Usnesení rady 16/2013

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 17.07.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/194/2013

A. bere na vědomí

v působnosti valné hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., IČ 61539881, se sídlem Jablonec nad Nisou, Liberecká 120, PSČ 466 01 (dále jen společnost) a dle ust. § 102 ods. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

A.1 bere na vědomí

odstoupení Ing. Václava Hracha, Ph.D., datum narození *****1974; Ing. Libora Žížaly, datum narození *****1974 a Ing. Vladimíra Pitína, datum narození *****1957 z funkce člena představenstva společnosti, které učinili písemnou formou dne 17. 7. 2013.

A.2 bere na vědomí

odstoupení Ing. Jitky Kafkové, MBA, datum narození *****1977 z funkce člena dozorčí rady společnosti, které učinila písemnou formou dne 17. 7. 2013.

B.1 schvaluje

dohodu člena orgánu a společnosti o neexistenci nároků, uzavřenou dne 17. 7. 2013 mezi Společností a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., datum narození *****.1974 ve znění, které tvoří přílohu důvodové zprávy;

B.2 schvaluje

dohodu člena orgánu a společnosti o neexistenci nároků, uzavřenou dne 17. 7. 2013 mezi Společností a Ing. Liborem Žížalou, datum narození *****1974 ve znění, které tvoří přílohu důvodové zprávy;

B.3 schvaluje

dohodu člena orgánu a společnosti o neexistenci nároků, uzavřenou dne 17. 7. 2013 mezi Společností a Ing. Vladimírem Pitínem, datum narození *****1957 ve znění, které tvoří přílohu důvodové zprávy;

B.4 schvaluje

dohodu člena orgánu a společnosti o neexistenci nároků, uzavřenou dne 17. 7. 2013 mezi Společností a Ing. Jitkou Kafkovou, MBA, datum narození *****1977 ve znění, které tvoří přílohu důvodové zprávy;

B.5 schvaluje

vyplacení pohyblivé složky mzdy (bonusu) ve výši 160 000,- Kč Ing. Vladimíru Pitínovi, datum narození *****1957 společností, jako zaměstnavatelem.

C. volí

s cílem prozatímně zajistit fungování orgánů společnosti po rezignaci zástupců nominovaných v minulosti ze strany MVV Energie CZ a.s.,

C. volí

Ing. Miloše Veleho, narozeného *****1962, bytem *****, Jablonec nad Nisou členem představenstva společnosti s účinností ke dni 18. 7. 2013;

C.1 volí

Ing. Miloše Veleho, narozeného *****1962, bytem *****, Jablonec nad Nisou členem představenstva společnosti s účinností ke dni 18. 7. 2013;

C.2 volí

Ing. Petra Roubíčka, narozeného *****1964, bytem *****, Jablonec nad Nisou členem představenstva společnosti s účinností ke dni 18. 7. 2013;

C.3 volí

Mgr. Soňu Paukrtovou, narozenou *****1950, bytem *****, Jablonec nad Nisou členkou představenstva společnosti s účinností ke dni 18. 7. 2013;

C.4 volí

Ing. Martu Procházkovou, narozenou *****1956, bytem *****, Jablonec nad Nisou členkou dozorčí rady společnosti s účinností ke dni 18. 7. 2013

D. schvaluje

v souladu s ust. čl. 22 a 30 stanov společnosti odměny členům orgánů společnosti: člen představenstva 15000 Kč měsíčně, místopředseda představenstva 17500,- Kč měsíčně, předseda představenstva 20000 Kč měsíčně, člen dozorčí rady 8000 Kč měsíčně, předseda dozorčí rady 10000 měsíčně; přičemž v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů tato odměna nenáleží Ing. Miloši Velemu a Mgr. Soně Paukrtové;

E. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města a Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, zajistit v součinnosti s příslušnými orgány dotčené obchodní společnosti provedení přijatého usnesení.

RM/195/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/36 v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka NTL plynovodní přípojky u čp. 729), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH

RM/196/2013

A.1 rozhoduje

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008, ve znění pozdějších předpisů, o ochraně nočního klidu, za účelem pořádání kulturní akce - hudebního festivalu Bananafest 2013, který se koná v areálu Slunečních lázní, přehrada Mšeno, dne 20.7.2013

A.2 rozhoduje

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008 o ochraně nočního klidu, ve znění pozdějších předpisů, za účelem pořádání doprovodného kulturního programu ke Světovému poháru ve foucrossu ve sportovním areálu Dobrá Voda ve dnech 2.- 3.8.2013.

RM/197/2013

A. uděluje

paní M***** B*****, bytem*****, Jablonec nad Nisou výjimku z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou

B. schvaluje

M***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 15, o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci 9/3055 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 1 rok

Vytvořeno 17.7.2013 15:45:12 - aktualizováno 4.1.2019 14:20:19 | přečteno 1285x | Petr Vitvar
load