Usnesení rady 05/2013

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 28.02.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/31/2013

A.1 jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací:
- Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace,
- Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace
- Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
v tomto složení:

předseda komisí - zástupce zřizovatele:
Mgr. Soňa Paukrtová
, náměstkyně primátora
zástupce zřizovatele:
RNDr. Jiří Čeřovský
, člen zastupitelstva města
zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje:
JUDr. Helena Vašková
, vedoucí oddělení kontrolního a správního, odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
zástupce České školní inspekce:
PaedDr. Dana Rozkovcová
, ředitelka Libereckého inspektorátu ČŠI, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro mateřské školy:
Bc. Martina Suchomelová
, ředitelka Mateřské školy Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro základní školy:
Mgr. Libor Rygál
, ředitel Základní školy Liberec - Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30
odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení pro základní uměleckou školu:
Mgr. Bohuslav Lédl
, ředitel Základní umělecké školy Turnov, nám. Českého ráje 5, příspěvková organizace

zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace:
Mgr. Petra Svobodová
, učitelka ZŠ 5. května 76
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní školu Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace:
Mgr. Alena Vojtěchová
, učitelka ZŠ Pasířská 72
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace:
Daniela Kořínková
, učitelka MŠ Havlíčkova 4
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Mateřskou školu Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace:
PaedDr. Soňa Vlasáková
, učitelka MŠ Montessori Zámecká 10
zástupce z řad pedagogických pracovníků školy pro Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace:
Miroslav Halama
, učitel ZUŠ Jablonec nad Nisou, Podhorská 47

Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace:
Ing. Marta Procházková
, členka školské rady ZŠ 5. května 76
Zástupce z řad Školské rady při Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace:
Gabriela Štanclová
, členka školské rady ZŠ Pasířská 72

A.2 jmenuje

odborníka s hlasem poradním:
Mgr. Miroslava Rýžaková
, vedoucí humanitního odboru MMJN
Mgr. Zdeňka Květová , vedoucí oddělení školství, kultury a sportu MMJN
odborníka s hlasem poradním pro konkurzní řízení na ředitele MŠ Montessori:
Mgr. Martina Minsterová
, ředitelka Česko-anglické montessori mateřské školy Život Hrou s.r.o.

A.3 jmenuje

tajemnicí konkurzních komisí - zaměstnanec zřizovatele:
Ing. Zuzana Brodská
, pracovnice oddělení školství, kultury a sportu MMJN

B. deleguje

na konkurzní komise pravomoc vyřadit v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení uchazeče, kteří nesplní podmínky stanovené § 3 písm. b) a d) téže vyhlášky

RM/32/2013

A. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 2077/1 o výměře 2057 m 2, části p.p.č. 2078/1 o výměře 12 m 2, části p.p.č. 2081 o výměře 763 m 2, části p.p.č. 2054/2 o výměře 458 m 2(celkem 3290 m 2) vše v k.ú. Jablonec n. N. za účelem investiční výstavby se společností Rezidenční, s.r.o., se sídlem Husova 42, Liberec 1, IČ 28728513 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena do doby podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. do 30.6.2015. Nájemné stanovit po dobu příprav stavby ve výši 35,- Kč/m 2/rok a po dobu prokazatelné výstavby, tj. ode dne zahájení stavby, ve výši 1,- Kč/m 2/rok.

RM/33/2013

A. schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu objektu bez č.p. (Kostel sv. Anny) na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 o výměře 1.032 m 2, p.p.č. 1/2 o výměře 44 m 2a p.p.č. 17/4 o výměře 29 m 2, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 86 454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou.

RM/34/2013

A. zřizuje

v souladu s § 102, odst. 2, písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto komisi Rady města Jablonec nad Nisou:
Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB

B. jmenuje

předsedkyní Komise pro poskytování příspěvků a půjček z FZÚB paní Mgr. Ivetu Habadovou, vedoucí odd. dotací OÚaHR

RM/35/2013

A. schvaluje

proúčtování inventurních rozdílů z inventur roku 2012 takto:
účet 311 0100 Odběratelé - příjmy z nájmů: rozdíl ve výši 834,89 Kč odepsat do výnosů
účet 324 0010 Krátkodobé přijaté zálohy na služby OSBD: rozdíl ve výši 589,54 Kč odepsat do nákladů.

RM/36/2013

A. bere na vědomí

informaci o jednání s Ing. Miroslavem Kroutilem ve věci zakázky dodání díla dle smlouvy o dílo 272-2011-OE/ORO;

B. schvaluje

uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, jímž se poskytuje objednateli sleva z ceny díla a ukončuje se celý smluvní vztah s tím, že povinnosti obou smluvních stran dané smlouvou jsou splněny.

RM/37/2013

A. schvaluje

prodloužení smluvního vztahu s poskytovatelem služeb mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a.s (IČ: 25788001, DIČ: CZ25788001 se sídlem Praha 10 Vinohradská 167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6064, dne 13. 8. 1999) založeném Smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek č.: 2010-11179522202 na 2 roky za zvýhodněných podmínek uvedených v důvodové zprávě;

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, podepsat příslušný dodatek ke Smlouvě o poskytování zvýhodněných podmínek č.: 2010-11179522202 s poskytovatelem služeb mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a.s.

RM/38/2013

A. schvaluje

po projednání doporučení, aby určený právní zástupce města ve sporu statutárního města Jablonec nad Nisou s MVV Energie CZ, a.s. před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR při vedeném sporu u rozhodčího soudu spolupracoval s některým z renomovaných rozhodců či advokátů, kteří mají s rozhodčím řízení prokazatelné zkušenosti.

Vytvořeno 5.3.2013 10:45:08 - aktualizováno 16.5.2013 17:15:07 | přečteno 1998x | Petr Vitvar
load