Usnesení rady 01/2013

Usnesení z 1. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 10.01.2013. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/1/2013

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním a ubytovacím smlouvám:
M***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, U Nisy 39, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
L***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, F. L. Čelakovského 4, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Prosečská 176, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** N*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce rok
J***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** A*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** K***** a S***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
P***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 16, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
V***** L*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

nájemní smlouvy k tomuto obecnímu bytu:
B***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.3 schvaluje

změnu v obsazení bytové jednotky určené k nájemnímu bydlení v lokalitě Horní Proseč:
D***** N*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
(býv. nájemce A***** K*****)
b. j. č. 2, Široká 12/4857, Jablonec nad Nisou
K***** M*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou (býv. nájemce A***** M*****)
b. j. č. 10, Široká 20/4790, Jablonec nad Nisou

RM/2/2013

A. vypovídá


A.1 vypovídá

nájem bytu č. 13, o velikosti 1+3 s příslušenstvím v objektu č.p. 3919 na adrese Pobřežní 21/33919 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům D***** K*****, ***** a L***** K*****, *****, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - D***** K***** a L***** K***** - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 13, o velikosti 1+2 s příslušenstvím v objektu č.p. 595 na adrese Komenského 11/595 v Jablonci nad Nisou, společným nájemcům V*****D*****, nar. *****1972, a Z***** D*****, nar. *****.1970, oba bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když společní nájemci hrubým způsobem porušili své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatili nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společným nájemcům doručena. Společní nájemci - V***** D***** a Z***** D***** - jsou povinni předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/3/2013

A.1 schvaluje

pronájem části p.p.č. 882/7, části p.p.č. 889/7 a části p.p.č. 2728 o celkové výměře 36 m 2, vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady s manželi R***** a M***** H***** Jablonec n.N. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, vždy k 1. říjnu běžného roku. Nájemné ve výši 5,- Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

pronájem části p.p.č. 1089/6 o výměře 62 m 2v k.ú. Jablonec n.N. panu M***** M*****, s místem podnikání Budovatelů 3394/6, Jablonec n.N., IČ 745 49 570 za účelem provozování letní terasy s tím, že nájemce bude zajišťovat údržbu a úklid přilehlé části pozemku, dle geometrického náčrtu, který bude přílohou nájemní smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Nájemné stanoví ve výši 210,- Kč/m 2/rok.

RM/4/2013

A. schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 1435 a 1470/1, vše v k.ú. Proseč nad Nisou, pro přípojku gravitační splaškové kanalizace pro vlastníka RD na p.p.č. 1440/5 v k.ú. Proseč nad Nisou manžele R***** Š*****,***** a M***** Š*****, *****, *****Liberec *****(oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.

RM/5/2013

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací :

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/6/2013

A. bere na vědomí

zprávu o činnosti Rady nemocnice za rok 2012.

RM/7/2013

A. bere na vědomí

podnět komise dopravní , týkající se zrušení zeleného okruhu a vyjádření oddělení dopravní a silniční a doporučuje podniknout patřičné kroky ke zrušení zeleného okruhu, který vede ulicemi Liberecká - Budovatelů - U Zeleného stromu - 5.května - Mostecká - Podhorská - Chelčického - U Přehrady - Palackého - Riegrova - Harrachovská - Tovární
B. ukládá

Ing. Miloši Velemu, náměstku primátora, projednat možnosti zrušení zeleného okruhu s příslušnými orgány a organizacemi.

RM/8/2013

A. rozhodla

o udělení výjimky dle čl. 4 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Jablonec nad Nisou č. 3/2008 o ochraně nočního klidu, za účelem pořádání kulturních akcí ve vnějších prostorách Letní scény sídla Eurocentra Jablonec nad Nisou s.r.o. v měsících květen - září 2013 (každodenně vždy do 24.00 hod.)

RM/9/2013

A. schvaluje

motivování osob vykonávající veřejnou službu na majetku ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou formou poskytování stravenek v hodnotě 300 Kč za 40 hodin výkonu veřejné služby v měsíci.

Vytvořeno 11.1.2013 7:30:11 - aktualizováno 29.5.2013 11:00:09 | přečteno 1669x | Petr Vitvar
load