Usnesení rady 06/2014

Usnesení z 6. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.03.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/89/2014

A. bere na vědomí

odborné posudky - posouzení technického stavu oběžného výtahu tzv. paternosteru v budově radnice vyhotovené revizním technikem Petrem Rudolfem (ze dne 26. 11. 2013) a revizním technikem Dušanem Kotykem (fa VYTSERVIS, spol. s r.o., ze dne 3.2.2014);

B. schvaluje

- provedení dílčích oprav a úprav tohoto zařízení dle návrhu v posudku revizního technika
T: Ihned.
- přípravu kompletní rekonstrukce tohoto zařízení dle návrhu v posudku revizního technika Petra Rudolfa ;

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, zajistit realizaci opravy oběžného výtahu.

RM/90/2014

A.1 schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro TaPŠ ILMA, Čechova 1272, Turnov na uspořádání tanečních soutěží dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč pro Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2 PS 40, Praha 6 jako podporu kvalifikací ME mužů.

RM/91/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - prodejny č. III v objektu č.p. 3100 (Mírové náměstí 19), Jablonec nad Nisou (budova radnice - západ) o celkové výměře 66 m 2. Prostor sestává z prodejny v přízemí (24 m 2), skladu v suterénu (18 m 2) a skladu nad prodejnou (24 m 2).
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1603/47 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro společnost Sport Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru směny st.p.č. 157/19 o výměře 147 m 2a st.p.č. 157/20 o výměře 552 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví spolku FK Jablonec, z.s., IČ 70840105, se sídlem U Stadionu 4904/5, Jablonec nad Nisou, za st.p.č. 6890 o výměře 217 m 2a st.p.č. 6891 o výměře 382 m 2vše v k.ú. Jablonec nad Nisou ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.

A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 794/2 a p.p.č. 791, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 794/5 o výměře 132 m 2, část p.p.č. 796, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 796/2 o výměře 454 m 2, část p.p.č. 798, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 798/2 o výměře 37 m 2, st.p.č. 797 o výměře 534 m 2, jejíž součástí je budova čp. 51 vše v k.ú. Rýnovice vše oddělené dle geometrického plánu č. 1417-57/2012 (celková výměra 1157 m 2) ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 799, geometrickým plánem č. 1417-57/2012 nově označené jako p.p.č. 799/3 o výměře 816 m 2(Cihelná ul.) v k. ú. Rýnovice

RM/92/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Technické služby Jablonec nad Nisou s.r.o., Souběžná 7, Jablonec n.N., IČ: 25475509 - rozšíření veřejného osvětlení v ulici Riegrova o 2 osvětlovací body na pozemcích p.č. 1011/2 a 1022 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

se společností Sport Jablonec nad Nisou s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec n.N., IČ: 25434411 - stavba terasy u sauny Sport na pozemku p.č. 1603/47 v k.ú. Mšeno nad Nisou

A.3 schvaluje

se společností Grepa Networks s.r.o., Žitná 2324/16, Jablonec n.N., IČ: 25492900 - uložení datových kabelů v lokalitě Žižkův vrch na pozemcích p.č. 534/4, 534/5, 561/4, 561/5, 589/1, 2345/1, 2348/1, 561/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/93/2014

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky "Obnova fasády radnice a věže v Jablonci nad Nisou“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/94/2014

A. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení STL plynovodní sítě v p.p.č. 814 v k.ú. Rýnovice (Rozšíření STL plynovodní sítě RE s.r.o.) se společností Rýnovická energetická s.r.o., se sídlem Belgická č.p. 4887, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25412400 (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/95/2014

A. schvaluje

jednorázovou výjimku z Pravidel finančního řízení a kontrol organizací - bodu 2.1., co se termínu uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku týče s tím, že se termín v roce 2014 z důvodů zvláštního zřetele hodných posouvá do 15ti dnů od schválení vzorových smluv v zastupitelstvu města.

RM/96/2014

A. schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby se společností Rýnovická energetická, s.r.o., Belgická 4887, Jablonec n.N., IČ: 25412400 - napojení sídliště Janovská na CZT na pozemcích p.č. 752/10, 266/8, 265, 819, 68, 227/1, 227/2, 85/1, 84, 86/1, 988/110, 814, 988/1 a st.p.č. 988/11, 988/14 a 31 v k.ú. Rýnovice s podmínkami uvedenými v důvodové zprávě;

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Vytvořeno 21.3.2014 8:15:17 - aktualizováno 3.2.2015 10:20:11 | přečteno 1378x | Petr Vitvar
load