Usnesení rady 24/2012

Usnesení z 24. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 08.11.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/254/2012

A.1 schvaluje

dodatky k nájemním smlouvám:
M***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Podhorská 16A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
M***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Podhorská 49, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
I***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
V***** S*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 13, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** B*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Skřivánčí 66, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
B***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Liberecká 25, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** D*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Liberecká 27, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
O***** J*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+3, Palackého 42, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
R***** R*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+4, Liberecká 26A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
Š***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Smetanova 63, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** E*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
J***** V*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Palackého 65, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Rybářská 10A, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
A***** F*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
S***** Č***** W*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Lidická 7, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
R***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Řetízková 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
H***** a R***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
J***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, Novoveská 5, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok

A.2 schvaluje

P***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 21, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 3 měsíce
R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+2, Řetízková 9, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 2 roky
Z***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
A***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** P*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Rybářská 8B, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
L***** Š*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 0+1, B. Němcové 54, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 1 rok
E***** Č*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Vršku 10, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců
V***** M*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou
byt 1+1, Na Úbočí 14, Jablonec nad Nisou
na dobu určitou 6 měsíců

B. souhlasí

s dohodou o výměně bytů mezi J***** K***** a D***** S*****, bytem ***** v Jablonci nad Nisou a V***** V*****, bytem ***** v Jablonci nad Nisou, s tím, že nájemní smlouvy k vyměněným bytům budou uzavřeny dle důvodové zprávy.

RM/255/2012

A. schvaluje

uzavření dohody o uznání dluhu:
1)
s žadatelkou R***** K*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné včetně penále ve výši 5.384,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 700,- Kč a poslední splátka bude činit 484,- Kč
2) s žadatelkou M***** H*****, bytem *****, Jablonec nad Nisou na dlužné nájemné ve výši 3.242,- Kč s tím, že měsíční splátky budou činit 1.000,- Kč a poslední splátka bude činit 242,- Kč

B. pověřuje

Ing. Jaromíru Čechovou, vedoucí odboru správy majetku, k podepsání dohod o uznání dluhu s výše uvedenými žadateli

RM/256/2012

A. bere na vědomí

dopis pana J***** J*****, N***** *****, Jablonec nad Nisou, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje záměr pronajmout panu J*****J*****jiný obecní byt o velikosti 0+1 s tím, že je nutné následně začít splácet dluhy za vyúčtování za roky 2009 a 2010. Další podmínkou je předložení dokladů o úhradě el. energie a plynu. Kauci není nutné hradit. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení.

B. bere na vědomí

dopis paní B*****P*****, V*****, Tanvald, vyjádření komise humanitní péče, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a neschvaluje udělení výjimky z Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou pro paní P*****.

C. bere na vědomí

dopis paní L*****H*****, Ř*****, Jablonec nad Nisou, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a schvaluje slečně L*****H*****slevu ve výši 20 % z předpisu měsíčního čistého nájemného za užívání bytu.

D. bere na vědomí

dopis pana J*****B*****, D*****, Jablonec nad Nisou, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a doporučuje panu J*****B*****přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů ve městě Jablonci nad Nisou za splnění stanovených podmínek.

E. bere na vědomí

dopis paní B*****S*****, Na Kopci 11, Jablonec nad Nisou, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a s chvaluje záměr pronajmout paní B*****S*****jiný obecní byt o velikosti 1+1 v objektu Na Kopci *****v Jablonci nad Nisou s tím, že stávající byt vrátí v užíváníschopném stavu a vymalovaný městu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu určitou, jako byla smlouva předchozí.

F. bere na vědomí

email od paní D*****J*****, S*****, Jablonec nad Nisou, vyjádření pracovníka oddělení sociální ochrany dětí, vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů, neschvaluje paní D*****J*****pronájem obecního bytu v Jablonci nad Nisou a doporučuje paní D*****J*****přihlásit se do výběrových řízení na pronájem obecních bytů, až budou vypsána, s tím, že je nutné splnit stanovené podmínky dle Pravidel pronajímání obecních bytů ve městě Jablonec nad Nisou a doložit veškeré potřebné doklady.

G. bere na vědomí

dopis pana D*****J***** *****Jablonec nad Nisou a vyjádření vedoucí oddělení správy bytových domů a
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem D***** J*****, trv. bytem *****, Jablonec nad Nisou k bytové jednotce č. 2 o velikosti 1+2 v objektu *****, Jablonec nad Nisou na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení s tím, že před podpisem nové nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši jednonásobku měsíčního nájemného (nájemné + služby spojené s užíváním bytu) a byt bude pronajat ve stávajícím technickém stavu.

H. bere na vědomí

dopis pana M***** L*****, *****, Jablonec nad Nisou a vyjádření pracovníka oddělení právní a veřejných zakázek a
schvaluje
panu M*****L*****prominutí poplatku z prodlení za nikoliv řádně a včas placené nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu na adrese *****, 466 01 Jablonec nad Nisou.

RM/257/2012

A.1 vypovídá

nájem bytu č. 18, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3051 na adrese Řetízková 5 v Jablonci nad Nisou, nájemci Š***** Š*****, nar. *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - Š***** Š***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.2 vypovídá

nájem bytu č. 9, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3058 na adrese Skřivánčí 66 v Jablonci nad Nisou, nájemci J***** P*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J***** P***** - je povinen předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.3 vypovídá

nájem bytu č. 18, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 3058 na adrese Skřivánčí 66 v Jablonci nad Nisou, nájemci J***** Z*****, ***** bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - J***** Z***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

A.4 vypovídá

nájem bytu č. 56, o velikosti 1+1 s příslušenstvím v objektu č.p. 4325 na adrese Na Úbočí 21 v Jablonci nad Nisou, nájemci M***** Z*****, *****, bytem *****, Jablonec nad Nisou, a to z výpovědního důvodu dle ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, když nájemce hrubým způsobem porušil své povinnosti vyplývající z nájmu bytu tím, že řádně a včas nezaplatil nájemné včetně úhrad za plnění poskytovaná s užíváním předmětného bytu po dobu delší než tři měsíce. Nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď nájemci doručena. Nájemce - M***** Z***** - je povinna předmětný byt vyklidit a vyklizený předat pronajímateli do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty a po zajištění přístřeší.

RM/258/2012

A.1 souhlasí

s cenou za služby spojené s nakládáním s komunálním odpadem pro občany města Jablonce n. N. pro rok 2013 ve výši dle tabulky č. 1 obsažené v příloze č. 2 důvodové zprávy.

A.2 souhlasí

s cenou služeb za odpadové hospodářství pro rok 2013 dle Přílohy č. 18 k dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a městem Jablonec n. N. - příloha č. 1 důvodové zprávy

B. ukládá

Ing. Petr Beitlovi, primátorovi města,

B.1 ukládá

podepsat cenový výměr pro rok 2013 o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

B.2 ukládá

podepsat návrh „Přílohy č. 18 k dodatku č. 5“ ke smlouvě o dílo mezi SKS, spol. s r.o. a Statutárním městem Jablonec nad Nisou pro rok 2013 - příloha č. 1 důvodové zprávy.

RM/259/2012

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 13 k Rámcové smlouvě o dílo ev.č.25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing.Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č.13

RM/260/2012

A. schvaluje

uzavření Dodatku č.14 k Rámcové smlouvě o dílo ev.č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2004

B. ukládá

Ing. Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č. 14

RM/261/2012

A. schvaluje

uzavření Dodatku č. 15 k Rámcové smlouvě o dílo ev.č. 25-2004-OSM/DSÚ ze dne 20.4.2012

B. ukládá

Ing.Milošovi Velemu, náměstkovi primátora realizovat Dodatek č.15

RM/262/2012

A.1 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2043/2, 2048/1, 2048/3 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.2 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2160/4, 2160/32, části p.p.č. 2160/33 vše v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.3 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 432/1 o výměře 60 m 2, p.p.č. 431/1 o výměře 227 m 2, p.p.č. 430/1 o výměře 53 m 2vše v k.ú. Proseč n.N.
A.4 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 117 o výměře 1993 m 2a p.p.č. 88/3 o výměře 3293 m 2vše v k.ú. Lukášov
A.5 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje částí p.p.č. 1547/1, 1547/3, 1548 a 2086/41 (lesní pozemek) vše v k.ú. Mšeno n.N. za účelem rozšíření odpočinkových ploch.
A.6 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 802/19 o výměře 140 m 2v k.ú. Proseč n.N.
A.7 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 1089/6 o výměře cca 65 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.8 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 1709/3 o výměře 158 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.9 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 970/3 o výměře 20 m 2v k.ú. Jablonec n.N.

A.10 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 290/1 o výměře 2986 a p.p.č. 290/4 o výměře 3465 m 2v k.ú. Rýnovice za účelem individuální výstavby 3 - 4 rodinných domů
A.11 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 561/9 o výměře 390 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.12 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 844/1 v k.ú. Jablonecké Paseky za účelem zahrady.
A.13 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 192 o výměře 283 m 2, p.p.č. 766/1 o výměře 379 m 2, p.p.č. 1002 o výměře 175 m 2a p.p.č. 767/6 o výměře 435 m 2vše k.ú. Kokonín.
A.14 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 125/4 o výměře 1483 m 2v k.ú. Lukášov za účelem stavby rodinného domu.

A.15 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2182/3 o výměře 32 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem stavby garáže.
A.16 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2144/9 o celkové výměře 902 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem rozšíření zahrady.
A.17 schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 52/1 o výměře 115 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem zahrady.
A.18 schvaluje

zveřejnění záměru darování p.p.č. 2565/58 o výměře 1 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.19 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 3599/10 v objektu Mozartova 23/3599 o velikosti 1+1 a celkové výměře 43 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 430/36842 na společných částech domu a stavebních parcelách č. 66/23, 66/24, 66/25 a 66/26, vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.
A.20 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 3214/11 v objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+1 a celkové výměře 28,9 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 289/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.21 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 3214/31 v objektu Na Výšině 15/3214 o velikosti 1+1 a celkové výměře 28,3 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 283/27459 na společných částech domu a stavební parcele č. 4610, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.22 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 1705/1 v objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+4 a celkové výměře 105,3 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1053/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

A.23 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 1705/3 v objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 119,1 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 1191/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.24 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje obsazené bytové jednotky č. 1705/6 v objektu SNP 30/1705 o velikosti 1+2 a celkové výměře 69,1 m 2a spoluvlastnického podílu o velikosti 691/5317 na společných částech domu a stavební parcele č. 1909, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.
A.25 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp/če postavené na st.p.č. 928/2 včetně st.p.č. 928/2, p.p.č. 2859, 3018 a st.p.č. 1006, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.
A.26 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 2252/6 o výměře 87 m 2v k.ú. Jablonec n.N.
A.27 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství) dle varianty A, § 9 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce) s možností využití složené kupní ceny a s určením minimální ceny splatné v hotovosti při podpisu kupní smlouvy ve výši 1.300.000,- Kč. Kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

A.28 schvaluje

zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 83 na st.p.č. 1 včetně st.p.č. 1 a p.p.č. 2 vše v k.ú. Lukášov (včetně příslušenství) dle varianty A, § 9 Jednacího řádu Výboru pro hospodaření s majetkem města (prodej výběrovým řízením s osobní účastí zájemce) s možností využití složené kupní ceny, bez určení minimální ceny s tím, že kupní smlouva bude kupujícím podepsána a kupní cena uhrazena nejdéle do dvou měsíců od schválení prodeje nemovitosti zastupitelstvem města.

RM/263/2012

A.1 schvaluje

pronájem p.p.č. 106/1 o výměře 2526 m 2v k.ú. Lukášov za účelem chovu drobného zvířectva a zahrady pro pana J***** M*****, r. 1949, bytem ***** Liberec. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok, a to vždy k 1.10. běžného roku. Nájemné ve výši 5,-Kč/m 2/rok.
A.2 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. 178-1999-OF/OMP ze dne 25.5.1999 na pronájem části p.p.č. 1444/4 díl „a“ a části p.p.č. 1446/1 díl „b“ o celkové výměře 82 m 2v k.ú. Jablonec n.N., včetně podzemních prostor nacházejících se pod těmto díly pozemků za účelem podnikání, která je uzavřena se společností KITL s.r.o., se sídlem Komenského 791/23, Jablonec n.N., IČ 4671 2518 dohodou, a to ke dni 31.12.2012.
B.1 neschvaluje

pronájem části p.p.č. 2052/1 o výměře cca 23 m 2v k.ú. Jablonec n.N. za účelem umístění stánku na prodej občerstvení.
B.2 neschvaluje

pronájem p.p.č. 1359/1 o výměře 380 m 2Jablonec n.N.
B.3 neschvaluje

pronájem části st.p.č. 565/1 v k.ú. Jablonec n.N.

RM/264/2012

A.1 schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu č.p. 51 (Československé armády 51) na st.p.č. 797 včetně st.p.č. 797, p.p.č. 796 a p.p.č. 798 vše v k.ú. Rýnovice s panem J***** M*****, r. 1947, bytem *****, Liberec VII. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za účelem skladu zásob pro zvířectvo a skladu materiálu pro rekonstrukci domů, které pan J*****M*****směnil se statutárním městem, nájemné je stanoveno dohodou ve výši 6.000,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena poté, co bude objekt vyklizen předán správci objektu v souladu se směnnou smlouvou č. 295-2012-OE/OMP.
A.2 schvaluje

snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru (kafé-bar) v objektu Mírové náměstí 19/3100, Jablonec nad Nisou, společnosti Olymp spol. s r.o., IČ 00527009, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 46601 Jablonec nad Nisou, v celkové výši 69.075,- Kč.
A.3 schvaluje

ukončení nájemní smlouvy č. RIA/1800/01/2006 na nebytový prostor (prodejnu) v objektu Podhorská 20a/1800, Jablonec nad Nisou uzavřené se společností jadi.cz s.r.o., IČ 254 94 481, se sídlem Jablonec nad Nisou, Podhorská 1800/20a, PSČ 466 01, a to dohodou ke dni 31. 12. 2012.

RM/265/2012

A. schvaluje


A.1 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 897/1 v k.ú. Kokonín (přípojka plynu pro RD v ulici Tyršova stezka, Jablonec nad Nisou) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), a Jitkou Křelinovou, nar. 6.3.1947, trvale bytem Na Čihadle 4, 46601 Jablonec nad Nisou (investor), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.2 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 161/1 v k.ú. Vrkoslavice (plynový řad a přípojky plynu pro dva RD v ulici Stavební, Jablonec nad Nisou) se společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), a manžely ***** T***** a R***** P*****, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, a *****R***** E*****, Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice (investoři), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.3 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 27 v k.ú. Proseč nad Nisou (kabelová smyčka U Sokolovny 184, Proseč - IV-12-4005906) se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (budoucí oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.4 schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v p.p.č. 824/16, 824/13, 824/1, 824/25, vše v k.ú. Mšeno nad Nisou (právo umístění stavby rorýsí věže na p.p.č. 824/1 v k.ú. Mšeno nad Nisou a právo chůze a jízdy ke stavbě), na dobu trvání stavby, s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ 70891508 (budoucí oprávněný) a jednorázovou úhradu stanovit dohodou ve výši 100,- Kč + DPH s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena poté, co dojde ke kolaudaci stavby rorýsí věže
A.5 schvaluje

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve st.p.č. 26/3, st.p.č. 122, p.p.č. 141/1, 188/1, 188/2, 207/4, 2273/1, 2273/5, 2274/5, 2277, 2283/1, 2314/3, 2327/1, 2352/21, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (kabelové vedení NN a VN - j265 Jbc., okolí Anenského náměstí - IE-12-4000448/12), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
A.6 schvaluje

zřízení věcného břemene v p.p.č. 5 a 1475, vše v k.ú. Proseč nad Nisou (nadzemní kabelové vedení Proseč - rekonstrukce NN, 2. etapa od Liberce - IE-12-4000309), se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV., IČ 27232425 (oprávněný), a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH.
B.1 mění

usnesení rady města č. 270/2010/A/3 ze dne 16.12.2010, a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 1594/21 v k.ú. Jablonec nad Nisou, a jednorázovou úhradu stanoví dle ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene + DPH. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.
B.2 mění

usnesení rady města č. 104/2011/A/6 ze dne 12.5.2011 a č. 137/2011/B/3 ze dne 9.6.2011 a to tak, že smlouva o zřízení věcného břemene bude doplněna o p.p.č. 2565/53 a 2565/54, vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Ostatní podmínky smlouvy zůstanou nezměněny.

RM/266/2012

A. schvaluje

plán inventur na rok 2012

RM/267/2012

A. schvaluje

předložené úpravy rozpočtu na rok 2012 u příspěvkových organizací:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad Nisou-Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

RM/268/2012

A. uděluje


souhlas s přijetím účelově určených finančních darů do svého vlastnictví dle důvodové zprávy pro příspěvkové organizace:
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o. v celkové hodnotě 8 000,- Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace v hodnotě 20 000,- Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v hodnotě 2 679,- Kč

souhlas s přijetím účelově určených věcných darů do svého vlastnictví dle důvodové zprávy pro příspěvkové organizace:
Základní škola Jablonec nad Nisou-Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace v celkové hodnotě 7 969,- Kč
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace v celkové hodnotě 13 480,- Kč

B. pověřuje


podpisem darovacích smluv ředitele příspěvkových organizací

RM/269/2012

B. neschvaluje

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Jablonecké terasy - Kokonín - komunikace a zpevněné plochy“ se společností Energetická investiční s.r.o. se sídlem Husova 678, Liberec, IČ: 28746708

RM/270/2012

A. schvaluje

předložené termíny jednání Rady města Jablonec nad Nisou na 1. pololetí r. 2013 dle důvodové zprávy.

RM/271/2012

A.1 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč panu R***** Š*****, bytem: *****, Jablonec nad Nisou dle důvodové zprávy.

A.2 schvaluje

poskytnutí peněžitého daru panu Mgr. F***** K*****, hudební skupina Jazz h Factor, J***** *****, Jablonec n.N., ve výši 7.000 Kč dle důvodové zprávy.

RM/272/2012

A. schvaluje

zahraniční cestu primátora města Ing. Petra Beitla do Mnichova, Německo ve dnech 28.-30.11.2012 dle přiložené důvodové zprávy.

RM/273/2012

A. bere na vědomí

informaci o stavu plnění usnesení rady města dle důvodové zprávy

RM/274/2012

A.1 schvaluje

Dodatek ke Smlouvě o způsobu přemístění městské výstavní síně z budovy radnice do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových

A.2 schvaluje

Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor pro Městskou galerii MY, občanské sdružení, IČ 70226814, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou, v části prvního podzemního podlaží objektu č.p. 3100 (Mírové náměstí 19), k.ú. Jablonec nad Nisou, v rozsahu dle schématu, které je nedílnou součástí důvodové zprávy.

RM/275/2012

A. schvaluje

poskytnutí informací p. Jindřichu Berounskému (interpelace zastupitele) o odměnách zastupitelů a odměnách zastupitelů za členství v dozorčích a řídících orgánech obchodních společností s majetkovou účastí města.

RM/276/2012

A. bere na vědomí

bezplatné využití optické trasy města Jablonec nad Nisou (trasa Tyršovy sady - Anenská - Komenského - radnice) pro potřeby internetového připojení společnosti Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. v objektu bývalé fary (Dům Jany a J. V. Scheybalových).

Vytvořeno 9.11.2012 10:00:17 - aktualizováno 5.12.2012 15:15:06 | přečteno 1656x | Petr Vitvar
load