Usnesení rady 21/2013

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 04.09.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/243/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
D***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, U Tenisu 17, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, V Aleji 6, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
S***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 29, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** a V***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
J***** a E***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** a E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
S***** H*****, bytem *****, Železný Brod
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
Z***** B*****, *****, bytem *****, Liberec (býv. nájemce M***** H*****)
b. j. č. 103, U Tenisu 4675, Jablonec nad Nisou

RM/244/2013

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:

A.1 schvaluje

s žadatelkou B***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a dlužné nájemné vč. penále ve výši Kč 8.101,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 1.000,- a poslední splátka bude činit Kč 101,-

A.2 schvaluje

s žadatelkou N***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné ve výši Kč 5.803,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 2.000,- a poslední splátka bude činit Kč 1.803,-

A.3 schvaluje

s žadateli L***** a J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné ve výši Kč 6.465,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 800,- a poslední splátka bude činit Kč 65,-

A.4 schvaluje

s žadatelkou B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a dlužné nájemné vč. penále ve výši Kč 6.643,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 400,- a poslední splátka bude činit Kč 243,-

A.5 schvaluje

s žadateli J***** a M***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši Kč 19.923,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 1.500,- a poslední splátka bude činit Kč 1.013,-

A.6 schvaluje

s žadatelem Z***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné nájemné vč. penále ve výši Kč 4.536,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 400,- a poslední splátka bude činit Kč 136,-

A.7 schvaluje

s žadatelkou I***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za dlužné vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu a dlužné nájemné vč. penále ve výši Kč 5.211,- s tím, že měsíční splátky budou činit Kč 500,- a poslední splátka bude činit Kč 211,-

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/245/2013

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky (VZ) " Nejvhodnější dodavatel zemního plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou a jím zřizované, zakládané a podporované organizace "

A.2 schvaluje

Zadávací dokumentaci pro tuto VZ (včetně všech příloh)

A.3 schvaluje

Odůvodnění veřejné zakázky pro tuto VZ

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na dodavatele této zakázky a výsledek předložit Radě města k rozhodnutí

RM/246/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní L***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis pana J*****S*****, *****, *****a vyjádření oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se slečnou L***** M*****, *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. *****o velikosti 1+1 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

B.2 schvaluje

záměr pronajmout J***** S*****, *****, Železný Brod obecní byt o velikosti 1+1.


RM/247/2013

A. schvaluje

nové platební řešení SEJF pro parkovací systémy v Jablonci nad Nisou a uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o obchodní spolupráci při poskytování služeb uzavřené dne 14.9.2010 se společností ERIKA a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 9-11, PSČ 110 00, IČ 25098900


RM/248/2013

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 21 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 21

RM/249/2013

A. vyslovuje

souhlas při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. s uzavřením Smlouvy o dílo na „Velkoplošnou opravu povrchů ulice V Nivách“ (I. a II. etapa) s firmou STRABAG a.s., dle přiložené důvodové zprávy.

RM/250/2013

A. schvaluje

uzavření těchto smluv o právu k provedení stavby:

A.1 schvaluje

se společností Grepa Networks , - datová trasa v ulici Žitná na pozemcích p.p.č. 802/1, 876/2, 2380/2, 2380/4, 2380/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s těmito podmínkami: pro statutární město Jablonec bude v celém úseku bezplatně (pouze za cenu materiálu) realizována tzv. přílož chráničky municipální optické trasy, bude dodržena norma ČSN 839061 - ochrana stromů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, budou dodrženy vzdálenosti výkopu od stromů uvedené v projektové dokumentaci (min. 2,5 metru), před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně, před zásypem výkopu si stavebník vyžádá kontrolu stavu kořenového systému stromů rostoucích v okolí výkopu, zhotovitel stavby nahlásí zástupci Nemocnice Jablonec n. N., p.o. termín zahájení prací, před zahájením stavebních - výkopových prací zajistí zhotovitel na místě vytyčení všech vedení a zařízení jejich správci, stavbou nebude dotčena zpevněná plocha tvořená betonovými panely, před záhozem chráničky bude přizván ke kontrole zástupce Nemocnice Jablonec n.N., p.o., při pracích musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a musí probíhat tak, že nenaruší chod zdravotnického zařízení včetně souvisejících provozů, nová trasa - skutečný stav chráničky optického kabelu bude geodeticky zaměřen

A.2 schvaluje

se společností Energetická montážní společnost, s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec, IČ: 62743325 - kabelové vedení NN v ul. Horní na p.p.č. 810/2 v k.ú. Proseč nad Nisou s touto podmínkou: před zahájením stavby investor nebo dodavatel stavby požádá na oddělení správy veřejné zeleně o povolení užívání zeleně

A.3 schvaluje

se společností EMJ s.r.o., Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, IČ: 27268632 - elektropřípojka NN na pozemcích p.č. 401 a 498 v k.ú. Lukášov

A.4 schvaluje

s panem Petrem Ouhrabkou , *****, Jablonec n.N. - přeložka plynovodní přípojky k rodinnému domu na pozemcích p.č. 1839 a 745/7 v k.ú. Jablonecké Paseky

A.5 schvaluje

s panem Petrem Brouzdou , p. Danou Brouzdovou , p. Soňou Wenzelovou , p. Adrianem Kantorem , všichni bydlištěm *****a p. Petrou Kantorovou , *****- kanalizační přípojka k objektu č.p. 2040 na pozemku p.č. 2471/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.6 schvaluje

s panem Ing. Markem Neduchalem a p. Mgr. Nikolou Danilovou , oba bydlištěm *****, Jablonec n.N. - vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou, kanalizační přípojka s revizní šachtou a sjezd k nemovitosti na pozemku p.č. 2118/2 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

A.7 schvaluje

s panem Petrem Francem a p. Terezou Suchomelovou - výměna vodovodní a kanalizační přípojky k objektu č.p. 2567 v ulici Milířová na pozemku p.č. 1792/3 v k.ú. Jablonec nad Nisou s podmínkou, že stavebník požádá o zvláštní užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí.

A.8 schvaluje

se Stavebním bytovým družstvem LIAZ , Želivského 3993/13, Jablonec n.N., IČ: 00042226 - úprava přístupu k bytovému domu Nová Pasířská 4010/3 na pozemku p.č. 362/50 v k.ú. Jablonec nad Nisou pod podmínkou, že stavba bude zkoordinována s akcí města v rámci IPRM „Obytný soubor Nová Pasířská“.

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, uzavřít výše uvedené smlouvy

RM/251/2013

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

1. Odkanalizování domu Rýnovice č. p. 73, Jablonec n. N., k.ú. Rýnovice
žadatel: Viktor Adamec
2. Kanalizační přípojka k objektu čp. 2040 stojícího na st.p.č. 1898
v k.ú. Jablonec nad Nisou (Lovecká 2040/12, Jablonec nad Nisou)

žadatel: Petr Brouzda, Dana Brouzdová, Adrian Kantor, Petra Kantorová, Soňa Wenzelová
3. Kanalizační přípojka (Krkonošská 277, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Jiří Halama
4. Kanalizační přípojka (Krkonošská 177, Jablonec nad Nisou)
žadatel: František Matěcha
5. Kanalizační přípojka (Krkonošská 384, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Drahomíra Micková
6. Kanalizační přípojka (Krkonošská 361, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Jan Mlejnek
7. Kanalizační přípojka (Krkonošská 457, Jablonec nad Nisou)
žadatel: Věra Hodková, Věra Zdobinská

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací,
vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru.

RM/252/2013

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. předloženou zprávu o činnosti jednatelky ve 2. čtvrtletí 2013

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. odměnu Ing. Martě Procházkové, jednatelce společnosti, ve výši dle důvodové zprávy

RM/253/2013

A. ruší

své usnesení číslo 31/B/1/2009 přijaté na 3. schůzi rady města Jablonec nad Nisou konané dne 12.2. 2009.

RM/254/2013

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/255/2013

A. schvaluje

studijní cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Saska, a to ve dnech 05. - 06. 09. 2013. Organizátorem je Euroregion Nisa. V rámci studijní cesty primátor navštíví města Budyšín a Drážďany.

RM/256/2013

A. schvaluje


předloženou úpravu rozpočtu u Základní školy Jablonec nad Nisou, Liberecká 26:
- použití investičního fondu k posílení zdrojů určených na financování opravy majetku ve vlastnictví zřizovatele ve výši 200 tis. Kč.

RM/257/2013

A. schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká energetická a.s. (IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01) na základě doporučení představenstva společnosti (dle jeho usnesení č. USN/5/14/2013/JE) a v souladu s odst. 11 písm. l) stanov společnosti, cenu tepelné energie ve výši 689,- Kč/GJ včetně 15% DPH pro kategorii B1 s přechodem na jednosložkovou cenu a to od 1. 1. 2014.

Vytvořeno 4.9.2013 14:00:15 - aktualizováno 26.11.2013 8:30:19 | přečteno 1565x | Petr Vitvar
load