Usnesení rady 04/2014

Usnesení z 4. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.02.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/51/2014

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro přeložku VTL plynovodu v p.p.č. 820, 821, 824, 840, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (přeložka VTL plynovodu Horní Proseč - OS Futurum), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a PROSEČSKOU INVESTIČNÍ, a.s., se sídlem Lidická 1787/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27339866 (investor), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro uložení STL plynovodu v p.p.č. 483/1, 218, 820, 821, 832, 840, 130, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (STL plynovod Horní Proseč - OS Futurum), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a PROSEČSKOU INVESTIČNÍ, a.s., se sídlem Lidická 1787/16, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27339866 (investor), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti + DPH.

RM/52/2014

A. schvaluje

tyto smlouvy o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností AUTO - SPA NETWORKS, s.r.o., U Zvonařky 2536/1a, Praha, IČ: 24258920, stavba „Mycí centrum Autospa“ - přípojka vody, kanalizace, dešťové kanalizace na pozemku p.č. 2361 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.2 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s ., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupenou společností Enprospol s.r.o., Tatranská 524/9, Liberec, IČ: 28725450 - posílení kabelového vedení NN v ul. Čs. armády na pozemcích p.č. 830, 825/3, 829/11, 903/1 v k.ú. Rýnovice s těmito podmínkami: stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, vedení bude umístěno min. 2,5 metru od kmenů stromů; nový pilířek v ul. Stará osada bude umístěn na p.p.č. 903/1 v k.ú. Rýnovice; v případě, že výkop bude veden v zatravněném pásu u komunikace (na pozemcích města), stavebník nebo dodavatel stavby požádá před zahájením stavby na oddělení veřejné zeleně o užívání zeleně

A.3 schvaluje

se společností Telefónica Czech Republic, a.s ., Za Brumlovkou 266/2, Praha, IČ: 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s .r.o., Baarova 957/15, Praha, IČ: 44797320, zastoupenou společností TOSAN Praha s.r.o., Teplická 266, Praha, IČ: 24135739 - stavba podzemního vedení elektronických komunikací na pozemcích p.č. 2345/1, 2345/3, 2549/1, 2336/2, 362/3, 362/11, 362/12, 362/13, 2333/15, 2327/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami:
- na pozemku p.č. 2345/3 bude vedení umístěno těsně vedle komunikace do travnatého pásu
- stavebník nebo dodavatel stavby požádá před zahájením stavby na oddělení veřejné zeleně o užívání zeleně
- v ulici Vodní bude proveden protlak
- oprava chodníků bude provedena v celé šíři
- se zhotovitelem stavby bude sepsána dohoda o převzetí záruk k pozemku p.č. 362/3
- bude dodržena podmínka udržitelnosti projektu „Park Nová Pasířská“ do 31.12.2015
- po realizaci díla budou pozemky dány do původního stavu
- stavba bude časově a prostorově zkoordinována s akcemi města v rámci IPRM:
„Obytný soubor Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch“ - konkrétně s opravou veřejného osvětlení v ul. Řetízková a Lužiská“ - předpokládaný termín realizace IX/2014 - V/2015
„Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci n.N. - rekonstrukce komunikace Nová Pasířská, Vodní, Nádražní a U Balvanu“, a to v prostoru křižovatek Nová Pasířská - Vodní a U Balvanu - Sadová - Nová Pasířská - předpokládaný termín realizace IX-X/2014, IV-V/2015
- ke stavbě bude zřízeno věcné břemeno

A.4 schvaluje

se společností RWE GasNet, s.r.o. , Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: 27935311 - odvětrání a uzemnění středotlaké regulační stanice na pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že před zahájením prací požádá investor nebo dodavatel stavby o povolení užívání zeleně.

A.5 schvaluje

se společenstvím vlastníků jednotek Mšenská 3965, 3966, Mšenská 3966/48, Jablonec n.N ., IČ: 01739778 - stavba zadních schodišť k objektu č.p. 3965 a 3966 a chodníčků na pozemku p.č. 403/367 v k.ú. Mšeno nad Nisou s podmínkou, že za 1 kus kácené lísky bude vysazen 1 kus téhož keře

A.6 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874, Děčín, IČ: 24729035 zastoupená společností Bimont s.r.o., České mládeže 713, Liberec, IČ: 47781262 - stavba přípojky NN na pozemku p.č. 1720/12 v k.ú. Jablonecké Paseky

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/53/2014

A. schvaluje

Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem, za účelem společného postupu při zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele akce „Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec nad Nisou - ulice Želivského“, a to dle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

RM/54/2014

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 20 o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 13/3057 v Jablonci nad Nisou (nájemce K***** G*****)

A.2 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. F. L. Čelakovského, Jablonec nad Nisou:
D***** a S***** M*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce R***** K*****)
b.j. č. 94, F. L. Čelakovského 4/3676, Jablonec nad Nisou

RM/55/2014

A. schvaluje

věnování finančního daru ve výši 5 000 Kč paní Mgr. J***** K*****, bytem: *****, Jablonec nad Nisou, za dosažení prvního místa v krajském kole ankety Zlatý Ámos 2014.

RM/56/2014

A. stanovuje

celkový počet zaměstnanců statutárního města Jablonec nad Nisou zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou na 311 (jedná se o přepočtená místa na plné úvazky, přičemž 210 je pracovníků plnících úkoly úřadu a 101 je pracovníků vykonávajících veřejně prospěšné práce)
B.1 schvaluje

Organizační řád Magistrátu města Jablonce nad Nisou vč. příloh 1 až 4, účinný od 1. 3. 2014, který plně nahrazuje dosavadní organizační řád;
B.2 schvaluje

systemizaci jednotlivých funkčních míst na jednotlivých odborech Magistrátu města Jablonec nad Nisou - dle přílohy v důvodové zprávě, která je od 1. 3. 2014 přílohou č. 4 Organizačního řádu Magistrátu města Jablonec nad Nisou;

B.3 schvaluje

zřízení oddělení Organizace a personálu veřejných prací na odboru Kancelář tajemníka

C. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, zařadit nový Organizační řád MMJN mezi vnitřní předpisy a realizovat všechna organizačně - personální opatření vyplývající z přijetí tohoto předpisu

RM/57/2014

A. schvaluje

Podpisový řád upravující podepisování za statutární město Jablonec nad Nisou a podepisování v rámci Magistrátu města Jablonec nad Nisou s účinností od 1.3.2014

RM/58/2014

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, člena představenstva, (dle textace v příloze důvodové zprávy, ve smlouvě se upraví pouze název funkce a osobní data člena orgánu) mezi společností a
členy představenstva: Ing. Miloš Vele (předseda), Ing. Petr Roubíček, Ing. Boris Pospíšil, Ing. František Pešek, Mgr. Soňa Paukrtová;
B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, pro příští jednání RM připravit návrh smluv o výkonu funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti.

RM/59/2014

A. schvaluje

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady a člena dozorčí rady (dle textace v příloze důvodové zprávy) mezi společností a členy dozorčí rady: Ing. František Pešek (předseda), Martin Romaňák a Mgr. Soňa Paukrtová.

RM/60/2014

A.1 schvaluje

žádost o dotaci z programu EFEKT dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

seznam objektů, na kterých bude aplikován energetický management dle přílohy důvodové zprávy

RM/61/2014

A. schvaluje

proúčtování inveturních rozdílů z inventur roku 2013 takto:
a) účet 311 0100 - inv. rozdíl ve výši 1.599,22 Kč připsat do výnosů.
b) účet 324 0010 - inv. rozdíl ve výši 1.268,46 Kč odepsat do nákladů.

RM/62/2014

A. schvaluje

podporu podnikatelům s tím, že právnické a fyzické osoby, které podnikají v prostorách sloužících k podnikání ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou, mají možnost písemně požádat o snížení nájemného až o 25% na dobu jednoho roku . K žádosti je třeba doložit platnou nájemní smlouvu včetně dodatků a posledně podané daňové přiznání. Žádost s požadovanými listinami je nutné odevzdat nejdéle do 31. 3. 2014 s podmínkou, že žadatel nebude ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužníků statutárního města Jablonec nad Nisou. Snížení nájemného bude poskytnuto na dobu jednoho roku, a to od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015.

RM/63/2014

A. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - ordinace v přízemí objektu Palackého 63, 65 v Jablonci nad Nisou o celkové výměře 89,97 m 2, sestávající z čekárny 16,56 m 2, sesterny 22,78 m 2, ordinace lékaře 22,94 m 2, denní místnosti 10,73 m 2, skladu 9,86 m 2, sociálního zařízení pro zaměstnance 3,46 m 2, WC pro pacienty 3,64 m 2pro MUDr. Čížkovou Lenku s.r.o., IČ 019 88 611, se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3.

RM/64/2014

A. schvaluje

aby v soudním sporu mezi žalobcem spol. SEN PROPERTY, s.r.o., IČ: 28194501, sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a žalovaným Statutárním městem Jablonec nad Nisou o náhradu ušlého zisku ve výši 144.948.675,- Kč právně zastupovala spol. SPOLAK s.r.o. IČ: 28703448

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem Smlouvy o poskytování právních služeb se spol. SPOLAK s.r.o. IČ: 28703448 ve věci právního zastupování ve výše uvedeném soudním sporu.

RM/65/2014

A. bere na vědomí

havárii - zřícení části opěrné zdi v majetku statutárního města Jablonec nad Nisou v Revoluční ulici (na pozemku parc. č. 2798 v k.ú. Jablonec nad Nisou) včetně informace o stržení plynovodního potrubí v majetku společnosti BusLine a.s.;

B. schvaluje

že z důvodu havárie opěrné zdi na pozemku parc. č. 2798 v k.ú. Jablonec nad Nisou statutární město Jablonec nad Nisou jako vlastník strpí umístění dočasného a provizorního napojení plynovodní přípojky pro areál společnosti BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, 51325 Semily, na tomto pozemku, přičemž toto provizorní umístění bude provedeno dle dohody s pracovníky MMJN - odboru správy majetku o trasování vedení a bude možné pouze do ukončení stavby nové opěrné zdi.

Vytvořeno 21.2.2014 7:30:20 - aktualizováno 26.3.2014 11:30:12 | přečteno 1597x | Petr Vitvar
load