Usnesení rady 29/2012

Usnesení z 29. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 20.12.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/334/2012

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 7 k Mandátní smlouvě č. 13-2000-OF/OM ze dne 28.1.2000 se společností RIA reality a.s., IČ 25786946, se sídlem Šrobárova 2182/3, Praha 3 ve znění dle důvodové zprávy

RM/335/2012

A. schvaluje

vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ve správě oddělení správy veřejné zeleně z účetní evidence formou darování paní Dagmar Holanové, provozovatelce útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou, IČ 12807028 a vyřazení majetku ve správě oddělení provozního z účetní evidence formou darování Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou se sídlem E. Floriánové 8, Jablonec nad Nisou, IČ 00 426 083
a Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s, okresní výbor Jablonec nad Nisou se sídlem Gen. Mrázka 28/16, Jablonec nad Nisou, IČ 00 442 755.


RM/336/2012

A. schvaluje

uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 9-2009-FaM/OMP mezi městem Jablonec nad Nisou a obecně prospěšnou společností Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., IČ 286 86 454, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, PSČ 467 51, Jablonec nad Nisou s tím, že předmětem nájmu bude sklad č. 6 o výměře 13,48 m 2, místnost o výměře 7,73 m 2a místnost o výměře 12,98 m 2v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 3100 v k.ú. Jablonec nad Nisou (budova radnice) ve vymezení dle grafické přílohy, která bude nedílnou součástí dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 9-2009-FaM/OMP. Účelem pronájmu bude skladování zboží a propagačních materiálů. Výše nájemného je stanovena dohodou, a to 1.000,- Kč/měsíc. Dodatek bude uzavřen s účinností od 1. 1. 2013. Ostatní náležitosti nájemní smlouvy se nemění.

RM/337/2012

A. schvaluje

zadávací dokumentaci na kontokorentní úvěr

RM/338/2012

A. schvaluje

zavedení manipulačního poplatku za vydávání vjezdových kontrolních karet na rok 2013 ve výši 100,- Kč/ks

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat zavedení manipulačního poplatku

RM/339/2012

A. vydává

nařízení Rady města Jablonec nad Nisou č. 2/2012 o určení míst ke stání na místních komunikacích ve znění dle přiložené důvodové zprávy.

RM/340/2012

A. schvaluje

výpůjčku hmotného a nehmotného movitého majetku ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou Nemocnici Jablonec nad Nisou p.o., a to dle soupisu tohoto majetku v příloze důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Tomáši Benešovi, vedoucímu OÚaHR, zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce s Nemocnicí Jablonec nad Nisou p.o.

Vytvořeno 21.12.2012 17:45:11 - aktualizováno 4.1.2013 8:45:17 | přečteno 1570x | Petr Vitvar
load