Usnesení rady 14/2014

Usnesení z 14. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 26.06.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/227/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
G***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou

byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 33, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K***** a H***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
P***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7/678, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Z***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11/595, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21/4325, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a A***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5/4505, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54/4403, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****
byt 0+1, Opletalova 31/2683, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5/3051, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
A***** Š*****, ***** bytem *****, Liberec 6 (býv. nájemce J***** P*****)
b.j. č. 29, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

B. svěřuje

odboru správy majetku magistrátu města Jablonec nad Nisou rozhodování o uzavření nájemních a ubytovacích smluv včetně prodlužování a ukončení nájemních a ubytovacích smluv k obecním bytům, rozhodování o obsazení bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení u bytů s finanční spoluúčastí v období, kdy nejedná Rada města Jablonec nad Nisou, t.j. od 27. 6. do 27. 8. 2014, po předchozím projednání v poradě vedení MMJN.

RM/228/2014

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadateli L***** a L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 6.888 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 700 Kč a poslední splátka bude činit 588 Kč

A.2 schvaluje

s žadatelem S***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vystavené penále za pozdě uhrazené nájemné a služby spojených s užíváním bytu ve výši 11.394 Kč s tím, že na dlužnou částku bude započten přeplatek za vyúčtování služeb za rok 2013 ve výši 2.831 Kč; měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 63 Kč

A.3 schvaluje

s žadatelkou Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 3.371 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 371 Kč

A.4 schvaluje

s žadateli D***** a R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 8.073 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 73 Kč

A.5 schvaluje

s žadateli L***** Č***** a A***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 3.630 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500 Kč a poslední splátka bude činit 130 Kč

A.6 schvaluje

s žadatelkou M***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 3.042 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 200 Kč a poslední splátka bude činit 42 Kč

A.7 schvaluje

s žadatelem L***** P*****, bytem *****, Jeřmanice za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 4.186 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 230 Kč a poslední splátka bude činit 276 Kč

A.8 schvaluje

s žadatelkou I***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, dlužné nájemné a penále v celkové výši 12.305 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 750 Kč a poslední splátka bude činit 305 Kč

A.9 schvaluje

s žadateli K***** a J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 8.464 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 705 Kč a poslední splátka 709 Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/229/2014

A.1 bere na vědomí

dopis paní D***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis paní L***** K*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana M***** L*****,*****, Janov n. Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

paní D*****P***** nájemní smlouvu k bytové jednotce č. ***** o velikosti ***** v objektu *****, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

B.2 schvaluje

paní L***** K*****nájemní smlouvu k bytové jednotce ***** v objektu***** v Jablonci nad Nisou s tím, že byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

B.3 schvaluje

panu M***** L*****, *****, Janov n. N. nájemní smlouvu k bytové jednotce č. ***** v objektu ***** v Jablonci nad Nisou. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

B.4 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
Martinu Lukešovi, bytem Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíců

RM/230/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 1891 v k.ú. Mšeno nad Nisou - vedení NN Paseky zahrádky p.p.č. 1890 (IV-12-4009636) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kanalizační přípojky v p.p.č. 2586 v k.ú. Jablonec nad Nisou, jako práva věcného, pro přípojku kanalizace pro vlastníka st.p.č. 842, jejíž součástí je objekt čp. 19, v k.ú. Vrkoslavice, kterým je v současné době Bc. J***** R*****, *****, 290 01 Poděbrady II, nar. *****1975 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B. mění

usnesení rady města č. 79/2013/1 ze dne 4.4.2013, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti bude rozšířena o p.p.č. 2065/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/231/2014

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1946/3 označené jako díl „E“ o výměře 32 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem plochy pro parkování pro paní J***** M*****, r. 1966, bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 35 Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 1946/1 o výměře 1.431 m 2a části p.p.č. 1946/3 označené jako díl „C“ o výměře 917 m 2a části p.p.č. 1945/1 označené jako díl „B“ o výměře 94 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem užívání jako zahrada pro pana Mgr. B***** O*****, r. 1968, bytem ***** Jablonec nad Nisou, paní J***** M*****, r. 1966, bytem ***** Jablonec nad Nisou, manžele R*****, r. 1974, a D*****, r. 1978, P*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 5 Kč/m 2/rok.
A.3 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1945/1 označené jako díl „F“ o výměře 632 m 2a části p.p.č. 1946/3 označené jako díl „A“ o výměře 22 m 2(celková výměra 654 m 2) vše v k.ú. Jablonec nad Niso pro manžele E*****, r. 1940, a J*****, r. 1935, K*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Nájemné je stanoveno ve výši 5 Kč/m 2/rok.
A.4 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 479-2007-FaM/OMP ze dne 27.7.2007 uzavřené s paní J***** B*****, r. 1948, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/88 o výměře 212 m 2a p.p.č. 338/84 o výměře 17 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní J***** B*****, r. 1948, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a paní Z***** H*****, r. 1956, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.

A.5 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 610-2010-FaM/OMP ze dne 17.8.2010 uzavřené s paní Mgr. D***** B*****, r. 1970, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/96 o výměře 464 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro D***** B*****, r. 1970, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.6 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 4-2003-OF/OMP ze dne 13.1.2003 uzavřené s paní E***** D*****, r. 1943, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/85 o výměře 12 m 2a p.p.č. 338/87 o výměře 137 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro E***** D*****, r. 1943, bytem *****, Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.7 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 444-2005-FaM/OMP ze dne 14.10.2005 uzavřené s paní J***** J*****, r. 1958, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/81 o výměře 8 m 2, p.p.č. 338/91 o výměře 98 m 2, p.p.č. 338/97 o výměře 30 m 2, p.p.č. 338/98 o výměře 18 m 2, p.p.č. 338/99 o výměře 99 m 2a p.p.č. 338/102 o výměře 59 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro J***** J*****, r. 1958, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.8 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 191-2013-OE/OMP ze dne 7.5.2013 uzavřené s paní H***** K*****, r. 1939, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/101 o výměře 504 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní H***** K*****, r. 1939, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok..
A.9 schvaluje

a) ukončení nájemních smluv č. 90-1999-OF/OMP ze dne 29.3.1999 a č. 284-2001-OF/OMP ze dne 11.7.2001 uzavřených s manžely M*****, r. 1952, a N*****, r. 1949, K*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6.2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/101 o výměře 504 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní H***** K*****, r. 1939, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.10 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993 uzavřené s paní R***** S*****, r. 1940, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6. 2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/86 o výměře 242 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní R***** S*****, r. 1940, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.11 schvaluje

a) ukončení nájemních smluv č. 484-2007-FaM/OMP ze dne 27.7.2007 a č. 450-2012-OE/OMP ze dne 3.10.2012 uzavřených s paní D***** S*****, r. 1939, bytem *****Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6. 2014
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/89 o výměře 153 m 2, p.p.č. 338/83 o výměře 14 m 2, p.p.č. 338/82 o výměře 7 m 2a p.p.č. 338/90 o výměře 100 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní D***** S*****, r. 1939, bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.12 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy ze dne 22.8.1994 uzavřené s paní H***** T*****, r. 1930, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6. 2014
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/94 o výměře 114 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro paní H***** T*****, r. 1930, bytem *****, Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok..

A.13 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy ze dne 1.1.1993 uzavřené s panem M***** V*****, r. 1946, bytem ***** Jablonec nad Nisou, a to dohodou k 30.6. 2014
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/95 o výměře 97 m 2a p.p.č. 338/78 o výměře 13 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro manžele M*****, r. 1946, a D*****, r. 1948, V*****, oba bytem ***** Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok..

A.14 schvaluje

a) ukončení nájemní smlouvy č. 974-2010-FaM/OMP ze dne 27.1.2011 uzavřené s panem J***** Z*****, r. 1959, bytem *****Křižany, a to dohodou k 30.6. 2014.
b) pronájem části p.p.č. 338/11, označené jako p.p.č. 338/80 o výměře 14 m 2a p.p.č. 338/92 o výměře 195 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro pana J***** Z*****, r. 1959, bytem *****Křižany, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 5 let. Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.15 schvaluje

výprosu st.p.č. 1555/1, části p.p.č. 1556/1 o výměře cca 660 m 2, p.p.č. 1556/2, st.p.č. 1556/4 a p.p.č. 1556/5 (celková výměra 1.500 m 2) vše v k.ú. Mšeno nad Nisou od půjčitele, pana M***** G*****, r. 1969, bytem *****Děčín, s účinností od 1.7.2014.
A.16 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o nájmu nemovitostí na prodej části p.p.č. 205/1 o výměře cca 55 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem investiční výstavby s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude upřesněna až dokončení stavebních prací, s panem J***** H*****, r. 1965, bytem ***** Jablonec nad Nisou s tím, že o vydání kolaudačního souhlasu bude zažádáno do 31.12.2016, nebo do 31.12.2016 kupující předá písemné oznámení o dokončení stavby a zahájení užívání stavby.
Výše uvedená smlouva bude mimo jiné obsahovat v části nájemní ujednání, že do doby kolaudace stavby nebo do doby zahájení užívání stavby, bude předmětný pozemek v nájmu pana J***** H*****, kdy ujednání o ceně nájmu bude upraveno tak, že po dobu příprav stavby bude výše nájemného stanovena ve výši 35,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby, tj. ode dne zahájení stavby, ve výši 1,-Kč/m 2/rok, přičemž za den zahájení stavby se považuje až hmotný výsledek prováděné stavby.

A.17 schvaluje

pronájem p.p.č. 976/1 o výměře 65 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou pro paní K***** S***** r. 1947, bytem *****, Jablonec nad Nisou, za účelem užívání jako zahrada. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce, nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.18 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 118/98/OFaM/MPO ze dne 28.4.1998, která je uzavřena s panem R***** P*****, r. 1970, bytem 4969/33 ul. *****, Jablonec n.N.

B.1 neschvaluje

pronájem p.p.č. 1256 v k.ú. Proseč nad Nisou.
B.2 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 2019/2 o výměře cca 800 m 2a části p.p.č. 2007/1 o výměře cca 650 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou.
C.1 pověřuje

primátora města Jablonec nad Nisou zveřejňováním záměrů majetkoprávních úkonů v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 27.6. 2014 do 27.8.2014.
C.2 pověřuje

poradu vedení města schvalováním podnájmů v období, kdy nezasedá výbor pro hospodaření s majetkem města, tj. od 25.6. 2014 do 1.9.2014.
D. svěřuje

odboru ekonomiky pravomoc rozhodování o pronájmech prostor sloužících k podnikání, pozemků, objektů a výpůjček, výpros, pachtů a zřizování věcných břemen, kdy město je povinná osoba, v období, kdy nezasedá rada města, tj. od 27. 6. 2014 do 27.8.2014.

RM/232/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 904/1 o výměře cca 105 m 2v k.ú. Rýnovice.

A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 882/7 dle geometrického plánu označené jako díl „c“ o výměře 31 m 2, části p.p.č. 889/7 označené jako díl „a“ o výměře 58 m 2, části p.p.č. 2728 označené jako díl „b“ o výměře 81 m 2, vše nově označené jako p.p.č. 2728/2 o výměře 170 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 51-2009-FaM/OMP ze dne 10.3.2009, a to tak, že se doplňuje dočasný zábor do 1 roku o část p.p.č. 160/2 o výměře 175 m 2v k.ú. Lukášov.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 274 o výměře cca 90 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou.

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1321/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání dle přiloženého schématu - prostory v přízemí objektu č.p. 3100 (Mírové náměstí 19), Jablonec nad Nisou (budova radnice - jih) pro společnost Olymp spol. s r. o. IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou.

A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu zastavěné části st.p.č. 772, podle zákresu uvedeného v mapové příloze, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) v k.ú. Jablonec nad Nisou.

RM/233/2014

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 1 o celkové výměře 22,80 m 2v objektu č.p. 4291 (Smetanova 63) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s manžely J***** a R*****, F*****, Jablonec nad Nisou s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 500,- Kč měsíčně (včetně DPH), nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 15. 7. 2014.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže o výměře 30 m 2v objektu Lidická 9/1534 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem garážování osobního automobilu a nejvýše čtyřech motocyklů s panem P***** B*****, Jablonec nad Nisou s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 600,- Kč měsíčně (včetně DPH), nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 15. 7. 2014.
A.3 schvaluje

podání výpovědi z nájemní smlouvy ze dne 19. 6. 2009 na pronájem prostor sloužících k podnikání v objektu Lidická 1534/9 k.ú. Jablonec nad Nisou uzavřené s panem Van Khach Nguyen, IČ 27323811, Horská 548, Tanvald, PSČ 468 41.

RM/234/2014

A. vydává

Nařízení Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2014 o placeném státní motorových vozidel na místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou ve znění dle přiložené důvodové zprávy

RM/235/2014

A.1 schvaluje

realizaci restaurování a rekonstrukce mozaikové výzdoby hrobky rodiny Pfeiffer - Kral na hřbitově v Jablonci nad Nisou ve dvou etapách (2 roky)
A.2 schvaluje

přímé zadání expertní zakázky na restaurátorské a rekonstrukční práce na této mozaice MgA. Petru Hamplovi, licence MK ČR čj. 7.429/97, Žabovřeská 1032, 15600 Praha - Zbraslav za 393 000,- Kč bez DPH

RM/236/2014

A. schvaluje

výjimky z počtu dětí v mateřských školách:
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace z 116 na 124 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace z 96 na 105 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace ze 48 na 56 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace z 70 na 72 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace z 96 na 105 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace z 96 na 104 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace z 92 na 95 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace ze 72 na 75 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace z 96 na 98 míst
- odloučené pracoviště Vítězslava Nezvala 12 ze 72 na 74 míst,
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace z 96 na 100 míst.

RM/237/2014

A. schvaluje

návrh změny rozpočtu pro rok 2014 p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/238/2014

A. bere na vědomí

výsledek konkurzního řízení

B. jmenuje

ke dni 01.08.2014 na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace Mgr. Lucii Papouškovou

C. schvaluje

ke dni 01.08.2014 Mgr. Lucii Papouškové, ředitelce Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace plat uvedený v příloze č. 1 důvodové zprávy

RM/239/2014

A. souhlasí

v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. s finančním partnerstvím Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvkové organizace a žadatele ATTEST, s.r.o., Praha 2 - Vinohrady, Blanická 1008/28, PSČ 120 00 (IČ 25468243) v projektu v rámci OP VK spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě

RM/240/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s p. Petrem Dědkem a pí. Ivetou Dědkovou , oba bytem Rybářská 8B, Jablonec n.N. - nové rozvody vody a kanalizace v bytě č. 3 v domě č.p. 4604 na pozemku p.č. 6350 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

s pí. Lenkou Klimentovou , bytem Táboritská 421/17, Jablonec n.N. - stavba kanalizační přípojky pro přístavbu rodinného domu č.p. 421 na pozemku p.č. 2138/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.3 schvaluje

s p. Romanem Kadlečkem , bytem Máchova 3891, Jablonec n.N. - zateplení domu s přesahem nad pozemek p.č. 2384/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

se společností CTPark Mladá Boleslav II, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČ: 62416740 - stavba přístupového chodníčku pro zadní vstup do objektu na pozemku p.č. 1140/6 v k.ú. Mšeno nad Nisou

A.5 schvaluje

se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - stavba oplocení v proluce mezi objekty Křišťálová 11, 13 a Křišťálová 15, 17 na pozemcích p.č. 845/3 a 844/3 v k.ú. Jablonecké Paseky s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/241/2014

A. bere na vědomí

usnesení dopravní komise č. 4/2014 ze dne 13.5.2014 a závěry koordinační schůzky svolané odborem územního a hospodářského rozvoje MMJN

RM/242/2014

A. ruší

z důvodu dle § 84 odst. 1, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Obnova fasády věže objektu radnice v Jablonci nad Nisou“

RM/243/2014

A. schvaluje

podle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013, k veřejným zakázkám, přímé zadání těchto veřejných zakázek :

A.1 schvaluje

„Úpravy okolí přehrady - oprava chodníků v ulicích Mšenská a Josefa Hory u MŠ“ společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, IČ: 25475509 , za cenu 242.068,- Kč bez DPH

A.2 schvaluje

"Projektová dokumentace pro stavební povolení - Podchycení svahu ulice Vrkoslavická včetně dešťové kanalizace" společnosti ATELIER 4 s.r.o., se sídlem Podhorská 20, Jablonec nad Nisou, IČ: 46710141, za cenu 186.000,- Kč bez DPH

A.3 schvaluje

„Jablonec nad Nisou - Kaštanová ul. - dešťová kanalizace, k.ú. Kokonín“ a vyvolaná investice „Přeložka NTL plynovodu v ulici Kaštanová“ společnosti 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, za cenu 366.831,19 Kč bez DPH

RM/244/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky „IPRM Jablonec nad Nisou - dětská hřiště“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/245/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky „IPRM Jablonec nad Nisou - rekonstrukce komunikací, chodníků a výstavba kontejnerových stání“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/246/2014

A. neschvaluje

níže uvedený projektový záměr v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

A.1 neschvaluje

ČOV k novostavbě rodinného domu (p.p.č.30/1, Kokonín)
žadatel: Ing. Jiří Fiala, Ing. Jitka Fialová

A.2 neschvaluje

ČOV k domu - ulice Maršovická č. p. 2
žadatel: Jana Tesařová

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, vystavit zdůvodnění k neschváleným projektovým záměrům

RM/247/2014

A. zrušuje

část A svého usnesení č. RM/324/2013, kterým dne 7. 11. 2013 rozhodla v působnosti valné hromady společnosti Jablonecké energetická, a.s. o změně stanov společnosti tak, že celý původní text stanov se nahrazuje zcela novým zněním (dle znění v příloze důvodové zprávy - dle návrhu projednaného dne 17. 10. 2013 Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou);
B. rozhodla

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecké energetická, a.s. o změně stanov společnosti tak, že celý původní text dosavadních stanov se nahrazuje zcela novým zněním (dle znění v příloze důvodové zprávy - dle návrhu projednaného dne 26. 6. 2014 Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou);
C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, zajistit v součinnosti s příslušnými orgány společnosti provedení přijatého

RM/248/2014

A. schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643:
A.1 schvaluje

přijetí peněžitého vkladu statutárního města Jablonec nad Nisou coby investora ve formě příplatku mimo základní kapitál ve výši 165.000.000,- Kč do společnosti Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643
A.2 schvaluje

uzavření Dohody o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a společností Jablonecká energetická a. s., identifikační číslo: 615 39 881, se sídlem Liberecká 4191/120, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 643, ve znění dle textu, která specifikuje podmínky poskytnutí tohoto peněžitého vkladu a tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy

RM/249/2014

A.1 schvaluje

Realizaci projektu "Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonce nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou"

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku "Rozšíření a modernizace varovného a informačního systému statutárního města Jablonec nad Nisou"

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na veřejnou zakázku a výsledek předložit radě města k rozhodnutí.

RM/250/2014

A. schvaluje

užití městského znaku DPMLJ, a.s. dle předložené zprávy.

RM/251/2014

A. bere na vědomí

Informativní zprávu o průběhu projektu meziobecní spolupráce.

RM/252/2014

A.1 schvaluje

vyřazení movitého majetku v celkové pořizovací ceně 7,844.619,57 Kč z evidence majetku statutárního města Jablonec nad Nisou v minulosti sloužícího potřebám Magistrátu města Jablonec nad Nisou (dle soupisu v příloze důvodé zprávy)
A.2 schvaluje

likvidaci tohoto nepotřebného majetku provedenou na základě rozhodnutí likvidační komise a uvedeným způsobem

RM/253/2014

A. schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.2.2014 uzavřené se zhotovitelem ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ: 48267210

RM/254/2014

A. schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 19 000 Kč Spolku jabloneckých dam a pánů, o.s., Jižní 144, Jablonec nad Nisou.

RM/255/2014

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, pro JBC 4X Revelations powered by GHOST za účelem produkce koncertů živých kapel a následné reprodukované hudby po závodě horských kol v areálu JBC bikepark, ski areálu Dobrá Voda ve dnech 24.- 26.7.2014 v době mezi 22.00 až 04.00 hodinou.

RM/256/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b směrnice Rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu " Nákup a instalace odpadkových košů v okolí VD Mšeno " firmě mmcité + a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 25330781.

RM/257/2014

A. neschvaluje

pronájem zastavěné části st.p.č. 772, podle zákresu uvedeného v mapové příloze, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) v k.ú. Jablonec nad Nisou Střední odborné škole managmentu a práva, s.r.o., se sídlem Macharova 1376, PSČ 280 02 Kolín, IČ 25700901 za účelem provozování školského zařízení.

RM/258/2014

A. schvaluje

Smlouvu o provedení stavby „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského“ - stavební objekt SO 101 - chodník

Vytvořeno 16.7.2014 10:37:26 - aktualizováno 17.9.2014 12:20:09 | přečteno 1360x | Petr Vitvar
load