Usnesení rady 10/2013

Usnesení z 10. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 18.04.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/95/2013

A. vydává

Nařízení Rady města Jablonec nad Nisou č. 1/2013 o placeném státní motorových vozidel na místních komunikacích na území města Jablonec nad Nisou ve znění dle přiložené upravené důvodové zprávy

RM/96/2013

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 2/2013 týkající se zrušení soutěže „Kvetoucí Jablonec“ a vytvoření prezentace s názvem „I tady jsme doma“

B. schvaluje

vytvoření prezentace "I tady jsme doma"

B. schvaluje

Vytvoření prezentace „I tady jsme doma“

RM/97/2013

A. schvaluje

pronájem části pozemků č. 83/13, 2186/2, 2376/8,792/5, 745/17, 625/4, 454/12, 362/6, 2139/28, 703/7, 1805/14, 1008/17 a 1468/55 v k. ú. Jablonec nad Nisou, ppč. 1038/3 a 692/4 v k. ú. Proseč nad Nisou, ppč. 319, 518/148 a 4/170 v k. ú. Mšeno nad Nisou, ppč. 724/8 v k. ú. Kokonín a ppč. 859 v k. ú. Rýnovice o celkové výměře 23 m 2.

RM/98/2013

A. schvaluje

umístění 3 informačních zařízení v prostorách objektu Magistrátu města Jablonec nad Nisou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

RM/99/2013

A. bere na vědomí

poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Celia - život bez lepku o.s., (IČ 27048861, se sídlem Nová Ves 198) ve výši 5 000 Kč.

RM/100/2013

A. bere na vědomí

informaci o havarijním stavu části pláště budovy radnice - omítky na věži a části západní fasády (dle zprávy p. Pavla Peřiny ze dne 1.3.2013 v příloze v důvodové zprávy);

B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora pro finance a správu majetku města, navrhnout ve spolupráci s tajemníkem magistrátu
a) bezodkladné technické a organizační řešení zabezpečení tohoto majetku města tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví, života a majetku, jakož i provozu budovy radnice
b) navrhnout zajištění financování tohoto havarijního stavu.

RM/101/2013

A. bere na vědomí

informaci o výsledcích jednání primátora města s dodavateli přípravy, výroby a distribuce Jabloneckého měsíčníku a o poskytnutých slevách na jejich plnění.

B.1 schvaluje

úpravu smluvního vztahu se společností Geoprint, s.r.o., IČ 27271633, se sídlem Krajinská 1110, Liberec 1, spočívající pouze ve snížení ceny díla dle důvodové zprávy;

B.2 schvaluje

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na kompletní předtiskovou přípravu Jabloneckého měsíčníku na dva roky společnosti GRAPHIS DTP, s.r.o. se sídlem Sokolovské náměstí 1, Liberec za podmínek dle přiložené důvodové zprávy.

B.3 schvaluje

přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci Jabloneckého měsíčníku s Českou poštou, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 na jeden rok za podmínek dle důvodové zprávy;

C. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města uzavřít nové smlouvy na zajištění kompletní předtiskové přípravy Jabloneckého měsíčníku a jeho distribuci a dodatek smlouvy o dílo na tisk Jabloneckého měsíčníku.

RM/102/2013

A. schvaluje

poskytnutí finančního daru z Fondu na reprezentaci slečně Gabriele Soukalové ve výši 20.000 Kč dle přiložené důvodové zprávy

Vytvořeno 21.4.2013 18:00:16 - aktualizováno 4.6.2014 10:45:19 | přečteno 1397x | Petr Vitvar
load