Usnesení rady 12/2014

Usnesení z 12. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 29.05.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/182/2014

A. schvaluje

uzavření Dodatků - č. 25 a č.26 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM / DSÚ ze dne. 20.4.2004

B. ukládá

ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatky - č. 25 a č. 26

RM/183/2014

A. zřizuje

v souladu s § 102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto komisi Rady města Jablonec nad Nisou:
Poradní sbor architektů

B.1 jmenuje

předsedou Poradního sboru architektů pana Petra Vobořila, náměstka primátora

B.2 jmenuje

členy Poradního sboru architektů:

B.2 jmenuje

Ing. arch. Libora Sommera

B.2 jmenuje

Doc. Ing. arch. Zdeňka Jirana

B.2 jmenuje

Ing. arch. Vladislava Hrona

B.2 jmenuje

Ing. arch. Petra Stolína

B.2 jmenuje

Ing. arch. Petra Jiránka

B.2 jmenuje

Ing. arch. Josefa Faltejska

B.2 jmenuje

Ing. arch. Davida Pavlištu

C. bere na vědomí

zápis z úvodního jednání Poradního sboru architektů a závěry k projednávanému bodu "Architektonická studie - obnova území Slunečních lázní a okolí"

RM/184/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s Ing. K***** D*****a Ing. J***** Č***** , oba bytem *****, Jablonec n.N. - úprava sjezdu na pozemcích p.č. 465/22 a 2345/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.2 schvaluje

s Nemocnicí Jablonec n.N ., Nemocniční 15, Jablonec n.N., IČ: 00829838 - demolice přístavku strojovny VZT a zádveří archivu u objektu H02 na pozemcích p.č. 802/1 a st.p.č. 1035 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

s Mgr. J***** Ř***** a MUDr. M*****Ř***** , oba bytem *****, Jablonec n.N. - stavba přípojky vodovodu a kanalizace k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 810/2 v k.ú. Proseč nad Nisou (po rozdělení tohoto pozemku na pozemku p.č. 810/260 v k.ú. Proseč nad Nisou)

A.4 schvaluje

se společností Martia a.s ., Mezní 2854, Ústí n.L., IČ: 25006754 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 879/1 v k.ú. Kokonín s podmínkou uvedenou v důvodové zprávě

A.5 schvaluje

s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s ., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, IČ: 47311975 - stavba víceúčelového objektu na konečné tramvaje na pozemcích p.č. 362/8, 362/9, 362/10, 362/90, 362/93, 362/95, 303, 2327/1, 2318/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami a upozorněními uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/185/2014

A. rozhodla

A) o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, za účelem promítání filmových projekcí v areálu Letního kina, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou v období 10.6. - 30.9.2014
B) o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, za účelem pořádání kulturních akcí ve vnějších prostorách Letní scény sídla Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. v měsících červen až září 2014 (každodenně vždy do 24 hod).

RM/186/2014

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady JE a.s. informace představenstva společnosti Jablonecká energetická, a.s. týkající se možného poškozování společnosti, projednávané na jeho zasedání dne 16. 5. 2014;

B. schvaluje

v působnosti valné hromady JE a.s. informace představenstva společnosti Jablonecká energetická, a.s. týkající se možného poškozování společnosti, projednávané na jeho zasedání dne 16. 5. 2014;

B.1 schvaluje

jediný akcionář vyzývá Ing. Jaroslava Krause, člena a předsedu dozorčí rady společnosti, aby důsledně dodržoval smlouvu u výkonu funkce, kterou má se společností uzavřenou, zejména aby nešířil nepřesné či nepravdivé informace, které mohou společnost poškodit, případně je důsledně dementoval, pokud jsou v médiích šířeny;

B.2 schvaluje

jediný akcionář vyzývá představenstvo společnosti, aby všemi dostupnými právními prostředky dle příslušné legislativy (občanská zákoník, zákon o obchodních korporacích, trestní zákon) hájilo zájmy společnosti, schválené plány revitalizace a naplňování koncepce podnikatelské činnosti společnosti v době, kdy jsou různými subjekty šířeny nepřesné či nepravdivé informace, které mohou mít za cíl společnost poškodit.

RM/187/2014

A. rozhoduje

o přímém zadáním zakázky na opravu havárie opěrné zdi v ul. Revoluční, Jablonec nad Nisou dle přiložené důvodové zprávy.

RM/188/2014

A. jmenuje

výběrovou komisi pro prodej objektu v ulici Petra Bezruče 3000/43 s přilehlými pozemky st.p.č. 3050 a p.p.č. 964/8 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou v souladu s podmínkami stanovenými usnesením rady města č. 211/2013 takto:
Členové komise s hlasem rozhodovacím:
Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora SMJN
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora SMJN
PhDr. Jaroslava Fojtíková, členka zastupitelstva SMJN
MUDr. Vít Němeček, člen zastupitelstva SMJN
Taťána Nováková, členka zastupitelstva SMJN
Mgr. Pavel Svoboda, člen zastupitelstva SMJN
Ing. Petr Roubíček, člen zastupitelstva SMJN
Členové komise s hlasem poradním:
Bc. Jaroslav Cvrček
Ing. Libuše Pavízová

RM/189/2014

A. vyslovuje

souhlas při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. s uzavřením Kupní smlouvy na „Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na období 2014“ dle přiložené důvodové zprávy

RM/190/2014

A. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu zastavěné části st.p.č. 772, podle zákresu uvedeného v mapové příloze, jejíž součástí je budova č.p. 991 (Uhelná 5) v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem provozování školského zařízení.

RM/191/2014

A. schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. vymezení kompetencí orgánů této společnosti při rozhodování o žádostech o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím takto:
představenstvo společnosti je orgánem oprávněným k poskytování informací a rozhodování o odmítnutí či částečném odmítnutí žádosti; jako nadřízený orgán dle tohoto zákona je příslušná dozorčí rada společnosti.

RM/192/2014

A. rozhoduje

v případě odstoupení uchazeče VENTAX s.r.o. z výběrového řízení, v souladu s § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o přidělení veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou“ společnosti Ještědská stavební společnost, spol. s r.o., se sídlem Selská 517, Liberec, IČ 18382550, která se umístila jako druhá v pořadí

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k zajištění všech úkonů podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání této veřejné zakázky

Vytvořeno 30.5.2014 9:00:08 - aktualizováno 9.6.2014 9:00:22 | přečteno 1355x | Petr Vitvar
load