Usnesení rady 26/2013

Usnesení z 26. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.11.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/328/2013

A. schvaluje

z důvodu výjimečnosti situace, ojedinělosti prodlení s placením nájemného a předchozí aktivní součinnosti nájemců s městem:

A.1 schvaluje

prominutí pohledávky za spol. OLYMP s.r.o., se sídlem Mírové nám. 19 , Jablonec nad Nisou, kdy pohledávka představuje výši neuhrazeného příslušenství k dlužnému nájemnému z titulu nájemní smlouvy č. 17-2002-OF/OMP v celkové výši 4.059,-- Kč a odpis pohledávky za spol. OLYMP s.r.o., Mírové nám. 19 , Jablonec nad Nisou.

A.2 schvaluje

prominutí pohledávky za panem P***** J*****, bytem *****, Rychnov u Jablonce nad Nisou, kdy pohledávka představuje výši neuhrazeného příslušenství k dlužnému nájemnému z titulu nájemní smlouvy č. 132-2003-OF/OMP v celkové částce 3.057,-- Kč a odpis pohledávky panu P***** J*****, bytem *****, Rychnov u Jablonce nad Nisou.

RM/329/2013

A. schvaluje

plán inventur pro rok 2013 dle předložené důvodové zprávy

RM/330/2013

A. schvaluje

provozní řád stavebního archivu Magistrátu města Jablonec nad Nisou vč. souhlasu s nahlížením do dokumentace všech objektů ve výlučném vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou;
B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, vydat a publikovat tento provozní řád jako směrnici.

RM/331/2013

A. schvaluje

uzavření této smlouvy o právu k provedení stavby:
s Jabloneckou obchodní společností, s.r.o., Údolní 4300/18, 466 02 Jablonec n.N., IČ: 64050416 - stavba bezbariérového přístupu do prodejny v objektu Budovatelů 14 na pozemku p.č. 205/6 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: stavebník si bude provádět na své náklady technickou a zimní údržbu, dodavatel stavby požádá o zvláštní užívání komunikace - provádění stavebních prací a upozorněním, že ke stavbě je nutný souhlas orgánu památkové péče.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedenou smlouvu

RM/332/2013

A. schvaluje

uzavření Dohody o společném postupu při realizaci narovnání mezi společností MVV Energie CZ, a.s., statutárním městem Jablonec nad Nisou a Jabloneckou energetickou a.s. (v textaci dle důvodové zprávy), která provádí dohodu o narovnání sporu o 3.773.309,50 Kč s příslušenstvím, který je veden před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 11 Cm 53/2010 mezi panem Janem Vinduškou jako žalobcem a společnostmi Jablonecká energetická a.s. a MVV Energie CZ a.s. jako žalovanými;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat tuto dohodu.

Vytvořeno 21.11.2013 8:00:19 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:20 | přečteno 1358x | Petr Vitvar
load