Usnesení rady 11/2013

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 09.05.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/103/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
MUDr. M***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
D***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
MUDr. J***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
O***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
E***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
P***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
Ž***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 2+kk, Široká 24, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** Ž*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
D***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 3+kk, Široká 20, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
D***** Z*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, F.L.Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

návrhy na uzavření ubytovacích smluv:

D***** a L***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 1+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
M***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou
Š***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Liberecká 146, Jablonec nad Nisou

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
M***** S*****, nar. *****1986, bytem *****, Liberec (býv. nájemce Monika Benešová)
b. j. č. 5, Široká 10/4860, Jablonec nad Nisou
Ing. P***** B*****, nar. *****1968, bytem *****, Bitouchov (býv. nájemce Dalibor Hutla)
b. j. č. 16, U Tenisu 17/4776, Jablonec nad Nisou

RM/104/2013

A. schvaluje

uzavření dohod o uznání dluhu:
1. s žadatelem V***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné vč. penále ve výši 132.052,- Kč s tím, že měsíční splátky jsou uvedeny v důvodové zprávě
2. s žadatelkou J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou za vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu ve výši 3.096,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 300,- Kč a poslední splátka bude činit 96,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/105/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní D*****M*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis pana P***** H*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření odd.sociální péče o problémech obyvatel v objektu *****, Jablonec n.Nisou.

A.4 bere na vědomí

dopis paní Z***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření komise humanitní péče a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.5 bere na vědomí

dopis paní M***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.6 bere na vědomí

dopis paní G***** T*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů s tím, že je nutné vyčkat na doporučení Komise humanitní péče

A.7 bere na vědomí

dopis paní I***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů

A.8 bere na vědomí

dopis paní H***** W*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B.1 schvaluje

panu R***** N*****, *****, Jablonec nad Nisou uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu bytu velikosti 0+1.

B.2 schvaluje

panu P*****H*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou.

B.3 schvaluje

paní Z***** B*****, *****, Jablonec nad Nisou udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou na dobu 1 roku od data schválení Radou města Jablonec nad Nisou

B.4 schvaluje

sepsání nové nájemní smlouvy s paní M***** P***** k obecnímu bytu č. *****v objektu ***** v Jablonci nad Nisou na dobu určitou 3 měsíce s tím, že pokud nájemné nebude dále řádně hrazeno, bude nájemní smlouva ukončena.

B.5 schvaluje

prominutí dluhu ve výši 3.816,- Kč paní H***** W*****, nar. ***** 1967, *****, Jablonec nad Nisou a odpis pohledávky za paní H*****W*****, *****, Jablonec nad Nisou ve výši 3.816,- Kč z titulu příslušenství k dluhu na nájemném.

B.6 schvaluje

paní L*****B*****, nar. *****1990 nebude dále prodlužována nájemní smlouva v objektu Na Vršku 10, (byt č. 65) Jablonec nad Nisou

C.1 doporučuje

paní I***** Č*****, ***** Jablonec n.N. řešit svoji situaci výměnou bytu (tj. zkontaktovat se s jiným nájemcem), případně hlásit se za předpokladu splnění podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů nebo zajímat se o pronájem bytu i u jiných pronajímatelů než je statutární město Jablonec nad Nisou.

RM/106/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1404/10 díl „a“ o výměře 134 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění technologického zařízení zásobníku a výdejního stojanu LPG.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 174/21 o výměře 22 m 2v k.ú. Jablonec n. N. za účelem vypořádání pozemku pod stavbou garáže.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 362/79 o výměře 504 m 2a p.p.č. 362/80 o výměře 208 m 2obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1478/24 o výměře 26 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1478/25 o výměře 26 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 1487/5 o výměře 28 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem vypořádání pozemku pod zahradní chatkou
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 448/1 o výměře 58 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem zahrady.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 618 v k.ú. Rýnovice za účelem parkování.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 787/15 a části p.p.č. 787/21 geometrickým plánem označené jako p.p.č. 787/15 o výměře 122 m 2v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.
A.10 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1139/1 o výměře cca 200 m 2v k.ú. Mšeno n.N. za účelem zahrady.
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 636/1 o výměře cca 200 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.

RM/107/2013

A.1 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 369-2007-FaM/OMP ze dne 22.8.2007, která je uzavřena se společností TRAFICON INVEST s.r.o., IČ 254 899 17, se sídlem Kubelíkova 150/4, Liberec, a to dohodou ke dni 31. 5. 2013

A.2 schvaluje

pronájem p.p.č. 1435 o výměře 9956 m 2v k.ú. Proseč n.N. za účelem pastviny pro koně paní M***** D*****, Jablonec nad Nisou. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné ve výši 1.500,- Kč/rok.

RM/108/2013

A. schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 2 - 6, úpravy v rámci odboru humanitního, ekonomiky, správy majetku a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 732 036 tis. Kč, financování ve výši 121 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 853 721 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 678 308 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 118 309 tis. Kč, splátky úvěrů celkem 57 104 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 853 721 tis. Kč.

RM/109/2013

A.1 schvaluje

snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru (restaurace ADAM a EVA) v objektu Mírové náměstí 14/482, Jablonec nad Nisou panu Vladimíru Hoffmanovi, IČ 44246421, se sídlem podnikání Liberecká 3418/50, 466 01 Jablonec nad Nisou v celkové výši 81.750,- Kč za podmínky uzavření dohody o uznání dluhu pro pana Hoffmana s tím, že pokud neuhradí 1 splátku z dlužné částky včas, druhý den nastane splatnost celého dluhu a v plné výši a s tím, že pan Hoffman městu uhradí částku ve výši 81.750,-Kč (poskytnutá sleva).
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 474-2008-FaM/OMP ze dne 4. 8. 2008 se společností COLLEGIUM Trade, s.r.o., IČ 60323906, se sídlem Průmyslová 1446/44, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 132-2003-OF/OMP ze dne 31. 3. 2003 s Petrem Jandou, IČ 40183611, se sídlem 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, Mlýnská 29
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 01/2007 ze dne 22. 2. 2007 s Růženou Uhlířovou, IČ 13364405 a Lucií Uhlířovou, IČ 60260998, se sídlem Lidická 1904/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 1999 s Miroslavem Stachem, IČ 12809853, se sídlem Boženy Němcové 3714/21, 466 04 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. RIA/510/01/2007-FaM/OMP ze dne 1. 11. 2007 se společností Pekařství Kremer s.r.o., IČ 18383998, se sídlem Máchova 786/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. 2001-2 ze dne 11. 7. 2001 se společností Pekařství Šumava group a.s., IČ 27354059, se sídlem Na Výšině 3373/11, 46601 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. RIA/2682/2008 ze dne 19. 11. 2008 s Jiřím Vorbachem, IČ 13366319, se sídlem Opletalova 2687/34, 46601 Jablonec nad Nisou
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 35/NP/2006/REKA ze dne 1. 9. 2006 se společností VIMO, s.r.o., IČ 27277933, se sídlem Frýdlantská 185/6, 46601 Liberec-Liberec I
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14. 3. 2012 se společností BS fashion s.r.o., IČ 27546179, se sídlem 50792 Úbislavice 77
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 3. 2011 s Danielem Kamišem, IČ 42461979, se sídlem Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4054/27
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 05/2004 ze dne 9. 4. 2004 s Petrem Mlynkem, IČ 67211119, se sídlem 46861 Desná - Desná I 354
kterými bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku a nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatky k nájemním smlouvám budou účinné od 1. 6. 2013.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 17-2002-FaM/OMP ze dne 21. 1. 2002 se společností Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude stávající nájemné sníženo o 25 % po dobu 1 roku a nájemné nebude po dobu 1 roku valorizováno s tím, že dodatek k nájemní smlouvě bude účinný od 1. 6. 2013. Podmínkou uzavření dodatku je úhrada veškerých dluhů do 15. 5. 2013.

A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 370-2003-FaM/OMP ze dne 1. 7. 2003 se společností BISPOL GOLD s.r.o., IČ 25426427, se sídlem Mánesova 21, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude od následujícího měsíce po uhrazení veškerých dluhů vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou stávající nájemné sníženo o 15 % do 31. 5. 2014. Po dobu snížení nájemného nebude nájemné valorizováno.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. č. 135-2009-FaM/OMP ze dne 20. 8. 2009 s Jiřím Bendou, IČ 47293756, se sídlem Hluboká 4065/17, 46604 Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, kterým bude od následujícího měsíce po uhrazení veškerých dluhů vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou stávající nájemné sníženo o 15 % do 31. 5. 2014. Po dobu snížení nájemného nebude nájemné valorizováno.
A.2 schvaluje

uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 12/2003 ze dne 9. 12. 2003 s Vladimírem Hoffmanem, IČ 44246421, se sídlem Liberecká 3418/50, 466 01 Jablonec nad Nisou, kterým bude od následujícího měsíce po uhrazení veškerých dluhů vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou stávající nájemné sníženo o 15 % do 31. 5. 2014. Po dobu snížení nájemného nebude nájemné valorizováno.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 9-2009-FaM/OMP, uzavřené se společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 86 454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou na pronájem nebytových prostor v objektu Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou (budova radnice), a to dohodou ke dni 30. 6. 2013.

RM/110/2013

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 742/3 a 939, vše v k.ú. Kokonín, pro kabelovou přípojku JN, Kokonín, Boční, 724/3 (IV-12-4011642), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2299/1 a 2384/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro akci Jablonec nad Nisou, Palackého ul., p.p.č. 1027/1 - kabely NN 0,4 kV pro polyfunkční objekt (IV-12-4003839), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2464/20, 2464/11, 2464/14 a 2464/3, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (přeložka plynovodu Jablonec nad Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1 v Jablonci nad Nisou), s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ 70891508 (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2288 v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynovodní přípojka k objektu čp. 989, Kamenná ul., Jablonec nad Nisou) s D***** B***** Jablonec nad Nisou (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1435/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro kabelové vedení NN, ul. Mlýnská, p.p.č. 1435/6 (IV-12-4011333), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.6 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 870/3 v k.ú. Kokonín pro přípojku NN, ul. U Pískovny, p.p.č. 52/21,8 (IV-12-4011397), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.7 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1713/1, 847/14, 864/2, 864/1, 867/4, 867/10, 1719/1, 947/10, 1775, 934/23, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, pro kabelovou smyčku NN JN, Jbc. Paseky (p.p.č. 936/1) (IV-12-4007063), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.8 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 337/3 a st. 4008, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přípojku NN, ul. U Stadionu, p.p.č. 157/11 (IV-12-4011940), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.9 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2352/17, 2382/3 a 2981, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro kabelové vedení NN, ul. Průmyslová 6 C+C (IV-12-4011859), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.10 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 651/8, 651/9, 633/5, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro kabelovou smyčku NN, ul. Na Výšině p.p.č. 633/5 (IV-12-4009447), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.11 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2755, 2474/9, 2758, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro kabelové vedení NN a pilíř, ul. 5. května 2758 TELMO (IV-12-4011647), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.12 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 814, 755/158, 755/194, vše v k.ú. Rýnovice, pro akci JN, Belgická, RVN pro cizí TS, RVN KKT (IV-12-4009929), se společností Rýnovická energetická s.r.o. se sídlem Belgická čp. 4887, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25412400 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.13 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 337/3, 338/63, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (zkrácení plynovodní přípojky, přeložka plynovodu, uložení vnějšího domovního plynovodu do pozemku pro víceúčelové zařízení sportovního areálu Střelnice, ul. U Stadionu) se společností FK Jablonec, občanské sdružení, se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.14 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 337/3, 338/63, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelovou přípojku NN pro víceúčelové zařízení sportovního areálu Střelnice, ul. U Stadionu), se společností FK Jablonec, občanské sdružení, se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.15 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 337/3, 338/63, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (uložení chráničky pro optický kabel pro víceúčelové zařízení sportovního areálu Střelnice, ul. U Stadionu) se společností FK Jablonec, občanské sdružení, se sídlem U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 70840105 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.16 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1140 v k.ú. Proseč nad Nisou pro kabelovou smyčku NN (IV-12-4006628) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.17 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 703/8, 781/8 a 2357/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přeložku NN u čp. 3677 (EP-12-4001492) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.18 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 719/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou pro kabelovou smyčku NN pro řadové garáže (IV-12-4006047) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.19 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1719/2 a 947/15, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, pro přípojku NN k p.p.č. 872/2 (IV-12-4006594) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.20 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2353/1, 665/1 a 665/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přeložku vedení NN - JN Tovární - štola PL (EP-12-4001870) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.21 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 665/1 a 665/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro přeložku NN, Tovární - štola PL (EP-12-4001871) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.22 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 454/12 v k.ú. Jablonec nad Nisou (plynová přípojka - čp. 3698 v ul. Nerudova, firma NERROX s.r.o.) se společností Nerrox s.r.o., se sídlem 463 41 Dlouhý Most 271, IČ 25049321 (investor), a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.23 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1715/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou pro přípojku NN k RD v ulici Tichá (IV-12-4007091) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.24 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 819 v k.ú. Rýnovice (přípojka NTL plynovodu Jablonec nad Nisou - J***** a K***** P*****) s J***** P*****,*****Jablonné v Podještědí, a K***** P*****Jablonec nad Nisou (investor) a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.25 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1551/1, 1550, 1548, 2086/41, 1714/1, 1715/1, 1649, 1658/1, 1657, 1612, 1747, 1861, 1864, 1896, 1939, 1941/12, 2045, 1767, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (rekonstrukce VTL plynovodu Jablonec nad Nisou - Kořenov, lokalita Lučany), se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.1 mění

usnesení rady města č. 221/2011/A/16a ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 844/30, 1711, 1712/8 a 1720/9, vše v k.ú. Jablonecké Paseky, a jednorázovou úhradu stanoví jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.2 mění

usnesení rady města č. 6/2010/9b ze dne14.1.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2361 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.3 mění

usnesení rady města č. 66/2006/11 a ze dne 26.4.2006, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 664/4 v k.ú. Kokonín
B.4 mění

usnesení rady města č. 118/2010/A/12 ze dne 10.6.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1570/18 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.5 mění

usnesení rady města č. 75/2007/A/2 ze dne 29.3.2007, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 745 a 813, vše v k.ú. Vrkoslavice, a jednorázovou úhradu stanoví pro p.p.č. 813 dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH a pro p.p.č. 745 dohodou ve výši 62,- Kč/m2 + DPH

RM/111/2013

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci
1. účetní závěrku za rok 2012
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

B. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Městská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. v likvidaci
- výroční zprávu společnosti za rok 2012

RM/112/2013

A. schvaluje

účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou za rok 2012:

- Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9 příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit finanční krytí vyplacení odměn v případech, kdy nejsou kryty vlastními zdroji jednotlivých příspěvkových organizací.

RM/113/2013

A.1 schvaluje

odměny ředitelům škol dle příloh č. 1 důvodové zprávy

A.2 schvaluje

platové postupy u vybraných ředitelů škol dle návrhů a termínů uvedených v důvodové zprávě

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstkovi primátora, zajistit finanční krytí vyplacení odměn v případech, kdy nejsou kryty vlastními zdroji jednotlivých příspěvkových organizací.

RM/114/2013

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. za rok 2012 dle důvodové zprávy.

RM/115/2013

A. bere na vědomí

zprávy o činnosti příspěvkových organizací za rok 2012:

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. dle důvodové zprávy.

RM/116/2013

A. uděluje

souhlas s přijetím věcných darů do svého vlastnictví pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., v celk. výši 28.675,-- Kč, za období 1.1.-31.3.2013 dle důvodové zprávy

B. pověřuje

podpisem darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

RM/117/2013

A. schvaluje


předložené úpravy rozpočtu na rok 2013 u příspěvkových organizací:
-Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, Dolní nám. 1
-Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
-Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Čs. armády 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
-Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
-Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
-Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/118/2013

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. výroční zprávu za rok 2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o.:
1. účetní závěrku roku 2012
2. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
3. vyrovnání účetního hospodářského výsledku společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozpuštěním rezervního fondu a použitím nerozděleného zisku minulých let dle důvodové zprávy

RM/119/2013

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. rozpočet Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. na rok 2013 dle přiložené důvodové zprávy

RM/120/2013

A. schvaluje

1. objekt Za Plynárnou 13 jako nízkoprahovou krizovou ubytovnu SMJN dle důvodové zprávy;
2. realizaci recepcí v domech zvláštního určení (DPS) v Palackého 65 a Novoveská 5 dle důvodové zprávy;

B. ukládá

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru správy majetku, zajistit nezbytné úpravy v objektech Za Plynárnou 13, Palackého 65 a Novoveská 5.

C. ruší

usnesení RM/53/2013 v bodě A/1., 2., 3.;

RM/121/2013

A.1 schvaluje

uzavření "Dohody o ukončení smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" mezi krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Liberci a statutárním městem Jablonec nad Nisou ve znění dle důvodové zprávy
A.2 schvaluje

uzavření "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby /Typ A/" mezi krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Liberci a statutárním městem Jablonec nad Nisou ve znění dle důvodové zprávy.

RM/122/2013

A. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. výplatu odměny Ing. Milanu Maturovi, jednateli společnosti, za plnění jmenovitých úkolů pro IV. čtvrtletí 2012 ve výši uvedené v důvodové zprávě

RM/123/2013

A. schvaluje

aby finanční prostředky získané od žáků ZŠ jako úhrada za poškození učebnic mohly být školou využity na nákup nových učebnic.

RM/124/2013

A.1 bere na vědomí

rezignaci MUDr. Sabiny Tiché
z komise humanitní péče

B.1 jmenuje

paní Šárku Rulcovou
tajemnicí komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB

B.2 jmenuje

Ing. Pavla Sluku
členem komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB

RM/125/2013

A. bere na vědomí

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

A.1 bere na vědomí

Vyjádření Dozorčí rady pro valnou hromadu:
a) k účetní závěrce společnosti za rok 2012
b) k zúčtování hospodářského výsledku za rok 2012
c) k Zprávě o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2012

A.2 bere na vědomí

Výrok auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2012

B. schvaluje

při rozhodování ve věcech města jako jediného společníka společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

B.1 schvaluje

výroční zprávu společnosti Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. za rok 2012, včetně účetní závěrky za rok 2012, přílohy účetní závěrky za rok 2012, zprávy o vztazích podle § 66a) odst. 9 Obchodního zákoníku za rok 2012

B.2 schvaluje

zúčtování hospodářského výsledku ve výši 317 525,81 z účtu 431 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 429 - Neuhrazené ztráty z minulých let v souladu s Vyjádřením Dozorčí rady pro valnou hromadu

RM/126/2013

A. bere na vědomí

rozsah a obsah opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků vodní nádrže Mšeno dle přiložené důvodové zprávy

RM/127/2013

A. bere na vědomí

důvodovou zprávu

B. schvaluje

zadání expertní zakázky na zpracování projektové dokumentace k opravě věže a fasády objektu radnice Ing. arch. Liboru Sommerovi, se sídlem Zoubkova 2129/5, 150 00 Praha 5, IČ 44592035, za cenu 347.270,- Kč včetně DPH a na zpracování průzkumových prací Ing. Martině Sommerové, se sídlem Zoubkova 5, 150 00 Praha 5, IČ 74987534, za cenu 152.000,- Kč (není plátce DPH), a to dle článku 5a směrnice Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2011 k veřejným zakázkám malého rozsahu

RM/128/2013

A. rozhodla

ve věci veřejné zakázky „Zázemí sportovních areálů v ulici U Hřiště v Jablonci nad Nisou“, tj. veřejné zakázky na stavební práce, zadané v podlimitním zjednodušeném řízení, v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky a přidělila shora označenou veřejnou zakázku uchazeči spol. EUROVIA CS, a. s., se sídlem Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ 45274924.

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a dalším úkonům podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nezbytných k dokončení procesu zadávání veřejné zakázky „Zázemí sportovních areálů v ulici U Hřiště v Jablonci nad Nisou“

RM/129/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančního daru Českému červenému kříži, oblastní spolek Jablonec nad Nisou, ve výši 18.000Kč.

RM/130/2013

A. bere na vědomí

předložený materiál

B. schvaluje

poskytnutí finančního příspěvku z Fondu primátora :
Pionýrské skupině Tužiňáci Jablonec n.N. o.s. (5 tis.Kč), Modelářskému klubu SMČR-RC model klub Jablonec n.N. (5 tis.Kč), Českému svazu bojovníků za svobodu, Jablonec n.N., o.s. (9 tis.Kč), TJ KARDIO o.s. (5 tis.Kč), Konfederaci politických vězňů (5 tis.Kč), Veteran Car Club Nisa, Jablonec n.N. (10 tis.Kč), Českému svazu žen, Jablonec n.N. (5 tis.Kč),
Farnímu sboru Čs.církve evangelické (7,5 tis.Kč), Nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb (5 tis.Kč), ZŠ a MŠ Kamenná, Jablonec n.N. (10 tis.Kč), Tanečnímu studiu Rellichová (10 tis.Kč) dle důvodové zprávy.

RM/131/2013

A. schvaluje

navržené termíny jednání Rady města Jablonec nad Nisou pro 2. pololetí 2013 dle předložené důvodové zprávy

RM/132/2013

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/133/2013

A. bere na vědomí

schválení soudního smíru v žalobní věci vydání bezdůvodného obohacení ve výši 111.360,- Kč s přísl. žalobkyni paní Hannelore Rosenberg - Grafenberg dle důvodové zprávy.

RM/134/2013

A. vydává

Nařízení Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2013 o placeném státní motorových vozidel na místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou ve znění dle přiložené upravené důvodové zprávy

RM/135/2013

A. bere na vědomí

kooptování Ing. Milana Matury, nar. *****1953, bytem Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, *****, PSČ 466 04 za člena Správní rady JKIC o.p.s.

RM/136/2013

A.1 schvaluje

uzavření dohody o narovnání č.j. UZSVM/ULB/3543/2013-ULBH mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Jablonec nad Nisou;

A.2 schvaluje

způsobem dořešení vzájemných pohledávek stran této dohody vzniklých v rámci předání objektu Magistrátu města Jablonec nad Nisou v Anenské ulici č. 394, 1072 a 1488 vč. vzájemných pohledávek specifikovaných v dohodě;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat dohodu o narovnání č.j. UZSVM/ULB/3543/2013-ULBH.

RM/137/2013

A. bere na vědomí

informace o jednání komise rady města pro řešení zásobování teplem (dle zápisu z jednání dne 3. 5. 2013

B. schvaluje

předložení základních parametrů pro přípravu návrhu smlouvy o převodu akcií Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. z MVV Energie a.s. na SMJN Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou na jeho mimořádném zasedání dne 16. května 2013.

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města,
1. předložit příslušné materiály na mimořádné zasedání zastupitelstva města
2. zveřejnit základní parametry pro přípravu návrhu smlouvy o převodu akcií Jablonecké teplárenské a realitní, a.s. z MVV Energie a.s. na SMJN.

RM/138/2013

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Jelení Hory, Polsko, na zahájení veletrhu cestovního ruchu TOURTEC 2013, a to dne 10.5.2013.

Vytvořeno 10.5.2013 10:30:09 - aktualizováno 14.8.2013 17:00:17 | přečteno 1873x | Petr Vitvar
load