Usnesení rady 15/2013

Usnesení z 15. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 27.06.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/177/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní D*****J*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení sociál.právní ochrany dětí

A.2 bere na vědomí

dopis paní I***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana J***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.4 bere na vědomí

dopis paní G***** K*****-Z*****, bytem *****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření komise humanitní péče

A.5 bere na vědomí

dopis nájemníků bytového domu v ul. Podzimní 1674/54, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.6 bere na vědomí

dopis paní I***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.7 bere na vědomí

dopis paní V*****T*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a oddělení správy bytových domů

B.1 schvaluje

mimořádné řešení bytové situace paní D***** J*****, *****, Jablonec nad Nisou, a to pronájmutím některého z volných obecních bytů v Jablonci nad Nisou.

B.2 schvaluje

panu J***** P*****, ***** Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 10 v objektu Rybářská 8/4604 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 1 rok.

B.3 schvaluje

paní I***** H*****, ***** Jablonec nad Nisou nájemní smlouvu k bytové jednotce č. 22 v objektu Řetízková 7/3052 v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu.

B.4 schvaluje

paní G***** K***** Z*****, bytem Pekárna Šumava, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

B.5 schvaluje

paní V***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

C.1 doporučuje

paní I***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou řešit svoji situaci výměnou bytu (tj. zkontaktovat se s jiným nájemcem), případně hlásit se za předpokladu splnění podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů nebo zajímat se pronájem bytu i u jiných pronajímatelů než je statutární město Jablonec nad Nisou.

C.2 doporučuje

nájemníkům z objektu Podzimní 54/1674 v Jablonci nad Nisou vyčkat na rozhodnutí Policie ČR a zároveň jim sděluje, že paní J***** bude písemně vyzvána k tomu, aby nenarušovala noční klid

RM/178/2013

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Kaufbeuren, Německo, na tradiční Tänzelfest 2013, a to ve dnech 12. - 15. 7. 2013.

RM/179/2013

A. schvaluje

směrnici Rady města Jablonec nad Nisou číslo 5/2013 určující funkční příslušnost k vyjádřením a podepisování za statutární město Jablonec nad Nisou

RM/180/2013

A.1 schvaluje

vyhlášení otevřeného zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby „Nový systém tiskových a kopírovacích služeb pro statutární město Jablonec nad Nisou“

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro tuto zakázku

A.3 schvaluje

komisi pro otevírání a hodnocení nabídek v rámci této zakázky ve složení: Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele, Mgr. Pavel Svoboda, JUDr. Marek Řeháček, Jiří Hruška, případně další zájemci z řad členů zastupitelstva města či zástupce OHK Jablonec nad Nisou; náhradníci: Mgr. Soňa Paukrtová, Petr Vobořil, JUDr. Petr Karlovský, Karel Očenáš DiS).

RM/181/2013

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 8/98 ze dne 1. 6. 1998 ve znění dodatků č. 1 - 11, uzavřené se společností BOWLING Live s.r.o., IČ 25606140, se sídlem Pod vodojemem 2718, Zlín, PSČ 76001 na pronájem nebytových prostor v budově bez čp/če na st.p.č. 4820, 4819, 4818 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a to dohodou ke dni 15. 7. 2013.
A.2 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 1.418,33 m 2v budovách bez čp/če na st.p.č. 4820 a 4819, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou se společností PROČ s.r.o., IČ 28975600, se sídlem 25065 Bašť, Měšická 821 za účelem provozování bowlingu jako hlavní činnosti a sportovně-společenského a gastronomického centra. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 20.000,- Kč/měsíc + DPH v zákonem stanovené výši. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 10 let s účinností od 16. 7. 2013.

RM/182/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1603/47 (dle přiloženého nákresu) v k.ú. Mšeno nad Nisou pro společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru o celkové výměře 225 m 2v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2252/6 o výměře 87 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 870/3 v k.ú. Kokonín za účelem narovnání hranice pozemku a vypořádání oplocení.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 2011/28 o výměře 43 m 2a p.p.č. 2011/39 o výměře 16 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2082/3 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem předzahrádky.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 1425/16 k.ú. Jablonec n.N. za účelem úpravy vjezdu.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 414/27, geometrickým plánem nově označená jako p.p.č. 414/28 o výměře 37 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby trafostanice.

A.9 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 384/1 v k.ú. Kokonín o výměře 845 m 2.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 666/1 v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 897/12 v k.ú. Jablonecké Paseky o výměře 58 m 2za účelem zajištění příjezdu.

RM/183/2013

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě, úpravu rozpočtu v rámci kanceláře tajemníka a kanceláře primátora a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 739 391 tis. Kč, financování ve výši 184 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 924 076 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 676 012 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 190 958 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 106 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 924 076 tis. Kč.

A.2 schvaluje

poskytnutí nefinančního daru - 280 ks repelentů - obci Černěves v hodnotě 20.000,- Kč jako formu pomoci po povodních.

RM/184/2013

A. uděluje


souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru do svého vlastnictví dle důvodové zprávy pro příspěvkovou organizaci:
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace ve výši 10 000,- Kč

B. pověřuje


podpisem darovací smlouvy ředitele příspěvkové organizace

RM/185/2013

A. schvaluje

vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2013 dle důvodové zprávy.

RM/186/2013

A. schvaluje

podepsání Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

RM/187/2013

A. schvaluje

níže uvedené projektové záměry v rámci Programu podpory výstavby technické infrastruktury:

A.1 schvaluje

Zřízení ČOV pro RD U Staré lípy 236/15, Jablonec nad Nisou žadatel: RD U Staré lípy 236/15, Vacková, Klimešovi

A.2 schvaluje

Zřízení ČOV pro rodinný dům na adrese U Staré lípy 123/17, Jablonec n. N.,
žadatel: Jiří a Miluše Kyselovi

A.3 schvaluje

Odkanalizování RD Pivovarská 33 (kanalizační přípojka),
žadatel: Iryna Petryshak

A.4 schvaluje

Kanalizační přípojka domu v ul. Svatopluka Čecha 3007/30A,
žadatel: SVJ domu č. p. 3007 v Jablonci nad Nisou

A.5 schvaluje

Přípojka k veřejné kanalizační síti (U Rybníka 2583/2, Jablonec nad Nisou),
žadatel: Ing. Petra Mačková, Marcela Ježková

A.6 schvaluje

Zřízení ČOV k novostavbě RD (Dubová 227, Kokonín),
žadatel: Kristýna Šulcová, Tomáš Kazda

A.7 schvaluje

Kanalizační přípojka k objektu čp. 3500 (Jana Žižky 3500/9, Vrkoslavice)
žadatel: Vladimír Vrabec

A.8 schvaluje

Kanalizační přípojka pro napojení objektu čp. 343 (Krkonošská 343, Kokonín)
žadatel: Petr Pachman, Tomáš Pachman, Hana Pachmanová

A.9 schvaluje

Kanalizační přípojka pro napojení objektu čp. 4991 (Krkonošská 403, Kokonín)
žadatel: Libor Mechír

A.10 schvaluje

Kanalizační přípojka pro napojení objektu čp. 360 (Krkonošská 360, Kokonín)
žadatel: Zdenka Vojtíšková

A.11 schvaluje

Vybudování ČOV k rodinnému domu (Lukášov p.č. 555)
žadatel: MUDr. Linda a Vlastimil Suchánkovi

B. ukládá

Mgr. Ivetě Habadové, vedoucí oddělení dotací, vystavit potvrzení ke každému schválenému projektovému záměru.

RM/188/2013

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

písemný soupis a odůvodnění dodatečných stavebních prací a méněprací a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým dojde k úpravě předmětu díla, ceny díla, platebních podmínek a termínu ukončení realizace

RM/189/2013

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu včetně příloh

B. schvaluje

znění Dodatku č.1 Smlouvy o dílo při stavbě „Kanalizace - Krkonošská ulice, Jablonec nad Nisou“, ev.č. MMJN: 518-2012-OÚaHR/OIV, kterou uzavřelo statutární město Jablonec nad Nisou se společností EVOSA spol. s r.o. dne 22.10.2012.

RM/190/2013

A.1 schvaluje

realizaci veřejné zakázky "Digitalizace archivních materiálů"

A.2 schvaluje

zadávací dokumentaci pro tuto veřejnou zakázku

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, realizovat výběrové řízení na výběr dodavatele této veřejné zakázky a výsledek předložit radě města k rozhodnutí

RM/191/2013

A. schvaluje

uzavření Dodatku č.18 k Rámcové smlouvě o dílo ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 18

RM/192/2013

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 19 k Rámcové smlouvě ev. č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20. 4. 2004

B. ukládá

Petru Vobořilovi, náměstkovi primátora, realizovat Dodatek č. 19 k Rámcové smlouvě ev.č. 25-2004-OSM/DSÚ

RM/193/2013

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky „Poskytovatel televizního vysílání pro město Jablonec nad Nisou“, tj. veřejné zakázky na služby, zadané v podlimitním zjednodušeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči spol. HOLD Production, s.r.o., se sídlem Na Rokytce 1032, 180 00 Praha 8, IČ 24797901

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a k dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytných k dokončení procesu zadávání veřejné zakázky „Poskytovatel televizního vysílání pro město Jablonec nad Nisou“

Vytvořeno 27.6.2013 15:45:23 - aktualizováno 28.8.2013 11:30:14 | přečteno 1853x | Petr Vitvar
load