Usnesení rady 02/2014

Usnesení z 2. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 23.01.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/19/2014

A.1 schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování služeb IT 14-2012-KT/OIT ze dne 21. 12. 2011 s tím, že část kapacity přístupu k síti a konektivity využije pro své potřeby Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

A.2 schvaluje

poskytnutí této části konektivity a přístupu Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. bezplatně na dobu do 21. 12. 2015.

RM/20/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o umístění telekomunikačního zařízení mezi společností GREPA Networks s.r.o. (IČO: 25492900, se sídlem Průmyslová 55 466 01 Jablonec nad Nisou) a statutárním městem Jablonec nad Nisou dle návrhu, který je vč. 2 příloh součástí důvodové zprávy.

RM/21/2014

A. schvaluje

vzor Smlouvy o nájmu bytu podle platné úpravy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

RM/22/2014

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu a odůvodnění expertní zakázky

B. schvaluje

zadání expertní zakázky na zpracování "Aktualizace Strategického plánu statutárního města Jablonec nad Nisou" společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. za cenu 658 000,- Kč bez DPH (796 180,- Kč vč. DPH), a to dle článku 6a směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 7/2013 k veřejným zakázkám

RM/23/2014

A. schvaluje

na základě doporučení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ze dne 23. ledna 2014, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. a v souladu s čl. V. odst. 10 písm. o) stanov společnosti novou koncepci podnikatelské činnosti společnosti , zahrnující koncepci ekonomického a investičního rozvoje, včetně vývoje cen tepla - dle materiálů v důvodové zprávě (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti vč. příloh);

B. ukládá

na základě doporučení Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou ze dne 23. ledna 2014, dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. představenstvu Jablonecké energetické, a.s. vstoupit do jednání s jinými subjekty za účelem snížení investičních nákladů při výstavbě blokových kotelen.

RM/24/2014

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky „ Nový systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou “, tj. veřejné zakázky na služby, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení, ve smyslu § 44 a v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči VDI Meta - výrobní družstvo invalidů, IČ: 25861808, se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava - Vítkovice;

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání této veřejné zakázky.

Vytvořeno 24.1.2014 9:30:20 - aktualizováno 27.10.2015 14:40:10 | přečteno 1342x | Petr Vitvar
load