Usnesení rady 22/2012

Usnesení z 22. zasedání Rady města Jablonec nad Nisou konaného 25.10.2012. Dokument je zveřejněn v upravené verzi bez osobních údajů.

RM/248/2012

A. schvaluje

1. zadávací dokumentaci k nadlimitní zakázce „Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru na koupi akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“
2. vypsání veřejné zakázky „Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru na koupi akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, k procesním úkonům zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nezbytným pro zadávací řízení veřejné zakázky „ Poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru na koupi akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská a realitní, a.s.“

RM/249/2012

A. schvaluje

aby v soudním sporu ze Smlouvy o dílo na zakázku „Rekonstrukce lehkoatletické haly v Jablonci nad Nisou “ ze dne 31. 8. 2006 statutární město Jablonec nad Nisou právně zastupovala spol. SPOLAK s.r.o. IČ: 28703448, sídlem Chrastavská 273/30 46001 Liberec 2; a

B. pověřuje

Ing. Petra Beitla, primátora města, podpisem Smlouvy o poskytování právních služeb se spol. SPOLAK s.r.o. IČ: 28703448 ve věci právního zastupování v možném sporu z díla „ Rekonstrukce lehkoatletické haly v Jablonci nad Nisou.“

RM/250/2012

A. schvaluje

Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 201-2012-OE/OMP ze dne 30.4.2012, kterým se v článku XI. doplňuje třetí odstavec, který zní:
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude nájemní smlouva ukončena před sjednanou dobou, tj. před 30. 4. 2024, převezme pronajímatel případné závazky a požadavky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vypořádání vztahů s poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu uvedené v odst. D) článku IV. Toto neplatí, pokud bude důvodem ukončení smlouvy výpověď pronajímatele dle odst. C) článku IV.

RM/251/2012

A. odvolává

z komise pro výchovu a vzdělávání Paedr. Helenu Pletichovou

B. jmenuje

do komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Froniku Burešovou

RM/252/2012

A. bere na vědomí

rezignaci Ing. Miloše Veleho na funkci jednatele společnosti Městská správa nemovistí Jablonec nad Nisou, s.r.o. k datu 25.10.2012

B. ukládá

Ing. Petru Beitlovi, primátoru města, navrhnout do 30.11.2012 jmenování nového jednatele výše uvedené společnosti.

Vytvořeno 25.10.2012 14:15:08 - aktualizováno 5.12.2012 15:15:06 | přečteno 1487x | Petr Vitvar
load