Usnesení rady 24/2013

Usnesení z 24. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 17.10.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/288/2013

A. schvaluje

předložený Plán zimní údržby města Jablonec nad Nisou pro období 2013 -2014 včetně jednotlivých příloh

RM/289/2013

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 799-2007-FaM/OMP ze dne 13.2.2008 ve znění dodatku, který je přílohou tohoto bodu usnesení.

RM/290/2013

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 22 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 22

RM/291/2013

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

s panem L***** M *****, ***** Jablonec n.N. - kanalizační přípojka na pozemku p.č. 664/4 v k.ú. Kokonín k novostavbě na pozemku p.č. 664/29 v k.ú. Kokonín s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí

A.2 schvaluje

se společností Greko-elektro, Malá 460, Liberec 25, IČ: 25485644 - kabelová přípojka NN ke garáži na st.p.č. 4520 v k.ú. Jablonec nad Nisou v ul. Polní na pozemcích p.č. 697/12, 697/11, 697/10, 697/9, 697/8, 697/7, 697/6, 697/5, 697/4, 697/3, 697/36 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že o stavbě budou v předstihu informováni vlastníci garáží, před jejichž vjezdem bude proveden výkop, a po dobu stavby bude umožněn výjezd z garáží

A.3 schvaluje

se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035 - přeložka vedení NN v ul. Zemědělská na pozemcích p.č. 13 a 28/3 v k.ú. Lukášov s těmito podmínkami: stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně a o stavbě bude informován vypůjčitel pozemků (Ředitelství silnic a dálnic, Zeyerova 1310/2, Liberec)

A.4 schvaluje

s p. A***** Ji *****, bytem *****, Jablonec n.N., p. I***** J *****, bytem *****, Jablonec n.N. a p. D***** S *****, bytem *****- kanalizační přípojka k rodinnému domu č.p. 1327 v ul. Lesní na pozemku p.č. 2483/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí a před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně

A.5 schvaluje

s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR , Zeyerova 1310/2, Liberec 1, IČ: 65993390 - „1/14 - Jablonec nad Nisou, Zelené údolí“ na pozemcích p.č. 2352/11, 2352/12 a 2352/14 v k.ú. Jablonec nad Nisou

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/292/2013

A. schvaluje

písemný soupis méněprací dle důvodové zprávy a uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností Interma, akciová společnost, IČ: 63145057, kterým dojde k úpravě předmětu díla a ceny díla

RM/293/2013

A. schvaluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., rozsah pojištění dle předložené důvodové zprávy, včetně pojištění profesní odpovědnosti ve variantě č. 2, tedy 20 000 tis. Kč na jednu pojistnou událost, 40 000 tis. Kč na rok, podlimit na finanční škody 10 000 tis. Kč na škodu a rok, nemajetková újma 10 000 tis. Kč na škodu a rok dle důvodové zprávy.

RM/294/2013

A. schvaluje

a) vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na služby: „Nový systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou
b) zadávací dokumentaci pro tuto zakázku (dle přílohy důvodové zprávy);

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, sestavit komisi pro otevírání a hodnocení nabídek analogicky dle pravidel ve směrnici Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011.

RM/295/2013

A.1 schvaluje

zapojení statutárního města Jablonec nad Nisou do projektu SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ realizovaném Svazem měst a obcí ČR;

A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci tohoto projektu mezi Svazem měst a obcí ČR a statutárním městem Jablonec nad Nisou vč. všech příloh (v příloze důvodové zprávy);

A.3 schvaluje

určení dvou řešených volitelných témat : 1. veřejný pořádek s obecní policií; 2. cestovní ruch

A.4 schvaluje

dočasné navýšení počtu pracovníků (na celé přepočtené úvazky) zařazených do Magistrátu města Jablonec nad Nisou na 210 zaměstnanců

A.5 schvaluje

zřízení těchto nových funkčních míst zaměstnanců Magistrátu města Jablonec nad Nisou na odboru kancelář primátora, oddělení právní a veřejných zakázek: koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro analýzy a strategie, asistent, odborník na oblast rozvoje aglomerací (tematický expert A), odborník na vybranou samosprávnou oblast (tematický expert B);

A.6 schvaluje

určení primátora města Ing. Petra Beitla jako osobu zastupující v projektu statutární město Jablonec nad Nisou.

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, komplexně připravit podmínky pro realizaci projektu vč. najmutí pracovníků v režimu zaměstnanců ÚSC.

RM/296/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravy rozpočtu v rámci kanceláře tajemníka a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 908 951 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 1 093 636 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 687 735 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 348 795 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 1 093 636 tis. Kč.

Vytvořeno 18.10.2013 8:15:16 - aktualizováno 7.5.2014 13:15:12 | přečteno 1508x | Petr Vitvar
load