Usnesení rady 06/2013

Usnesení z 6. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 07.03.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/39/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
E***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 měsíce
M***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 200, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
O***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Prosečská 210, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Komenského 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
O***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P***** G*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** C*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
L***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
K***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Z***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** T*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
M***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
ubytovací jednotka 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
A***** Ch*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Opletalova 31, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy:
k bytové jednotce č. 4 o velikosti 1+3 v objektu Palackého 42/3767 v Jablonci nad Nisou (nájemce A***** J*****)

A.3 schvaluje

nájemní smlouvy k těmto obecním bytům:
M***** a Z***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 23, Jablonec nad Nisou
na dobu neurčitou
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Zelené údolí 3, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, 5. května 76, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou po dobu výkonu práce pro ZŠ
J***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.4 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě ul. Lesní, Jablonec nad Nisou:
I***** S*****, *****, bytem Lesní 6A, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Ing. V***** H*****)
b. j. č. 8, Lesní 4660/6B, Jablonec nad Nisou

A.5 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč, Jablonec nad Nisou:
Ing. H***** G*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce J***** V*****)
b. j. č. 16, Široká 4788, Jablonec nad Nisou
B***** T*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce Z***** R*****)
b. j. č. 19, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou

RM/40/2013

A.1 bere na vědomí

dopis paní D*****Z*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.2 bere na vědomí

dopis paní L***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení správy bytových domů

A.3 bere na vědomí

dopis pana J*****Č*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření oddělení právní a veřejných zakázek

B.1 schvaluje

záměr pronajmout paní D***** Z***** *****Jablonec nad Nisou jiný obecní byt o velikosti max. 1+1 s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou jednoho roku

C.1 neschvaluje

paní L***** P*****, *****, Jablonec nad Nisou pronájem obecního bytu č. *****v objektu ***** v Jablonci nad Nisou

C.2 neschvaluje

prominutí dluhu panu J***** Č*****, nar. ***** 1944, trvale bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to dluhu ve výši 7.143,- Kč na jistině a dluhu ve výši 10.306,- Kč na smluvní pokutě, který vzniknul za nikoliv řádně a včas placené nájemné za užívání nebytového prostoru v budově č.p. *****na adrese *****, Jablonec nad Nisou, umístěné v katastrálním území a obci Jablonec nad Nisou.

D.1 doporučuje

paní L*****P*****, *****, Jablonec nad Nisou řešit svoji situaci výměnou bytu, případně hlásit se za předpokladu splnění podmínek do výběrových řízení na pronájem obecních bytů nebo zajímat se pronájem bytu i u jiných pronajímatelů než je statutární město Jablonec.

D.2 doporučuje

panu J***** Č*****, *****, Jablonec nad Nisou požádat o sepsání nové Dohody o uznání dluhu včetně splátkového kalendáře, ve které bude výše jednotlivých splátek nastavena tak, aby byl žadatel tuto dohodu schopen plnit.

RM/41/2013

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
s žadateli M***** a J***** P*****, posl. bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 7.070,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 500,- Kč a poslední splátka bude činit 70,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/42/2013

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru směny části st.p.č. 23/2, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 3011 o výměře 43 m 2, část p.p.č. 2852, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2852/2 o výměře 20 m 2, část p.p.č. 2940, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2940/2 o výměře 5 m 2a část p.p.č. 2774, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 2774/2 o výměře 89 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N. (celková výměra 157 m 2).
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 338/11, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 338/101 o výměře 504 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 798/5 a části p.p.č. 798/6 v k.ú. Kokonín za účelem zahrady.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 2941/1 v objektu Podskalí 17/2941 o velikosti 1+3 a celkové výměře 105,3 m 2v 1. nadzemním podlaží a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/2721 na společných částech domu a stavební parcele č. 3039, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu st.p.č. 2977/2 o výměře 93 m 2, st.p.č. 2977/3 o výměře 25 m 2a st.p.č. 5932/2 o výměře 3 m 2vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem užívání pozemků pod stavbou hotelu.

RM/43/2013

A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 2304/2 a 2300/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, pro kabelové vedení NN, ul. Kubálkova p.p.č. 2813 (IV-12-4010417), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 35 v k.ú. Vrkoslavice (rekonstrukce NTL plynovodu Jablonec nad Nisou - ulice Rychnovská 228) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 918/2 v k.ú. Kokonín, pro přípojku kanalizace pro vlastníka budovy čp. 334 na st.p.č. 344 v k.ú. Kokonín, kterým je v současné době V***** L*****Liberec IV (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 108 a 2299/2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou - právo umístění hromosvodu k budově čp. 1200 postavené na st.p.č. 1100/1 s vlastníkem budovy čp. 1200 postavené na st.p.č. 1100/1, kterým je v současné době Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec IV - Perštýn, IČ 70891508 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
B.1 mění

a. usnesení rady města č. 221/2011/A/13b ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1414/1 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 375,- Kč/m2 + DPH
b. usnesení rady města č. 221/2011/A/13c ze dne 6.10.2011, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1467/1 a 2504/1, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 100,- Kč/m2 + DPH
B.2 mění

a. usnesení rady města č. 118/2010/A/10a a ze dne 10.6.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 291/5 v k.ú. Kokonín, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH
b. usnesení rady města č. 118/2010/A/10b a ze dne 10.6.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 881/3 v k.ú. Kokonín, a jednorázovou úhradu stanoví dohodou ve výši 250,- Kč/m2 + DPH

RM/44/2013

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor (prodejnu) o celkové výměře 187,4 m 2v 1. nadzemním a 1. podzemním podlaží objektu Podhorská 20a/1800 v Jablonci nad Nisou se společností Klíčové a trezorové centrum Hausner-Plný s.r.o., IČ 254 82 530, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1364/16 za účelem provozování prodejny a klíčového a trezorového centra s tím, že nájemné je stanoveno dohodou ve výši 14.000,- Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s účinností od 15. 3. 2013 s tím, že v nájemní smlouvě bude uvedeno, že nájemce všechny úpravy nebytového prostoru provede na vlastní náklady a s předchozím písemným souhlasem pronajímatele.
A.2 schvaluje

náklady na vynaložené investice panem Jiřím Ječným, IČ 65102088, místo podnikání U Zahrádek 4688/22, Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou do nebytového prostoru (prodejny textilu) v objektu Komenského 2/485, Jablonec nad Nisou ve výši 82.297,- Kč a uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 363-2012-OE/OMP, kterým dojde k vzájemnému zápočtu investic vynaložených nájemcem do úprav nebytového prostoru oproti nájemnému, a to ve výši 50% měsíčního nájemného, tj. 6.500,- Kč/měsíc až do úplného započtení investic, počínaje dnem 1. 4. 2013 (tato částka bude ročně navyšována poměrnou částkou o míru inflace).


RM/45/2013

A.1 schvaluje

rozpočtová opatření uvedená v důvodové zprávě včetně tabulkové části na str. 4 - 8, úpravy v rámci rozpočtu kanceláře tajemníka a odboru humanitního a upravený rozpočet města Jablonec nad Nisou takto: celkové příjmy rozpočtu ve výši 727 271 tis. Kč, financování ve výši 121 685 tis. Kč, celkové zdroje ve výši 848 956 tis. Kč, běžné výdaje ve výši 673 985 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 117 867 tis. Kč, splátky úvěrů ve výši 57 104 tis. Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 848 956 tis. Kč.

A.2 schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2013 u příspěvkových organizací:
Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/46/2013

A. schvaluje

Vyřazení movitého majetku v roce 2012 dle předložené důvodové zprávy

RM/47/2013

A.1 schvaluje

rozpočty příspěvkových organizací na rok 2013 za organizace Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. a školy a školská zařízení zřízená městem Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

návrh závazných ukazatelů příspěvkových organizací pro rok 2013

RM/48/2013

A. schvaluje

odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem Jablonec nad Nisou:

- Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.
- Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace
- Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
- Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Čs. armády 37, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mechová 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Tichá 19, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, J. Hory 31, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Arbesova 50, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9 příspěvková organizace
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
- Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

RM/49/2013

A. schvaluje

změnu kapacity Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace vč. školní jídelny ze 120 na 100 dětí, a Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace vč. školní jídelny ze současných 75 na 70 dětí.

RM/50/2013

A. bere na vědomí

rezignaci člena dozorčí rady společnosti SPORT Jablonec, s.r.o., IČ 254334411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 a to s účinností k 7.3.2013:
Mgr. P***** T *****, r.č. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, 46601

B. rozhodla

ve věcech statutárního města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 o jmenování člena dozorčí rady společnosti s účinností k 8.3.2013:
Mgr. S***** P *****, r.č. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, 46601

C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách.

RM/51/2013

A. bere na vědomí

rezignaci uvedených členů dozorčí rady společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7 a to s účinností k 7.3.2013:

1. Mgr. P*****T *****, r.č. *****bytem *****, Jablonec nad Nisou, 466 01
2. Ing. M***** ***** r. č. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, 466 01
B. rozhodla

ve věcech statutárního města Jablonec nad Nisou jako jediného společníka obchodní společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČ 25412604, se sídlem Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7 o jmenování uvedených členů do dozorčí rady společnosti s účinností k 8.3.2013:

1. Mgr. S***** P *****, r.č. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, 466 01
2. M***** R *****, r.č. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, 466 01
C. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti a vyrozuměním dotčených osob o provedených změnách.

RM/52/2013

A. uděluje

souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru v hodnotě 8.500 Kč do vlastnictví Mateřské školy Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

RM/53/2013

A.1 schvaluje

systém „nouzového ubytování“ pro opatrovance statutárního města Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy

A.2 schvaluje

prověření možností výběru vhodných zaměstnanců, kteří budou na opatrovance dohlížet 24 hodin denně

A.3 schvaluje

registraci sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., terénní program Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. tak, aby tuto službu mohlo od roku 2014 pro svého zřizovatele realizovat;

B.1 ukládá

JUDr. Marku Řeháčkovi, tajemníkovi MMJN, prověřit personální zajištění odboru dle důvodové zprávy;

B.2 ukládá

Ing. Jaromíře Čechové, vedoucí odboru správy majetku, připravit návrh technické zajištění bydlení pro opatrovance SMJN

RM/54/2013

A. odvolává

- z Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou Mgr. Petra Tulpu
- z Krajské poradní skupiny za statutární město Jablonec nad Nisou Mgr. Petra Tulpu

B. jmenuje

- do Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb v Jablonci nad Nisou Mgr. Soňu Paukrtovou
- do Krajské poradní skupiny za statutární město Jablonec nad Nisou Mgr. Soňu Paukrtovou

C. bere na vědomí

- výsledky voleb manažerů pracovních skupin komunitního plánování, které proběhly v únoru 2013

RM/55/2013

A. uděluje

Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., souhlas s přijetím finančních darů účelově určených ve výši 215.500,-- Kč za období od 1.11. do 31.12.2012 do svého vlastnictví dle důvodové zprávy.

B. pověřuje

podpisem těchto darovacích smluv ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

C. bere na vědomí

přehled získaných darů na účely zdravotnictví za rok 2012, které získala Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

RM/56/2013

A. schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S k projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. - obnova mamografického pracoviště“.

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1148/S

RM/57/2013

A. bere na vědomí

podnět Komise pro ochranu zvířat a životního prostředí č. 1/2013 týkající se vybudování oplocené plochy pro volný pohyb psů v parku v ul. Nová Pasířská a pověřuje Odbor správy majetku, oddělení správy veřejné zeleně prověřit obě dvě varianty řešení vybudování plochy pro volný pohyb psů.

RM/58/2013

A. schvaluje

veřejnoprávní smlouvu s obcí Pulečný pro výkon přenesené působnosti ve věci správních řízení na úseku projednávání přestupků dle návrhu smlouvy uvedené v příloze důvodové zprávy.

RM/59/2013

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/60/2013

A. zřizuje

komisi pro řešení zásobování teplem v Jablonci nad Nisou

Vytvořeno 8.3.2013 8:00:07 - aktualizováno 27.11.2013 11:00:13 | přečteno 1714x | Petr Vitvar
load