Usnesení rady 09/2014

Usnesení z 9. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 24.04.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/128/2014

A. schvaluje

Vyřazení movitého majetku za rok 2013 dle předložené důvodové zprávy

RM/129/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6a) směrnice RM 7/2013 k veřejným zakázkám, o zadání expertní zakázky na auditorské služby společnosti FINAUDIT s.r.o., IČ 61947407, se sídlem Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc

B. pověřuje

Ing. Veleho, náměstka primátora a Ing. Vítovou, vedoucí odboru ekonomiky, podpisem smlouvy O vykonání přezkoumání hospodaření obce se společností FINAUDIT s.r.o., IČ 61947407, Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc

RM/130/2014

A. bere na vědomí

výsledek konkurzního řízení

B. ukončuje

toto konkurzní řízení, aniž by jmenovala některou z uchazeček do funkce ředitele Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace,

C. schvaluje

vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace,

D.1 jmenuje

konkurzní komisi pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace v tomto složení:
předseda komise
- zástupce zřizovatele:
Mgr. Soňa Paukrtová, náměstkyně primátora,
zástupce zřizovatele :
Božena Caklová, členka Rady města
zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje pro mateřské školy :
Mgr. Eva Martinková, metodik předškolního vzdělávání a školního stravování odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
zástupce České školní inspekce :
PaedDr. Dana Rozkovcová, ředitelka Libereckého inspektorátu ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro mateřské školy:
Bc. Martina Suchomelová, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace

D.2 jmenuje

odbornice s hlasem poradním
Mgr. Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru MMJN
Mgr. Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství, kultury a sportu MMJN

D.3 jmenuje

tajemnici konkurzní komise - zaměstnance zřizovatele
Bc. Lenka Lipšová, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MMJN

E. deleguje

na konkurzní komisi pravomoc vyřadit v souladu s § 4 vyhlášky č. 54/20005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

RM/131/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce , a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Elmos Liberec s.r.o., Ševčíkova 982, Liberec, IČ: 47780126 - stavba kioskové trafostanice na pozemku p.č. 745/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

se společností UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 5, Praha 4, IČ: 00562262 zastoupenou společností InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 18, Brno, IČ: 46981071 - stavba přípojky telekomunikačního vedení, přípojky NN a technologické skříně na pozemku p.č. 1470/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/132/2014

A. schvaluje

zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského“

RM/133/2014

A.1 schvaluje

přímé zadání části veřejné zakázky „I/14 Jablonec nad Nisou, OK Belgická (III/29024)“ (SO 013 Komunikace - Belgická, SO 0111 - Chodníky, SO 0112 - Přístřešky MHD, SO 082 - Sadové úpravy) společnosti Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Antonína Sovy 965, PSČ 470 01, IČ: 44569432 za cenu 3 594 563,- Kč bez DPH a podmínek uvedených v důvodové zprávě, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013 k veřejným zakázkám

A.2 schvaluje

přímé zadání části veřejné zakázky „I/14 Jablonec nad Nisou, OK Belgická (III/29024)“ (SO 040 - Veřejné osvětlení) společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, IČ: 25475509 , za cenu 1 099 477,40 Kč bez DPH a podmínek uvedených v důvodové zprávě, a to dle čl. 6b Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013 k veřejným zakázkám

RM/134/2014

A.1 schvaluje

poskytnutí finančního daru za reprezentaci města
1) paní G abrieleS oukalové, nar. 1.11.1989, Stará Osada 1, Jablonec nad Nisou ve výši 20 000,- Kč
2) paní V eroniceV ítkové, nar. 9.12.1988, bytem Jaroslava Havlíčka 638, Jilemnice, ve výši 20 000,- Kč
3) paní K lářeM oravcové, nar. 19.3.1983, bytem Taušlova 671, Letohrad, ve výši 10 000,- Kč
4) panu S tanislavuŘ ezáči, nar. 29.4.1974, bytem Pod Lesem 12, Jablonec nad Nisou, ve výši 10 000,- Kč
5) panu P etruK nopovi, nar. 12.5.1994, bytem Lučany nad Nisou 743, ve výši 5 000,- Kč

RM/135/2014

A. bere na vědomí

informaci o výkonu veřejné služby a veřejně prospěšných prací v prostředí Magistrátu města Jablonec nad Nisou vč. zprávy za období leden - březen 2014.

B.1 schvaluje

Strategii výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby na období let 2014-2015.

B.2 schvaluje

poskytnutí darů ve formě stravenek a jízdenek MHD jednotlivým vykonavatelům veřejné služby konkretizovaným v důvodové zprávě a to ve vazbě na jejich dobrovolnickou činnost pro město v období leden až březen 2014.

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat výkon veřejně prospěšných prací a veřejné služby dle této strategie.

RM/136/2014

A. schvaluje

úpravu vestibulu v budově radnice dle ideového návrhu MgA. Radomíry Jandové (v příloze důvodové zprávy)

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, postupně realizovat tyto úpravy dle ideového návrhu, možností rozpočtu a rozhodnutí příslušných orgánů státní památkové péče.

RM/137/2014

A.1 schvaluje

pořízení nového osobního automobilu pro potřeby Magistrátu města Jablonec nad Nisou (pro zajištění agendy sociálně právní ochrany dětí) a to formou leasingu (parametry dle důvodové zprávy)

A.2 schvaluje

pořízení použitého kombinovaného automobilu (doprava osob i nákladu) pro potřeby zajištění výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby v ceně max. 200 tisíc vč. DPH.

A.3 schvaluje

ponechání stávajícího vozidla, sloužícího dosud k zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí, k zajištění výkonu veřejně prospěšných prací.

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat toto doplnění autoparku MMJN

RM/138/2014

A.1 schvaluje

Zprávu o průběhu likvidace společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci včetně návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku

A.2 schvaluje

Návrh na výmaz společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci z obchodního rejstříku

Vytvořeno 25.4.2014 8:00:12 - aktualizováno 24.1.2018 8:40:13 | přečteno 1650x | Petr Vitvar
load