Usnesení rady 22/2013

Usnesení z 22. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 19.09.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/258/2013

A. mění

usnesení č. 181/2013/2 a to tak, že schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1.418,33 m 2v budovách bez čp/če na st.p.č. 4820 a 4819, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou se společností PROČ s.r.o., IČ 28975600, se sídlem 25065 Bašť, Měšická 821 za účelem provozování bowlingu jako hlavní činnosti a sportovně-společenského a gastronomického centra. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 20.000,- Kč/měsíc + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let. Nájemní poměr založený touto smlouvou vznikne dnem 20. 9. 2013.

RM/259/2013

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky "Revitalizace vstupního parteru objektu radnice, Jablonec nad Nisou"

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/260/2013

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby

A.1 schvaluje

se společností Enprospol, Resslova 357/9, Děčín, IČ: 28725450 - kabelové vedení NN v ul. B. Němcové na pozemcích p.č. 115/1, 518/104, 518/33, 518/66, 318/6, 518/204, 518/220 v k.ú. Mšeno nad Nisou s těmito podmínkami: před zahájením prací požádá investor nebo dodavatel stavby o povolení užívání zeleně, o této stavbě bude stavebník informovat nájemce pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou - Základní školu Mozartova

A.2 schvaluje

s Milanem a Zuzanou Pechovými, K Černé Studnici 4598/10, Jablonec n.N. - kanalizační přípojka pro rodinný dům č.p. 4598 na pozemcích p.č. 2461 a 1745/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: stavebník musí požádat o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, před zahájením prací požádá investor nebo dodavatel stavby o povolení užívání zeleně

A.3 schvaluje

se společností Severočeské komunální služby, s.r.o., Smetanova 4588/91, Jablonec n.N., IČ: 62738542 - kabelová přípojka VN pro transformační stanici komunálních služeb na pozemcích p.č. 537/6, 537/5, 802/17, 815/3, 802/18, 537/47 a 789 v k.ú. Proseč nad Nisou s těmito podmínkami: výkop bude veden minimálně 2,5 metru od stromů, před zahájením prací požádá investor nebo dodavatel stavby na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně, stavebník musí požádat o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.4 schvaluje

s Ing. Petrem Krupkou a Mgr. Veronikou Krupkovou, Rabasova 3834/4, Jablonec n.N. - přípojky inženýrských sítí (elektro, vodovodu a kanalizace) na pozemku p.č. 868 v k.ú. Kokonín k novostavbě rodinného domu na pozemku p.č. 51/4 v k.ú. Kokonín s touto podmínkou: : stavebník musí požádat o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.5 schvaluje

s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, Liberec, IČ: 70946078 - rekonstrukce ulice Želivského za těchto podmínek: nesmí dojít k asfaltování v blízkosti stromů - maximálně v rozsahu jako je v době zpracování projektové dokumentace a budou dodrženy podmínky z vyjádření oddělení správy komunikací ze dne 22.4.2013.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/261/2013

A. souhlasí

s realizací E-aukcí na sdružené dodávky el. energie a zemního plynu pro domácnosti a občany města Jablonec nad Nisou a spádových obcí

B.1 schvaluje

aby realizací E-aukcí na sdružené dodávky el. energie a zemního plynu pro domácnosti a občany města Jablonec nad Nisou a spádových obcí organizovala společnost A-Tender s. r. o., IČ: 24299138, K Palečku 2675/12, 193 00 Praha 9

B.2 schvaluje

umístění sběrného místa pro sběr dat (v období říjen - listopad 2013) pro tuto E-aukci v přízemí radnice (bývalé prostory Galerie MY);

C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem smlouvy o spolupráci se spol. A-Tender s.r.o. ve znění přílohy tohoto bodu usnesení.

RM/262/2013

A. schvaluje

jmenování Ing. Petra Beitla do funkce předsedy Nadace nemocnice Jablonec nad Nisou na další funkční období, tzn. od 25. 9. 2013

RM/263/2013

A. bere na vědomí

předloženou důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu (na základě výjimky ze směrnice č. 1/2011) na akci „Sanace svahu - ulice Pod Vodárnou, Jablonec nad Nisou“ z důvodu havarijního stavu části komunikace, a to společnosti Bydlení komplet s.r.o., se sídlem Mělník, Fibichova 218, PSČ 276 01, IČ 27378152 za podmínek dle důvodové zprávy a jejích příloh

RM/264/2013

A. schvaluje

provedení opravy části střechy ve vnitrobloku budovy radnice (Mírové náměstí 3100/19) s možností časového rozložení realizace akce podzim 2013 až jaro 2014 dle klimatických podmínek;

B. ukládá

JUDr. Markovi Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, realizovat výše uvedenou opravu.

Vytvořeno 20.9.2013 8:15:08 - aktualizováno 7.5.2014 13:15:12 | přečteno 1450x | Petr Vitvar
load