Usnesení rady 07/2013

Usnesení z 7. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 13.03.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/61/2013

A.1 schvaluje

žalobní odpověď statutárního města Jablonec nad Nisou jako žalované strany na žalobu MVV Energie CZ a.s (IČ: 496 85 490, se sídlem Praha 5, Kutvirtova 339/5, PSČ: 150 00) o 83 407 140,-Kč vedeného pod sp. zn. Rsp: 2520/12 u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (text žalobní odpovědi dle přílohy důvodové zprávy);
A.2 schvaluje

žádost statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. podanou dle ust. § 182 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o přezkoumání postupu představenstva společnosti ve věci stanovení údajné škody, kterou měli způsobit někteří členové představenstva z titulu porušení péče řádného hospodáře (text žádosti dle přílohy důvodové zprávy);
B. jmenuje

členy komise pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou: Ing. Petr Beitl (předseda), Mgr. Soňa Paukrtová (člen), Ing. Miloš Vele (člen), Ing. Jaroslav Kraus (člen), Ing. František Pešek (člen), JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (člen), Ing. Marta Procházková (člen), Jindřich Berounský (člen).
C. ukládá

Ing. Petrovi Beitlovi, primátorovi města

předložit zastupitelstvu města informaci o zaslané žalobní odpovědi, ustanovení komise i o žádosti akcionáře Jablonecké teplárenské a realitní, a.s.
Vytvořeno 13.3.2013 9:15:09 - aktualizováno 27.3.2013 10:30:08 | přečteno 1363x | Petr Vitvar