32 549, za cenu 1.672.754,82 Kč vč. DPH..

Vytvořeno 16.7.2014 10:37:26 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1502x | Petr Vitvar
load