Usnesení rady 05/2014

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 06.03.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/66/2014

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
O***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem Na *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Sch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.1 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto bytovým jednotkám:
O***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
N***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem Na *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
K***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Sch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

návrh na uzavření ubytovací smlouvy:
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Střelecká 7, Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

návrh na uzavření ubytovací smlouvy:
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Střelecká 7, Jablonec nad Nisou

A.3 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
L***** J*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

nájemní smlouvu k tomuto obecnímu bytu:
L***** J*****, bytem ***** Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
J***** P*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Ing. R***** V*****)
b.j. č. 61, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
J***** P*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Ing. R***** V*****)
b.j. č. 61, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/67/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
s žadateli B***** a V***** M*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši 8.013 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.245 Kč a poslední splátka bude 543 Kč.

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli.

RM/68/2014

A. schvaluje

úpravu Pravidel řešení bytových záležitostí v působnosti statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

RM/69/2014

A.1 bere na vědomí

dopis manželů M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis paní M***** C*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.3 bere na vědomí

dopis paní L***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B. neschvaluje

manželům B***** a V***** M***** novou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. ***** v objektu *****, Jablonec nad Nisou.

C.1 schvaluje

paní M***** C*****, *****Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání bytů v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

C.2 schvaluje

mimořádné řešení bytové situace paní L***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a zároveň schvaluje paní L***** H***** pronájem obecního bytu č. ***** o velikosti 1+1 v objektu ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu a nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 1 roku.

RM/70/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b směrnice Rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu „ Obnova herních prvků v Tyršově parku“ společnosti TR ANTOŠ s. r. o., IČ 48152587, sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov.

RM/71/2014

A. rozhoduje

v souladu s čl. 6b Směrnice rady města č. 7/2013 k veřejným zakázkám o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Projekční práce na opěrné zdi"na p.p.č. 2798 společnosti Projektová kancelář Vaner s.r.o.

RM/72/2014

A. schvaluje
rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě a dodatku k důvodové zprávě včetně tabulkové části úpravy v rámci kanceláře tajemníka, odboru humanitního, odboru ekonomiky, odboru správy majetku, odboru územního a hospodářského rozvoje a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 823 523 tis. Kč, financování ve výši 103 029 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 926 552 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 719 146 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 150 235 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 171 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 926 552 tis. Kč.

RM/73/2014

A.1 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení kabelového vedení NN v p.p.č. 36, 306, 12, 107, vše v k.ú. Vrkoslavice - JN, Vrkoslavice, Pražská - rekonstrukce kabelů NN (IV-12-4002032), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro kabelovou smyčku NN v p.p.č. 654, vše v k.ú. Proseč nad Nisou - IV-9903 Proseč nad Nisou, U Tenisu (p.p.č. 651/2) kabelová smyčka NN, se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 24729035 (budoucí oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení plynového potrubí v p.p.č. 2500/7, 2500/19, 2500/20, 2500/21 a 2500/31, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodu OK I/65 Turnovská), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněná osoba), a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle, IČ 65993390 (investor), a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro uložení dešťové kanalizační přípojky v p.p.č. 751/7 v k.ú. Kokonín (akce Jablonec nad Nisou - odvedení dešťových a podpovrchových vod s obnovením původního propustku) se společností CIKAUTXO CZ s.r.o., se sídlem Letní 3867, 468 01 Jablonec nad Nisou, IČ 25406311 (povinná osoba), a výši jednorázové úhrady za zřízení služebnosti stanovit dohodou ve výši 25.000,- Kč vč. DPH.
A.5 schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro uložení vodovodní přípojky v p.p.č. 126/1 a 127, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, k čp. 291 v k.ú. Proseč nad Nisou, mezi statutuárním městem Jablonec nad Nisou (povinná osoba) a každým vlastníkem domu čp. 291 v k.ú. Proseč nad Nisou, kterým jsou v současné době manželé A*****G***** nar. *****1944, a R*****G***** nar.*****1951, oba bytem *****, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (oprávněná osoba), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B. mění
usnesení rady města č. 161/2012/5 ze dne 28.6.2012, a to tak, že smlouva o zřízení služebnosti uložení optických kabelů bude rozšířena o p.p.č. 16/6 a 16/4, vše v k.ú. Vrkoslavice, a jednorázovou úhradu stanovit dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/74/2014

A.1 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 731/1 o výměře 375 m 2v k.ú. Rýnovice.
A.2 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1818/3 o výměře 127 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.3 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje a pronájmu p.p.č. 336 o výměře 29 m 2v k.ú. Vrkoslavice.
A.4 schvaluje
zveřejnění záměru směny části p.p.č. 5/1 o výměře cca 2.432 m 2v k.ú. Lukášov pro Povodí Labe s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové.
A.5 schvaluje
zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 816/6 o výměře 420 m 2, p.p.č. 816/7 o výměře 10 m 2, p.p.č. 817/3 o výměře 131 m 2a p.p.č. 818/1 o výměře 371 m 2vše v k.ú. Kokonín.
A.6 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1832/3 o výměře 86 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
A.7 schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 77 o výměře 1.311 m 2v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady.
A.8 schvaluje
zveřejnění záměru zemědělského pachtu na p.p.č. 711/1 o výměře 3.937 m 2, p.p.č. 838 o výměře 643 m 2, p.p.č. 845/1 o výměře 3.280 m 2, p.p.č. 946 o výměře 936 m 2a p.p.č. 947 o výměře 1.021 m 2(celková výměra 9.817 m 2) vše v k.ú. Vrkoslavice.

RM/75/2014

A.1 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 31/2009 ze dne 2. 10. 2009 na ideální polovinu st.p.č. 215/4 o výměře 7 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, a to dohodou ke dni 31. 12. 2013.
A.2 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 343-2006-FaM/OMP ze dne 19. 10. 2006 uzavřené s panem R***** Č*****r. 1964, bytem *****Jablonec n. N., a to dohodou ke dni 28. 2. 2014.
A.3 schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 799-2008-FaM/OMP uzavřené s panem P***** S*****r. 1964, bytem ***** Jablonec n. N., a to dohodou ke dni 30. 4. 2014.
B. neschvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 661-2012-OE/OMP ze dne 10. 12. 2012 uzavřené s panem J***** M***** r. 1949, trvale bytem *****Liberec dohodou ke dni 30.10. 2014.
C. trvá
na usnesení rady města č. 306/2013/B/5 o podání výpovědi z nájemní smlouvy č. 661-2012-OE/OMP ze dne 10. 12. 2012 uzavřené s panem J***** M***** r. 1949, trvale bytem ***** Liberec.

RM/76/2014

A.1 schvaluje

výprosu prostoru č. 17 v přízemí objektu č.p. 4424 (Palackého 65), k.ú. Mšeno nad Nisou pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou, IČ 00426083, se sídlem 46601 Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8,  pro účely skladu materiálu;

A.2 schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže (vlevo) o výměře 13 m 2v objektu č.p. 595 (Komenského 11) v k.ú. Jablonec nad Nisou s panem P***** Š***** Lánov za účelem garážování osobního automobilu a motocyklu s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 550,- Kč včetně DPH/měsíc. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 1. 3. 2014.

 
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit nabízení prostoru v bodě 1. pro komerční využití.

RM/77/2014

A. schvaluje

1. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2014  za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy
2. návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2014

RM/78/2014

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného  finančního daru v hodnotě 3 000,- Kč a věcného daru v hodnotě 43 248,- Kč  do svého vlastnictví  příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace.

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

RM/79/2014

A. bere na vědomí

rezignaci paní Terezy Dlouhé z Komise humanitní péče

B. odvolává

pana Radka Polmu z Komise prevence kriminality

C. jmenuje

paní Mgr. Vlastu Veverkovou do Komise humanitní péče
paní Jitku Sedláčkovou do Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí
pana Vladimíra Šábrta do Komise kulturní
pana Ing. Jiřího Vaníčka do Komise prevence kriminality
pana Petra Šikolu do Komise pro sport a tělovýchovu.


RM/80/2014

A.1 schvaluje

poskytnutí specializačního příplatku Mgr. Vítu Rakušanovi, řediteli Základní umělecké školy, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace dle důvodové zprávy,

A.2 schvaluje

platové postupy u vybraných ředitelů škol dle návrhů a termínů uvedených v důvodové zprávě.

RM/81/2014

A. bere na vědomí

způsob zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ v době hlavních prázdnin v roce 2014 dle návrhu uvedeného v bodech A-E důvodové zprávy formou smluvního zajištění s externími subjekty

B. schvaluje

příspěvek města ve výši 100 Kč/1 dítě/1 pobytový den po splnění kritérií uvedených v bodu A důvodové zprávy

C. ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora
zajistit vypsání výzvy na registraci subjektů, které poskytují požadované služby na zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd a splní podmínky uvedené v bodě B důvodové zprávy

RM/82/2014

A. schvaluje

prodloužení nájmu Klubu Na Rampě společnosti SUNDISK s.r.o. dle důvodové zprávy, tj. do 13. 9. 2023

RM/83/2014

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Nemocnice Jablonec n.N ., Nemocniční 15, Jablonec n.N., IČ: 00829838 - demolice propojovací chodby mezi pavilony A a B 02 na pozemku p.č. 6098 v k.ú. Jablonec nad Nisou

A.2 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s. , Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Martia a.s., Mezní 2854/4, Ústí n.L., IČ: 25006754 - stavba kompaktní betonové trafostanice a položení kabelů VN a NN na pozemcích p.č. 2171/2, 2184/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: vedení bude umístěno min. 2,5 metru od kmenů stromů v ul. Lesní stezka, stavbou nesmí být poškozeny kořeny stromů, stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.3 schvaluje

se společností AKT plastikářská technologie Čechy, spol. s r.o. , Želivského 23, Jablonec n.N., IČ: 25233009 - stavba kabelové přípojky NN k navrhované stavbě „Zastřešení skladové plochy Želivského“ na pozemku p.č. 385/13 v k.ú. Rýnovice s podmínkou, že stavebník požádá o souhlas s umístěním inženýrské sítě v účelové komunikaci

A.4 schvaluje

s panem Oldřichem Musilem , bytem Kurčatovova 322, Praha - prodloužení vodovodu a kanalizace v ulici Rádelská na pozemcích p.č. 848 v k.ú. Vrkoslavice a p.č. 2586 v k.ú. Jablonec nad Nisou a stavbě kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2586 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/84/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy 

RM/85/2014

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady  (dle textace v příloze důvodové zprávy) mezi společností a členy dozorčí rady: Ing. Eduard Hrdina (předseda), Ing.Petr Beitl a Mgr. Soňa Paukrtová.

RM/86/2014

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s.
uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady  (dle textace v příloze důvodové zprávy, ve smlouvě se upraví pouze název funkce a osobní data člena orgánu) mezi společností a členy dozorčí rady: Ing. Jaroslav Kraus (předseda), Ing. Marta Procházková, Martin Romaňák.

RM/87/2014

A.1 schvaluje

ukončení Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřené dne 23. 5. 2013 mezi Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Liberci a statutárním městem Jablonec nad Nisou dohodou k 28. 2. 2014.

A.2 schvaluje

uzavření nové  Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR - krajskou pobočkou v Liberci a statutárním městem Jablonec nad Nisou (návrh je přílohou důvodové zprávy).

RM/88/2014

A. doporučuje

doplnění Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 v kapitole B3b. 2.b takto:
Podpora rekonstrukce a modernizace infrastruktury dalšího zdravotnického zařízení s krajskou majetkovou účastí (Nemocnice a poliklinika v České Lípě) a ostatních páteřních nemocnic kraje tj. Nemocnice Jablonec nad Nisou a Jilemnice.

Vytvořeno 7.3.2014 7:30:10 - aktualizováno 13.5.2014 15:00:15 | přečteno 1469x | Petr Vitvar
load