Usnesení rady 01/2014

Usnesení z 1. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.01.2014. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/1/2014

A.1 schvaluje

nájemní a ubytovací smlouvy k těmto bytovým a ubytovacím jednotkám:
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
I***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+kk, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** K***** a L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Lípová 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi H***** a J***** F*****, bytem ***** v Jablonci nad Nisou a H***** A*****, bytem ***** v Jablonci nad Nisou s tím, že nájemní smlouva k vyměněným bytům bude uzavřena s H***** a J***** F***** na dobu určitou 1 rok a s H***** A***** na dobu neurčitou.

RM/2/2014

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

žadateli H***** a L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné ve výši 6.794 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.500 Kč a poslední splátka bude činit 794 Kč.

A.2 schvaluje

žadatelkou H***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné 6.354 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 400 Kč a poslední splátka bude činit 354 Kč.

A.3 schvaluje

žadatelkou N***** Š*****, bytem Liberecká 29/3510, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné 5.803 Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000 Kč a poslední splátka bude činit 803 Kč.

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohody o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/3/2014

A.1 bere na vědomí

dopis manželů B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis paní H***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

A.3 bere na vědomí

dopis paní Z***** A*****, ***** Kokonín 468 01 a vyjádření odboru územního a hospodářského rozvoje a vedoucí oddělení dotací

A.4 bere na vědomí

dopis pana V***** O*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

záměr pronajmout manželům K***** a L***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou obecní byt o velikosti 1+1 nebo 1+2 s tím, že stávající byt vrátí městu.

B.2 schvaluje

prominutí dluhu ve výši 297 Kč paní H***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou.

C. trvá

na svém rozhodnutí ze dne 7. 11. 2013 o zamítnutí předloženého projektového záměru paní Z*****A*****,***** Jablonec nad Nisou, a to z důvodu, že návrh řešení je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001Sb. a sice v tom, že řeší sdruženou přípojku pro dva rodinné domy.

D. neschvaluje

panu V***** O***** pronájem obecního bytu o velikosti 1+3 v objektu *****v Jablonci nad Nisou.

RM/4/2014

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1818/3 o výměře 127 m 2v k.ú. Jablonecké Paseky.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1723/6 o výměře 775 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 115/1 o celkové výměře 67 m 2v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m 2v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje stavby bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) na st.p.č. 362 včetně st.p.č. 362 a p.p.č. 731/8, vše v k.ú. Kokonín. Výběrové řízení se uskuteční za osobní účasti zájemce.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje stavby bez čp/če na st.p.č. 69/2 včetně st.p.č. 69/2 a p.p.č. 387/1, vše v k.ú. Kokonín. Výběrové řízení se uskuteční za osobní účasti zájemce.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje stavby bez čp/če (jiná stavba) na st.p.č. 679/1 včetně st.p.č. 679/1 a p.p.č. 3019, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Výběrové řízení se uskuteční za osobní účasti zájemce.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu budovy bez čp/če na st.p.č. 363 včetně st.p.č. 363 vše v k.ú. Mšeno nad Nisou.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1381 Skelná 12 na st.p.č. 1246 včetně st.p.č. 1246 a p.p.č. 1384/6 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou bytovému družstvu Skelná 12, IČ 024 51 875, se sídlem Skelná 1381/12, 466 02 Jablonec nad Nisou za kupní cenu ve výši 2.348.020,- Kč splatnou před konáním zastupitelstva města.

RM/5/2014

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 227-2012-OE/OMP ze dne 20.6.2012 s paní J***** H***** r. 1964, bytem *****Jablonec n.N. na pronájem p.p.č. 1905/5 o výměře 244 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady, a to dohodou k 31.12.2013.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě nájemní č. 790-2011-OE/OMP uzavřené dne 2. 1. 2012 se společností TELMO, spol. s.r.o., IČ 473 07 781, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, s tím, že o kolaudační souhlas bude požádáno nejpozději do 31. 12. 2015. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, do doby převodu vlastnictví k pozemkům nebo do ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní, nejpozději však do 31. 12. 2015. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění.

RM/6/2014

A. schvaluje

záměr kontrol organizací na roky 2015 - 2017 a rozšíření plánu kontrol organizací na rok 2014 dle důvodové zprávy

B. mění

usnesení RM/301/2013 z 7.11.2013

RM/7/2014

A. mění

usnesení rady města č. 272/2013/A/2 ze dne 3.10.2013, a to tak, že k.ú. Vrkoslavice se mění na k.ú. Kokonín. Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

RM/8/2014

A. ruší

předchozí přílohy č. 1 a 2 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 562-2011-OE/ORO platné od 1.1.2013

B. schvaluje

nové přílohy č. 1 a 2 k dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 562-2011-OE/ORO platné od 1.1.2014 dle důvodové zprávy.

RM/9/2014

A. schvaluje

poskytnutí daru vykonavatelům veřejné služby formou stravenek dle jmenného seznamu v důvodové zprávě

RM/10/2014

A. schvaluje

změnu závazných ukazatelů r. 2013 pro CSS p. o. dle důvodové zprávy.

RM/11/2014

A. schvaluje

vyhlášení konkurzních řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů následujících škol:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace.

Konkurzní řízení budou vyhlášena dne 3. 2. 2014.

B. ukládá

Mgr. Soně Paukrtové, náměstkyni primátora, předložit na jednání RM dne 6. 2. 2014 materiál s návrhy na složení jednotlivých konkurzních komisí.

RM/12/2014

A. schvaluje

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. - obnova mamografického pracoviště“.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
podepsat Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S

RM/13/2014

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady nemocnice za rok 2013.

RM/14/2014

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 5/2013 týkající se přírodovědného průzkumu RNDr. Zdeňky Mrlíkové, zaměřeného na výskyt chřástala polního v Proseči n. N. - Horní Proseč.

RM/15/2014

A. schvaluje

nové znění Jednacího řádu Rady města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

RM/16/2014

A. bere na vědomí

předloženou informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/17/2014

A. bere na vědomí

ve věcech města jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. po projednání důvodové zprávy jednatelů TSJ, s.r.o. o plnění úkolů jednatele TSJ, s.r.o. Bc. Milana Nožičky za rok 2013

B. schvaluje

výplatu odměny pro Bc. Milana Nožičku, jednatele TSJ, s.r.o. dle přílohy č. 1 a č. 2 důvodové zprávy.

RM/18/2014

A. souhlasí

po projednání předložené zprávy s tím, aby Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice , Pod Vodárnou 10, p.o. podala projektovou žádost o finanční podporu z OP VK, 1.3. - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, č. výzvy 48.

Vytvořeno 9.1.2014 14:45:15 - aktualizováno 29.1.2014 17:15:11 | přečteno 1544x | Petr Vitvar
load