Usnesení rady 29/2013

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.12.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/367/2013

A.1 schvaluje

opakované vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby: „Nový systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou“
A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto zakázku (dle přílohy důvodové zprávy);

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, sestavit komisi pro otevírání a hodnocení nabídek analogicky dle pravidel ve směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011

RM/368/2013

A.1 schvaluje

dle článku 5a Směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu přímé zadání tzv. expertní veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění fyzické ostrahy v budově MMJN - radnice společnosti KBS Security Service, s.r.o., IČ 28750861, se sídlem Jablonec nad Nisou, KŘIŠŤÁLOVÁ 2560/4, a to na 2 roky za cenu 14 220 Kč bez DPH měsíčně;
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování bezpečnostní služby s touto společností (dle návrhu, který je přílohou důvodové zprávy).

RM/369/2013

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za IV. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.

RM/370/2013

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru do svého vlastnictví příspěvkové organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. v hodnotě 3 295,20 Kč.

B. pověřuje

podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

RM/371/2013

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2013 u příspěvkových organizací:
-Základní škola Jablonec n. N., 5. května 76, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec n. N. - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec n. N. - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec n. N. - Rýnovice, Čs. armády 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec n. N., Jugoslávská 13, příspěvková organizace

RM/372/2013

A. schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce nádob na tříděný odpad č. 744-2013-OSM/OSVZ

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání Smlouvy o výpůjčce č. 744-2013-OSM/OSVZ

RM/373/2013

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 24 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 24

RM/374/2013

A. schvaluje

směrnici k veřejným zakázkám dle textu přílohy k tomuto usnesení

RM/375/2013

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s Tran Dung Sy a Hoang Thi Lam, bytem Boženy Němcové 3714/21, Jablonec n.N. - vydláždění chodníku a dostavba stupně ke vchodu u objektu č.p. 2062 na pozemku p.č. 2376/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že dokončená stavba bude přenechána městu formou daru k veřejnému užívání bez finančních nároků

A.2 schvaluje

uzavření dodatku ke smlouvě o právu k provedení stavby se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 - rekonstrukce plynovodu na Paseckém náměstí na pozemku p.č. 221/12 v k.ú. Jablonecké Paseky s touto podmínkou: pokud bude stavba zasahovat do zeleně, investor nebo dodavatel stavby před zahájením stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/376/2013

A. souhlasí

aby MŠ speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace přijala v roce 2013 od Nadace ČEZ nadační příspěvek na osobní asistenty ve výši 200 000 Kč

Vytvořeno 20.12.2013 10:00:20 - aktualizováno 30.1.2014 8:45:15 | přečteno 1288x | Petr Vitvar